Nowe obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,20 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik dla pracowników jednostek zamawiających oraz ich jednostek organizacyjnych, którzy są odpowiedzialni za prawidłowość procedur udzielania zamówień publicznych – od przygotowania postępowania, jego wszczęcia, aż do momentu zawarcia umowy o zamówienie publiczne... więcej ›

Opis książki

Praktyczny przewodnik po nowym PZP dla jednostek zamawiających.

Poradnik zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy pod kątem nowych obowiązków, które zostały nałożone na instytucje zamawiające ustawą z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 1.1.2021 r.

Stanowi niezbędne kompendium wiedzy dla osób, które w swojej praktyce zawodowej realizują obowiązki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego. W przystępny i praktyczny sposób prezentuje istotę tych zmian.

Publikacja uwzględnia również zmiany wprowadzone do ustawy – Prawo zamówień publicznych ustawą z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275).

Nowe regulacje ustawy – Prawo zamówień publicznych istotnie zmodyfikowały procedury udzielania zamówień publicznych, wprowadzając rozwiązania i zmiany, takie jak m.in.:

 • opracowanie analizy potrzeb i wymagań,
 • aktualizowanie planu postępowań o zamówienie publiczne,
 • składanie nowych oświadczeń,
 • zmiany w obrębie terminu związania ofertą oraz wadium,
 • zmiany dotyczące sesji otwarcia ofert.

Nowa ustawa wprowadziła również nowe obowiązki po stronie zamawiającego znacznie wykraczające poza sam proces udzielenia zamówienia, do których zaliczyć należy:

 • opracowanie raportu z realizacji zamówienia,
 • zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Główne zalety publikacji:

 • zawiera analizę przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych pod kątem nowych obowiązków, jakie zostały nałożone na instytucje zamawiające,
 • akcentuje najważniejsze kwestie, które wpływają na poprawność proceduralną udzielanych zamówień publicznych,
 • przytacza zachowujące aktualność poglądy i stanowiska, jak również tezy orzecznictwa,
 • dokonuje przeglądu nowych stanowisk zaprezentowanych przede wszystkim przez Urząd Zamówień Publicznych,
 • wychodzi naprzeciw nowym przepisom, starając się przełożyć ich stosowanie na praktykę,
 • ułatwia zrozumienie i praktyczne stosowanie w istotnym stopniu zupełnie nowych norm ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • ułatwia pracownikom ocenę prawidłowości podejmowanych czynności, związanych zarówno z przygotowaniem, jak i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jak nowe przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych zmieniły proces udzielania zamówień publicznych?
 • Na jakie nowe obowiązki zwrócić uwagę, analizując nowe regulacje i przygotowując się do ich stosowania?
 • Jak podejść do przygotowania planu postępowań o zamówienie publiczne i jakie nowe wymagania w tym zakresie wprowadza ustawodawca?
 • Jakie zmiany organizacyjne wprowadzić na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, w tym związane z opracowaniem analizy potrzeb i wymagań oraz szacowaniem wartości zamówienia?
 • Jak przebiega sesja otwarcia ofert elektronicznych i jakie kroki podjąć w przypadku awarii systemu?
 • W jakim zakresie osoby wykonujące zadania związane z przeprowadzeniem postępowania będą zobowiązane złożyć oświadczenia?
 • Czy w świetle nowych regulacji można dokonać wyboru oferty wykonawcy, który nie jest już związany ofertą?
 • Jakich informacji wymagają nowe formularze ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych?
 • Jak prawidłowo sporządzić protokół z postępowania?
 • Jak podejść do procesu ewaluacji umowy o zamówienie publiczne i jak wykorzystać wynikające z tego wnioski?

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Nowe obowiązki zamawiającego związane z przygotowaniem postępowania

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Podmioty zobowiązane do dokonania analizy potrzeb i wymagań
 • 3. Zakres analizy potrzeb i wymagań
 • 4. Wyłączenia od obowiązku sporządzenia analizy potrzeb i wymagań
 • 5. Osoby odpowiedzialne za opracowanie analizy potrzeb i wymagań
 • 6. Forma opracowania analizy potrzeb i wymagań
 • 7. Termin opracowania analizy potrzeb i wymagań
 • 8. Wskazówki dotyczące opracowania analizy potrzeb i wymagań

Rozdział II. Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie planu postępowań

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Podmioty zobowiązane do opracowania planu postępowań
 • 3. Termin opracowania planu postępowań
 • 4. Zakres planu postępowań
 • 5. Zakres informacyjny planu postępowań
 • 6. Aktualizacja planu postępowań
 • 7. Publikacja planu postępowań
 • 8. Zapisy w regulacjach wewnętrznych dotyczące planu postępowań
 • 9. Podsumowanie

Rozdział III. Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie szacowania wartości zamówienia

