Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Testy, komentarze

Promocyjna cena
%
Promocyjna cena
%
Wybierz Wersję:
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Szczegółowa analiza ponad 400 pytań do egzaminu wstępnego na aplikację w 2024 r. Opracowanie omawia najczęstsze i najtrudniejsze zagadnienia pojawiające się na egzaminach z kilku ostatnich lat. W książce przedstawiono również najnowsze orzecznictwo sądowe... więcej ›

Promocja

Teraz z tym produktem, możesz kupić:

PLANER. Egzamin wstępny na aplikacje adwokacką i radcowską 2024 za 25,00 zł z VAT

Promocyjny produkt możliwy do dodania w koszyku.

Opis książki

Najlepsze kompendium wiedzy prawniczej, niezbędnej do pozytywnego zdania egzaminu wstępnego na aplikację 2024 r.

W publikacji znajdziesz m.in.:

 • szczegółowe omówienie ponad 400 pytań na aplikację radcowską, adwokacką, sędziowską i prokuratorską z 10 ostatnich lat,
 • analizę pytań z wszystkich dziedzin prawa – poczynając od prawa cywilnego i rodzinnego, przez prawo handlowe, prawo pracy, procedury cywilną i karną, prawo karne materialne, wykroczeń, karne skarbowe, a na zagadnieniach ustrojowych kończąc,
 • materiał usystematyzowany w tabelach i wykresach, dzięki czemu łatwiej jest opanować wiedzę,
 • omówienie najważniejszego i najnowszego orzecznictwa sądowego,
 • tabelę z wiedzy ogólnej w tym pojęć z zakresu kryminalistyki, kryminologii i psychiatrii.

Wybrano najczęstsze i najtrudniejsze zagadnienia z kilku ostatnich lat z ustaw będących podstawą sporządzania pytań egzaminacyjnych.

Szczególny nacisk położono na odpowiedzi pod testami, które szczegółowo, a zarazem w przystępny sposób rozwijają poruszone w pytaniu zagadnienia i mogą stanowić samodzielny przedmiot nauki.


Egzamin wstępny - Pełna oferta materiałów do nauki Sprawdź wszystkie

Spis treści

Notki o autorach

Wstęp

Wykaz skrótów

Część I. PRAWO CYWILNE I RODZINNE

 • 1. Zasiedzenie nieruchomości i dobra wiara
 • 2. Podmiotowość prawna spółki cywilnej
 • 3. Zdolność do czynności prawnych
 • 4. Kuratela dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
 • 5. Miejsce zamieszkania
 • 6. Uznanie za zmarłego
 • 7. Ułomne osoby prawne
 • 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa
 • 9. Kurator osoby prawnej
 • 10. Ochrona nazwy i firmy spółki
 • 11. Części składowe i przynależności rzeczy
 • 12. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego
 • 13. Moment złożenia oświadczenia woli
 • 14. Oferta a stałe stosunki gospodarcze
 • 15. Skutki formy czynności prawnych
 • 16. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa
 • 17. Skutki wad oświadczenia woli
 • 18. Ograniczona zdolność pełnomocnika
 • 19. Działania falsus procuratora
 • 20. Czynność po wygaśnięciu pełnomocnictwa
 • 21. Forma prokury
 • 22. Prawa ulegające przedawnieniu
 • 23. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia
 • 24. Bieg przedawnienia
 • 25. Terminy przedawnienia
 • 26. Pożytki – definicja i podział
 • 27. Procedura rozgraniczenia nieruchomości
 • 28. Warunkowe rozporządzenie nieruchomości
 • 29. Ochrona nabywcy w dobrej wierze
 • 30. Zasiedzenie nieruchomości małoletniego
 • 31. Zgoda współwłaścicieli
 • 32. Przedawnienie roszczenia windykacyjnego
 • 33. Roszczenia o zwrot nakładów na rzecz
 • 34. Użytkowanie wieczyste
 • 35. Katalog ograniczonych praw rzeczowych
 • 36. Użytkowanie nieruchomości
 • 37. Zastaw na prawach
 • 38. Nadzwyczajna zmiana stosunków
 • 39. Zasada walutowości
 • 40. Solidarność zobowiązania
 • 41. Wzorce umowy
 • 42. Umowa o świadczenie niemożliwe
 • 43. Ważność i skutki umowy przedwstępnej
 • 44. Zadatek i zaliczka
 • 45. Odstępne
 • 46. Nienależne świadczenie
 • 47. Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody
 • 48. Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę
 • 49. Zarachowanie spłaty długu
 • 50. Prawo zatrzymania
 • 51. Odsetki za opóźnienie
 • 52. Zakaz anatocyzmu
 • 53. Kara umowna
 • 54. Zwłoka wierzyciela
 • 55. Oświadczenie o potrąceniu
 • 56. Charakter i dopuszczalność cesji
 • 57. Przejęcie długu
 • 58. Actio pauliana
 • 59. Przedawnienie roszczeń z tytułu sprzedaży
 • 60. Skutki naruszenia prawa pierwokupu
 • 61. Kwalifikacja prawna robót remontowych
 • 62. Przedawnienie roszczeń najemcy
 • 63. Umowa komisu
 • 64. Odpowiedzialność solidarna wspólników spółki cywilnej
 • 65. Poręczenie za dług przyszły
 • 66. Niedostatek darczyńcy
 • 67. Umowa dożywocia
 • 68. Otwarcie spadku
 • 69. Dziedziczenie przez fundację
 • 70. Odwołanie testamentu
 • 71. Rodzaje testamentów
 • 72. Zapis a udziały spadkowe
 • 73. Przedawnienie roszczeń z tytułu zapisu
 • 74. Uprawnieni do zachowku
 • 75. Wydziedziczenie
 • 76. Dział spadku
 • 77. Zrzeczenie się dziedziczenia
 • 78. Zbycie spadku
 • 79. Prowadzenie ksiąg wieczystych
 • 80. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • 81. Przyczyny unieważnienia małżeństwa
 • 82. Unieważnienie małżeństwa po śmierci małżonka
 • 83. Skład majątku osobistego
 • 84. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
 • 85. Rozdzielność majątkowa z mocy prawa
 • 86. Obowiązek dostarczania środków utrzymania
 • 87. Zniesienie separacji
 • 88. Powinowactwo
 • 89. Stopnie pokrewieństwa
 • 90. Powództwo o ustalenie macierzyństwa
 • 91. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa
 • 92. Władza rodzicielska i jej ograniczenia
 • 93. Warunki przysposobienia
 • 94. Ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • 95. Przeniesienie użytkowania wieczystego

