Ubezpieczenia w transporcie i logistyce. Praktyczne aspekty prawa ubezpieczeń + wzory do pobrania

 • 179,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 152,15 zł
  Cena katalogowa: 179,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja przedstawia główne zagadnienia związane z zawieraniem umów ubezpieczeniowych przez przedsiębiorców z branży TSL. Przeanalizowano w niej postanowienia OWU, przy czym szczególną uwagę zwrócono na praktyczną stronę zawierania umów ubezpieczenia oraz postępowanie przed ubezpieczycielem. Publikacja zawiera orzecznictwo sądowe, słownik pojęć stosowanych w umowach oraz wzory dokumentów... więcej ›

Opis książki

Publikacja stanowi szerokie kompendium wiedzy na temat zagadnień związanych z zawieraniem umów ubezpieczeniowych przez przedsiębiorców z branży Transport–Spedycja– Logistyka. W tej branży ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko szkody komunikacyjne, ale również inne ryzyka związane z prowadzoną działalnością. Szkody zaistniałe w wyniku wypadków losowych powstałych w czasie transportu mogą przybierać znaczne rozmiary, zaś przedmiotem usług logistycznych może być mienie o wielomilionowej wartości. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorcy mieli pewność, że są objęci rzetelną i realną ochroną ubezpieczeniową.

Książka koncentruje się na praktycznych aspektach stosowania prawa ubezpieczeń gospodarczych. Przeanalizowano w niej postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń stosowanych przez różnych ubezpieczycieli, które powodują największe trudności w praktyce. W każdym rozdziale przedstawiono i omówiono przykładowe sytuacje faktyczne oraz ich konsekwencje prawne. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczną stronę zawierania umów ubezpieczenia oraz postępowanie przed ubezpieczycielem. Publikacja zawiera ponadto omówienie orzecznictwa sądowego oraz przystępny słownik pojęć stosowanych w umowach ubezpieczeniowych.

Książka w przystępny sposób omawia tematykę odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz charakteru umów zawieranych w branży TSL. W treści książki Czytelnicy znajdą praktyczne wskazówki dotyczące:

 • wyboru odpowiednich produktów ubezpieczeniowych zabezpieczających działalność prowadzoną przez przedsiębiorcę z branży transportowo-logistycznej;
 • przyczyn, dla których warto posiadać konkretne ubezpieczenia, mimo że obowiązek ich posiadania nie wynika z przepisów prawa;
 • elementów istotnych przy wyborze klauzul dodatkowych;
 • wad i zalet konkretnych klauzul proponowanych w umowach ubezpieczenia;
 • najczęstszych wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela;
 • postanowień, których należy unikać w umowach ubezpieczenia z uwagi na ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela;
 • zasad ustalania wysokości odszkodowania i wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, pozwalające na prawidłowe kompletowanie dokumentacji potrzebnej do likwidacji szkody;
 • dostosowania pracy firmy, pracowników oraz podwykonawców do zobowiązań podjętych wobec ubezpieczycieli.

Ponadto publikacja zawiera omówienie przykładowych stanów faktycznych, bazujących na realnych zdarzeniach. Opisy zdarzeń zostały zaczerpnięte z praktyki obsługi prawnej wielu firm transportowych oraz logistycznych i odzwierciedlają faktyczne problemy, z jakimi rzeczywiście spotykają się przedsiębiorcy. Autorki komentują opisane sytuacje, wskazują problemy, których można by uniknąć, gdyby umowa ubezpieczenia zawierała inne postanowienia oraz przedstawiają właściwe rozwiązania, z powołaniem przepisów prawnych.

W książce uwzględniono również szeroki wybór orzecznictwa sądów powszechnych, na nowo omówionego w celu wskazania najważniejszych twierdzeń. Przywołane orzecznictwo ma stanowić dla przedsiębiorców bazę, na której można budować swoje roszczenia w stosunku do ubezpieczycieli. Z bazy orzecznictwa można korzystać zarówno w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem likwidującym szkodę, jak i w czasie ewentualnego procesu sądowego. Powołanie w toku postępowania sądowego właściwego orzecznictwa może w znaczący sposób przechylić szalę zwycięstwa na korzyść przedsiębiorcy.

