Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,20 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie zagadnienia utrzymania czystości i porządku na terenie gminy z uwzględnieniem najnowszych zmian w gospodarowaniu odpadami. Książka zawiera opis najnowszych obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym naliczania stawek opłat. Do publikacji dołączono wzory dokumentów przydatnych w procesie realizacji obowiązków wynikających z ustawy... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z najnowszymi zmianami dot. utrzymania czystości i porządku na terenie każdej gminy. 

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w gospodarowaniu odpadami wprowadzone ustawą z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648). W publikacji uwzględniono również zmiany wynikające z nowelizacji z 17.11.2021 r. wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151), w jakim dotyczą one ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowe regulacje w ZmCzystGmU21 polegają przede wszystkim na:

 • umożliwieniu indywidualnego rozliczania się z części obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez indywidualnych właścicieli lokalu w zabudowie wielolokalowej,
 • dodaniu nowych elementów, które rada gminy może wprowadzić do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • rozszerzeniu obowiązków wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kontroli i reagowania na nieprawidłowości w umowach zawieranych na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • odmiennym uregulowaniu sposobu ustalania metod wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym także zaktualizowaniu wysokości maksymalnych stawek w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
 • uregulowaniu kwestii pokrywania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, w sytuacji gdy dochody z opłaty nie pokrywają w całości tych kosztów.

Jedną z zalet prezentowanej publikacji jest zamieszczenie w każdym rozdziale porównania treści omawianych przepisów sprzed nowelizacji oraz ich aktualnego brzmienia. Dodatkowo zostały szczegółowo omówione zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) i ustawie o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779), które dotyczą decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, zakresie kontroli instalacji komunalnej, rozszerzeniu możliwości magazynowania odpadów czy przepisów karnych i administracyjnych kar pieniężnych sankcjonujących postępowanie z odpadami wbrew regulacjom.

Książka zawiera opis najnowszych obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym naliczania stawek opłaty charakteryzuje ją praktyczny i narzędziowy sposób wyjaśnień, któremu towarzyszą liczne przykłady.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Czemu mają służyć zmiany w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami?
 • Jak nowelizacja zmienia obowiązek selektywnego gromadzenia bioodpadów w każdej nieruchomości?
 • W jaki sposób i na jakich zasadach obciążyć obowiązkami dot. gospodarowania odpadami komunalnymi poszczególnych właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej w związku z nowelizacją?
 • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów zakresie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie?
 • Jakie nowe uprawnienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta wprowadza nowelizacja w zakresie kontroli umów?
 • Jak kształtować wysokość opłat dla nieruchomości niezamieszkałych.
 • Jak zmienia się sposób ustalania opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, w tym w szczególności w przypadku zastosowania stawki od gospodarstwa domowego oraz od zużytej wody?
 • Kto jest objęty nowymi obowiązkami dot. sprawozdawczości, w jakim zakresie i w jakich terminach?
 • Jak zmieniła się definicja odpadów komunalnych?
 • Jak postępować w przypadku konieczności pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, który nie jest finansowo zbilansowany?
 • Jak powinny wyglądać umowy zawierane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi?
 • Jakie pułapki i zagrożenia można napotkać stosując znowelizowane przepisy?

Nowelizacje wprowadzają:

 • zmianę definicji odpadów komunalnych,
 • rozszerzenie zakresu adresatów obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku,
 • możliwość obciążenia właściciela nieruchomości w zabudowie wielolokalowej częścią obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • zmianę m.in. zasad i częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w zależności od rodzaju nieruchomości, na której powstają,
 • możliwość odstępstwa od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, wskazuje kto wydaje decyzję o odstępstwach oraz w jakich okolicznościach następuję cofnięcie zezwolenia na odstępstwa,
 • bezwzględny obowiązek uwzględniania zasad selektywnej zbiórki odpadów w umowach zawieranych przez właścicieli nieruchomości nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, na których wytwarzane są odpady komunalne,
 • modyfikację obejmowania gminnym systemem gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (na których powstają odpady komunalne), co do których została podjęta uchwała o odbieraniu odpadów komunalnych.

