Bestseller

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - praktyczna analiza zmian + wzory do pobrania

 • 149,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 126,65 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka jest przewodnikiem po niezwykle istotnych zmianach, jakie wprowadzono w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych... więcej ›

Opis książki

Książka jest przewodnikiem po niezwykle istotnych zmianach, jakie wprowadzono w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140), a które wchodzą w życie 1 lutego 2023 r.

Publikacja w sposób przekrojowy i maksymalnie praktyczny wyjaśnia, w jaki sposób instytucje zajmujące się szeroko rozumianym obszarem wspierania rodziny i pieczy zastępczej powinny przygotować się do tych zmian. Dla części z tych podmiotów oznacza to często stworzenie całkowicie nowych rozwiązań w kilku obszarach, poczynając od kwalifikacji i szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych, poprzez szereg modyfikacji w obszarze funkcjonowania pieczy zastępczej, a kończąc na pracy z pełnoletnimi wychowankami tej pieczy, procedurach przysposobienia oraz organizacji pracy ośrodków adopcyjnych.

W ramach nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaproponowano zmiany, które można uznać za istotnie ingerujące w dotychczasowy system organizacji pieczy zastępczej. Niewątpliwie można do nich zaliczyć wprowadzenie centralnej ewidencji pieczy zastępczej, zakaz – co do zasady – rozwijania pieczy instytucjonalnej oraz ograniczenia w zakresie swobodnego dysponowania wolnymi miejscami w pieczy zastępczej. Ponadto:

 • zwiększono zakres kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej (obowiązkowa weryfikacja w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym);zmieniono zasady w zakresie przekształcania rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi oraz prowadzącymi rodzinne domy dziecka;
 • uregulowano zasady szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym lub nad terenem wokół placówki albo ośrodka w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring);
 • uelastyczniono wymagania dotyczące posiadanego wykształcenia dla osób pracujących w systemie pieczy zastępczej.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada również m.in. wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych. Wprowadza także zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Wprowadzono również możliwość pozostania w dotychczasowej formie pieczy zastępczej osobom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu uczenia się oraz możliwość jednokrotnego powrotu osoby, która opuściła już po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą, do dotychczasowej rodziny zastępczej czy też placówki. Bardzo ważną zmianą jest także derejonizacja rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze będą mogły zgłaszać się do powiatowych centrów pomocy rodzinie, które organizują rodzinną pieczę zastępczą, nie tylko w ramach swojego powiatu, ale również do innych powiatów w całej Polsce. To oznacza łatwiejszy i szybszy dostęp do szkoleń, do zdobywania kwalifikacji i do wyboru tego powiatu, z którym danej rodzinie będzie się najlepiej współpracowało.

Najważniejsze atuty książki, to:

 • szczegółowe omówienie obszarów, w których wprowadzono najwięcej istotnych zmian i które mogą przysporzyć najwięcej problemów interpretacyjnych, poczynając od centralnego rejestru pieczy zastępczej, poprzez derejonizację pieczy zastępczej, zmiany w organizacji pracy ośrodków adopcyjnych, kwalifikacji osób zatrudnionych w pieczy zastępczej czy kwalifikacji i szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze;
 • praktyczne omówienie zasad realizacji procesu usamodzielniania pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wpływu zmian na inne obszary prawa;
 • duża liczba przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia omówione w książce;
 • wyróżnienie zagadnień szczególnie ważnych w treści książki;
 • liczne wzory procedur i innych dokumentów.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Kto może zostać rodziną zastępczą?
 • Jak wygląda proces kwalifikacji i szkoleń kandydatów na rodzinę zastępczą?
 • Jakie rozwiązania przyjęto w zakresie wynagradzania rodzin zastępczych?
 • Kiedy powstaje obowiązek zawierania porozumień między powiatami, a kiedy porozumienie nie jest wymagane?
 • Kiedy pełnoletni wychowankowie mogą wrócić do pieczy zastępczej?
 • W jakich sytuacjach można zawiesić realizację Indywidualnego Programu Usamodzielniania?
 • Jakie kwalifikacje powinny posiadać osoby zatrudnione w systemie pieczy zastępczej ?
 • Jakie uprawnienia z obszaru prawa pracy przysługują rodzinie zastępczej w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie?
 • Jak powinna być zorganizowana praca w ośrodkach adopcyjnych?
 • W jakich sytuacjach wojewoda może wyrazić zgodę na utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej?
 • Kiedy w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest dozwolony monitoring?

