Przedsprzedaż

Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5C

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 426,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 449,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
24 listopada 2020
Powiadomienie o premierze ›

Redakcja: prof. dr hab. Mirosław Stec

Autor: dr hab. Zbigniew Banaszczyk, prof. dr hab. Mirosław Bączyk, dr Jacek Dybiński LL.M., dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG, dr Przemysław Katner, dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM, dr hab. Jakub Pokrzywniak, prof. UAM, prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, dr Aleksander Raczyński, dr Grzegorz Suliński, prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, adw. dr. Maciej Węgierski, dr hab. Krzysztof Zagrobelny, prof. UWr

Kompleksowa regulacja prawa umów handlowych zawarta w trzech tomach Systemu Prawa Handlowego – Tomie 5A, 5B i 5C. Tom 5C to publikacja, która zawiera nie tylko dogłębne omówienie poszczególnych umów handlowych, lecz także ma istotny walor praktyczny, stanowiąc swego... więcej ›

Opis książki

Kompleksowa regulacja prawa umów handlowych zawarta w trzech tomach Systemu Prawa Handlowego – Tomie 5A, 5B i 5C.

Tom 5C to publikacja, która zawiera nie tylko dogłębne omówienie poszczególnych umów handlowych, lecz także ma istotny walor praktyczny, stanowiąc swego rodzaju przewodnik, który:

 • uwzględnia aktualny stan prawny;
 • stanowi nieocenioną pomoc w prawidłowej wykładni instytucji i przepisów prawa;
 • zawiera najnowsze i najważniejsze orzecznictwo, dorobek judykatury i doktryny, nowe opinie i analizy.

Na obecny kształt struktury prezentowanych tomów Systemu miały wpływ następujące czynniki:

 • intensywny rozwój stosunków handlowych w ostatnich latach;
 • rozpowszechnienie się wielu nowych konstrukcji umownych służących ich nawiązywaniu;
 • zastosowanie w działalności gospodarczej nowych technologii wymagających wykorzystywania w obrocie gospodarczym zupełnie nowych konstrukcji umownych.

W Tomie 5C zawarto kontynuację rozważań w zakresie części szczegółowej, która ma swój początek w Tomach 5A i 5B, oraz omówiono następujące rodzaje umów handlowych:

 • umowy w działalności inwestycyjno-budowlanej – kompleksowo przedstawiono: umowy o prace geologiczne, geodezyjne i projektowe, umowy o roboty budowlane (w tym: przepisy regulujące umowę, charakter umowy – umowa wzajemna, rezultatu, handlowa, strony umowy, czyli inwestor i wykonawca, oraz ich obowiązki i świadczenia, a także odpowiedzialność stron za naruszenie zobowiązania), oraz umowy deweloperskiej (w tym: omówienie pojęcia, kwestii związanych ze stronami umowy, przedmiotem umowy, którym może być lokal mieszkalny czy dom jednorodzinny, porównanie umowy deweloperskiej z umowami podobnymi, a także ukazanie ustawowych mechanizmów ochrony praw nabywców zawierających umowy deweloperskie, takich jak: mieszkaniowy rachunek powierniczy czy prospekt informacyjny);
 • umowy w sferze energetyki, tj. umowa o przyłączenie do sieci (przesyłowej i dystrybucyjnej), umowa o świadczenie usług przemysłowych (dystrybucyjnych) i umowa sprzedaży (paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła) - które są po raz pierwszy wyodrębnione w Systemie Prawa Handlowego;
 • umowy w działalności transportowo-logistycznej, w zakresie których przedstawiono: umowę przewozu, czarteru środka transportowego, spedycji, o usługi logistyczne;
 • umowy w działalności turystycznej (w tym m.in. omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego umów turystycznych, ochrony podróżnego w sytuacji niewypłacalności organizatora turystyki, umowy o udział w imprezie turystycznej, a także umowy hotelowej);
 • umowy w działalności bankowej, w których zakresie poruszono kwestie dotyczące: rozwoju bankowego prawa kontraktowego, umowy rachunku bankowego, rozliczeń pieniężnych na podstawie umowy rachunku bankowego, umowy rachunku bieżącego, umów kredytowych, umowy o bankową lokatę terminową, umów bankowych związanych z obrotem wekslowym;
 • umowy faktoringu i forfaitingu, w których przedstawiono zagadnienia związane z istotą, kwalifikacją prawną, relacjami podmiotowymi, przedmiotem i treścią umów;
 • umowy na rynku instrumentów finansowych – omówiono źródła prawa tych umów, charakterystykę prawa rynku kapitałowego, pojęcie instrumentu finansowego, instrument finansowy jako przedmiot umowy w prawie rynku kapitałowego, umowy o bezpośredni dostęp elektroniczny, a także te związane z sekurytyzacją;
 • umowy w działalności ubezpieczeniowej, tj. umowa ubezpieczenia, w której dodano zagadnienia dotyczące dystrybucji ubezpieczeń, umowa gwarancji ubezpieczeniowej, umowa reasekuracji, ponadto poruszono kwestie dotyczące agenta i brokera ubezpieczeniowego;
 • umowy zawierane w obrocie elektronicznym (e-commerce) – po raz pierwszy ujęte w Systemie Prawa Handlowego – w których zakresie przedstawiono regulacje prawne związane z obrotem elektronicznym, takie jak dyrektywa o handlu elektronicznym 2000/31/WE, zawarcie umowy drogą elektroniczną, świadczenie usług drogą elektroniczną, rodzaje umów zawieranych drogą elektroniczną, np. coaching, hosting, a także obowiązki usługodawców, inne umowy, w tym zarys umowy o rejestrację domeny internetowe i o świadczenie usług telekomunikacyjnych z użytkownikiem końcowym;
 • umowy medyczne – po raz pierwszy omówione w ogóle w polskiej literaturze prawa handlowego – gdzie omówiono m.in. przedmiot i podmioty umów medycznych, typologię tych umów, umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenie opieki zdrowotnej w stanach nagłych, umowy o świadczenie usług medycznych, o wykonywanie transportu sanitarnego, o wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, na realizację recept, o abonament medyczny, medyczne umowy outsourcingowe oraz umowy o leczenie.

W niniejszym wydaniu Prawa umów handlowych uwzględniono zmiany wynikające z:

 • nowej ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która wejdzie w życie 1.1.2021 r., w niezbędnym zakresie, wynikającym z konieczności przedstawienia komentowanych w Systemie zagadnień;
 • ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), umożliwiającej określone przekształcenia umownych stosunków gospodarczych, w szczególności zwrócić należy uwagę na rozwiązania przyjęte w art. 15ze ust. 1 KoronawirusU, w myśl którego w odniesieniu do umów najmu lub dzierżawy powierzchni handlowych powyżej 2000 m2 ustawodawca wprowadził czasowe wygaśnięcie zobowiązań stron;
 • ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) dotyczącej m.in. wdrożenia rozwiązań w celu poprawy sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią i minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii;
 • ustawy z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), którą wprowadzono do Kodeksu cywilnego nowy przepis – art. 3871 dotyczący umów przewłaszczenia na zabezpieczenie, który wszedł w życie 30.5.2020 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia (czyli od 30.5.2020 r.).

Autorzy to wybitni specjaliści z dziedziny prawa handlowego, przedstawiciele doktryny i praktyki, którzy uwzględnili w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.

Tom 5C, umożliwiający usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego, będzie bardzo przydatny dla prawników obsługujących wszystkie podmioty gospodarcze: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Handlowego
 • Premiera: 24 listopada 2020
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Twarda
 • Waga: 2200 g
 • ISBN: 978-83-8198-931-2
 • EAN: 9788381989312
 • Kod serwisu: 00867400

Tagi