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Cele szacowania wartości zamówienia
  • 2.1. Szacowanie wartości zamówienia w celu weryfikacji progu wartościowego, od którego należy stosować właściwe przepisy PZP
  • 2.2. Ustalenie zamówień, których wartość należy oszacować łącznie
 • 3. Sposoby szacowania wartości zamówienia
  • 3.1. Szacowanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego (wybuduj)
  • 3.2. Szacowanie na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i budowlanych (zaprojektuj i wybuduj)
  • 3.3. Szacowanie wartości zamówienia jako weryfikacja zasad postępowania z zamówieniem w świetle przepisu art. 27 PZP
  • 3.4. Szacowanie wartości zamówienia jako podstawa dla stworzenia materiału porównawczego dla weryfikacji cen złożonych przez wykonawców w postępowaniu, w tym weryfikacji rażąco zaniżonych cen lub kosztów ofert oraz zaniżonych cen jednostkowych (istotnych części składowych)
  • 3.5. Szacowanie jako pomocniczy wyznacznik dla ustalenia poziomów kwalifikacji wykonawców w warunkach udziału w postępowaniu
 • 4. Szacowanie wartości zamówienia w częściach
 • 5. Szczególne przypadki szacowania wartości zamówienia
  • 5.1. Szacowanie szczególne w odniesieniu do przedmiotu zamówienia
  • 5.2. Szacowanie szczególne w odniesieniu do trybu udzielenia zamówienia lub w przypadku szczególnych instrumentów i procedur

Rozdział IV. Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie przygotowania, publikacji i zamieszczania nowych ogłoszeń oraz w zakresie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Ogłoszenia w zamówieniach unijnych
  • 2.1. Rodzaje ogłoszeń
  • 2.2. Zasady związane z publikacją ogłoszeń
  • 2.3. Zmiany ogłoszenia i konieczność unieważnienia postępowania
 • 3. Ogłoszenia w zamówieniach krajowych
  • 3.1. Rodzaje ogłoszeń
  • 3.2. Zasady związane z publikacją ogłoszeń
  • 3.3. Zmiana ogłoszenia
  • 3.4. Ochrona danych osobowych w BZP
 • 4. Wszczęcie postępowania
 • 5. Ogłoszenie o zamówieniu – omówienie na przykładzie trybu podstawowego – wariant I (art. 275 pkt 1 PZP)

Rozdział V. Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie wadium

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Możliwość żądania wadium
 • 3. Wysokość wadium
 • 4. Dopuszczalne formy wniesienia wadium
 • 5. Zwrot wadium
 • 6. Zatrzymanie wadium
 • 7. Przedłużenie terminu związania ofertą
 • 8. Odrzucenie oferty

Rozdział VI. Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie terminu związania ofertą

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Okres związania ofertą
 • 3. Sposób ustalenia terminu związania ofertą
 • 4. Wybór oferty
 • 5. Odrzucenie oferty

Rozdział VII. Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie składania i otwarcia ofert oraz związanych z tym czynności – udostępniania ofert oraz informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Pojęcie oferty
 • 3. Składanie ofert
  • 3.1. Sposób składania ofert
  • 3.2. Zasada składania tylko jednej oferty
  • 3.3. Zgodność treści oferty z wymaganiami zamawiającego
  • 3.4. Zasada składania ofert do upływu terminu
 • 4. Otwarcie ofert
  • 4.1. Zasada zachowania niejawności oferty do upływu terminu otwarcia ofert
  • 4.2. Termin otwarcia ofert
  • 4.3. Udostępnienie informacji o budżecie zamówienia
  • 4.4. Sesja otwarcia ofert i jej jawność
 • 5. Udostępnienie ofert
 • 6. Informacja o złożonych ofertach kierowana do Prezesa UZP

Rozdział VIII. Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, kryteriów oceny ofert oraz czynności po wyborze oferty najkorzystniejszej

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Kryteria oceny ofert
 • 3. Czynności dokonywane przed ustaleniem rankingu wykonawców
  • 3.1. Doliczanie wymaganego podatku
  • 3.2. Negocjacje w zakresie kryteriów oceny ofert
 • 4. Brak możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej
  • 4.1. Kryteria cenowe/kosztowe oraz jakościowe
  • 4.2. Jedynie kryteria cenowe lub kosztowe
  • 4.3. Jedyne kryterium – koszt
 • 5. Wybór najkorzystniejszej oferty
  • 5.1. Wybór oferty w aukcji elektronicznej
  • 5.2. Wybór oferty w postępowaniach krajowych
 • 6. Nowe zasady zwrotu wadium

Rozdział IX. Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie protokołowania postępowań, pozyskiwania oświadczeń wymaganych w toku postępowania oraz w zakresie obowiązków statystycznych

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Informacje podawane w protokole
 • 3. Wzór protokołu
 • 4. Prowadzenie protokołu
 • 5. Przechowywanie protokołu
 • 6. Udostępnianie protokołu i załączników
 • 7. Protokół postępowania a przepisy RODO
  • 7.1. Ograniczenie prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • 7.2. Ograniczenie prawa do sprostowania danych osobowych
  • 7.3. Ograniczenia prawa do dostępu do danych osobowych
 • 8. Obowiązki statystyczne
  • 8.1. Informacje o złożonych ofertach lub wnioskach
  • 8.2. Sprawozdanie z udzielonych zamówień
 • 9. Oświadczenia wymagane od zamawiającego w toku postępowania

Rozdział X. Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie oceny realizacji umowy

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Raport z realizacji zamówienia
  • 2.1. Okoliczności wymagające opracowania raportu
  • 2.2. Zawartość raportu
  • 2.3. Termin opracowania raportu
 • 3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 146
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 260 g
 • ISBN: 978-83-8235-548-2
 • EAN: 9788382355482
 • Kod serwisu: 00898100

Kategorie