Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie zadań i kompetencji kierownika USC ze wskazaniem uaktualnionych przepisów prawa oraz uaktualnionego orzecznictwa sądowego. Celem książki jest wskazanie konkretnych problemów praktycznych, jakie mogą pojawić się w codziennej pracy kierownika na tle... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie zadań i kompetencji kierownika USC ze wskazaniem uaktualnionych przepisów prawa oraz uaktualnionego orzecznictwa sądowego.

Celem książki jest wskazanie konkretnych problemów praktycznych, jakie mogą pojawić się w codziennej pracy kierownika na tle stosowania przepisów prawa, które nie zawsze w sposób jasny i wyczerpujący regulują dane zagadnienie ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz aktualnego orzecznictwa sądów.

Publikacja uwzględnia nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), której wejście w życie w przywołanych przepisach przewidziano na 5.10.2021 r.

Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje postępowanie kierownika USC jest ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Pozostałe zadania kierownika urzędu stanu cywilnego wyznaczają, m.in.:

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zadania związane z zawarciem małżeństwa, nazwiskiem przyszłych małżonków, powrotem małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska, a także uznaniem ojcostwa oraz nadaniem nazwiska dziecku),
 • Kodeks cywilny (sporządzenie testamentu alograficznego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego),
 • Kodeks postępowania cywilnego (obowiązki z związane z uznawaniem orzeczeń sądów państw obcych wydawanych w sprawach cywilnych),
 • ustawa o ewidencji ludności (zadania z zakresu rejestracji danych w rejestrze PESEL),
 • ustawa o zmianie imienia i nazwiska (zadania związane ze zmianą imienia lub nazwiska),
 • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (zadania związane z przekazaniem ksiąg stanu cywilnego do archiwów oraz udostępnianiem materiałów archiwalnych podmiotom uprawnionym),

oraz rozporządzenia wykonawcze do ustaw, m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.

Czytelnik uzyska wiedzę m.in. na temat:

 • sposobu funkcjonowania i organizacji urzędów stanu cywilnego,
 • trybie i przebiegu rejestracji stanu cywilnego,
 • procedury nadawania imienia i nazwiska dziecku oraz jej późniejszej zmiany,
 • funkcjonowaniu systemu rejestracji PESEL,
 • okolicznościach i warunkach sporządzenia ostatniej woli przed kierownikiem USC.

Wiedza ta będzie mogła zostać wykorzystana przez kierowników USC oraz innych pracowników zatrudnionych w tych urzędach w ich codziennej pracy. Publikacja ma bowiem na celu praktyczne spojrzenie na pracę kierownika USC na tle przepisów ustaw i rozporządzeń oraz orzecznictwa sądowego.

Aktualizacja publikacji ma charakter uporządkowanego przewodnika po zadaniach i kompetencjach kierownika USC. Skupia się na praktycznych aspektach codziennej pracy kierownika USC oraz stara się wskazać właściwą drogę działania w sytuacjach problematycznych.

W pierwszych rozdziałach publikacji omówiono funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego (w aspekcie finansowym, organizacyjnym i kadrowym) oraz wymogi, jakie musi spełniać kandydat na funkcję kierownika USC (zarówno formalne wymogi ustawowe, jak i te wynikające z predyspozycji i doświadczenia zawodowego). W dalszej części krok po kroku wskazane są zadania i kompetencje kierownika USC z powołaniem na konkretne przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe.

W publikacji uwzględniono stworzenie rejestru danych kontaktowych wraz ze wzorem wniosku, za pomocą którego można swoje dane kontaktowe w nim umieścić, omówiono możliwość wydawania z rejestru stanu cywilnego odpisów zupełnych lub odpisów skróconych aktów stanu cywilnego osób wymienionych w art. 45 ust. 2 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego przy użyciu usługi elektronicznej opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Szczegółowo omówiono także wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz wydawanie dokumentów z akt zbiorowych osobom uprawnionym z szczególnym uwzględnieniem wykazania interesu prawnego powołując się na orzecznictwo sądów.

