Bestseller

Drogi publiczne i wewnętrzne - zarządzanie pasem drogowym

 • 139,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 111,20 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne uporządkowanie zagadnień związanych z tematyką drogową Poradnik łączy w sobie wiedzę prawniczą i praktyczną, w tak trudnym przez liczne orzecznictwo, temacie drogowym. Publikacja ta ma na celu uporządkować tematykę i wskazać ścieżkę postępowania, szczególnie... więcej ›

Opis książki

Praktyczne uporządkowanie zagadnień związanych z tematyką drogową

Poradnik łączy w sobie wiedzę prawniczą i praktyczną, w tak trudnym przez liczne orzecznictwo, temacie drogowym. Publikacja ta ma na celu uporządkować tematykę i wskazać ścieżkę postępowania, szczególnie dla:

 • zarządców dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich,
 • pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych odpowiedzialni za inwestycje infrastrukturalne,
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych,
 • przedstawicieli zarządców odpowiedzialnych za opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg.

Czytelnicy znajdą informacje z następującego zakresu:

 • Pojęcie drogi i kategorie dróg publicznych.
 • Stan prawny gruntów pod drogami.
 • Administracja drogowa.
 • Pojęcie pasa drogowego i jego budowa.
 • Zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
 • Zezwolenie na udostępnienie kanału technologicznego.
 • Zezwolenie na lokalizację zjazdu.
 • Prawne aspekty funkcjonowania stref płatnego parkowania.
 • Zarządzanie drogami wewnętrznymi.

Ważną częścią publikacji jest opis najnowszych zmian w ustawie o drogach publicznych wynikających m.in. z nowej ustawy prawo zamówień publicznych czy nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Jednym z kluczowych zagadnień opisanych w publikacji jest określenie zasad umiejscowienia i zaplanowania zjazdu. Nowelizacją ustawy Prawo budowlane, jaka nastąpiła z dniem 19 września 2020 roku, dokonano zmian w katalogu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W nowym brzmieniu przepisu art. 29 PrBud, wskazano przypadki budowy, która nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia. W ten sposób katalog zwolnień wymienionych w ustawie stał się bardziej czytelny. I tak w art. 29 ust. 1 pkt 11 PrBud, jako niewymagająca uzyskania pozwolenia na budowę, ale wymagająca dokonania zgłoszenia, została wymieniona budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach, natomiast w art. 29 ust. 2 pkt 11 tej ustawy, jako całkowicie zwolnioną z procedury, wymieniono budowę zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z statusem dróg w tym m.in. o kwestie dotyczące:

 • Jak dokonać podziału na kategorie dróg? Kto o tym decyduje? Jak wygląda procedura?
 • Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych?
 • Kto wydaje decyzje za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej?
 • Czy decyzja za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wiąże się z opłatami?
 • Do jakiej kategorii zalicza się drogę o nawierzchni gruntowej?
 • Czy istnieje możliwość porozumienia między gminami do budowy wspólnie drogi?
 • Czy porozumienie o wspólnej inwestycji drogowej może dotyczyć gminy i powiatu?
 • Kto ponosi koszty oświetlenia na drodze krajowej a kto na autostradzie?
 • Do jakiej kategorii dróg zaliczyć należy dojazd do marketu?
 • Jak przeprowadzić procedurę wyznaczania strefy płatnego parkowania?

Dzięki tej publikacji szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa przez:

 • unikalny zestaw informacji skoncentrowany na tematyce drogowej,
 • zbiór praktycznych rozwiązań w postaci gotowych przykładów,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz orzecznictwa.

Praktyczny wymiar poradnika nadaje m.in. zestaw wzorów dokumentów:

 • Uchwała rady gminy w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej,
 • Uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej,
 • Umowa w sprawie określenia szczegółowych warunków budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową,
 • Umowa dzierżawy gruntu stanowiącego drogę wewnętrzną,
 • Umowa użyczenia gruntu stanowiącego drogę wewnętrzną,
 • Decyzji w sprawie lokalizacji zjazdu.

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie drogi i kategorie dróg publicznych

 • 1. Pojęcie drogi a drogi publiczne i prywatne
 • 2. Drogi publiczne a drogi wewnętrzne
 • 3. Kategorie dróg publicznych

Rozdział II. Stan prawny gruntów pod drogami

 • 1. Nabycie nieruchomości zajmowanych pod drogi publiczne w aktualnym stanie prawnym
 • 2. Nabycie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne przed 31.12.1998 r. na podstawie art. 60 PWRefAdmU
 • 3. Nabycie nieruchomości prywatnych zajętych pod drogi publiczne przed 31.12.1998 r. na podstawie art. 73 PWRefAdmU
 • 4. Podział nieruchomości pod drogę publiczną na wniosek właściciela
  • 4.1. Cel przepisu
  • 4.2. Zapisy planu miejscowego a obowiązek zastosowania art. 98 GospNierU

