Ustawa o efektywności energetycznej. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczna analiza przepisów dotyczących efektywności energetycznej. Książka zawiera praktyczną analizę przepisów, która będzie przydatnym źródłem wiedzy dla osób zajmujących się tematyką efektywności energetycznej, w szczególności pozyskiwaniem białych certyfikatów,... więcej ›

Opis książki

Praktyczna analiza przepisów dotyczących efektywności energetycznej.

Książka zawiera praktyczną analizę przepisów, która będzie przydatnym źródłem wiedzy dla osób zajmujących się tematyką efektywności energetycznej, w szczególności pozyskiwaniem białych certyfikatów, realizacją obowiązku umorzenia białych certyfikatów, wykonywaniem audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej oraz realizacją zadań jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Tym samym stanowi niezbędnik przy planowaniu działań, które będą miały za zadanie ograniczyć zużycie energii, jednocześnie ograniczając wydatki w przedsiębiorstwie czy gminie.

Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 868), której jednym z głównych celów było rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązku w zakresie efektywności energetycznej, a także rozszerzenie katalogu dopuszczalnych form realizacji tego obowiązku, celem osiągnięcia wymaganego prawem unijnym poziomu oszczędności energii.

W związku z wejściem w życie nowelizacji pojawiły się nowe regulacje, które zostały kompleksowo omówione w publikacji, dotyczące m.in:

 • podmiotów paliwowych jako nowej grupy podmiotów zobowiązanych;
 • programów bezzwrotnych dofinansowań przedsięwzięć służących efektywności energetycznej;
 • wprowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej.

Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie:

 • zasad rozliczenia z realizacji obowiązku efektywnościowego;
 • możliwości uiszczania opłaty zastępczej;
 • sporządzania audytów efektywności energetycznej;
 • wydawania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów);
 • zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej przez jednostki sektora publicznego.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jakie są zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
 • na jakich zasadach można sfinansować przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej;
 • jak wygląda proces uzyskania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) oraz w jaki sposób dokonać ich sprzedaży na giełdzie towarowej;
 • jakie są sposoby realizacji obowiązku efektywnościowego przez podmioty zobowiązane oraz w jaki sposób rozliczyć się z wykonania obowiązku;
 • jakiego rodzaju dane i informacje podlegają gromadzeniu w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej i na jakich zasadach się je udostępnia;
 • jakie są obowiązki związane z audytem energetycznym dużego przedsiębiorstwa;
 • w jaki sposób odbiorca przemysłowy może skorzystać z ulgi w zakresie efektywności energetycznej;
 • jak wygląda postępowanie odwoławcze w sprawach wymierzania kar pieniężnych przez Prezesa URE z tytułu braku realizacji obowiązków wynikających z ustawy.

Publikacja zawiera liczne przykłady i wyjaśnienia, tabele oraz grafy, które ułatwią odbiór treści czytelnikom.

W książce szczególną uwagę zwrócono na aspekty praktyczne komentowanych zagadnień, unikając skomplikowanych wywodów naukowych, zastępując je analizą najbardziej problematycznych kwestii występujących w praktyce przedsiębiorców, jednostek sektora publicznego oraz organów administracji, stosujących przepisy o efektywności energetycznej.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wprowadzenie

O autorach

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 468 ze zm.)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

 • I. Transpozycja unijnej dyrektywy 2012/27/UE
 • II. Zakres przedmiotowy ustawy
 • III. Nowelizacja z 2021 r.

Art. 2. [Objaśnienie pojęć]

 • I. Audyt efektywności energetycznej
 • II. Ciepło
 • III. Efektywność energetyczna
 • IV. Efekt użytkowy
 • V. Energia
 • VI. Energia pierwotna
 • VII. Energia finalna
 • VIII. Jednostka sektora publicznego
 • IX. Odbiorca końcowy
 • X. Oszczędność energii
 • XI. Przedsiębiorstwo energetyczne
 • XII. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej
 • XIII. Tona oleju ekwiwalentnego
 • XIV. Rozpoczęcie prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
 • XV. Paliwa ciekłe
 • XVI. Podmiot paliwowy
 • XVII. Wprowadzenie do obrotu paliw ciekłych

Art. 3. [Podstawa zażalenia]

 • I. Zakres regulacji
 • II. Postępowanie odwoławcze od rozstrzygnięć Prezesa URE

Rozdział 2. (uchylony)

Art. 4. (uchylony)

Art. 5. (uchylony)

Rozdział 3. Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej

Art. 6. [Środki poprawy efektywności energetycznej]

 • I. Zakres i cel przepisu
 • II. Pojęcie jednostki sektora publicznego
 • III. Wzorcowa rola sektora publicznego
 • IV. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej
 • V. Niskoemisyjne urządzenia, instalacje lub pojazdy
 • VI. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • VII. System zarządzania środowiskowego
 • VIII. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych
 • IX. Obowiązki informacyjne

Art. 7. [Umowa o poprawę efektywności energetycznej]

 • I. Zakres i cel regulacji

Art. 7a. [Wytyczne, informacja]