Publikacja szeroko omawia także zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie m.in:

 • możliwość wprowadzenia do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obowiązku stosowania indywidualnego oznakowania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
 • uprawnienie rady gminy do określenia sposobu zgłaszania lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów,
 • szeroki zakres określania obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku przez radę gminy.

Do publikacji dołączono wzory 15 najważniejszych dokumentów, dzięki którym Czytelnicy uzyskają wsparcie w tworzeniu dokumentacji potrzebnej do realizacji obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. Są to m.in. wzory:

 • Uchwały rady gminy w sprawie postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli poszczególnych nieruchomości w zabudowie wielolokalowej,
 • Decyzji w sprawie obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
 • Oświadczenia właściciela nieruchomości o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych,
 • Uchwały rady gminy dokonującej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego z zastosowaniem różnicowania stawki,
 • Uchwały rady gminy w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty.

Spis treści

Wykaz skrótów

O autorze

Wprowadzenie

Rozdział I. Indywidualizacja obowiązków właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Dotychczasowe regulacje prawne
 • 3. Fakultatywne odstąpienie od odpowiedzialności wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni za niektóre obowiązki
 • 4. Zapewnienie technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych jako warunek podjęcia uchwały
 • 5. Uchwała rady gminy postanawiająca o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez poszczególnych właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych
 • 6. Następstwa podjęcia uchwały w sprawie ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez poszczególnych właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych
 • 7. Obowiązki związane z wnoszeniem deklaracji o wysokości opłaty na skutek podjęcia uchwały, o której mowa w art. 2a ust. 1 CzystGmU
 • 8. Przepisy przejściowe

Rozdział II. Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Obowiązek stosowania indywidualnego oznakowania
 • 3. Zgłaszanie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów
 • 4. Inne obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

Rozdział III. Obowiązek odbioru bioodpadów

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania

Rozdział IV. Odstępstwa od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Przesłanki łącznego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych

Rozdział V. Obowiązki wytwórców odpadów komunalnych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Rozszerzenie zakresu adresatów obowiązków dotyczących selektywnego zbierania odpadów

Rozdział VI. Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • 3. Umowa na odbiór odpadów komunalnych zawierana przez właściciela nieruchomości, która nie jest objęta gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi
 • 4. Uprawnienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta w zakresie kontroli umów

Rozdział VII. Objęcie nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Dobrowolność właściciela nieruchomości niezamieszkałej przy objęciu systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
 • 3. Oświadczenie o wyłączeniu nieruchomości z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • 4. Oświadczenia właścicieli nieruchomości a kolejne zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych
 • 5. Przepisy przejściowe

Rozdział VIII. Metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego
 • 3. Stawka od gospodarstwa domowego
 • 4. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych
 • 5. Opłata dla nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi
 • 6. Nieruchomości niezamieszkałe, na których świadczone są usługi hotelarskie
 • 7. Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od ilości zużytej wody
  • 7.1. Maksymalna wysokość opłaty w przypadku zastosowania tzw. metody od wody
  • 7.2. Określenie sposobu ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalenia wysokości opłaty

Rozdział IX. Pokrywanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Bilansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • 3. Pokrywanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty

Rozdział X. Pozostałe zmiany wynikające z nowelizacji

 • 1. Związki metropolitalne
 • 2. Pozyskiwanie informacji w celu wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 3. Obowiązek zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią
 • 4. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu opłat w ramach związku międzygminnego
 • 5. Ograniczenia i zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów
 • 6. Sprawozdania
 • 7. Przepisy karne
 • 8. Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • 9. Poziomy składowania

Rozdział XI. Zmiany w Prawie ochrony środowiska i ustawie o odpadach

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Przesłanki decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
 • 3. Ograniczenie przeprowadzania kontroli do części instalacji
 • 4. Rozszerzenie możliwości magazynowania odpadów
 • 5. Zaostrzenie kar w OdpadyU
 • 6. Pozostałe zmiany w OdpadyU

Rozdział XII. Wzory dokumentów

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 142
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 240 g
 • ISBN: 978-83-8198-714-1
 • EAN: 9788381987141
 • Kod serwisu: 00920200

Kategorie