Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Tom 4 Systemu Prawa Prywatnego stanowi drugi z tomów poświęconych prawu rzeczowemu. Kolejne, 4. wydanie dzieła uwzględnia nową systematykę materii omówionej w tomach 3 i 4. W publikacji zostały przedstawione następujące zagadnienia: użytkowanie wieczyste – w tym: jego... więcej ›

Opis książki

Tom 4 Systemu Prawa Prywatnego stanowi drugi z tomów poświęconych prawu rzeczowemu. Kolejne, 4. wydanie dzieła uwzględnia nową systematykę materii omówionej w tomach 3 i 4.

W publikacji zostały przedstawione następujące zagadnienia:

 • użytkowanie wieczyste – w tym: jego geneza, konstrukcja prawna, treść i charakter prawny, zakres przedmiotowy i podmiotowy, powstanie i wygaśnięcie, a także podstawowe obowiązki użytkownika wieczystego;
 • przepisy ogólne dotyczące ograniczonych praw rzeczowych – ukazano kwestie związane z ich regulacją prawną, powstaniem (m.in. na podstawie orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej czy ex lege), przeniesieniem, pierwszeństwem, wygaśnięciem i ochroną;
 • użytkowanie – omówiono takie kwestie, jak: jego ustanowienie, przedmiot, charakter, wykonywanie, wygaśnięcie, użytkowanie praw, a także użytkowanie przez osoby fizyczne czy rolnicze spółdzielnie produkcyjne;
 • timesharing – w tym: definicja i geneza tej instytucji, praktyka w kontekście rozwiązań normatywnych ustawodawstw europejskich, wymagania prawa europejskiego w zakresie ochrony konsumentów, konstrukcje i charakter prawny timesharingu w świetle prawa polskiego
 • służebności – w tym: ogólne pojęcie, funkcja społeczno-gospodarcza i rodzaje, czyli: służebności gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu;
 • prawo zastawu – ukazano jego klasyfikację oraz rodzaje, tj.: zastaw zwykły, zwykły na prawach, rejestrowy, rejestrowy na prawach, ustawowy, skarbowy, oraz zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych zastawem;
 • hipoteka – omówiono jej pojęcie, regulację w prawie polskim, treść, przedmiot, ochronę i wygaśnięcie, a także hipotekę łączną, hipotekę na wierzytelności hipotecznej oraz jej zaspokojenie;
 • posiadanie – w tym: rys historyczny, istota posiadania i jej funkcje, przedmiot, nabycie, utrata, skutki i ochrona, a także ochrona dzierżenia i ochrona władania lokalem;
 • księgi wieczyste – przedstawiono ich społeczno-gospodarcze i jurydyczne znaczenie, ustrój, prowadzenie (w tym prowadzanie w systemie teleinformatycznym), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz zasady materialnego prawa ksiąg wieczystych.

Nowe wydanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w stanie prawnym od poprzedniego wydania odnoszące się m.in. do:

 • powołania do życia państwowej osoby prawnej – Krajowy Zasób Nieruchomości – na podstawie ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1100);
 • prawa pierwokupu na podstawie ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.);
 • hipoteki, w stosunku do której wprowadzono zmiany na podstawie przepisów ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.);
 • szczególnego sposobu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, co przewidują przepisy ustawy z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 786);
 • skutków zniesienia współwłasności (dodano ust. 11–14 do art. 76 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2204).

Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z dziedziny prawa rzeczowego, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a także praktycy.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa rzeczowego.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Rozdział I. Użytkowanie wieczyste

 • § 1. Geneza użytkowania wieczystego
 • § 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy użytkowania wieczystego
 • I. Zakres przedmiotowy
 • II. Zakres podmiotowy
 • § 3. Treść użytkowania wieczystego
 • I. Uwagi wstępne
 • II. Uprawnienie do korzystania z gruntu
 • III. Rozporządzanie prawem
 • § 4. Podstawowe obowiązki użytkownika wieczystego
 • § 5. Konstrukcja prawna użytkowania wieczystego
 • § 6. Czas trwania użytkowania wieczystego
 • § 7. Charakter prawny użytkowania wieczystego
 • § 8. Powstanie użytkowania wieczystego
 • I. Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
 • II. Uwłaszczenie osób prawnych
 • III. Powstanie użytkowania wieczystego w trybie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • IV. Zasiedzenie użytkowania wieczystego
 • § 9. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego
 • § 10. Ochrona użytkowania wieczystego
 • § 11. Przyszłość użytkowania wieczystego

