Bestseller

Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE

 • 159,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zbiór regulacji obowiązujących w odniesieniu do OZE, który w sposób kompleksowy opisuje kolejne etapy realizacji instalacji. Książka obejmuje również zagadnienia dotyczące wybudowanych już instalacji OZE, opodatkowania instalacji OZE podatkiem od nieruchomości oraz planowane zmiany w zakresie lokowania elektrowni wiatrowych... więcej ›

Opis książki

Poradnik to zbiór regulacji obowiązujących w odniesieniu do OZE, który w sposób kompleksowy opisuje kolejne etapy realizacji instalacji w tym zakresie – od wskazania niezbędnych decyzji administracyjnych, po obowiązki wytwórcy i udział w aukcjach OZE. Książka obejmuje również swoim zakresem ważne zagadnienia dotyczące wybudowanych już instalacji OZE.

Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla paliw kopalnianych (zwłaszcza ropy i gazu) od kilkunastu lat są w fazie intensywnego rozwoju. Ambitne cele wyznaczone przez UE w zakresie udziału OZE w zużyciu energii elektrycznej powodują, że dalszy rozwój tych źródeł jest nieuchronny, a wytwarzanie energii z instalacji OZE z każdym rokiem stawać się będzie coraz powszechniejsze.

Do najpopularniejszych instalacji OZE w Polsce zaliczamy:

 • elektrownie wiatrowe,
 • fotowoltaikę,
 • biogazownie.

W ostatnich latach na popularności szczególnie zyskała fotowoltaika.

W praktyce proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE wzbudza wiele trudności z uwagi na fakt, że przepisy regulujące powstanie tego typu instalacji są rozrzucone po kilku ustawach. Co więcej, mając na względzie nowość tych instalacji, często zastosowanie przepisów ustaw inwestycyjnych do tego typu instalacji budzi wiele wątpliwości.

Książka powstała z myślą o wsparciu wszystkich osób zaangażowanych w rozwój projektów OZE. Skierowana jest zarówno do osób zaangażowanych po stronie inwestorów (w szczególności projektantów, kierowników projektu itp.), jak i osób odpowiedzialnych po stronie organów administracji za wydanie decyzji administracyjnych dla źródeł OZE (w tym urzędników gmin i starostw).

Poradnik, ma na celu w sposób przejrzysty przeprowadzić Czytelnika po etapach realizacji inwestycji OZE – od etapu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, aż po udział w aukcjach OZE.

W większości przypadków dla realizacji instalacji OZE może być potrzebne uzyskanie następujących decyzji:

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzji o warunkach zabudowy lub alternatywnie konieczność wprowadzenia zmian w MPZM,
 • pozwolenia na budowę lub zgłoszenie,
 • pozwolenia na użytkowanie.

Książka porusza również kwestie dotyczące opodatkowania instalacji OZE podatkiem od nieruchomości, które w ciągu ostatnich lat budziły liczne kontrowersje.

Opisane zostały w niej również obowiązki posiadacza instalacji OZE związane z wytwarzaniem energii, w zależności od kwalifikacji danej instalacji jako:

 • mikroinstalacji,
 • małej instalacji,
 • pozostałych instalacji.

Finalnym etapem procesu inwestycyjno-budowlanego OZE jest udział w aukcjach OZE, będących obecnie obowiązującym systemem wsparcia wytwarzania energii z OZE.

Książka została wzbogacona o omówienia najważniejszych planowanych zmian w zakresie lokowania elektrowni wiatrowych (tzw. liberalizacji zasady 10H).

Książka odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Czym są przedsięwzięcia z zakresu OZE?
 • Jak kwalifikować dane przedsięwzięcia? Jaka jest specyfika przedsięwzięć z zakresu danej grupy OZE?
 • W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić proces inwestycyjno-budowlany dla danego typu instalacji?
 • Jak powinny wyglądać prawidłowe decyzje administracyjne dla instalacji z zakresu OZE?
 • Czy zawsze będą wymagane wszystkie decyzje administracyjne?
 • W jaki sposób prawidłowo opodatkować instalacje OZE podatkiem od nieruchomości?
 • Jakie obowiązki ma wytwórca energii z OZE po wybudowaniu instalacji?
 • Czym są aukcje OZE i kto może wziąć w nich udział?

Nabywając książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu wszelkie informacje o procesie inwestycyjno-budowalnych dla inwestycji OZE w tym: schematy postępowań, przykłady;
 • praktyczną pomoc dla pracowników wydziałów nieruchomości, ochrony środowiska lub inwestycji jako organów prowadzących postępowania i wydających decyzje administracyjne w tym zakresie;
 • wyjaśnienia dotyczące opodatkowania przez gminy instalacji OZE podatkiem od nieruchomości;
 • wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci najnowszego orzecznictwa.