Na potrzeby książki opracowano także wzory dokumentów wykorzystywanych w postępowaniach likwidacyjnych z różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych. Wzory zamieszczono w książce, a ponadto są one dostępne w wersji elektronicznej. Załączone wzory odnoszą się do różnych rodzajów ubezpieczeń i sytuacji faktycznych. Są to:

 • zawiadomienie o kradzieży pojazdu (ubezpieczenie AC),
 • zawiadomienie o przeniesieniu prawa własności pojazdu (ubezpieczenie OC),
 • zawiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu (ubezpieczenie OC),
 • wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki (ubezpieczenie OC),
 • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • wniosek o przyspieszenie postępowania likwidacyjnego,
 • wezwanie do zapłaty odszkodowania – ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • wezwanie do zapłaty odszkodowania – ubezpieczenie AC,
 • wezwanie do zapłaty wyrównania odszkodowania – ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania ustalonego metodą kosztorysową – podatek VAT,
 • odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania – szkoda całkowita,
 • odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania – potrącenie amortyzacyjne,
 • odwołanie od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania z uwagi na rażące niedbalstwo – ubezpieczenie OCP,
 • odwołanie od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania z uwagi na przekroczenie terminu zgłoszenia szkody – ubezpieczenie OCS.

Aby książka była zrozumiała i praktyczna, zawiera również sporządzony na jej potrzeby mini- słowniczek pojęć używanych w praktyce ubezpieczeniowej oraz powoływanych w publikacji. Ze słowniczka można dowiedzieć się między innymi:

 • Jakie korzyści daje poszkodowanemu actio directa?
 • Co oznacza bezpośrednia likwidacja szkody i dlaczego stanowi przywilej poszkodowanego?
 • W jaki sposób określa się wysokość franszyzy integralnej i franszyzy redukcyjnej oraz co każda z nich oznacza dla przedsiębiorcy?
 • Kto może być zainteresowany zawarciem ubezpieczenia cargo?
 • Kiedy, w rozumieniu polis ubezpieczeniowych, mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, a kiedy z częściową?
 • Czy ubezpieczający jest tym samym podmiotem co ubezpieczony?
 • Jaką funkcję pełni limit kredytowy w ubezpieczeniu należności handlowych?
 • Jaka jest różnica pomiędzy reprezentantem do spraw roszczeń a korespondentem?

W książce Czytelnicy znajdą odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie czynności należy podjąć, aby uzyskać odszkodowanie, gdy do wypadku komunikacyjnego dojdzie poza granicami Polski?
 • Czy możliwe jest dochodzenie roszczeń od zagranicznego ubezpieczyciela przed polskim sądem?
 • Czy istnieje możliwość uzyskania odszkodowania, gdy wypadek komunikacyjny spowodował nieustalony sprawca oraz do jakiego podmiotu skierować wówczas roszczenia?
 • Jakie są różnice w sposobie ustalania wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej i szkody częściowej?
 • W jakiej sytuacji można domagać się od ubezpieczyciela zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego?
 • W jaki sposób należy formułować klauzule dotyczące wyboru i weryfikacji przewoźników w ubezpieczeniu OCP i OCS, aby zapewnić jak najszerszy zakres ochrony dla przewozów wykonywanych przez podwykonawców?
 • Jakie jest praktyczne zastosowanie klauzuli przewoźnika umownego?
 • Jaką klauzulę należy zawrzeć w umowie ubezpieczenia OCP, aby obejmowało szkody, do których dojdzie w przypadku dostania się do naczepy pojazdu osób trzecich?
 • Czy ubezpieczenie OC działalności gospodarczej obejmuje szkody spowodowane przez podwykonawców?
 • Czy ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw zawsze zapewnia ochronę w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku?
 • Jakie są obowiązki przedsiębiorcy w zakresie zabezpieczenia mienia objętego ubezpieczeniem majątku przedsiębiorstw?
 • W jaki sposób działa ubezpieczenie należności (kredytu kupieckiego)?
 • Czy ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia ochronę w przypadku każdej faktury niezapłaconej przez kontrahenta?
 • Czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie postępowania likwidacyjnego oraz jakich kosztów można dochodzić od ubezpieczyciela w takiej sytuacji?
 • W jakich sytuacjach i wobec jakich podmiotów ubezpieczyciel może skierować roszczenia regresowe?
 • Jakie klauzule zawrzeć w umowach ubezpieczenia, aby wyłączyć regres ubezpieczyciela do pracowników lub/ i podwykonawców przedsiębiorcy?

