Prawo budowlane - elektronizacja procesu budowlanego + wzory do pobrania

 • 149,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik ma na celu omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy - Prawo budowlane, które stopniowo wchodziły w życie od lipca 2021 r. do 3.1.2022r. z uwzględnieniem nowelizacji prawa budowlanego obecnie procedowanej w Sejmie (Druk Sejmowy Nr 2245). Publikacja zawiera edytowalne wzory dokumentów do pobrania... więcej ›

Opis książki

Szczegółowe omówienie zmian prawa budowlanego z wzorami dokumentów do pobrania!

Opracowanie ma na celu pokazanie najważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy - Prawo budowlane nowelizacjami, które stopniowo wchodziły w życie od lipca 2021 r. do 3.1.2022r. z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji uchwalonej przez Sejm 7.7.2022 r. Ich główne rozwiązania wprowadzą nowe elementy w procesie elektronizacji inwestycji budowlanych. Opracowanie uwzględnia również obowiązujący od 3.1.2022 r. nowy tryb realizacji inwestycji dedykowany budowie wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

Proponowane zmiany odnoszą się nie tylko do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane, ale także do:

 • ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz
 • ustawy z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Ta duża nowelizacja wynika z potrzeby cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa i umożliwi dokonywanie niemal wszystkich czynności w procesie budowlanym w postaci elektronicznej.

Do najważniejszych zmian w ramach cyfryzacji procedur prawa budowlanego należy zaliczyć::

 • umożliwienie inicjowania i prowadzenia postępowań inwestycyjnych w postaci elektronicznej;
 • umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej (przez system EDB);
 • umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej (przez system EKOB);
 • uregulowanie portalu e-Budownictwo;
 • zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny (e-CRUB);
 • umożliwienie uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej sporządzonych w postaci elektronicznej: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego.

Nowelizacja prawa budowlanego obowiązująca od 3.1.2022 r. wprowadza nowy, specjalny tryb realizacji szczególnie pożądanych inwestycji, tj. budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, której celem ma być poprawa warunków mieszkaniowych.

W publikacji znajduje się analiza poszczególnych artykułów nowelizacji, tabelaryczne porównanie zmian, liczne orzecznictwo oraz edytowalne wzory dokumentów i pism do pobrania.

Każdy kto sięgnie po opracowanie, otrzyma informacje o nowych rozwiązaniach w sposób przejrzysty, tak aby mógł szybko poznać znaczenie i konsekwencje wprowadzonych zmian. Dzięki te publikacji Czytelnik uzyska informacje o tym:

 1. Jak zrealizować mały dom jednorodzinny w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkaniowych?
 2. Jak przygotować wnioski budowlane wraz z kompletem załączników w wersji cyfrowej?
 3. Jak zainicjować i przeprowadzić inwestycję z wykorzystaniem portalu e-Budownictwo, cyfrowych publicznie dostępnych rejestrów, elektronicznego dziennika budowy oraz elektronicznej książki obiektu?

Niezwykle oczekiwana zmiana, zwłaszcza przez uczestników procesu inwestycyjnego, czyli  inwestorów, inżynierów budownictwa, architektów, dotyczy zakończenia procesu pełnej cyfryzacji wszelkich procedur i dokumentów związanych z inwestowaniem i użytkowaniem zrealizowanych obiektów. Po wejściu w życie procedowanej właśnie nowelizacji, dokończony zostanie proces cyfryzacji procedur inwestycyjnych, sporządzania i prowadzenia dokumentacji w wersji cyfrowej. Nowelizacja ma na celu również wprowadzenie pełnej funkcjonalności portalu e-Budownictwo służącego do kompleksowego inicjowania i prowadzenia inwestycji, a także utworzenie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ich aktualnego statusu.

W książce uwzględniono również zmiany określające tryby postępowania w okresach stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, które choć są efektem epidemii COVID-19, to na stałe zostały wprowadzone do Prawa budowlanego.

Na szczególną uwagę zasługują zestawiania ujęta w tabelach, dotyczą one m.in.:

 • Formy zgód budowlanych, wymagany zakresu projektu oraz wykaz niezbędnych czynności.
 • Porównanie zakresów przedmiotowych poszczególnych części projektu budowlanego.
 • Porównanie kompetencji projektanta, projektantów branżowych oraz projektanta sprawdzającego.
 • Wykaz aktów prawa miejscowego
 • Rodzaje publicznie dostępnych rejestrów zgód budowlanych.
 • Schemat postępowania o pozwolenie na budowę
 • Porównanie zakresów zmian istotnych i nieistotnych projektu budowlanego

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 • edytowalne wzory dokumentów, w tym: oświadczeń, postanowień i zarządzeń;
 • zestaw praktycznych rozwiązań i przykładów;
 • tabelaryczne wytłumaczenia różnic i zmian w prawie oraz ich porównanie;
 • eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i niejasności, poparte wieloletnim doświadczeniem autorów w zakresie inwestycji budowlanych;
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa.