 • I. Zakres i cel regulacji

Art. 8. [Produkty, usługi nabywane przez organy władzy publicznej]

 • I. Zakres i cel regulacji
 • II. Brak sankcji za naruszenie obowiązków
 • III. Nabywanie produktów i usług
 • IV. Warunki dotyczące budynków

Art. 9. [Promowanie środków poprawy efektywności energetycznej]

Rozdział 4. Zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii

Art. 10. [Podmioty zobowiązane]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Podmioty zobowiązane
 • III. Sposoby realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii
 • IV. Wyłączenia podmiotowe

Art. 11. [Realizacja obowiązku]

 • I. Zakres regulacji
 • II. Ograniczenia w uiszczaniu opłaty zastępczej
 • III. Podmioty paliwowe
 • IV. Możliwość uiszczenia opłaty zastępczej

Art. 12. [Opłata zastępcza, wysokość, uiszczanie]

 • I. Wnoszenie opłaty zastępczej
 • II. Jednostkowa opłata zastępcza
 • III. Dysponowanie wpływami z tytułu opłat zastępczych

Art. 13. [Deklaracja dla domu maklerskiego o ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego zakupionych w wyniku transakcji]

 • I. Deklaracja dla domu maklerskiego
 • II. Możliwość żądania zabezpieczenia przez dom maklerski

Art. 14. [Oszczędność energii finalnej, zakres]

 • I. Wysokość obowiązku
 • II. Ustawa zmieniająca z 2021 r.
 • III. Obliczenie wysokości obowiązku za dany rok dla konkretnego podmiotu zobowiązanego

Art. 14a. [Podstawa obliczenia obowiązku, oświadczenie]

 • I. Zakres i cel regulacji
 • II. Cel wprowadzenia przepisu
 • III. Informacja przekazywana nabywającemu podmiotowi paliwowemu

Art. 15. [Treść oświadczenia odbiorcy końcowego]

 • I. Zakres i cel regulacji
 • II. Zakres podmiotowy przepisu
 • III. Sposób skorzystania z uprawnień
 • IV. Możliwość zaliczenia oszczędności w latach przyszłych
 • V. Rozliczenie w ramach art. 15 jako jedna z możliwości po stronie odbiorcy końcowego

Art. 15a. [Programy bezzwrotnych dofinansowań]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Cel wprowadzenia przepisu
 • III. Sposób obliczania sumy oszczędności energii finalnej
 • IV. Rozliczenie programów bezzwrotnych dofinansowań

Art. 16. [Rozliczenie wykonania obowiązku]

 • I. Rozliczenie wykonania obowiązku efektywnościowego
 • II. Przedsięwzięcia niezaliczane do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1
 • III. Sposób rozliczenia obowiązku

Art. 17. [Ogłaszanie informacji o osiągniętej oszczędności energii finalnej]

 • I. Obowiązek przedstawienia żądanych dokumentów i informacji
 • II. Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Regulacji Energetyki danych o uzyskanych oszczędnościach

Art. 18. [Oszczędność uzyskana do dnia 31 grudnia 2030 r.]

 • I. Wysokość oszczędności energii finalnej
 • II. Środki alternatywne

Art. 19. [Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej]

 • I. Zakres regulacji
 • II. Rodzaje przedsięwzięć

Art. 20. [Świadectwo efektywności energetycznej]

 • I. Zakres regulacji
 • II. Zasady wydawania świadectw
 • III. Wnioskodawca i wniosek o wydanie świadectw

Art. 21. [Treść świadectwa]

 • I. Zakres regulacji
 • II. Wątpliwości dotyczące przepisu
 • III. Zawartość świadectwa efektywności energetycznej

Art. 22. [Termin wydania świadectwa przez Prezesa URE]

 • I. Zakres regulacji
 • II. Charakter postępowania o wydanie świadectw
 • III. Żądanie przedstawienia dodatkowych informacji i dokumentów
 • IV. Termin na rozpoznanie wniosku
 • V. Ogłoszenie informacji o wydanych świadectwach efektywności energetycznej
 • VI. Ostatnie zmiany legislacyjne

Art. 23. [Audyt efektywności energetycznej]

 • I. Informacja o zakończeniu przedsięwzięcia
 • II. Charakterystyka audytu porealizacyjnego
 • III. Zwolnienie z obowiązku sporządzania audytu porealizacyjnego

Art. 23a. [Wniosek o zmianę wartości świadectwa efektywności energetycznej]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Cel wprowadzenia przepisu
 • III. Mechanizm korygowania świadectw

Art. 24. [Zawiadomienie o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Tryb postępowania po zakończeniu przedsięwzięcia
 • III. Odmowa przekazania informacji o świadectwach
 • IV. Postępowanie odwoławcze

Art. 25. [Zakres audytu efektywności energetycznej]

 • I. Zakres regulacji
 • II. Obligatoryjne elementy audytu efektywności energetycznej
 • III. Rodzaje audytów
 • IV. Kompetencje i doświadczenie audytora

Art. 26. [Weryfikacja oszczędności energii finalnej]

