Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

Zapowiedź

Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 151,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: prof. dr hab. Andrzej Zieliński †

Prezentowana publikacja zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym, które jako jeden z dwóch środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postępowania cywilnego w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej... więcej ›

Więcej o książce

Prezentowana publikacja zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym, które jako jeden z dwóch środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postępowania cywilnego w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej instancji oraz wzory pism procesowych.

Ponadto w kolejnym 2. wydaniu publikacji uwzględniono najnowszą doktrynę, orzecznictwo oraz zmiany legislacyjne. W ksiażce dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:

 • przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
 • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
 • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
 • postępowania w sprawach gospodarczych;
 • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
 • postępowania zabezpieczającego;
 • kosztów sądowych.

Część I. obejmuje praktyczny komentarz do:

 • zagadnień związanych z miejscem zażalenia wśród środków zaskarżenia (klasyfikacja, system zaskarżenia, istota zażalenia),
 • przesłanek dopuszczalności zażalenia w postępowaniu cywilnym (m.in. kwestia legitymacji, zażalenia od orzeczeń sądu I instancji, zażalenie poziome, zażalenie kierowane do SN),
 • wymagania formalne zażalenia oraz termin do jego wniesienia (forma zażalenia, szczególne wymagania formalne, braki formalne i ich sanacja),
 • zażalenia w postępowaniu odrębnym (w sprawach z zakresu: ochrony konkurencji, regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty, transportu kolejowego),
 • zagadnień dopuszczalności zażalenia w postępowaniu nieprocesowym oraz w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt – zażalenie na:

odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie;

- postanowienie sądu o przymusowym sprowadzeniu na rozprawę osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

- postępowanie w przedmiocie ustanowienia lub odwołania doradcy tymczasowego;

- postanowienie zarządzające oddanie osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym;

- postanowienie w przedmiocie zaniechania doręczenia pisma, wezwania lub wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

- ustanowienie kuratora dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

- postanowienie w przedmiocie określenia sposobu i okresu osobistej styczności przysposabiającego z przysposobionym;

- postanowienie w przedmiocie wykonywania kontaktów z dzieckiem;

- postanowienie o wniesienie sumy nakazanej do zapłaty w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem;

- postanowienie w przedmiocie zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu z dzieckiem;

- postanowienie w przedmiocie pozbawienia współwłaściciela lub użytkownika używania rzeczy;

- postanowienie w sprawie zabezpieczenia spadku;

- postanowienie w przedmiocie złożenia testamentu;

- postanowienie w przedmiocie ustanowienia dozorcy; 

- postanowienie w przedmiocie odtworzenia lub niemożności odtworzenia akt;

- postanowienie w przedmiocie ponownego wszczęcia sprawy oraz podjęcia postanowienia z uwzględnieniem akt pozostałych i odtworzonych; 

 • zażalenia w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym – zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym na:

- postanowienie sądu o odrzucenie skargi na czynności komornika;

- postanowienie sądu w przedmiocie skargi na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną;

- postanowienie sądu w przedmiocie kosztów egzekucji;

- postanowienie sądu w przedmiocie rozpoznania skargi na postanowienie referendarza sądowego co do organu, który ma prowadzić egzekucję w wypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej;

- postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności;

- postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;

- postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;

- w przedmiocie wydania zaświadczenia ETE;

- w przedmiocie stwierdzenia wykonalności ETE;

- postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;

- postanowienie sądu w przedmiocie wydania zabezpieczenia;

- postanowienie ograniczające na wniosek dłużnika wykonania tytułu wykonawczego do środków zabezpieczających;

- postanowienie o ograniczeniu egzekucji;

- postanowienie określające kwotę na zabezpieczenie bieżących potrzeb;

- postanowienie sądu w przedmiocie zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego;

- postanowienie sądu w przedmiocie ograniczenia egzekucji;

- postanowienie sądu w przedmiocie wydania pieniędzy wierzycielowi;

- postanowienie sądu co do zwrotu wydatków i wynagrodzenia dozorcy;

- postanowienie sądu w przedmiocie nieudzielenia przybicia;

- postanowienie sądu w przedmiocie ściągnięcia od nabywcy należności;

- postanowienie sądu ustanawiające kuratora lub zarządcę w egzekucji z innych wierzytelności;

- postanowienie sądu w przedmiocie wyjawienia majątku;

- postanowienie sądu w przedmiocie skazania na grzywnę lub areszt dłużnika;

- postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządcy;

- postanowienie sądu w przedmiocie wystawienia na licytację wydzielonej części zajętej nieruchomości;

- postanowienie sądu w przedmiocie następstw utraty rękojmi przez nabywcę;

- postanowienie sądu co do przybicia;

- postanowienie sądu co do przysądzenia własności;

- postanowienie sądu o przysądzeniu własności w egzekucji uproszczonej;

- postanowienie sądu w przedmiocie planu podziału;

- postanowienie sądu zobowiązujące nabywcę do uzupełnienia ceny;

- postanowienie sądu w przedmiocie postanowień ściśle określonych w art. 1055 KPC;

- postanowienie sądu w przedmiocie wyłączenia od zajęcia rzeczy dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne;

- postanowienie w przedmiocie wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy;

- postanowienie sądu w przedmiocie sprzedaży przez zarządcę składników majątku wchodzących w skład zarządzanego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;

- postanowienie sądu w przedmiocie wszczęcia egzekucji ze składników mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego objętego zarządem przymusowym;

- postanowienie sądu w przedmiocie prowadzenia egzekucji przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej,

 • zażalenia w postępowaniu z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego,
 • zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej,
 • zażalenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • postępowania przed sądem I instancji po wniesieniu zażalenia (sądem a quo) [postępowanie wstępne; wpływ skutecznie wniesionego zażalenia na bieg postępowania przed sądem I instancji oraz wykonalność postanowienia; rozpoznanie zażalenia przez sąd a quo (autoremedura); odpowiedź na zażalenie],
 • postępowania zażaleniowego przed sądem II instancji (sądem ad quem) (ponowienie postępowania wstępnego; rozpoznanie zażalenia; rozstrzyganie zażalenia).

Część II. zawiera zbiór najważniejszych i najpopularniejszych wzorów pism procesowych z prezentowanego zakresu w tym m.in.:

 • zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania,
 • zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych,
 • zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,
 • zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia,
 • zażalenie na postanowienie dotyczące zwrotu kosztów procesu zawarte w wyroku,
 • zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu,
 • zażalenie do Sądu Najwyższego,
 • zażalenie poziome dotyczące skazania świadka na grzywnę,
 • zażalenie do Sądu Najwyższego na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej,
 • zażalenia na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie,
 • zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności,
 • zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi na czynności komornika,
 • zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia,
 • zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zażalenie na koszty przyznane w nakazie zapłaty,
 • zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Prezentowana publikacja jest skierowana przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów adwokackich i radcowskich którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszłego zawodu powinni zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także sporządzania poszczególnych pism procesowych oraz sędziów i prokuratorów

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

 

Szczegóły

Premiera: Październik 2019 r.
Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2019
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-812-8967-2
Liczba stron: 520
Oprawa: Miękka