Spis treści

Wykaz skrótów

O autorach

Wstęp

Rozdział I. Obszar oddziaływania obiektu

 • 1. Definicja i sposób wyznaczenia
 • 2. Weryfikacja obszaru oddziaływania obiektu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
 • 3. Krąg stron postępowania o pozwolenie na budowę

Rozdział II. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Główne zasady uzyskania odstępstwa
 • 3. Właściwość organu
 • 4. Ograniczenia terminowe uzyskania odstępstwa
 • 5. Wymogi wniosku o odstępstwo
 • 6. Ocena wniosku przez właściwego ministra i charakter postanowienia w przedmiocie odstępstwa
 • 7. Przymiot strony postępowania w przedmiocie zgody na odstępstwo
 • 8. Wprowadzenie elektronicznej formy wniosku
 • 9. Nowe rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie

Rozdział III. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie lub brak formalności – zasady korzystania z art. 29 i 30 PrBud

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Podstawowe zasady uzyskiwania pozwoleń na budowę i dokonywanie zgłoszeń
 • 3. Grupy inwestycji pod kątem niezbędnej formy zgody budowlanej
 • 4. Kwalifikacja przedmiotu inwestycji pod kątem rodzaju inwestycji oraz formy zgody budowlanej
 • 5. Polski Ład Budowlany czyli specjalny tryb budowy domu mieszkalnego do 70 m2 powierzchni zabudowy
  • 5.1. Małe domy mieszkalne w PlanZagospU
  • 5.2. Projekt budowlany małego domu mieszkalnego
  • 5.3. Zakres zgłoszenia budowy małego domu mieszkalnego a obowiązki organu administracji architektoniczno-budowlanej
  • 5.4. Konsekwencje wniesienia niekompletnego lub niewłaściwego zgłoszenia budowy małych domów mieszkalnych
  • 5.5. Realizacja i legalne użytkowanie małego domu mieszkalnego
  • 5.6. Nowe zasady realizacji budynków rekreacji indywidualnej

Rozdział IV. Pozwolenie na rozbiórkę

 • 1. Tryb i warunki uzyskiwania pozwolenia na rozbiórkę
  • 1.1. Początek – pozwolenie
  • 1.2. Oceny oddziaływania na środowisko
  • 1.3. Inne dokumenty
  • 1.4. Zgody dotyczące energetyki
 • 2. Wyjątki w uzyskaniu pozwolenia

Rozdział V. Zakres obowiązków i kompetencji projektanta jako uczestnika procesu budowlanego

 • 1. Zagadnienia wstępne
  • 1.1. Uprawnienia projektanta
  • 1.2. Nowelizacja w zakresie uproszczenia procedur administracyjnych
 • 2. Koordynacja sporządzania wielobranżowego projektu budowlanego, rola projektantów branżowych oraz projektantów sprawdzających
 • 3. Oświadczenia projektantów załączane do projektów lub wniosków budowlanych

Rozdział VI. Warunki techniczne przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Weryfikacja uzbrojenia terenu na etapie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • 3. Sposoby realizacji przyłączy na gruncie PrBud
  • 3.1. Warunki przyłączenia do sieci
  • 3.2. Przyłącza do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Rozdział VII. Zasady sporządzania projektu budowlanego

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Zakres zmian w PrBud dotyczący projektu budowlanego
  • 2.1. Rozdzielenie odpowiedzialności
  • 2.2. Relacja pomiędzy inwestorem a projektantem
 • 3. Ogólne zasady sporządzania PZT, PAB i PT
  • 3.1. Projekt budowlany
  • 3.2. Projekt zagospodarowania działki
  • 3.3. Projekt architektoniczno-budowlany
  • 3.4. Projekt techniczny
  • 3.5. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
 • 4. Zawartość poszczególnych części projektu budowlanego
  • 4.1. Część opisowa projektu budowlanego
  • 4.2. Część rysunkowa projektu
 • 5. Zasady sporządzania PAB
 • 6. Znaczenie poszczególnych elementów w procesie inwestycyjnym

Rozdział VIII. Zakres analizy dokonywanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w trakcie postępowania o pozwolenie na budowę oraz niektórych zgłoszeń budowlanych

 • 1. Zakres analizy
  • 1.1. Projekt techniczny
  • 1.2. Usprawnienie procesu
 • 2. Przedmiot analizy organu administracji architektoniczno-budowlanej
 • 3. Zgłoszenia podlegające weryfikacji w zakresie wskazanym w art. 35 ust. 1 PrBud