Dodatkowym atutem książki jest fakt, że została ona przygotowana przez praktyków – autorki są adwokatami w Kancelarii Adwokackiej Iuridica A. Majerska, B. Majerski s.c., świadczącej pomoc prawną dla przedsiębiorców z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Publikacja jest efektem kilkuletnich doświadczeń autorek zdobytych przy rozwiązywaniu problemów prawnych przedsiębiorców z branży TSL, wśród których jednym z wiodących tematów są kwestie związane z zawieraniem umów ubezpieczenia oraz dochodzeniem od ubezpieczycieli wypłaty należnych odszkodowań.

Spis treści

Wykaz skrótów

Słownik pojęć

Wprowadzenie

Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej

 • 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej
 • 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej
 • 3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
  • 3.1. Zaistnienie zdarzenia
  • 3.2. Wyrządzenie szkody
 • 4. Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania
  • 4.1. Przyczynienie się poszkodowanego
  • 4.2. Wysokość odszkodowania modyfikowana przez przepisy prawa
 • 5. Umowa ubezpieczenia
  • 5.1. Rodzaje ubezpieczeń gospodarczych
  • 5.2. Strony umowy ubezpieczenia
  • 5.3. Zawarcie umowy ubezpieczenia
  • 5.4. Dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
  • 5.5. Osoba trzecia, na rachunek której umowa ubezpieczenia jest zawarta
  • 5.6. Obowiązki stron umowy ubezpieczenia
  • 5.7. Poszkodowany i jego uprawnienia
  • 5.8. Roszczenia regresowe ubezpieczyciela
  • 5.9. Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela z tytułu nienależytego wykonania umowy ubezpieczenia

Rozdział II. Umowy transportowe i logistyczne

 • 1. Umowy transportowe
  • 1.1. Umowa przewozu
   • 1.1.1. Przepisy regulujące umowę przewozu
   • 1.1.2. Istota zobowiązania przewoźnika
   • 1.1.3. Zakres odpowiedzialności przewoźnika
   • 1.1.4. Kwotowe ograniczenia odszkodowania
  • 1.2. Umowa spedycji
   • 1.2.1. Przepisy regulujące umowę spedycji
   • 1.2.2. Istota zobowiązania spedytora
   • 1.2.3. Odpowiedzialność spedytora za przewoźników i dalszych spedytorów
   • 1.2.4. Odpowiedzialność spedytora z tytułu wykonywania umowy spedycji w pozostałych przypadkach
  • 1.3. Różnice pomiędzy umową przewozu a umową spedycji
 • 2. Umowy logistyczne
  • 2.1. Umowa składu
   • 2.1.1. Przepisy regulujące umowę składu
   • 2.1.2. Istota zobowiązania przedsiębiorcy składowego
   • 2.1.3. Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy składowego
  • 2.2. Umowa o świadczenie usług logistycznych
   • 2.2.1. Przepisy regulujące umowę o świadczenie usług logistycznych oraz pojęcie „operatora logistycznego"
   • 2.2.2. Usługi świadczone przez operatora logistycznego
   • 2.2.3. Zakres odpowiedzialności operatora logistycznego
   • 2.2.4. Rola umowy o świadczenie usług logistycznych

Rozdział III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

 • 1. Obowiązkowy charakter ubezpieczenia OC
  • 1.1. Sankcje za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
 • 2. Zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego
  • 2.1. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu
  • 2.2. Odpowiedzialność kierującego pojazdem, który nie jest posiadaczem pojazdu
 • 3. Pojęcie szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu
  • 3.1. Szkoda wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych
 • 4. Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC
  • 4.1. Zakres terytorialny
  • 4.2. Suma gwarancyjna
  • 4.3. Kompensata szkody wyrządzonej osobom trzecim jako istota odpowiedzialności cywilnej
 • 5. Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC – szkody na osobie
  • 5.1. Świadczenia z tytułu szkód na osobie – zobowiązania ubezpieczyciela
  • 5.2. Krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania odszkodowania oraz zadośćuczynienia, gdy poszkodowany w wypadku poniesie śmierć
  • 5.3. Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia
 • 6. Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC – szkody w mieniu
  • 6.1. Szkoda całkowita a szkoda częściowa
  • 6.2. Części oryginalne a części zamienne
  • 6.3. Amortyzacja wartości części
  • 6.4. Pojazd zastępczy
  • 6.5. Utrata wartości handlowej pojazdu
  • 6.6. Utracone korzyści
 • 7. Zasady wypłaty odszkodowania w przypadku zdarzenia spowodowanego przez nieustalonego lub nieubezpieczonego sprawcę
 • 8. Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
  • 8.1. Szkody wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu
  • 8.2. Szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska
 • 9. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody
 • 10. Roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń do kierującego pojazdem o zwrot wypłaconego odszkodowania
 • 11. Transgraniczne aspekty dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC
  • 11.1. Wypadki komunikacyjne na terenie Polski, których sprawcą był podmiot zagraniczny
  • 11.2. Wypadki komunikacyjne poza granicami Polski, których sprawcą był podmiot zagraniczny
  • 11.3. Prawo właściwe dla ustalenia roszczeń przysługujących poszkodowanemu w wypadku poza granicami Polski
  • 11.4. Jurysdykcja sądu polskiego oraz dopuszczalność wystąpienia z powództwem bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi zagranicznemu