Część II. PRAWO HANDLOWE

 • 96. Bezwzględna większość głosów
 • 97. Zmiana umowy spółki osobowej
 • 98. Katalog spółek
 • 99. Wkład do spółki kapitałowej
 • 100. Rozporządzenie akcją przed wpisem spółki do rejestru
 • 101. Orzeczenie o rozwiązaniu spółki kapitałowej
 • 102. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej
 • 103. Ustanowienie prokury w spółce jawnej
 • 104. Czynności spółki jawnej
 • 105. Katalog partnerów w spółce partnerskiej
 • 106. Forma umowy spółki partnerskiej
 • 107. Umowa spółki komandytowej
 • 108. Firma spółki komandytowej
 • 109. Spółka komandytowo-akcyjna
 • 110. Cel działania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 111. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 112. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 113. Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
 • 114. Niezgłoszenie spółki do rejestru
 • 115. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników
 • 116. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 117. Procedura wyłączenia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 118. Zawiązanie spółki akcyjnej
 • 119. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej
 • 120. Objęcie akcji
 • 121. Forma akcji
 • 122. Wpłaty na akcje
 • 123. Podział spółek
 • 124. Pojęcie i elementy weksla
 • 125. Przesłanki ważności weksla in blanco
 • 126. Częściowy indos na wekslu
 • 127. Akcept na wekslu trasowanym
 • 128. Przesłanki ogłoszenia upadłości
 • 129. Skład sądu upadłościowego
 • 130. Zabezpieczenie majątku wnioskodawcy
 • 131. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
 • 132. Pozostawienie wierzytelności bez rozpoznania
 • 133. Zatwierdzenie listy wierzytelności
 • 134. Przedmiot obciążony zastawem rejestrowym
 • 135. Sąd właściwy przy zastawie rejestrowym
 • 136. Zasada jawności rejestru zastawów
 • 137. Zawieszenie działalności gospodarczej
 • 138. Zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego
 • 139. Umowa o przeniesienie patentu