 • I. Zakres regulacji
 • II. Ograniczenie zakresu przepisu
 • III. Konsekwencje weryfikacji
 • IV. Wybór weryfikatora

Art. 27. (uchylony)

 • Art. 28. [Wartość świadectwa przedstawionego do umorzenia]
 • I. Zakres regulacji
 • II. Sytuacje objęte sankcją
 • III. Charakter sankcji

Art. 29. [Delegacja ustawowa]

Art. 30. [Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności]

 • I. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej
 • II. Obrót prawami majątkowymi
 • III. Prowadzenie rejestru

Art. 31. [Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego prawa majątkowe]

 • I. Obowiązek podmiotu prowadzącego rejestr świadectw efektywności energetycznej

Art. 32. [Umorzenie świadectw]

 • I. Umorzenie świadectw efektywności energetycznej
 • II. Rodzaje świadectw pochodzenia
 • III. Termin umorzenia świadectw

Art. 33. [Kontrola zgodności oświadczenia]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zawiadomienie o kontroli
 • III. Obowiązek umożliwienia przeprowadzenia kontroli

Art. 34. [Pracownicy przeprowadzający kontrolę]

 • I. Podmioty przeprowadzające kontrolę
 • II. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 • III. Czynności podejmowane w toku kontroli

Art. 35. [Protokół z kontroli]

 • I. Treść i znaczenie protokołu kontroli
 • II. Zastrzeżenia do protokołu kontroli
 • III. Odmowa podpisania protokołu
 • IV. Postanowienie o odmowie wydania świadectwa efektywności energetycznej
 • V. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania świadectwa efektywności energetycznej
 • VI. Nieprawidłowe przeprowadzenie czynności kontrolnych

Rozdział 4a. Zasady prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej

Art. 35a. [Rejestr]

 • I. Powołanie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej
 • II. Dane i informacje gromadzone w rejestrze

Art. 35b. [Dane w rejestrze]

 • I. Wprowadzanie danych do rejestru
 • II. Podmioty uprawnione do wprowadzania danych i informacji do rejestru
 • III. Sposób składania wniosków

Art. 35c. [Udostępnianie informacji]

 • I. Podmiot uprawniony do złożenia wniosku
 • II. Informacje podlegające udostępnieniu

Rozdział 5. Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Art. 36. [Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego]

 • I. Zakres i cel regulacji
 • II. Systemy zarządzania
 • III. Zasady wyboru audytora

Art. 37. [Procedura przeprowadzenia audytu]

 • I. Zakres i cel regulacji
 • II. Okres przechowywania danych

Art. 38. [Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzonym audycie]

 • I. Zakres i cel regulacji
 • II. Obowiązek Prezesa URE

Rozdział 6. Kary pieniężne

Art. 39. [Przesłanki wymierzenia kary pieniężnej]

 • I. Zakres regulacji
 • II. Podmioty, które podlegają karze pieniężnej
 • III. Obowiązek uzyskania oszczędności energii finalnej w przypadku paliw ciekłych mieszanych wprowadzonych do obrotu
 • IV. Przebieg postępowania w sprawie nałożenia kary
 • V. Wysokość kary
 • VI. Procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE o wymierzeniu kary

Art. 40. [Wysokość kar]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Wysokość kar administracyjnych wymierzanych przez Prezesa URE
 • III. Przesłanki ustalenia wysokości kary nakładanej przez Prezesa URE

Art. 41. [Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej]

 • I. Przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej
 • II. Działania przedsiębiorcy niezbędne do ubiegania się o odstąpienie od wymierzenia kary

Art. 42. [Uiszczenie kary pieniężnej]

 • I. Termin na uiszczenie prawomocnie wymierzonej kary pieniężnej
 • II. Egzekucja administracyjnych kar pieniężnych

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 43–48. (pominięte)

Rozdział 8. Przepisy przejściowe

Art. 49. [Krajowy plan działań, termin przekazania]

Art. 50. [Sprawozdanie, termin przekazania]

Art. 51. [Przeprowadzenie pierwszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zakres podmiotowy przepisu
 • III. Charakter przepisu
 • IV. Realizacja obowiązku

Art. 52. [Obowiązek wyposażenia lokali w ciepłomierze lub wodomierze ciepłej wody użytkowej]

 • I. Zakres podmiotowy przepisu
 • II. Przesłanka technicznej wykonalności oraz opłacalności

Art. 53. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

 • I. Charakter przepisu
 • II. Zakres stosowania przepisów uchylonej ustawy

Art. 54. [Opłaty zastępcze i kary pieniężne nałożone przed wejściem w życie ustawy]

Art. 55. [Świadectwa efektywności energetycznej wydane przed wejściem w życie ustawy]

Art. 56. [Postępowania niezakończone przed wejściem w życie ustawy]

Art. 57. [Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zakończone przed wejściem w życie ustawy]

Art. 58. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Rozporządzenia obowiązujące do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych

Rozdział 9. Przepisy końcowe

Art. 59. [Derogacja]

Art. 60. [Wejście w życie]

Załącznik

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 210
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8235-161-3
 • EAN: 9788382351613
 • Kod serwisu: 00915600

Kategorie