Bestseller

Polityka rachunkowości + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik ułatwiający jednostkom opracowanie własnej polityki rachunkowości, zawierający najbardziej aktualny komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych... więcej ›

Opis książki

Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Posiadanie dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości jest obowiązkiem każdego podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe, w tym jednostek sfery budżetowej. Przyjęte zasady rachunkowości nie mogą być dowolne – muszą wynikać z przepisów prawa.

Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy, co powinien zawierać każdy element polityki rachunkowości. W książce szczegółowo zostały omówione zasady ewidencji operacji gospodarczych na poszczególnych kontach, aby każda jednostka odnalazła tu sposób ewidencji zdarzeń gospodarczych występujących w jej działalności. Ponadto publikacja zawiera zasady wyceny składników aktywów i pasywów, wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i przepisów szczególnych.

W publikacji znajdują się informacje o możliwości korzystania z zasady istotności i uproszczeń w ustaleniach polityki rachunkowości oraz wskazania, jak dokonywać zmian w polityce rachunkowości. Opracowanie uwzględnia aktualne na moment wydania zmiany wprowadzone do przepisów bilansowych i przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.

Książka została uzupełniona m.in. o:

 • informacje dotyczące zmian wprowadzonych przez nowelizacje ustawy o rachunkowości,
 • nowe Krajowe Standardy Rachunkowości,
 • nowe stanowiska KSR,
 • zmiany w przepisach podatkowych, które mają wpływ na ewidencję finansowo-księgową.

Należy pamiętać, że każdorazowa zmiana przepisów, na podstawie których tworzona jest polityka rachunkowości, pociąga za sobą konieczność dostosowania jej do tych zmian.

Polityka rachunkowości jest też jedną z procedur wewnętrznych składających się na procedury kontroli zarządczej w jednostkach sfery budżetowej, a zatem powinna spełniać jej wymogi. Musi więc być przystosowana do rozwiązań przyjętych w danej jednostce oraz uwzględniać jej specyfikę, czyli zakres realizowanych przez nią zadań określonych w statucie.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont nie obejmuje zasad księgowania dla wszystkich operacji gospodarczych występujących w jednostkach sektora budżetowego, stąd publikacja przynosi propozycje księgowań także nieujętych w przepisach prawa, a występujących w praktyce. Podane rozwiązania ewidencyjne nawiązują również do wyjaśnień Ministerstwa Finansów, opublikowanych na stronach Ministerstwa, bądź odpowiedzi udzielonych przez nie na zapytania Wydawnictwa.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

O Autorce

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej

 • 1. Podstawa prawna prowadzenia rachunkowości budżetowej
  • 1.1. Zasady ogólne
  • 1.2. Specyficzne regulacje dla rachunkowości budżetowej
  • 1.3. Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości
  • 1.4. Ograniczenia w stosowaniu ustawy o rachunkowości
 • 2. Wymagania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • 3. Nadrzędne zasady rachunkowości
  • 3.1. Zasada rzetelnego obrazu
  • 3.2. Zasada przewagi treści nad formą
  • 3.3. Zasada ciągłości
  • 3.4. Zasada memoriału
  • 3.5. Zasada współmierności przychodów
  • 3.6. Zasada ostrożnej wyceny
  • 3.7. Zasada indywidualnej wyceny
  • 3.8. Zasada istotności
  • 3.9. Zasada kontynuacji działalności
  • 3.10. Ograniczenia stosowania zasady memoriału
 • 4. Odmienne zasady ewidencji finansowo-księgowej jednostek sektora budżetowego
  • 4.1. Odmienna definicja środków trwałych
  • 4.2. Bardziej restrykcyjne podejście do naliczania odsetek i wyceny należności i zobowiązań oraz innych składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
  • 4.3. Odmienne podejście do przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych
  • 4.4. Odmienne zasady w przypadku jednostek postawionych w stan likwidacji

Rozdział II. Dokumentacja rachunkowości jednostek sektora budżetowego w 2024 r. – zasady ogólne