Rozdział IV. Ubezpieczenie Autocasco (AC)

 • 1. Dobrowolny charakter ubezpieczenia AC
 • 2. Elementy istotne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia AC
  • 2.1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  • 2.2. Przedmiot ubezpieczenia
  • 2.3. Suma ubezpieczenia
 • 3. Zakres ubezpieczenia AC
  • 3.1. Podstawowy zakres ubezpieczenia
  • 3.2. Inne postanowienia dotyczące zakresu ubezpieczenia
  • 3.3. Ubezpieczenie assistance
 • 4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia AC
  • 4.1. Franszyza integralna a franszyza redukcyjna
  • 4.2. Wina umyślna/rażące niedbalstwo ubezpieczonego oraz osób uprawnionych do użytkowania pojazdu
  • 4.3. Alkohol – środki odurzające – dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu
  • 4.4. Stan techniczny pojazdu
  • 4.5. Szkoda eksploatacyjna
  • 4.6. Niewłaściwe naprawianie lub użytkowanie pojazdu
  • 4.7. Szkoda w postaci kradzieży pojazdu – brak dopełnienia określonych aktów staranności
 • 5. Obowiązki właściciela/użytkownika pojazdu wynikające z umowy ubezpieczenia AC
  • 5.1. Składka ubezpieczeniowa
  • 5.2. Obowiązki w zakresie zapobiegania szkody – akty staranności
  • 5.3. Obowiązki w przypadku zaistnienia szkody
 • 6. Klauzule niedozwolone w umowach ubezpieczenia AC

Rozdział V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)

 • 1. Dobrowolny charakter ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
 • 2. Elementy istotne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OCP
  • 2.1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  • 2.2. Zakres terytorialny, który obejmuje ubezpieczenie OCP
 • 3. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z ubezpieczenia OCP – szkody, na pokrycie których może liczyć przewoźnik
  • 3.1. Ustalenie odpowiedzialności przewoźnika
  • 3.2. Wypadek ubezpieczeniowy określony w umowie ubezpieczenia OCP
  • 3.3. Zawężające definicje utraty bądź uszkodzenia towaru
  • 3.4. Rola listu przewozowego
  • 3.5. Czynności załadunku/rozładunku towarów
  • 3.6. Opłaty i koszty dodatkowe
  • 3.7. Odpowiedzialność za opóźnienie dostawy/zwłokę w przewozie
  • 3.8. Odpowiedzialność za przewóz wykonywany określonymi pojazdami
 • 4. Obowiązki i świadczenia przewoźnika z tytułu umowy ubezpieczenia OCP
  • 4.1. Składka ubezpieczeniowa
  • 4.2. Obowiązki przewoźnika zapobiegające szkodzie
  • 4.3. Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego
   • 4.3.1. Działania ratujące przedmiot ubezpieczenia, zapobiegające szkodzie lub zmniejszające jej rozmiary oraz zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę
   • 4.3.2. Zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie
   • 4.3.3. Obowiązek ubezpieczyciela prowadzenia postępowania z należytą starannością
 • 5. Najczęstsze wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i odpowiadające im klauzule dodatkowe
  • 5.1. Wina umyślna/rażące niedbalstwo
  • 5.2. Klauzula dokumentów przewozowych
  • 5.3. Klauzula postojowa – parkingi strzeżone
  • 5.4. Klauzula pozostawienia pojazdu bez opieki
  • 5.5. Klauzule rabunku/rozboju
  • 5.6. Klauzula podwykonawców
  • 5.7. Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej
  • 5.8. Klauzula rodzaju przewożonych towarów
  • 5.9. Klauzula odpowiedzialności za pełną wartość towaru w transporcie międzynarodowym
  • 5.10. Klauzula wypadku z winy osoby trzeciej
  • 5.11. Klauzula osób trzecich, które dostały się do przestrzeni ładunkowej pojazdu (klauzula „imigrantów")
  • 5.12. Klauzula szkód spowodowanych przez kierowcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających
  • 5.13. Klauzula transportu nienormatywnego
  • 5.14. Klauzula roszczeń regresowych

