Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowa analiza zagadnień związanych z zadaniami i kompetencjami organów gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W poradniku opisano kwestie dotyczące wydawania zezwoleń, a także profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych... więcej ›

Opis książki

Publikacja przedstawia kwestie związane z zadaniami gminy i kompetencjami organów gminy, jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Podstawą prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta ma na celu m.in. szerzenie trzeźwości oraz opanowanie pijaństwa i alkoholizmu jako nałogu, dlatego ustawodawca określa w niej granice funkcjonowania jednostki, przedsiębiorców, państwa oraz samorządu terytorialnego w obszarze związanym z alkoholem. Gminy jako podstawowe jednostki samorządu terytorialnego są szczególnie predystynowane do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom z tym związanym. Gmina zlokalizowana jest bowiem najbliżej ludzi, najbliżej społeczeństwa. Organy gminy oraz inne jednostki gminne najlepiej więc orientują się w problemach związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu.

W związku z realizacją celów określonych przez ww. ustawę gmina oraz jej organy i inne jednostki organizacyjne mogą podejmować czynności o różnym charakterze: wydawanie aktów normatywnych, ale także aktów indywidualnych (zezwolenia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych). Ponadto podejmuje szereg czynności związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu – są to działania wspomagające, interwencyjne, propagujące trzeźwość itd. Istotną rolę organy gminy odgrywają także przy tworzeniu i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W książce Czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie zadania i kompetencje przyznawane są organom samorządu terytorialnego przez ustawodawcę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi?
 • Jakie istnieją formy współdziałania organów gminy z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji celów przewidzianych w ustawie?
 • Czy gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wymaga konsultacji społecznych z mieszkańcami?
 • Jak rozumieć pojęcie pomocy psychospołecznej i prawnej dla rodzin?
 • Jaką rolę pełnią centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej?
 • Jakie przykładowe informacje mogą być zbierane w ramach diagnozy problemów alkoholowych?
 • Czy istnieje obowiązek sporządzenia raportu z wykonania w danym roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji?
 • Co musi się znaleźć w uchwale w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta)?
 • Czy ograniczenie w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na obszarze gminy narusza zasadę wolności działalności gospodarczej?
 • Czy istnieją generalne przesłanki do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych?
 • Kiedy i w jaki sposób może zostać utworzona izba wytrzeźwień?
 • W jakim celu prowadzi się ewidencję i dokumentację osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień/placówki?

W publikacji przede wszystkim przedstawiono szczegółowe aspekty dotyczące podejmowania przez gminę uchwał w sprawach alkoholowych, a także materialne i procesowe kwestie związane z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto szczegółowej analizie poddano przepisy dotyczące działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Sporo miejsca zajmują również rozważania dotyczące gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Spis treści

O autorze

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wprowadzenie

Rozdział I. Alkohol i alkoholizm a gmina – kwestie podstawowe

 • 1. Zagadnienia wprowadzające
 • 2. Alkohol a rodzina
 • 3. Zadania własne gminy w sprawach alkoholowych
 • 4. Współdziałanie organów gminy z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji celów AlkU
  • 4.1. Liga Kobiet
  • 4.2. Koła gospodyń wiejskich
  • 4.3. Partycypacja społeczna
 • 5. Współpraca z Kościołami i związkami wyznaniowymi w celu krzewienia trzeźwości
 • 6. Konsultacje społeczne z mieszkańcami
 • 7. Dyskrecjonalność w działaniach administracji publicznej
  • 7.1. Decyzje administracyjne
  • 7.2. Akty o charakterze uznaniowym
 • 8. Aksjologiczny wymiar przeciwdziałania alkoholizmowi i szerzenia trzeźwości
 • 9. Istota zasady równości

Rozdział II. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

 • 1. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu jako zadania własne gminy
 • 2. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
  • 2.1. Uwagi wprowadzające
  • 2.2. Treść gminnego programu
  • 2.3. Lokalne diagnozy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  • 2.4. Realizacja gminnego programu
  • 2.5. Obowiązek raportowania i informowania
  • 2.6. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Rozdział III. Akty prawa miejscowego jako instrumenty przeciwdziałania alkoholizmowi

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta)
  • 2.1. Ustalenie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • 2.2. Obowiązek uzasadnienia uchwały
  • 2.3. Obowiązek uwzględniania postanowień gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  • 2.4. Brak możliwości określenia warunków, jakie musi spełniać punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • 2.5. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • 2.6. Ustalanie limitu dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy
 • 3. Uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
  • 3.1. Zagadnienia wstępne
  • 3.2. Pojęcie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu
  • 3.3. Ustalanie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania alkoholu
  • 3.4. Ustalanie zasad odległości pomiędzy punktem sprzedaży alkoholu a innymi obiektami
  • 3.5. Obowiązek uzasadnienia uchwały
  • 3.6. Przykładowa treść uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu
 • 4. Uchwała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
  • 4.1. Zagadnienia wstępne
  • 4.2. Uwzględnianie zasady proporcjonalności
  • 4.3. Obszar objęty ograniczeniem
  • 4.4. Brak możliwości ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu
  • 4.5. Zasada swobody prowadzenia działalności gospodarczej
 • 5. Obowiązek zasięgnięcia opinii jednostki pomocniczej gminy przed podjęciem uchwał
 • 6. Uchwały podejmowane na podstawie art. 14 ust. 2b w zw. z ust. 2a AlkU
 • 7. Uchwały podejmowane na podstawie art. 14 ust. 6 AlkU

Rozdział IV. Indywidualne akty administracyjne jako forma reglamentacji w obszarze „spraw alkoholowych"

 • 1. Zagadnienia wprowadzające
 • 2. Podstawa prawna do wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
 • 3. Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • 3.1. Tryb wnioskowy postępowania
  • 3.2. Wniosek o wydanie zezwolenia
  • 3.3. Przedsiębiorca jako strona postępowania
  • 3.4. Udział organizacji społecznej w postępowaniu
  • 3.5. Udział prokuratora oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu
  • 3.6. Pozytywna opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • 4. Decyzja w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
 • 5. Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
 • 6. Cofnięcie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Przesłanki cofnięcia zezwolenia
 • 7. Wygaśnięcie zezwolenia
 • 8. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Rozdział V. Izby wytrzeźwień

 • 1. Pojęcie zakładu administracyjnego
 • 2. Regulacje prawne dotyczące izb wytrzeźwień
 • 3. Funkcjonowanie izb wytrzeźwień
  • 3.1. Prowadzenie izb wytrzeźwień i placówek
  • 3.2. Doprowadzenie do izby wytrzeźwień
  • 3.3. Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień
  • 3.4. Organizacja izb wytrzeźwień i placówek
  • 3.5. Funkcjonowanie izb wytrzeźwień w stanie zagrożenia epidemicznego

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów omawianych w publikacji, m.in.:

 • uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy,
 • uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych,
 • decyzji o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 157
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 280 g
 • ISBN: 978-83-8291-310-1
 • EAN: 9788382913101
 • Kod serwisu: 00976200

Kategorie