Część III. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ

 • 140. Cechy stosunku pracy
 • 141. Skutki transformacji pracodawcy w trybie art. 231 KP
 • 142. Kolejna umowa o pracę na czas określony
 • 143. Potwierdzenie warunków umowy o pracę
 • 144. Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
 • 145. Zwolnienie na poszukiwanie pracy
 • 146. Wypowiedzenie zmieniające
 • 147. Naruszenie przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę na okres próbny
 • 148. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • 149. Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony
 • 150. Odszkodowanie przy wygaśnięciu umowy
 • 151. Stosunek pracy z wyboru
 • 152. Podróż służbowa pracownika
 • 153. Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 • 154. Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • 155. Treść świadectwa pracy
 • 156. Regulamin pracy
 • 157. Wspólne wyrządzenie szkody pracowniczej
 • 158. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika
 • 159. Wspólna odpowiedzialność materialna za mienie powierzone
 • 160. Prawidłowe powierzenie mienia
 • 161. System pracy weekendowej
 • 162. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu pełnienia dyżuru
 • 163. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 • 164. Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
 • 165. Ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej
 • 166. Oddalenie powództwa na skutek przekroczenia terminu
 • 167. Przedawnienie roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody
 • 168. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • 169. Odwołanie od dodatkowej opłaty nałożonej przez ZUS
 • 170. Ulgi w zapłacie składek
 • 171. Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego
 • 172. Całkowita niezdolność do pracy

Część IV. POSTĘPOWANIE CYWILNE Z ELEMENTAMI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 • 173. Moc wiążąca wyroku karnego w postępowaniu cywilnym
 • 174. Właściwość rzeczowa sądu okręgowego
 • 175. Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu
 • 176. Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu
 • 177. Powództwo ze stosunku członkostwa w spółdzielni
 • 178. Właściwość miejscowa sądu
 • 179. Skład sądu
 • 180. Kompetencje referendarza sądowego
 • 181. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym
 • 182. Zdolność sądowa w procesie cywilnym
 • 183. Pojęcie i rodzaje współuczestnictwa
 • 184. Pojęcie i rodzaje interwencji w procedurze cywilnej
 • 185. Porównanie przypozwania i dopozwania
 • 186. Wypowiedzenie pełnomocnictwa
 • 187. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • 188. Odmowa sporządzenia skargi kasacyjnej
 • 189. Wstrzymanie biegu postępowania na skutek wniosku o ustanowienie pełnomocnika
 • 190. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem
 • 191. Zwrot pozwu i opłaty sądowe w sprawach cywilnych
 • 192. Sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy
 • 193. Terminy procesowe w procedurze cywilnej
 • 194. Przywrócenie uchybionego terminu
 • 195. Zawieszenie i podjęcie postępowania cywilnego
 • 196. Odpowiedź na pozew
 • 197. Zawezwanie do próby ugodowej
 • 198. Warunki formalne pozwu
 • 199. Interes prawny w powództwie o ustalenie
 • 200. Zmiana powództwa
 • 201. Przekształcenia podmiotowe powództwa
 • 202. Przyczyny odrzucenia pozwu
 • 203. Ponowne otwarcie rozprawy
 • 204. Przesłuchanie stron
 • 205. Rygor natychmiastowej wykonalności i prawomocność
 • 206. Zaskarżanie wyroku zaocznego
 • 207. Postanowienia dowodowe sądu
 • 208. Braki formalne apelacji
 • 209. Przyczyny nieważności postępowania
 • 210. Ugoda przed sądem II instancji
 • 211. Zażalenie na postanowienie sądu I instancji
 • 212. Zażalenie na postanowienie sądu II instancji
 • 213. Dopuszczalność skargi kasacyjnej
 • 214. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • 215. Skarga o wznowienie postępowania
 • 216. Powództwo wzajemne w sprawie o rozwód
 • 217. Umorzenie postępowania w sprawie rozwodowej
 • 218. Właściwość sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • 219. Termin do wniesienia apelacji
 • 220. Wyjawienie majątku
 • 221. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • 222. Zastosowanie postępowania uproszczonego
 • 223. Zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji
 • 224. Wszczęcie postępowania nieprocesowego
 • 225. Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu nieprocesowym
 • 226. Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym
 • 227. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych
 • 228. Tytuł egzekucyjny i wykonawczy
 • 229. Klauzula wykonalności dla nakazu zapłaty
 • 230. Zakończenie postępowania egzekucyjnego
 • 231. Opłata tymczasowa
 • 232. Koszty przy powództwie prokuratora
 • 233. Przedawnienie roszczenia o zwrot opłaty
 • 234. Uzupełniający dowód z dokumentów
 • 235. Uchylenie aktu nadzoru
 • 236. Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 237. Zwrot kosztów postępowania
 • 238. Szkoda z powodu nieznajomości prawa
 • 239. Spór o właściwość organów administracji publicznej
 • 240. Pełnomocnik w Kodeksie postępowania administracyjnego
 • 241. Decyzja o umorzeniu postępowania
 • 242. Błędy pisarskie w decyzji
 • 243. Treść odwołania od decyzji I instancji