Spis treści

O Autorce

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Przedsięwzięcia OZE

 • 1. Podstawy prawne i geneza OZE – regulacje unijne
 • 2. Katalog OZE
 • 3. Etapy procesu inwestycyjno-budowlanego przedsięwzięcia OZE
 • 4. Zadania gminy a OZE
 • 5. Formy współpracy przy wytwarzaniu energii z OZE

Rozdział II. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji OZE

 • 1. Rola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji OZE
 • 2. Przedsięwzięcia OZE a oddziaływanie na środowisko
  • 2.1. Pojęcie przedsięwzięcia
  • 2.2. Podział przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 2.3. Przedsięwzięcia OZE mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • 3. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 5. Postępowanie po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Scoping i screening
 • 6. Określenie zakresu raportu OOŚ dla przedsięwzięć OZE mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • 7. Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (screening)
 • 8. Uzgodnienia i opinie wydawane po sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia OZE na środowisko. Możliwe rozstrzygnięcia
  • 8.1. Organy właściwe do wydania opinii lub uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
  • 8.2. Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
   • 8.2.1. Przedmiot uzgodnienia
   • 8.2.2. Możliwość zaskarżenia uzgodnienia
 • 9. Udział społeczeństwa w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć OZE
  • 9.1. Przepisy gwarantujące czynny udział społeczeństwa
  • 9.2. Organ właściwy do zapewnienia udziału społeczeństwa
  • 9.3. Niezbędna dokumentacja sprawy i forma jej udostępniania
  • 9.4. Konsultacje społeczne
  • 9.5. Obowiązek rozpatrzenia uwag i wniosków
  • 9.6. Sprzeciw społeczeństwa i jego wpływ na wynik sprawy
  • 9.7. Podanie decyzji do publicznej informacji
 • 10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć OZE
  • 10.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć OZE, dla których nie została przeprowadzona OOŚ
  • 10.2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których została przeprowadzona OOŚ
  • 10.3. Termin obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć OZE
  • 10.4. Odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Rozdział III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla instalacji OZE

 • 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • 1.1. Studium – charakter prawny
  • 1.2. Warunki zabudowy a zgodność ze studium
  • 1.3. Studium a sporządzanie MPZP – związanie organów gminy
  • 1.4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • 1.5. Procedura planistyczna
  • 1.6. Zaskarżenie studium
  • 1.7. Studium a lokowanie przedsięwzięć OZE
 • 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego
  • 2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności
  • 2.3. Planowanie przestrzenne a konflikt interesów
  • 2.4. Procedura planistyczna MPZP
  • 2.5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • 2.6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a lokowanie OZE

Rozdział IV. Decyzja o warunkach zabudowy dla instalacji OZE

 • 1. Decyzja o warunkach zabudowy – istota oraz zwolnienie z konieczności jej uzyskania
 • 2. Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięć OZE
  • 2.1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  • 2.2. Postępowanie po złożeniu wniosku
  • 2.3. Warunki konieczne do wydania decyzji o warunkach zabudowy
 • 3. Przedsięwzięcia OZE a zasada dobrego sąsiedztwa
 • 4. Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji OZE a grunty rolne i leśne
  • 4.1. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
  • 4.2. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 • 5. Pojęcie terenu, dla którego ma zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy
 • 6. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  • 6.1. Treść i charakter decyzji o warunkach zabudowy
  • 6.2. Termin ważności decyzji o warunkach zabudowy
 • 7. Decyzja o warunkach zabudowy a MPZP – zawieszenie postępowania
 • 8. Przedsięwzięcia z zakresu OZE a inwestycje celu publicznego

Rozdział V. Pozwolenie na budowę dla instalacji OZE

 • 1. Postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę
  • 1.1. Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie pozwolenia lub zgłoszenia
  • 1.2. Organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji OZE
  • 1.3. Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę instalacji OZE
 • 2. Prace z zakresu OZE a konieczność uzyskania pozwolenia na budowę
  • 2.1. Przedsięwzięcia niewymagające pozwolenia na budowę
  • 2.2. Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji OZE
  • 2.3. Uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji OZE
 • 3. Decyzja o pozwoleniu na budowę
  • 3.1. Termin wydania pozwolenia na budowę i sankcje za jego niedotrzymanie
  • 3.2. Elementy decyzji o pozwoleniu na budowę
  • 3.3. Termin rozpoczęcia budowy
 • 4. Zmiany w planowanym przedsięwzięciu OZE po wydaniu pozwolenia na budowę lub przyjęciu zgłoszenia
  • 4.1. Zmiany istotne i nieistotne w planowanym przedsięwzięciu OZE
  • 4.2. Zmiana projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy
 • 5. Przystąpienie do użytkowania obiektów OZE