Książka zawiera liczne wzory dokumentów i rozwiązań, które można zastosować w pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, m.in.:

 • procedury kwalifikacyjne kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz organizacji szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • wzór porozumienia w sprawie prowadzenia przez powiat placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu;
 • wzór umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 • wzór umowy o prowadzenie rodzinnego domu dziecka;
 • wzór umowy o świadczenie usług polegających na pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich na rzecz rodziny zastępczej zawodowej;
 • wzór umowy o świadczenie usług polegających na pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka;
 • projekt uchwały rady powiatu w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych;
 • wzór Indywidualnego Programu Usamodzielniania pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Centralny rejestr pieczy zastępczej

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Wykazy centralnego rejestru pieczy zastępczej
 • 3. Uwagi podsumowujące
 • 4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych

Rozdział II. Kwalifikacje i szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze

 • 1. Właściwość organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przy wstępnej kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • 2. Szkolenie i kwalifikacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • 3. Wzór procedury kwalifikacyjnej

Rozdział III. Zasady wynagradzania rodzin zastępczych i finansowania pieczy zastępczej

 • 1. Nowe uregulowania w zakresie wynagradzania rodzin zastępczych
 • 2. Zasady zawierania umów z rodzinami zastępczymi
 • 3. Wzór umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej
 • 4. Wzór umowy o świadczenie usług na rzecz rodziny zastępczej
 • 5. Wzór umowy o świadczenie usług na rzecz rodzinnego domu dziecka
 • 6. Wzór umowy o utworzeniu rodzinnego domu dziecka
 • 7. Wzór uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych

Rozdział IV. Zmiany w przekształcaniu i tworzeniu nowych form rodzinnej pieczy zastępczej

 • 1. Nowe rozwiązania w funkcjonowaniu pieczy instytucjonalnej
 • 2. Deinstytucjonalizacja – kierunek zmian w pieczy zastępczej
 • 3. Monitoring wizyjny – zmiany w zakresie organizacji placówek opiekuńczowychowawczych
 • 4. Derejonizacja pieczy zastępczej – porozumienia między powiatami
 • 5. Wzór porozumienia pomiędzy powiatami w sprawie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

Rozdział V. Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej

 • 1. Proces usamodzielniania – główne założenia i problemy
 • 2. Nowe rozwiązania w procesie usamodzielniania
 • 3. Wsparcie dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej po zmianach
 • 4. Wzór indywidualnego programu usamodzielnienia
 • 5. Wzór weryfikacji indywidualnego programu usamodzielnienia
 • 6. Ocena okresowa indywidualnego programu usamodzielnienie
 • 7. Ocena końcowa indywidualnego programu usamodzielnienia

Rozdział VI. Zatrudnienie i kwalifikacje osób zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej

 • 1. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Zakres gromadzonych danych w rejestrze
  • 1.3. Obowiązek pozyskania informacji z rejestru
  • 1.4. Podmioty podlegające weryfikacji w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
 • 2. Zmiany w kwalifikacjach osób zatrudnionych w placówkach wsparcia dziennego
 • 3. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
 • 4. Asystent rodziny

Rozdział VII. Przysposobienie – zmiany w organizacji pracy ośrodków adopcyjnych

 • 1. System teleinformatyczny – narzędzie do realizacji procedur adopcyjnych
 • 2. Organizacja pracy ośrodka adopcyjnego
  • 2.1. Czas pracy ośrodków adopcyjnych
  • 2.2. Kwalifikacje kadry ośrodka adopcyjnego
  • 2.3. Dokumentowanie procesu adopcyjnego i zasady przetwarzania danych osobowych
 • 3. Kwalifikacje w procesie przysposobienia dziecka
 • 4. Wstępna ocena kandydata do przysposobienia dziecka – zasady
 • 5. Zadania ministra w procesie nadzoru i kontroli

Rozdział VIII. Wpływ zmian wprowadzonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na inne akty prawne

 • 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • 2. Kodeks postępowania cywilnego
 • 3. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • 4. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
 • 5. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat
 • 6. Kodeks pracy
  • 6.1. Urlop ojcowski
  • 6.2. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • 6.3. Urlop rodzicielski w razie adopcji lub przyjęcia dziecka na wychowanie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór porozumienia w sprawie prowadzenia przez powiat placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu,
 • wzór umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
 • projekt uchwały rady powiatu w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 164
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 300 g
 • ISBN: 978-83-8291-665-2
 • EAN: 9788382916652
 • Kod serwisu: 00970000

Kategorie