Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,20 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ten unikatowy przewodnik pozwoli Państwu na sprawne przygotowanie się do opracowania nowego wniosku taryfowego lub do jego... więcej ›

Opis książki

Szczegółowe omówienie procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ten unikatowy przewodnik pozwoli Państwu na sprawne przygotowanie się do opracowania nowego wniosku taryfowego lub do jego modyfikacji.

Publikacja składa się z kilku części, których przeczytanie staje się bazą do pracy nad wnioskiem taryfowym. I tak pierwsza część opracowania prezentuje prawne uwarunkowania procedury związanej z zatwierdzaniem taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Znajdują się tam m.in. informacje na temat Wód Polskich, czyli kluczowego regulatora na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym, jego uprawnień do ingerowania w działalność podmiotów funkcjonujących na rynku wod-kan, w tym dotyczących rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kana a ich klientami. Zasadnicza część dotyczy jednak procedury zatwierdzania taryf wraz z obowiązującymi terminami złożenia wniosków taryfowych oraz postępowaniem przed organem regulacyjnym.

Bardzo ważna dla Czytelnika jest druga część skierowana do osób, które opracowują wniosek o zatwierdzenie taryf. Znajduje się w niej kompletny opis przygotowania wniosku taryfowego wraz z metodyką planowania kosztów oraz wypełniania tabel taryfowych.

Priorytetem autorów było przygotowanie „instrukcji obsługi" wniosku taryfowego, dlatego też opracowanie w sposób praktyczny opisuje nie tylko zasady wypełnia tabel A–H, ale także sposób ustalania niezbędnych przychodów, czy też kalkulacji opłat abonamentowych.

Książka odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Czy konieczne jest złożenie nowego wniosku taryfowego w 2021 r.?
 • Z jakich elementów składa się wniosek taryfowy?
 • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe?
 • Czy Wody Polskie mogą nie zgodzić się z zaproponowanymi taryfami? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Jakie dane są potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
 • Czy można skorygować wniosek taryfowy po jego zaakceptowaniu przez Wody Polskie?
 • Jak prawidłowo wypełnić tabele załączane do wniosku taryfowego?
 • Kto podpisuje wniosek taryfowy?
 • Na czym polega subsydiowanie skrośne?

Regulacje dotyczące zatwierdzania taryf dla wody i ścieków funkcjonują w nowym systemie prawnym od 3 lat. Właśnie zaczyna się drugi etap ustawowy, kiedy należy złożyć wniosek. Wniosek taryfowy stanowi podstawę zatwierdzanych przez organ regulacyjnych taryf. W zdecydowanej większości przypadków, jeżeli zewnętrzny weryfikator nie ma zastrzeżeń do przedstawionego wniosku, przyjęcie taryf polega po prostu na nadaniu wnioskowi taryfowemu mocą decyzji administracyjnej statusu taryfy, rozumianej jako zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania.

Właściwe sporządzenie wniosku taryfowego jest kluczowym elementem w procedurze zatwierdzania taryf. W praktyce czas poświęcony na dokładne przeanalizowanie danych i ich odpowiednie zaprezentowanie we wniosku, pozwala znacząco skrócić okres weryfikacji prowadzonej przez organ regulacyjny.

Nabywając książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu wszelkie informacje o sposobie kształtowania stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • praktyczną pomoc dla pracowników przedsiębiorstw wod-kan, opracowujących wniosek dotyczący stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, to:

 • szczegółowy opis przygotowania wniosku taryfowego,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • przykłady wyliczeń i danych potrzebnych do opracowania wniosku taryfowego,
 • liczne tabele, w tym praktyczny sposób wypełnienie tabel A–H,
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz orzecznictwa.

Książka stanowi podręczną pomoc dla osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i zatwierdzania wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Z uwagi na swoją zawartość może być podręcznikiem zarówno dla pracowników działów księgowych, ekonomicznych czy kontrolingowych, odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym za ewidencjonowanie kosztów, ich planowanie oraz sporządzenie wniosku dla służb prawnych wspierających proces zatwierdzania taryf, jak i dla osób kierujących przedsiębiorstwem.