Rozdział II. Ograniczone prawa rzeczowe – przepisy ogólne

 • § 12. Ogólne określenie ograniczonych praw rzeczowych
 • I. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych
 • II. Katalog ograniczonych praw rzeczowych
 • III. Klasyfikacja ograniczonych praw rzeczowych
 • § 13. Regulacja prawna ograniczonych praw rzeczowych
 • I. Znaczenie przepisów ogólnych
 • II. Regulacja prawna poszczególnych praw rzeczowych – uwagi ogólne 147
 • § 14. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych
 • I. Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych
 • II. Inne źródła ograniczonych praw rzeczowych
 • III. Ujawnienie ograniczonych praw rzeczowych
 • § 15. Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych
 • § 16. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych
 • I. Kolizja ograniczonych praw rzeczowych
 • II. Pierwszeństwo praw wpisanych do księgi wieczystej
 • III. Pierwszeństwo innych ograniczonych praw rzeczowych
 • IV. Pierwszeństwo szczególne – ogólna wzmianka
 • V. Zmiana pierwszeństwa
 • § 17. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych
 • I. Zrzeczenie się prawa
 • II. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych na skutek konfuzji
 • III. Inne przyczyny wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych
 • § 18. Ochrona ograniczonych praw rzeczowych

Rozdział III. Użytkowanie

 • § 19. Ogólna charakterystyka użytkowania
 • I. Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania
 • II. Rodzaje użytkowania
 • § 20. Generalna regulacja prawa użytkowania
 • I. Ustanowienie użytkowania
 • II. Przedmiot użytkowania
 • III. Treść prawa użytkowania
 • IV. Charakter prawa użytkowania
 • V. Zobowiązania w stosunku użytkowania
 • VI. Wykonywanie użytkowania
 • VII. Wygaśnięcie użytkowania
 • VIII. Użytkowanie praw
 • § 21. Użytkowanie przez osoby fizyczne
 • § 22. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
 • I. Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
 • II. Użytkowanie wkładów gruntowych członków spółdzielni
 • § 23. Inne wypadki użytkowania

Rozdział IV. Timesharing – szczególny stosunek prawa rzeczowego

 • § 24. Definicja i geneza instytucji
 • I. Timesharing jako pojęcie z zakresu prawa cywilnego
 • II. Cel gospodarczy i konstrukcje prawne
 • § 25. Praktyka a rozwiązania normatywne ustawodawstw europejskich
 • I. Konstrukcje w europejskich systemach prawnych
 • II. Timesharing obligacyjny
 • III. Timesharing „własnościowy"
 • IV. Tak zwana wielopostaciowość timesharingu w praktyce a natura prawa podmiotowego
 • § 26. Wymagania prawa europejskiego w zakresie ochrony konsumentów a regulacja cywilnoprawna
 • I. Uwagi ogólne
 • II. Podstawowe założenia w zakresie ochrony konsumentów
 • III. Brak określenia charakteru prawnego timesharingu i konsekwencje dla państw członkowskich UE
 • § 27. Konstrukcje i charakter prawny w świetle prawa polskiego
 • I. Regulacja timeshare w ustawie o timeshare z 2011 r.
 • II. Koncepcja timesharingu w prawie polskim
 • III. Konstrukcje prawne w świetle ustawodawstwa polskiego
 • IV. Timesharing w prawie rzeczowym

Rozdział V. Służebności

 • § 28. Ogólne pojęcie, funkcja społeczno-gospodarcza, rodzaje służebności
 • § 29. Istota służebności gruntowych
 • § 30. Powstanie służebności gruntowych
 • I. Uwagi ogólne
 • II. Umowne ustanowienie służebności
 • III. Zapis windykacyjny służebności
 • IV. Zasiedzenie służebności gruntowych
 • V. Powstanie służebności na mocy orzeczenia sądowego
 • VI. Powstanie służebności na mocy decyzji administracyjnej
 • § 31. Treść i wykonywanie służebności gruntowych
 • I. Uwagi ogólne
 • II. Treść służebności czynnych
 • III. Treść służebności biernych
 • IV. Zakres i wykonywanie służebności
 • V. Utrzymywanie urządzeń niezbędnych do wykonywania służebności
 • VI. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności
 • § 32. Skutki podziału nieruchomości
 • § 33. Wygaśnięcie służebności gruntowych
 • I. Przyczyny powszechne
 • II. Wygaśnięcie służebności ex lege na skutek jej niewykonywania
 • III. Wygaśnięcie służebności na mocy orzeczenia sądowego
 • IV. Wygaśnięcie służebności w trybie decyzji administracyjnej
 • § 34. Służebności osobiste
 • I. Pojęcie i funkcja służebności osobistych
 • II. Powstanie służebności osobistych
 • III. Treść i wykonywanie służebności osobistych
 • IV. Wygaśnięcie służebności osobistych
 • § 35. Osobista służebność mieszkania
 • I. Pojęcie, funkcja i charakter służebności mieszkania
 • II. Treść i wykonywanie służebności mieszkania
 • III. Domownicy uprawnionego z tytułu służebności mieszkania
 • § 36. Służebność przesyłu
 • I. Geneza instytucji
 • II. Powstanie służebności przesyłu
 • III. Treść i wykonywanie służebności przesyłu