Rozdział VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS)

 • 1. Dobrowolny charakter ubezpieczenia OCS
 • 2. Elementy istotne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OCS
 • 3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • 4. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OCS
  • 4.1. Zakres terytorialny
  • 4.2. Wypadek ubezpieczeniowy określony w umowie ubezpieczenia OCS
  • 4.3. Klauzula „przewoźnika umownego"
  • 4.4. Elementy ograniczające zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • 5. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
  • 5.1. Wina w wyborze a rażące niedbalstwo wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela
  • 5.2. Wymogi dotyczące procesu wyboru i weryfikacji przewoźników lub dalszych spedytorów a odpowiedzialność ubezpieczyciela
  • 5.3. Wyłączenia z uwagi na rodzaj towarów objętych umową spedycji
  • 5.4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczące usług spedycyjnych
  • 5.5. Katalog innych typowych wyłączeń

Rozdział VII. Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)

 • 1. Dobrowolny charakter ubezpieczenia cargo
 • 2. Przedmiot ubezpieczenia cargo
  • 2.1. Ubezpieczenie na cudzy rachunek
  • 2.2. Przedmiot ubezpieczenia
  • 2.3. Polisa jednostkowa i polisa generalna
  • 2.4. Zakres terytorialny i rodzaj transportu objęte ochroną ubezpieczeniową
  • 2.5. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej
  • 2.6. Składka ubezpieczeniowa
 • 3. Zakres ubezpieczenia cargo
  • 3.1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  • 3.2. Klauzule Instytutowe
 • 4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • 5. Regres ubezpieczeniowy
 • 6. Klauzule dodatkowe

Rozdział VIII. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC działalności gospodarczej)

 • 1. Dobrowolny charakter ubezpieczenia OC działalności gospodarczej
 • 2. Elementy istotne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej
  • 2.1. Działalność przyjęta do ubezpieczenia
  • 2.2. Suma gwarancyjna i podlimity
  • 2.3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • 3. Przedmiot i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela OC działalności gospodarczej
  • 3.1. Szkody rzeczowe oraz szkody na osobie
  • 3.2. Odpowiedzialność deliktowa oraz odpowiedzialność kontraktowa
  • 3.3. Rażące niedbalstwo
  • 3.4. Szkody wyrządzone przez pracowników oraz szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • 4. Najczęstsze wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
  • 4.1. Szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym
  • 4.2. Wina umyślna
  • 4.3. Odpowiedzialność umowna szersza niż wynikająca z przepisów prawa
  • 4.4. Kary umowne, kary administracyjne/sądowe, grzywny, odszkodowania o charakterze karnym
  • 4.5. Szkody wynikające z nienależytego wykonania umowy przewozu/umowy spedycji
 • 5. Klauzule dodatkowe
  • 5.1. Klauzula reprezentantów
  • 5.2. Klauzula czystych strat finansowych
  • 5.3. Klauzula OC pracodawcy
  • 5.4. Klauzule szkód w rzeczach ruchomych
   • 5.4.1. Klauzula szkód w rzeczach ruchomych używanych przez ubezpieczonego (klauzula OC najemcy ruchomości)
   • 5.4.2. Klauzula szkód w rzeczach ruchomych powierzonych w celu wykonania usługi
   • 5.4.3. Klauzula szkód w rzeczach ruchomych oddanych w pieczę/dozór/ kontrolę (klauzula OC przechowawcy)
 • 6. Roszczenia regresowe ubezpieczyciela i klauzule zrzeczenia się regresu

Rozdział IX. Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw (ubezpieczenie mienia)

