Bestseller

Tryb podstawowy w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych. Analiza praktyczna

 • 139,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 118,15 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik dla osób, które na co dzień prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który w przystępny sposób pokaże zasady stosowania nowego trybu podstawowego udzielania zamówień publicznych, wprowadzonego ustawą z 11.9.2019 r. - PZP. Tryb podstawowy, zgodnie z nazwą nadaną przez ustawodawcę, jest elastyczną procedurą łączącą w sobie cechy zarówno trybu przetargowego, jak i negocjacyjnego. Ze stosowaniem tego trybu wiążą się liczne wątpliwości, niejasności i pułapki prawne... więcej ›

Opis książki

Praktyczny poradnik dla osób, które na co dzień, realizując zamówienia publiczne w praktyce zawodowej, chcą się zapoznać z trybem podstawowym wprowadzonym nową ustawą – Prawo zamówień publicznych.

Książka to praktyczny przewodnik po nowym trybie podstawowym udzielania zamówień publicznych, przeznaczony dla wszystkich osób, które w praktyce zawodowej realizują zapisy ustawy – Prawo zamówień publicznych. Tryb ten został wprowadzony do porządku prawnego nową ustawą z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) i zanim miał okazję zaistnieć, został gruntownie zmodyfikowany ustawą z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275). 

Główne zalety publikacji:

 • dokładne omówienie przepisów dotyczących trybu podstawowego z podziałem na 3 ścieżki (standardowa, z negocjacjami fakultatywnymi, z negocjacjami obligatoryjnymi),
 • objęcie analizą zarówno przepisów dedykowane trybowi podstawowemu we wszystkich 3 ścieżkach, jak i innych niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego instytucji prawnych (czynności związane ze składaniem, oceną, badaniem i odrzuceniem ofert, wykluczenie wykonawcy),
 • pogłębione praktyczne ujęcie aspektu elektronizacji postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem trybu podstawowego,
 • uwzględnienie dotychczasowego – i nadal aktualnego – orzecznictwa dotyczącego przepisów przeniesionych z ustawy - Prawo zamówień publicznych z 2004 r. do nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązującej od 1.1.2021 r.,
 • wyjaśnienie w przystępny sposób podstawowych problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w stosowanie trybu podstawowego,
 • szczegółowy opis przepisów wprowadzonych nową ustawą oraz dwóch kluczowych rozporządzeń wykonawczych: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

W publikacji znajduje się omówienie najistotniejszych aspektów trybu podstawowego zarówno wprowadzonych nową ustawą, jak przeniesionych z przepisów dotychczasowych, które dotyczą:

 • analizy standardowej ścieżki trybu podstawowego (bez negocjacji),
 • analizy ścieżki negocjacji fakultatywnych,
 • analizy ścieżki negocjacji obligatoryjnych,
 • pogłębionej analizy samego procesu negocjacyjnego, z uwzględnieniem istniejących regulacji Kodeksu cywilnego i zmodyfikowanych aspektów dokumentowania,
 • specyfikacji warunków zamówienia oraz opisu potrzeb i wymagań,
 • nowych zasad obliczania wartości zamówienia,
 • nowych oraz istotnie zmodyfikowanych przesłanek wykluczenia z postępowania,
 • wszelkich niezbędnych aspektów elektronizacji (walidacji podpisu, pełnomocnictwa elektronicznego, rodzajów podpisów elektronicznych, najczęstszych błędów zarówno zamawiającego, jak i wykonawców w obszarze elektronizacji),
 • nowych zasad otwarcia ofert (ofert dodatkowych, ofert ostatecznych),
 • terminu związania ofertą oraz terminu składania ofert,
 • zawarcia umowy.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • Jak stosować nowy tryb podstawowy?
 • Jakie instytucje i procedury wprowadziła nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych?
 • Jakie argumenty przemawiają za stosowaniem poszczególnych ścieżek trybu podstawowego?
 • Na jakie aspekty nowego trybu należy zwrócić szczególną uwagę, a jakie instytucje prawne nie uległy zmianom lub zmiany te są minimalne?
 • Jak wyglądają zmodyfikowane przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania?
 • Jakie są nowe tryby udzielania zamówień i z jakich trybów zrezygnował ustawodawca?
 • Co to jest oferta dodatkowa i czym się różni od oferty ostatecznej?
 • Jakich nowych dokumentów zamawiający może wymagać od wykonawcy?
 • Jak wyglądają nowe przesłanki odrzucenia oferty?
 • Jakie są nowe regulacje dotyczące wadium, w szczególności dotyczące elektronizacji?