Część V. PRAWO KARNE, KARNE SKARBOWE

 • 244. Stopnie społecznej szkodliwości czynu
 • 245. Zmiana ustawy karnej
 • 246. Czas popełnienia przestępstwa
 • 247. Podział przestępstw na zbrodnie i występki
 • 248. Kumulatywny zbieg przepisów
 • 249. Czyn ciągły i ciąg przestępstw
 • 250. Usiłowanie w prawie karnym i karnym skarbowym
 • 251. Odpowiedzialność za przygotowanie
 • 252. Postacie współsprawstwa
 • 253. Zamiar przy podżeganiu
 • 254. Nadzwyczajne złagodzenie kary
 • 255. Nakłanianie do popełnienia czynu zabronionego – prowokacja
 • 256. Obrona konieczna, stan wyższej konieczności i dozwolony eksperyment
 • 257. Rodzaje błędu w prawie karnym
 • 258. Katalog kar w ustawodawstwie karnym
 • 259. Grzywna kumulatywna w Kodeksie karnym
 • 260. Katalog środków karnych, przepadek i środki kompensacyjne
 • 261. Nawiązka zamiast przepadku przedmiotów
 • 262. Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia kary
 • 263. Powrót do przestępstwa
 • 264. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • 265. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
 • 266. Zawieszenie wykonania kary
 • 267. Czyn zabroniony o charakterze chuligańskim
 • 268. Obligatoryjny dozór przy zawieszeniu wykonania kary
 • 269. Zatarcie skazania
 • 270. Okres próby przy warunkowym zwolnieniu
 • 271. Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • 272. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z części kary ograniczenia wolności
 • 273. Katalog środków zabezpieczających
 • 274. Przedawnienie karalności
 • 275. Ocena stopnia społecznej szkodliwości
 • 276. Korzyść majątkowa
 • 277. Mienie znacznej wartości
 • 278. Sprawca młodociany
 • 279. Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną
 • 280. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym
 • 281. Bójka
 • 282. Zniesławienie
 • 283. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
 • 284. Przekazanie broni palnej osobie najbliższej
 • 285. Zbycie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • 286. Zamiar przy przestępstwie kradzieży
 • 287. Przestępstwa rozbójnicze w Kodeksie karnym
 • 288. Czyny przepołowione w ustawodawstwie karnym
 • 289. Pojęcie czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym
 • 290. Nadzwyczajne obostrzenie kary w Kodeksie karnym skarbowym
 • 291. Pojęcie księgi rzetelnej i niewadliwej
 • 292. Pozycja interwenienta w prawie karnym skarbowym
 • 293. Odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kar
 • 294. Odpowiedzialność za wykroczenie zagraniczne
 • 295. Zbieg wykroczenia i przestępstwa
 • 296. Odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo w Kodeksie wykroczeń
 • 297. Kary w Kodeksie wykroczeń
 • 298. Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń
 • 299. Niedopuszczalność warunkowego umorzenia postępowania na gruncie prawa wykroczeń
 • 300. Przedawnienie karalności wykroczenia

