Bestseller

Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Przykłady klauzul umownych. Wzory pism

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do przepisów regulujących problematykę rękojmi i gwarancji w robotach budowlanych. Publikacja wzbogacona o najnowsze orzecznictwo, a także liczne przykłady klauzul umownych, stanowi praktyczne opracowanie, które będzie przydatne zarówno dla praktyków, jak i teoretyków... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie problematyki rękojmi i gwarancji w robotach budowlanych.

Najnowsze, 2 wydanie wzbogacono o najnowsze orzecznictwo, a także przykłady klauzul umownych.

Część I to praktyczny komentarz do najistotniejszych przepisów prawnych regulujących tytułową tematykę. Oprócz szczegółowego przybliżenia rękojmi i gwarancji omówiono również zagadnienia takie jak:

 • umowę o roboty budowlane (w tym jej znaczenie, rodzaje, kwalifikację, przedmiot, strony umowy);
 • zakres stosowania przepisów o rękojmi i gwarancji przy sprzedaży do umowy o roboty budowlane;
 • świadomość wady, podstępne zatajenie wady, obowiązek weryfikacji efektu robót;
 • granice czasowe odpowiedzialności wykonawcy z rękojmi;
 • uprawnienie inwestora z rękojmi;
 • odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi.

Oprócz szczegółowego komentarza, w każdym z rozdziałów przytoczono istotną dla danego zagadnienia linię orzeczniczą oraz poglądy doktryny.

Część II publikacji to wzory pism, takie jak:

 • zawiadomienie o wadzie i terminie oględzin,
 • wezwanie do usunięcia wady – z oznaczeniem sposobu usunięcia wady,
 • oświadczenie o obniżeniu ceny z wezwaniem do usunięcia wady,
 • oświadczenie o obniżeniu ceny w związku nieusunięciem wady,
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części w związku nieusunięciem wady.

W książce uwzględniono najnowszą literaturę oraz nowelizacje, które dotyczą m.in.:

 • dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Ominibus (tj. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27.11.2019 r. zmieniająca dyrektywę rady 93/13/EWG i dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, Dz.Urz. UE L Nr 328, s. 7) oraz wprowadzenia dodatkowych rozwiązań dotyczących umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych w celu m. in. wyeliminowania nieprawidłowości podczas wyprzedaży i wprowadzenia zakazu zawierania umów dotyczących usług finansowych na tzw. pokazach lub podczas wycieczek – zob. ustawa z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2581)
 • transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z 11.12.2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 11, s. 3) – zob. ustawa z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2990).

Publikacja skierowana jest do profesjonalnych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych, jak również inwestorów/zamawiających oraz wykonawców/podwykonawców. Ponadto przydatna okazać się może wszystkim osobom zainteresowanym powyższą tematyką.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Charakterystyka umowy o roboty budowlane

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Rodzaje umów o roboty budowlane
 • 3. Kwalifikacja umowy o roboty budowlane
 • 4. Przedmiot umowy o roboty budowlane
 • 5. Strony umowy o roboty budowlane
 • 6. Umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Zakres stosowania przepisów o rękojmi i gwarancji przy sprzedaży do umowy o roboty budowlane

 • 1. Komentarz
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Rękojmia – wady przedmiotu umowy o roboty budowlane

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Rękojmia przy sprzedaży a rękojmia przy umowie o roboty budowlane
 • 3. Wada
 • 4. Niezgodność z umową – przedmiot umowy
 • 5. Rodzaje wad w umowie o roboty budowlane – art. 5561 KC
 • 6. Odbiór
 • 7. Wada obiektu a wada dokumentacji projektowej
 • 8. Wady istotne i nieistotne
 • 9. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Świadomość wady, podstępne zatajenie wady, obowiązek weryfikacji efektu robót

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Świadomość inwestora istnienia wady
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Granice czasowe odpowiedzialności wykonawcy z rękojmi

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Początek biegu terminu rękojmi
 • 3. Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi
 • 4. Pojęcie uprawnień z rękojmi
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Uprawnienie inwestora z rękojmi

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Obniżenie ceny
 • 3. Odstąpienie od umowy
 • 4. Roszczenia inwestora – kontruprawnienia wykonawcy
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza związana z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi

 • 1. Podstawy dochodzenia odszkodowania
 • 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza powiązana z rękojmią. Ujemny interes umowny
 • 3. Naprawienie szkody na zasadach ogólnych
 • 4. Odpowiedzialność deliktowa
 • 5. Przedawnienie
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 8. Modyfikacje odpowiedzialności z rękojmi

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Ustawowe sposoby modyfikacji rękojmi
 • 3. Inne modyfikacje odpowiedzialności z rękojmi
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 9. Gwarancja

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Charakter gwarancji
 • 3. Udzielenie gwarancji
 • 4. Zakres odpowiedzialności gwaranta
 • 5. Charakter odpowiedzialności wykonawcy – gwaranta
 • 6. Rodzaje świadczeń gwarancyjnych
 • 7. Procedura realizacji uprawnień/obowiązków z gwarancji
 • 8. Czas gwarancji
 • 9. Termin ujawnienia wady
 • 10. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
 • 11. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 10. Rękojmia a gwarancja

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zastosowanie art. 579 § 3 KC
 • 3. Udzielenie gwarancji czy modyfikacja rękojmi
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 11. Przenoszenie uprawnień z rękojmi i gwarancji

 • 1. Komentarz
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 12. Uprawnienia z rękojmi/gwarancji a roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy

 • 1. Komentarz
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 13. Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków z rękojmi i gwarancji

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Przewinienia umowne
 • 3. Wysokość kary
 • 4. Szkoda
 • 5. Miarkowanie kary
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 14. Zabezpieczenie należytego wykonania obowiązków z rękojmi i gwarancji

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Termin wniesienia zabezpieczenia
 • 3. Wartość zabezpieczenia
 • 4. Formy zabezpieczenia
 • 5. Przedmiot zabezpieczenia
 • 6. Zwrot kaucji zabezpieczającej
 • 7. Zwrot kaucji w przypadku ogłoszenia upadłości uprawnionego do żądania zwrotu
 • 8. Zabezpieczenie roszczenia – wstrzymanie prawa do skorzystania z gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
 • 9. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 15. Upadłość wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Charakter odpowiedzialności
 • 3. Skutki ogłoszenia upadłości wykonawcy robót budowlanych
 • 4. Skutki ogłoszenia upadłości wykonawcy dla zobowiązań z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • 5. Uprawnienie inwestora do żądania usunięcia wad przez podwykonawców
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Część II. Wzory pism

 • 1. Zawiadomienie o wadzie i terminie oględzin
 • 2. Wezwanie do usunięcia wady – z oznaczeniem sposobu usunięcia wady
 • 3. Oświadczenie o obniżeniu ceny z wezwaniem do usunięcia wady
 • 4. Oświadczenie o obniżeniu ceny w związku z nieusunięciem wady
 • 5. Oświadczenie o obniżeniu ceny
 • 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części w związku z nieusunięciem wady
 • 7. Postanowienie umowne dotyczące gwarancji
 • 8. Umowna modyfikacja rękojmi (rozszerzenie – wykonanie zastępcze)
 • 9. Postanowienie umowne o upoważnieniu inwestora do wykonywania uprawnień względem podwykonawców
 • 10. Postanowienie umowne – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Indeks

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 362
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 450 g
 • ISBN: 978-83-8291-853-3
 • EAN: 9788382918533
 • Kod serwisu: 00979700

Kategorie