Rozdział IX. Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego oraz innych ustaleń zgody budowlanej

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Istotne odstąpienie od warunków zgody budowlanej
 • 3. Skutki prowadzenia robót budowlanych bez uzyskania zezwolenia na dokonanie istotnego odstępstwa
 • 4. Odstępstwo istotne a tryb nadzwyczajny KPA
 • 5. Wyjątki od uznania odstąpienia jako istotne

Rozdział X. Ostateczność, prawomocność, wykonalność oraz trwałość decyzji o pozwoleniu na budowę

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Ostateczność decyzji administracyjnej
  • 2.1. Prawomocność decyzji administracyjnej
  • 2.2. Wykonalność decyzji administracyjnej
  • 2.3. Trwałość decyzji administracyjnych

Rozdział XI. Wykonalność zgłoszeń budowlanych

 • 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Wykonalność zgłoszenia budowlanego
  • 1.2. Rola organu administracji architektoniczno-budowlanej
 • 2. Znaczenie zgłoszenia w procesie inwestycyjnym

Rozdział XII. Przeniesienie zgody budowlanej na inny podmiot

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Właściwość organu
 • 3. Wniosek o przeniesienie zgody budowlanej
 • 4. Strony postępowania
 • 5. Związany charakter decyzji
 • 6. Dopuszczalność częściowego przeniesienia zgody budowlanej
 • 7. Przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
 • 8. Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną

Rozdział XIII. Rozpoczęcie robót budowlanych

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Rola kierownika budowy, inwestora, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
 • 3. Znaczenie projektu technicznego – trzeciej części projektu budowlanego

Rozdział XIV. Legalne użytkowanie obiektu

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Kontrola inspektora nadzoru budowlanego
 • 3. Deklaracje o zastosowanych w administrowanych obiektach źródłach ogrzewania

Rozdział XV. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
 • 3. Procedura poprzedzająca zmianę sposobu użytkowania obiektu
 • 4. Rodzaje rozstrzygnięć organu administracji architektoniczno-budowlanej
 • 5. Termin przystąpienia inwestora do zmiany użytkowania
 • 6. Zmiana sposobu użytkowania na terenach zamkniętych
 • 7. Możliwość dokonania zgłoszenia w drodze elektronicznej
 • 8. Zmiana sposobu użytkowania bez uprzedniego zgłoszenia
  • 8.1. Opłata legalizacyjna
  • 8.2. Sposób zakończenia postępowania
  • 8.3. Postępowanie naprawcze

Rozdział XVI. Samowola budowlana

 • 1. Istota samowoli budowlanej
 • 2. Legalizacja zwykła i uproszczona
  • 2.1. Tryb zwykły
  • 2.2. Wymagane dokumenty i opłata legalizacyjna
  • 2.3. Decyzja legalizacyjna
  • 2.4. Zagadnienia intertemporalne
  • 2.5. Legalizacja uproszczona
 • 3. Samowola w ujęciu art. 50 ust. 1 PrBud

Rozdział XVII. Trwałe efekty przepisów specustawy dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Terminy postępowań administracyjnych
  • 2.1. Zawieszenie terminów
  • 2.2. Specjalny tryb
  • 2.3. Przywrócenie terminu
 • 3. Lokalizowanie urządzeń telekomunikacyjnych
 • 4. Inwestycje związane ze zwalczaniem skutków epidemii
  • 4.1. Inwestycje bez PrBud
  • 4.2. Doprecyzowanie przepisów
  • 4.3. Bez użytkowania

Rozdział XVIII. Elektronizacja procesu budowlanego

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Baza wniosków i funkcjonalność portalu e-Budownictwo
 • 3. Elektroniczny dziennik budowy
 • 4. Cyfrowa książka obiektu budowlanego
 • 5. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i jego rola w postępowaniach budowlanych
 • 6. System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie
 • 7. Tryb doręczeń elektronicznych

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz praktyczne wzory dokumentów, które nie posiadają formularzy określonych w drodze odpowiednich rozporządzeń, m.in.:

 • wzór zawiadomień i obwieszczeń niezbędnych w toku wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę wzór ogłoszeń i obwieszczeń niezbędnych przy dokonywaniu niektórych zgłoszeń budowlanych
 • wzory oświadczeń stron składane w toku niektórych postępowań administracyjnych
 • wzory oświadczeń projektantów projektu budowlanego
 • wzory zaświadczeń organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 270
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 460 g
 • ISBN: 978-83-8291-399-6
 • EAN: 9788382913996
 • Kod serwisu: 00948800

Kategorie