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Wody Polskie – nowy regulator rynku wodociągowo-kanalizacyjnego

 • 1. Wstęp
 • 2. Dyrektor RZGW jako organ regulacyjny
 • 3. Zadania organu regulacyjnego
 • 4. Opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6
 • 5. Rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowokanalizacyjnymi a odbiorcami usług
 • 6. Wymierzanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 29 WodaŚciekU
 • 7. Obowiązki informacyjne
 • 8. Wzory pism

Rozdział II. Wniosek taryfowy

 • 1. Niezbędne elementy wniosku taryfowego
 • 2. Terminy składania wniosków taryfowych
  • 2.1. Termin składania wniosków o zatwierdzenie taryfy
  • 2.2. Termin składania wniosków o zatwierdzenie cen i stawek opłat po podjęciu działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
 • 3. Konsekwencje stosowania przepisów KPA dla obliczania terminów
 • 4. Właściwość organów regulacyjnych
  • 4.1. Właściwość rzeczowa
  • 4.2. Właściwość miejscowa
  • 4.3. Właściwość instancyjna
  • 4.4. Skutki złożenia wniosku taryfowego do organu niewłaściwego
 • 5. Obowiązki publikacyjne
  • 5.1. Publikacja przez organy regulacyjne
  • 5.2. Publikacja przez organy wykonawcze gmin
  • 5.3. Publikacja przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
 • 6. Wejście taryf w życie
  • 6.1. Wejście w życie w rezultacie zakończenia postępowania przez organy regulacyjne
  • 6.2. Wejście w życie pomimo niezakończenia postępowania przez organy regulacyjne

Rozdział III. Postępowanie przed organem regulacyjnym

 • 1. Tryb postępowania i procedury odwoławcze
  • 1.1. Treść przepisów
  • 1.2. Zastosowanie przepisów KPA
  • 1.3. Zasady ogólne
  • 1.4. Uzupełnienie braków
  • 1.5. Status strony postępowania
  • 1.6. Udział organizacji społecznych
  • 1.7. Pełnomocnictwo
  • 1.8. Postępowanie dowodowe
  • 1.9. Ugoda i mediacja
  • 1.10. Decyzja
  • 1.11. Rygor natychmiastowej wykonalności
  • 1.12. Procedury odwoławcze
 • 2. Ocena i analiza wniosku taryfowego oraz rodzaje rozstrzygnięć
  • 2.1. Zatwierdzenie taryf
  • 2.2. Odmowa zatwierdzenia taryf i taryfa tymczasowa
  • 2.3. Brak rozstrzygnięcia – wejście w życie taryf z mocy prawa
 • 3. Skrócenie obowiązywania taryf i zatwierdzenie nowych
  • 3.1. Przesłanki uzasadniające wniosek o skrócenie obowiązywania dotychczasowych taryf i zatwierdzenie nowych
  • 3.2. Procedura skrócenia obowiązywania dotychczasowych taryf i zatwierdzenia nowych

Rozdział IV. Przygotowanie wniosku taryfowego

 • 1. Zebranie danych niezbędnych do opracowania wniosku taryfowego
 • 2. Ustalenie niezbędnych przychodów
  • 2.1. Amortyzacja
  • 2.2. Materiały
  • 2.3. Energia
  • 2.4. Usuwanie awarii
  • 2.5. Usługi transportowo-sprzętowe
  • 2.6. Usługi remontowe
  • 2.7. Pozostałe usługi obce
  • 2.8. Usługi bankowe
  • 2.9. Wynagrodzenia
  • 2.10. Wynagrodzenia rady nadzorczej
  • 2.11. Bezosobowy fundusz płac
  • 2.12. Odpisy na ZFŚS
  • 2.13. Koszty BHP
  • 2.14. Posiłki profilaktyczne
  • 2.15. Szkolenia
  • 2.16. Ubezpieczenia społeczne
  • 2.17. Podatek od nieruchomości
  • 2.18. Podatek od środków transportu
  • 2.19. Opłaty za grunty
  • 2.20. Koszty wpłat na PFRON
  • 2.21. Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • 2.22. Opłaty za usługi wodne
  • 2.23. Pozostałe podatki i opłaty
  • 2.24. Koszty reprezentacji i reklamy
  • 2.25. Ubezpieczenia majątkowe
  • 2.26. Delegacje krajowe i zagraniczne
  • 2.27. Ryczałty
  • 2.28. Koszty pośrednie
  • 2.29. Koszty zakupionej wody lub koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego
  • 2.30. Spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji
  • 2.31. Rezerwy na należności nieregularne
  • 2.32. Spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia
  • 2.33. Marża zysku
  • 2.34. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych
 • 3. Alokacja przychodów na grupy odbiorców
  • 3.1. Opłata za gotowość
  • 3.2. Koszt odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego
  • 3.3. Koszty rozliczenia
 • 4. Tabele taryfowe załączane do wniosku taryfowego
 • 5. Kompletny wniosek taryfowy
  • 5.1. Rodzaje prowadzonej działalności
  • 5.2. Rodzaj i struktura taryf
  • 5.3. Taryfowe grupy odbiorców usług
  • 5.4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
  • 5.5. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
  • 5.6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
  • 5.7. Sprzedaż
  • 5.8. Liczba odbiorców
  • 5.9. Koszty
  • 5.10. Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i wód podziemnych
 • 6. Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 218
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 370 g
 • ISBN: 978-83-8235-431-7
 • EAN: 9788382354317
 • Kod serwisu: 00891400

Kategorie