 • 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Definicja i podstawy prawne obowiązku przygotowania dokumentacji (polityki) rachunkowości
  • 1.2. Cel wprowadzenia polityki rachunkowości
  • 1.3. Odpowiedzialność kierownika jednostki za opracowanie, aktualizację i stosowanie zasad rachunkowości
  • 1.4. Wyodrębnienie zdarzeń istotnych
  • 1.5. Stosowanie KSR-ów oraz MSR-ów
  • 1.6. Możliwość wyboru zasad rachunkowości
  • 1.7. Konieczność dopasowania polityki rachunkowości do potrzeb jednostki
 • 2. Zakładowy plan kont
  • 2.1. Specyficzne ustalenia w zakresie planów kont jednostek sektora finansów publicznych
  • 2.2. Zasady tworzenia planu kont w RachBudżR

Rozdział III. Zasada istotności i uproszczenia w ustaleniach polityki rachunkowości

 • 1. Zasada istotności i uproszczenia dozwolone w ustawie o rachunkowości
 • 2. Wskaźniki istotności
 • 3. Regulacje w zakresie uproszczeń zawarte w KSR 7
 • 4. Ograniczenia swobody stosowania zasady istotności w jednostkach sektora finansów publicznych

Rozdział IV. Zmiany polityki rachunkowości

 • 1. Stosowanie zasady ciągłości
 • 2. Regulacje dotyczące sposobu oraz okoliczności dokonywania zmian w polityce rachunkowości
 • 3. Okoliczności dopuszczające możliwość dokonania zmian w polityce rachunkowości
  • 3.1. Obowiązkowe zmiany w polityce rachunkowości
  • 3.2. Zmiany wprowadzone przez jednostkę we własnym zakresie
  • 3.3. Ujęcie skutków zmian w sprawozdaniu finansowym, w tym w informacji dodatkowej
 • 4. Regulacje dotyczące zmian polityki rachunkowości w KSR 7
 • 5. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rozdział V. Składniki zasad (polityki) rachunkowości

 • 1. Zakres dokumentacji (polityki) rachunkowości
 • 2. Określenie roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
  • 2.1. Zasady ogólne
  • 2.2. Brak swobody w podejmowaniu decyzji przy określaniu roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
  • 2.3. Stosowanie zasady „zamknięcia miesiąca"
  • 2.4. Uproszczenia w stosowaniu zasady „zamknięcia miesiąca"
  • 2.5. Zamknięcie roku obrotowego
 • 3. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
  • 3.1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie
  • 3.2. Inwestycje długoterminowe
  • 3.3. Inwestycje krótkoterminowe
  • 3.4. Rzeczowe aktywa obrotowe
  • 3.5. Należności
  • 3.6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  • 3.7. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa
 • 4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • 4.1. Zakładowy plan kont
  • 4.2. Wykaz ksiąg rachunkowych
  • 4.3. Opis systemu przetwarzania danych
 • 5. Ochrona danych i ich zbiorów

Rozdział VI. Przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości

 • 1. Wzór zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
 • 2. Wzór załącznika dotyczącego ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • 3. Wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego
 • 4. Wzór załącznika dotyczącego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • 5. Wzór załącznika dotyczącego zasad ochrony danych i ich zbiorów

Rozdział VII. Zakładowy plan kont

 • 1. Zasady ogólne
 • 2. Szczególne rozwiązania dla zakładowego planu kont budżetu JST i urzędu JST
 • 3. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 • 4. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  • 4.1. Aktywa trwałe (zespół 0)
  • 4.2. Środki pieniężne i rachunki bankowe (zespół 1)
  • 4.3. Rozrachunki i rozliczenia (zespół 2)
  • 4.4. Materiały i towary (zespół 3)
  • 4.5. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie (zespół 4)
  • 4.6. Koszty według typów działalności i ich rozliczenie (zespół 5)
  • 4.7. Produkty (zespół 6)
  • 4.8. Przychody i koszty ich uzyskania (zespół 7)
  • 4.9. Fundusze, rezerwy i wynik finansowy (zespół 8)
  • 4.10. Zasady funkcjonowania kont pozabilansowych

Rozdział VIII. Akt prawny

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz wzory dokumentów oraz załączniki zawarte w publikacji:

 • zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
 • ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • zasady ochrony danych i ich zbiorów.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 8
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 680 g
 • ISBN: 978-83-8356-426-5
 • EAN: 9788383564265
 • Kod serwisu: 00943300

Kategorie