Rozdział VI. Prawo zastawu

 • § 37. Zastaw w systemie rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności
 • I. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności
 • II. Podział zabezpieczeń rzeczowych
 • § 38. Klasyfikacja zastawu
 • I. Uwagi ogólne
 • II. Źródło regulacji
 • III. Przedmiot zastawu
 • IV. Sposób powstania
 • V. Posiadanie rzeczy przez zastawnika
 • VI. Sposób zaspokojenia zastawnika
 • § 39. Zastaw zwykły
 • I. Uwagi ogólne
 • II. Pojęcie zastawu na rzeczach ruchomych
 • III. Charakter prawny
 • IV. Powstanie zastawu zwykłego
 • V. Wygaśnięcie zastawu zwykłego
 • § 40. Zastaw zwykły na prawach
 • I. Uwaga ogólna
 • II. Powstanie zastawu na prawach
 • III. Stosunki między dłużnikiem wierzytelności obciążonej zastawem a zastawcą i zastawnikiem
 • IV. Zastaw finansowy
 • § 41. Zastaw rejestrowy
 • I. Uwagi ogólne
 • II. Pojęcie
 • III. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego
 • IV. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym
 • V. Treść umowy zastawu rejestrowego
 • VI. Zastaw rejestrowy jako prawo akcesoryjne
 • VII. Wpis do rejestru zastawów
 • VIII. Przedmiot zastawu rejestrowego
 • IX. Wygaśnięcie zastawu rejestrowego
 • X. Przeniesienie zastawu rejestrowego
 • § 42. Zastaw rejestrowy na prawach
 • I. Przedmiot zastawu rejestrowego na prawach
 • II. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach
 • § 43. Zastaw ustawowy
 • I. Pojęcie
 • II. Zastaw ustawowy a posiadanie (dzierżenie rzeczy obciążonej)
 • III. Przedmiot zastawu ustawowego
 • IV. Wierzytelność zabezpieczona zastawem ustawowym
 • V. Skutki powstania zastawu ustawowego
 • VI. Wygaśnięcie zastawu ustawowego
 • § 44. Zastaw skarbowy
 • I. Pojęcie
 • II. Przedmiot
 • III. Strony stosunku zastawu skarbowego
 • IV. Skutki ustanowienia zastawu skarbowego
 • V. Ustanowienie zastawu skarbowego
 • VI. Wierzytelność zabezpieczona zastawem skarbowym
 • § 45. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych zastawem
 • I. Zaspokojenie wierzytelności w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego
 • II. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia wierzytelności z zastawu

Rozdział VII. Hipoteka

 • § 46. Pojęcie hipoteki
 • I. Pojęcie hipoteki
 • II. Funkcja hipoteki
 • III. Rodzaje hipotek
 • IV. Dług gruntowy
 • V. Kolizja zabezpieczeń
 • § 47. Regulacja hipoteki w prawie polskim
 • § 48. Treść hipoteki
 • § 49. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką
 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zasada akcesoryjności hipoteki
 • III. Zakres zabezpieczenia wierzytelności hipotecznej
 • IV. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej
 • V. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej
 • VI. Zastąpienie wierzytelności hipotecznej inną wierzytelnością
 • § 50. Przedmiot hipoteki
 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zakres obciążenia
 • III. Hipoteka na nieruchomości
 • IV. Hipoteka na udziale we współwłasności
 • V. Hipoteka na prawie użytkowania wieczystego
 • VI. Hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
 • VII. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej
 • § 51. Powstanie hipoteki
 • I. Hipoteka umowna
 • II. Hipoteka przymusowa
 • III. Hipoteka ustawowa
 • IV. Wpis hipoteki
 • V. Znaczenie wpisu hipoteki w księdze wieczystej
 • § 52. Hipoteka łączna
 • I. Charakterystyka hipoteki łącznej
 • II. Hipoteka łączna umowna
 • III. Hipoteka łączna przymusowa
 • IV. Hipoteka łączna powstająca z mocy prawa
 • § 53. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej
 • § 54. Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej
 • I. Przesłanki zaspokojenia wierzytelności hipotecznej
 • II. Dobrowolna spłata wierzytelności hipotecznej
 • III. Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej w postępowaniu egzekucyjnym sądowym
 • IV. Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • V. Zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • VI. Rozliczenia między ustanawiającymi zabezpieczenia w razie zaspokojenia wierzyciela hipotecznego
 • § 55. Ochrona hipoteki
 • § 56. Wygaśnięcie hipoteki
 • I. Wygaśnięcie wierzytelności hipotecznej jako przyczyna wygaśnięcia hipoteki
 • II. Wygaśnięcie hipoteki bez wygaśnięcia wierzytelności hipotecznej
 • III. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym
 • IV. Wykreślenie wygasłej hipoteki z księgi wieczystej