Rozdział III. Administracja drogowa

 • 1. Zarządzanie drogami publicznymi
  • 1.1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
  • 1.2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
  • 1.3. Pełnienie funkcji inwestora
  • 1.4. Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
  • 1.5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
  • 1.6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych
  • 1.7. Koordynacja robót w pasie drogowym
  • 1.8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
  • 1.9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów
  • 1.10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych
  • 1.11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich
  • 1.12. Badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • 1.13. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
  • 1.14. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
  • 1.15. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
  • 1.16. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów
  • 1.17. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
  • 1.18. Utrzymywanie zieleni przydrożnej
  • 1.19. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa
  • 1.20. Nabywanie nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa
  • 1.21. Zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych oraz pobieranie opłat
  • 1.22. Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej
 • 2. Podmioty zarządzające drogami

Rozdział IV. Pojęcie pasa drogowego i jego budowa

 • 1. Pojęcie pasa drogowego
 • 2. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową

Rozdział V. Zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 • 1. Przyczyny ustanowienia zakazów lokalizacji obiektów budowlanych oraz umieszczania urządzeń i materiałów w pasie drogowym
 • 2. Zakazy
 • 3. Wyjątki od zakazów
 • 4. Postępowanie w przedmiocie ustawienia obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 4.1. Umowa z podmiotem zarządzającym pasem drogowym
  • 4.2. Postępowanie administracyjne w przedmiocie udzielenia zezwolenia na lokalizację
  • 4.3. Postępowanie po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację
 • 5. Koszty utrzymania obiektów budowlanych i innych urządzeń w pasie drogowym

Rozdział VI. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 • 1. Zakres przedmiotowy zezwolenia
 • 2. Cel zajęcia pasa drogowego
  • 2.1. Zajęcie pasa drogowego do prowadzenia robót w pasie drogowym
  • 2.2. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 2.3. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 2.4. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam
  • 2.5. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w art. 40 ust. 2 pkt 1–3 DrPublU
 • 3. Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – zakres wniosku
 • 4. Opłata za zajęcie pasa drogowego
  • 4.1. Charakter i zakres opłaty za zajęcie pasa drogowego
  • 4.2. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na cele wyłączności
  • 4.3. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 4.4. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklam oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 4.5. Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego – uchwała i rozporządzenie
 • 5. Kara administracyjna za zajęcie pasa drogowego
 • 6. Usuwanie awarii w pasie drogowym
 • 7. Przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego
 • 8. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • 9. Odległość przebiegu linii
 • 10. Odległość obiektów budowlanych
 • 11. Umowa cywilnoprawna, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c DrPublU

Rozdział VII. Decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego

 • 1. Procedura wydawania decyzji w sprawie udostępnienia kanału technologicznego
 • 2. Opłaty za udostępnienie kanału technologicznego

Rozdział VIII. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

 • 1. Charakterystyka zjazdów
 • 2. Strona zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
 • 3. Uznaniowy charakter decyzji w przedmiocie uzyskania zgody zarządu drogi na wykonanie zjazdu z drogi
 • 4. Zasada bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako kryterium wyrażania zgody na wykonanie zjazdu z drogi publicznej
 • 5. Treść i czasowy zakres zezwolenia na lokalizację zjazdu
 • 6. Budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących
 • 7. Utrzymywanie zjazdów
 • 8. Kara administracyjna za nielegalne wybudowanie lub przebudowę zjazdu

Rozdział IX. Prawne aspekty funkcjonowania stref płatnego parkowania

 • 1. Strefa płatnego parkowania a prawo do powszechnego korzystania z dróg publicznych
 • 2. Pojęcie strefy płatnego parkowania
 • 3. Pojęcie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania
 • 4. Cele utworzenia strefy płatnego parkowania
 • 5. Tryb tworzenia strefy płatnego parkowania
 • 6. Opłaty za postój w strefie
 • 7. Wyznaczenie miejsc przeznaczonych do postoju pojazdów w strefie
 • 8. Nadzór nad funkcjonowaniem stref płatnego parkowania

Rozdział X. Zarządzanie drogami wewnętrznymi

 • 1. Pojęcie dróg wewnętrznych
 • 2. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej
 • 3. Budowa i finansowanie dróg wewnętrznych
 • 4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi
 • 5. Zarzadzanie drogami wewnętrznymi

Rozdział XI. Omówienie najnowszych zmian w ustawie o drogach publicznych

 • 1. Ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
 • 2. Dostosowanie do nowych przepisów o zamówieniach publicznych
 • 3. Zmiany związane z reformą PrBud

Rozdział XII. Wzory dokumentów

 • Wzór Nr 1. Uchwała rady gminy w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
 • Wzór Nr 2. Uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
 • Wzór Nr 3. Umowa w sprawie określenia szczegółowych warunków budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową
 • Wzór Nr 4. Umowa dzierżawy gruntu stanowiącego drogę wewnętrzną
 • Wzór Nr 5. Umowa użyczenia gruntu stanowiącego drogę wewnętrzną
 • Wzór Nr 6. Decyzji w sprawie lokalizacji zjazdu

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 228
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 380 g
 • ISBN: 978-83-8235-125-5
 • EAN: 9788382351255
 • Kod serwisu: 00878900

Kategorie

Tagi