Rozdział VI. Elektrownie wiatrowe – szczególne zasady realizacji

 • 1. Elektrownia wiatrowa – definicja
 • 2. Lokalizacja elektrowni wiatrowych
  • 2.1. Lokalizacja elektrowni wiatrowych od połowy 2016 r.
  • 2.2. Minimalna odległość lokowania elektrowni wiatrowej i sposób jej liczenia
  • 2.3. Określenie odległości przez organy zaangażowane w proces administracyjno-budowlany
 • 3. Zmiana w zakresie umów przyznających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zawartych z właścicielami gruntów
 • 4. Nadzór nad użytkowaniem elektrowni wiatrowych
 • 5. Lokowanie elektrowni wiatrowych a stosowanie innych przepisów
 • 6. Wpływ ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych na istniejące elektrownie wiatrowe
  • 6.1. Remont i prawidłowe użytkowanie istniejących elektrowni wiatrowych
  • 6.2. Wymóg zachowania minimalnej odległości a istniejące elektrownie wiatrowe
 • 7. Przepisy przejściowe ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych a MPZP
 • 8. Projekt zmiany InwElektrWiatrU
  • 8.1. Złagodzenie zasady 10H – procedura uchwalania MPZP obejmujących elektrownie wiatrowe
  • 8.2. Zasady partycypacji mieszkańców gminy w korzyściach wynikających z lokalizacji elektrowni wiatrowych
  • 8.3. Wzmocnienie obowiązków podmiotów odpowiedzialnych za eksploatację elektrowni
  • 8.4. Minimalna odległość elektrowni wiatrowych od sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć

Rozdział VII. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości instalacji OZE

 • 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania instalacji OZE
 • 2. Podstawa opodatkowania
 • 3. Powstanie obowiązku podatkowego
  • 3.1. Moment ustalenia obowiązku podatkowego
  • 3.2. Powstanie zobowiązania podatkowego
 • 4. Opodatkowanie instalacji OZE
  • 4.1. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych
   • 4.1.1. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w okresie przejściowym do końca 2017 r.
   • 4.1.2. Zmiana ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
  • 4.2. Opodatkowanie biogazowni
   • 4.2.1. Zbiorniki fermentatora i zbiorniki magazynowania końcowego biogazowni rolniczej jako budowle
   • 4.2.2. Zakwalifikowanie produkcji biogazu jako działalności na potrzeby własne
  • 4.3. Opodatkowanie elektrowni fotowoltaicznej

Rozdział VIII. Obowiązki posiadacza instalacji OZE

 • 1. Podstawowe pojęcia z zakresu OZE
 • 2. Wytwarzanie energii elektrycznej z mikroinstalacji
  • 2.1. Prosument i rozliczanie przez niego energii
  • 2.2. Obowiązki posiadacza mikroinstalacji, w tym prosumenta
 • 3. Wytwarzanie energii elektrycznej z małej instalacji
  • 3.1. Obowiązki wytwórców energii z małej instalacji
  • 3.2. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji
  • 3.3. Zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji i jego konsekwencje
  • 3.4. Kary pieniężne za nieprzestrzeganie obowiązków przez wytwórców energii z małych instalacji
 • 4. Wytwarzanie energii elektrycznej przez pozostałych wytwórców
  • 4.1. Działalność koncesjonowana
  • 4.2. Promesa
  • 4.3. Odwołanie od decyzji

Rozdział IX. Aukcje OZE

 • 1. Warunki udziału w systemie aukcyjnym dla wytwórców uczestniczących w dotychczasowym systemie wsparcia
 • 2. Udział nowych wytwórców w aukcjach OZE
 • 3. Zasady przeprowadzania aukcji
 • 4. Określenie wartości i ilości energii sprzedanej w drodze aukcji
 • 5. Przeprowadzenie aukcji
  • 5.1. Ogłoszenie o aukcji i jej regulamin
  • 5.2. Składanie ofert
  • 5.3. Zwycięzcy aukcji
  • 5.4. Obowiązki wytwórcy po wygraniu aukcji OZE
   • 5.4.1. Wytworzenie energii i sprzedaż energii po wygraniu aukcji OZE – terminy
   • 5.4.2. Wymagania wobec urządzeń instalacji OZE, które wygrały aukcję
   • 5.4.3. Obowiązki informacyjne wytwórcy po wygraniu aukcji OZE

Rozdział X. Podsumowanie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Znajdziesz w nich odpowiedzi na pytania, które nie zostały opublikowane w wersji papierowej, dotyczące m.in.

 • katalogu decyzji dla realizacji instalacji OZE,
 • budowy farm wiatrowych,
 • czy tzw. zasady 10H.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 218
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 370 g
 • ISBN: 978-83-8291-732-1
 • EAN: 9788382917321
 • Kod serwisu: 00963800

Kategorie