Rozdział VIII. Posiadanie

 • § 57. Pojęcie posiadania
 • I. Władztwo nad rzeczą
 • II. Czynnik woli
 • III. Posiadanie samoistne i zależne
 • IV. Posiadanie w zakresie użytkowania wieczystego
 • V. Posiadanie w dobrej wierze i w złej wierze
 • VI. Posiadanie wadliwe i niewadliwe
 • VII. Posiadanie bezprawne i prawne
 • VIII. Posiadanie służebności
 • IX. Współposiadanie
 • X. Dzierżenie
 • XI. Władztwo prekaryjne
 • § 58. Rys historyczny
 • I. Prawo rzymskie
 • II. Prawo polskie
 • § 59. Istota posiadania i jego funkcje
 • I. Istota posiadania
 • II. Funkcje posiadania
 • § 60. Przedmiot posiadania
 • I. Rzecz jako przedmiot posiadania
 • II. Dobra niestanowiące przedmiotu posiadania
 • § 61. Nabycie i utrata posiadania
 • I. Uwagi ogólne
 • II. Pochodne nabycie posiadania
 • III. Dziedziczenie posiadania
 • IV. Pierwotne nabycie posiadania
 • V. Utrata posiadania
 • § 62. Skutki posiadania
 • § 63. Ochrona posiadania
 • I. Uwagi ogólne
 • II. Samowolne naruszenie posiadania
 • III. Ochrona własna posiadacza
 • IV. Ochrona sądowa. Uwagi ogólne
 • V. Legitymacja czynna i bierna w procesie posesoryjnym i dopuszczenie do współposiadania
 • VI. Zakres badania sądu w procesie posesoryjnym
 • VII. Roszczenia posesoryjne o wstrzymanie budowy
 • VIII. Orzeczenie sądu i jego skutki
 • § 64. Ochrona dzierżenia
 • § 65. Ochrona władania lokalem

Rozdział IX. Księgi wieczyste

 • § 66. Społeczno-gospodarcze i jurydyczne znaczenie ksiąg wieczystych
 • I. Pojęcie i funkcja ksiąg wieczystych
 • II. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów
 • III. Postulat upowszechnienia ksiąg wieczystych
 • IV. Postulat usprawnienia systemu prowadzenia ksiąg wieczystych
 • § 67. Ustrój ksiąg wieczystych
 • I. Uwagi wstępne
 • II. Jurysdykcja sądów powszechnych
 • III. System realny ksiąg wieczystych
 • IV. Funkcja ustalenia stanu prawnego nieruchomości
 • V. Wpis jako instrument ustalenia stanu prawnego nieruchomości
 • VI. Struktura księgi wieczystej
 • VII. Jawność ksiąg wieczystych
 • § 68. Prowadzenie ksiąg wieczystych
 • I. Uwagi wstępne
 • II. Nieprocesowy tryb postępowania wieczystoksięgowego
 • III. Zakładanie ksiąg wieczystych
 • IV. Dokonywanie wpisów
 • § 69. Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
 • § 70. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • § 71. Zasady materialnego prawa ksiąg wieczystych
 • I. Znaczenie wpisu
 • II. Domniemanie zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • III. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • IV. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych
 • V. Rozszerzona skuteczność praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 813
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1380 g
 • ISBN: 978-83-8235-087-6
 • EAN: 9788382350876
 • Kod serwisu: 00883000

Kategorie