 • 1. Dobrowolny charakter ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw
 • 2. Elementy istotne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw
  • 2.1. Mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia
  • 2.2. Miejsce ubezpieczenia
   • 2.2.1. Klauzula miejsca ubezpieczenia (nowych lokalizacji)
   • 2.2.2. Klauzula przemieszczania między lokalizacjami
  • 2.3. Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
  • 2.4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • 3. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw oraz typowe wyłączenia
  • 3.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
  • 3.2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • 3.3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • 4. Klauzule dodatkowe
  • 4.1. Klauzula ubezpieczenia od kradzieży zwykłej
  • 4.2. Klauzula ubezpieczenia środków obrotowych na sumy zmienne
 • 5. Obowiązki ubezpieczającego
  • 5.1. Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz przeciwpożarowe
  • 5.2. Inne obowiązki w zakresie eksploatacji i zabezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia
  • 5.3. Obowiązki o charakterze ewidencyjnym
 • 6. Ustalenie wysokości szkody oraz wysokości odszkodowania

Rozdział X. Ubezpieczenie należności handlowych (ubezpieczenie kredytu kupieckiego)

 • 1. Dobrowolny charakter ubezpieczenia należności handlowych
 • 2. Elementy istotne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należności
  • 2.1. Działalność objęta ochroną ubezpieczeniową oraz kraje objęte tą ochroną
  • 2.2. Maksymalna suma ubezpieczenia
  • 2.3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  • 2.4. Limit kredytowy
   • 2.4.1. Limit kredytowy ustalany przez ubezpieczyciela
   • 2.4.2. Limit kredytowy w ramach uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji – limit automatyczny
 • 3. Przedmiot i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z ubezpieczenia należności
  • 3.1. Bezsporny charakter należności objętych ochroną ubezpieczeniową
  • 3.2. Wypadek ubezpieczeniowy objęty ochroną ubezpieczeniową
   • 3.2.1. Prawna niewypłacalność dłużnika
   • 3.2.2. Przewlekła zwłoka dłużnika
 • 4. Wypłata odszkodowania
  • 4.1. Termin zgłaszania niezapłaconych należności
  • 4.2. Postępowanie windykacyjne a wypłata odszkodowania
 • 5. Wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Rozdział XI. Wzory dokumentów

 • 1. Zawiadomienie o kradzieży pojazdu
 • 2. Zawiadomienie o przeniesieniu prawa własności pojazdu
 • 3. Zawiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu mechanicznego
 • 4. Wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki
 • 5. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • 6. Wniosek o przyspieszenie postępowania likwidacyjnego
 • 7. Wezwania do zapłaty
  • 7.1. Wezwanie do zapłaty odszkodowania – ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • 7.2. Wezwanie do zapłaty odszkodowania – ubezpieczenie AC
  • 7.3. Wezwanie do zapłaty wyrównania kwoty odszkodowania – ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • 8. Odwołania od decyzji ubezpieczyciela
  • 8.1. Odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania ustalonego metodą kosztorysową – podatek VAT
  • 8.2. Odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania – szkoda całkowita
  • 8.3. Odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania – potrącenie amortyzacyjne
  • 8.4. Odwołanie od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania z uwagi na rażące niedbalstwo – ubezpieczenie OCP
  • 8.5. Odwołanie od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania z uwagi na przekroczenie terminu zgłoszenia szkody – ubezpieczenie OCS

Rozdział XII. Przegląd orzecznictwa

 • 1. Obowiązek zmniejszenia szkody przez ubezpieczającego
 • 2. Wina umyślna, rażące niedbalstwo jako przesłanka zwolnienia ubezpieczyciela od odpowiedzialności
 • 3. Regres zakładu ubezpieczeń w stosunku do osoby odpowiedzialnej za szkodę
 • 4. Szkoda wyrządzona przez zwierzę
 • 5. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu
 • 6. Umowa ubezpieczenia
 • 7. Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej
 • 8. Polisa ubezpieczeniowa
 • 9. Obowiązki ubezpieczającego
 • 10. Zmiana wysokości składki
 • 11. Termin spełnienia świadczenia
 • 12. Przedawnienie roszczeń
 • 13. Zbycie przedmiotu ubezpieczenia

Podsumowanie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów omawianych w publikacji, np.:

 • zawiadomienie o kradzieży pojazdu (ubezpieczenie AC),
 • wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki (ubezpieczenie OC),
 • wniosek o przyspieszenie postępowania likwidacyjnego,
 • odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania ustalonego metodą kosztorysową – podatek VAT,
 • odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania – szkoda całkowita.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 374
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 600 g
 • ISBN: 978-83-8291-436-8
 • EAN: 9788382914368
 • Kod serwisu: 00954400

Kategorie