Część VI. POSTĘPOWANIE KARNE I W SPRAWACH O WYKROCZENIA

 • 301. Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego
 • 302. Cofnięcie wniosku o ściganie
 • 303. Uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie
 • 304. Umorzenie postępowania karnego
 • 305. Postępowanie mediacyjne
 • 306. Właściwość sądu okręgowego w I instancji
 • 307. Skład sądu apelacyjnego
 • 308. Niewłaściwość miejscowa sądu
 • 309. Przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu
 • 310. Udział prokuratora w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
 • 311. Oskarżyciel posiłkowy
 • 312. Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego
 • 313. Obrona z urzędu w postępowaniu karnym
 • 314. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
 • 315. Głosowanie nad wyrokiem
 • 316. Przywrócenie terminu zawitego
 • 317. Podstawy oddalenia wniosku dowodowego
 • 318. Ponowne dopuszczenie wniosku dowodowego
 • 319. Konfrontacja osób przesłuchiwanych
 • 320. Zasady przeprowadzania okazania
 • 321. Zakaz przesłuchania świadka
 • 322. Przyrzeczenie składane przez świadka
 • 323. Badanie psychiatryczne podejrzanego
 • 324. Czas trwania zatrzymania
 • 325. Zażalenie do sądu rejonowego
 • 326. List żelazny
 • 327. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa
 • 328. Rozpoznanie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego
 • 329. Wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego
 • 330. Rozpoczęcie przewodu sądowego
 • 331. Przyspieszone orzekanie w postępowaniu karnym
 • 332. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu
 • 333. Zmiana kwalifikacji prawnej z przestępstwa na wykroczenie
 • 334. Odmowa przyjęcia apelacji do rozpoznania
 • 335. Podpis na apelacji
 • 336. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego
 • 337. Orzekanie na posiedzeniu
 • 338. Kara łączna a wyrok łączny
 • 339. Przerwa w rozprawie
 • 340. Rodzaje mandatów karnych
 • 341. Kasacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Część VII. ZAGADNIENIA USTROJOWE

 • 342. Zasada zwierzchności Narodu
 • 343. Ekstradycja obywatela polskiego
 • 344. Skarga konstytucyjna
 • 345. Źródła powszechnie obowiązującego prawa
 • 346. Zasada incompatibilitas
 • 347. Utajnienie obrad Sejmu
 • 348. Inicjatywa ustawodawcza w Konstytucji RP
 • 349. Rada Gabinetowa
 • 350. Uchylenie rozporządzenia ministra
 • 351. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
 • 352. Rozwiązanie organu stanowiącego samorządu terytorialnego
 • 353. Nadzór orzeczniczy nad działalnością sądów
 • 354. Spór kompetencyjny pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa
 • 355. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • 356. Kadencje w Konstytucji RP
 • 357. Wydziały sądu rejonowego
 • 358. Tworzenie i znoszenie sądów powszechnych
 • 359. Dyrektor sądu rejonowego
 • 360. Powołanie prezesa sądu okręgowego
 • 361. Odwołanie prezesa sądu rejonowego
 • 362. Zgromadzenie ogólne sędziów sądu okręgowego
 • 363. Udział w składzie sędziów innego sądu
 • 364. Zgoda na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego
 • 365. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej
 • 366. Zatrzymanie sędziego na gorącym uczynku przestępstwa
 • 367. Urlop sędziego na czas trwania kampanii wyborczej
 • 368. Zawieszenie ławnika i wygaśnięcie jego mandatu
 • 369. Powołanie na stanowisko ławnika
 • 370. Kadencyjność urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich
 • 371. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
 • 372. Jednostka pomocnicza gminy
 • 373. Kompetencje rady gminy
 • 374. Procedowanie nad uchwałami rady gminy
 • 375. Powiatowa administracja zespolona
 • 376. Kompetencje do wydawania decyzji w powiecie
 • 377. Stanowienie aktów prawa miejscowego w województwie
 • 378. Pytanie wstępne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • 379. Skarga na przewlekłość postępowania
 • 380. Odrzucenie skargi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka
 • 381. Teksty autentyczne traktatu
 • 382. Ocena pracy radcy prawnego
 • 383. Skreślenie z listy radców prawnych
 • 384. Organy samorządu radcowskiego
 • 385. Strój urzędowy radcy prawnego
 • 386. Używanie tytułu zawodowego
 • 387. Zakaz udzielania pomocy prawnej
 • 388. Groźba postępowania dyscyplinarnego
 • 389. Wydanie dokumentów po zakończeniu sprawy
 • 390. Opóźnienie w zapłacie honorarium
 • 391. Kontakty ze stroną przeciwną
 • 392. Formy wykonywania zawodu adwokata
 • 393. Nadużycie wolności słowa
 • 394. Wysokość opłat za czynności adwokackie
 • 395. Ustalanie wysokości składek
 • 396. Wybór rzecznika dyscyplinarnego okręgowej rady adwokackiej
 • 397. Odwołanie od uchwały okręgowej rady adwokackiej
 • 398. Sprawa dotycząca czynności zawodowych adwokata
 • 399. Sprzeczność interesów klientów
 • 400. Niepłacenie składki adwokackiej

Część VIII. POJĘCIA Z WIEDZY OGÓLNEJ

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Aplikacje prawnicze
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 9
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 666
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 930 g
 • ISBN: 978-83-8356-305-3
 • EAN: 9788383563053
 • Kod serwisu: 0A002800

Kategorie

Tagi