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Uwagi wprowadzające

Rozdział II. Tryb podstawowy – ścieżka bez negocjacji

 • 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania
  • 1.1. Obliczanie wartości zamówienia – zasady i wyjątki
  • 1.2. Obliczanie wartości dostaw
  • 1.3. Sposób obliczania terminów
  • 1.4. Komisja przetargowa
  • 1.5. Ogłoszenie
 • 2. Specyfikacja warunków zamówienia
  • 2.1. Kryteria oceny ofert
  • 2.2. Warunki udziału w postępowaniu
  • 2.3. Dokumenty żądane przez zamawiającego
  • 2.4. Podstawy wykluczenia – nierzetelność
  • 2.5. Termin składania ofert
  • 2.6. Termin związania ofertą
 • 3. Otwarcie ofert
 • 4. Badanie ofert
  • 4.1. Procedura odwrócona a tryb podstawowy
  • 4.2. Uzupełnianie dokumentów podmiotowych i przedmiotowych
  • 4.3. Rażąco niska cena
 • 5. Analiza aspektów elektronicznych
  • 5.1. Forma elektroniczna
  • 5.2. Forma elektroniczna oferty – wyjątki
  • 5.3. Forma dokumentowa
  • 5.4. Podpisy kwalifikowane
  • 5.5. Walidacja podpisu kwalifikowanego
  • 5.6. Pełnomocnictwo elektroniczne
  • 5.7. Najczęstsze błędy zamawiających i wykonawców dotyczące podpisu elektronicznego i formy elektronicznej
 • 6. Odrzucenie ofert
  • 6.1. Brak zgody na czynności zamawiającego dotyczące ofert
  • 6.2. Niezgodność treści oferty z dokumentacją zamawiającego
  • 6.3. Wizja lokalna
  • 6.4. Oferty elektroniczne złożone wadliwie
 • 7. Postępowanie a zawarcie umowy
  • 7.1. Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy
  • 7.2. Uchylanie się zamawiającego od zawarcia umowy

Rozdział III. Tryb podstawowy – oferty i negocjacje w ścieżce negocjacji fakultatywnych

 • 1. Ścieżka negocjacji fakultatywnych
 • 2. Przygotowanie postępowania
 • 3. Oferta w ścieżce negocjacji fakultatywnych
 • 4. Ocena ofert w ścieżce negocjacji fakultatywnych
 • 5. Brak negocjacji w ścieżce negocjacji fakultatywnych
 • 6. Ograniczenie liczby wykonawców
 • 7. Zaproszenie do negocjacji
 • 8. Oferta dodatkowa
 • 9. Cel negocjacji
 • 10. Charakter i zakres negocjacji

Rozdział IV. Tryb podstawowy – oferty i negocjacje w ścieżce negocjacji obligatoryjnych

 • 1. Ścieżka negocjacji obligatoryjnych
 • 2. Opis potrzeb i wymagań
 • 3. Oferta składana w odpowiedzi na ogłoszenie
 • 4. Cel negocjacji
 • 5. Prowadzenie negocjacji – zakres
 • 6. Prowadzenie negocjacji – forma
 • 7. Po negocjacjach
 • 8. Oferty ostateczne
 • 9. Dokumentowanie negocjacji

Aneks. Akty prawne

 • 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)
 • 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452)

Pliki do pobrania