Spis treści

O autorkach

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wprowadzenie

Rozdział I. Zatrudnienie kierownika urzędu stanu cywilnego

 • 1. Ogólna charakterystyka stanowiska kierownika urzędu stanu cywilnego
 • 2. Wymagania formalne dla kandydatów na kierownika USC
 • 3. Nabór na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego
 • 4. Zatrudnienie kierownika urzędu stanu cywilnego
 • 5. Wynagrodzenie kierownika urzędu stanu cywilnego
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Wynagrodzenie zasadnicze
  • 5.3. Dodatek za wieloletnią pracę
  • 5.4. Nagroda jubileuszowa
  • 5.5. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • 5.6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • 5.7. Należności z tytułu podróży służbowych

Rozdział II. Ogólny zakres zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego

 • 1. Podstawy prawne zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego
 • 2. Upoważnienia kierownika USC
 • 3. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez kierownika urzędu stanu cywilnego
 • 4. Współpraca kierownika USC z sądami i innymi organami administracji publicznej

Rozdział III. Rejestracja stanu cywilnego

 • 1. Rejestr stanu cywilnego
 • 2. Adnotacja w akcie stanu cywilnego
 • 3. Wzmianka dodatkowa w akcie stanu cywilnego
 • 4. Przypiski przy akcie stanu cywilnego
 • 5. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz sposobu oznaczania w nim aktów stanu cywilnego
 • 6. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

Rozdział IV. Szczególne tryby rejestracji stanu cywilnego

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Urodzenie lub zgon na polskim statku
 • 3. Zgon w związku z działaniami wojennymi
 • 4. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • 5. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
 • 6. Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego oraz dołączenie wzmianki dodatkowej lub przypisku o orzeczeniu sądu państwa obcego
 • 7. Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Rozdział V. Zadania kierownika USC z zakresu sporządzania aktów stanu cywilnego

 • 1. Zagadnienia ogólne związane z aktami stanu cywilnego
 • 2. Akt urodzenia
 • 3. Akt małżeństwa
 • 4. Akt zgonu

Rozdział VI. Zmiany w aktach stanu cywilnego

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • 3. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • 4. Unieważnienie aktu stanu cywilnego

Rozdział VII. Zadania kierownika USC w zakresie zmiany imienia i nazwiska

 • 1. Zakres stosowania ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 • 2. Przyczyny zmiany imienia i nazwiska
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością ludzką
  • 2.3. Imię lub nazwisko używane
  • 2.4. Imię lub nazwisko bezprawnie zmienione
  • 2.5. Imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada
  • 2.6. Ochrona nazwisk historycznych
 • 3. Procedura zmiany imienia i nazwiska
  • 3.1. Postępowanie w sprawie zmiany imienia lub nazwiska
  • 3.2. Charakter prawny i skutki decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska
  • 3.3. Nazwisko w polskim prawie prywatnym międzynarodowym

Rozdział VIII. Zadania kierownika USC w zakresie spraw rodzinno-opiekuńczych

 • 1. Obowiązki kierownika USC związane z zawarciem małżeństwa
  • 1.1. Zagadnienia wstępne
  • 1.2. Przesłanki zawarcia małżeństwa
  • 1.3. Obowiązki i rola kierownika USC przed przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
   • 1.3.1. Małżeństwo z cudzoziemcem
   • 1.3.2. Odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
    • 1.3.2.1. Przeszkoda wieku
    • 1.3.2.2. Przeszkoda ubezwłasnowolnienia
    • 1.3.2.3. Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego
    • 1.3.2.4. Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim
    • 1.3.2.5. Przeszkoda pokrewieństwa lub powinowactwa
    • 1.3.2.6. Przeszkoda przysposobienia
    • 1.3.2.7. Wady oświadczeń woli
  • 1.4. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
   • 1.4.1. Rola kierownika USC w związku z małżeństwem kanonicznym
   • 1.4.2. Zawarcie małżeństwa w PrPrywM
  • 1.5. Nazwisko małżonka
 • 2. Obowiązki kierownika USC związane z uznaniem ojcostwa
  • 2.1. Zagadnienia ogólne związane z uznaniem ojcostwa
  • 2.2. Uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC
   • 2.2.1. Uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC w przypadku procedury medycznie wspomaganej prokreacji
  • 2.3. Przyjęcia przez kierownika USC oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
  • 2.4. Rejestr uznań
  • 2.5. Zadania kierownika urzędu stanu cywilnego po sądowym ustaleniu ojcostwa
 • 3. Zadania i rola kierownika USC w związku z imieniem i nazwiskiem dziecka
  • 3.1. Regulacja prawna imienia dziecka
  • 3.2. Nazwisko dziecka urodzonego w małżeństwie
  • 3.3. Nazwisko dziecka uznanego oraz w sytuacji sądowego ustalenia ojcostwa
  • 3.4. Nazwisko dziecka, którego ojcostwa nie ustalono
  • 3.5. Nazwisko dziecka nieznanych rodziców
  • 3.6. Nazwisko dziecka w przypadku zawarcia małżeństwa przez jego rodzica
  • 3.7. Nazwisko i akt urodzenia dziecka przysposobionego
   • 3.7.1. Przysposobienie całkowite
   • 3.7.2. Przysposobienie pełne
   • 3.7.3. Przysposobienie niepełne
   • 3.7.4. Nazwisko i akt urodzenia dziecka w przypadku rozwiązania przysposobienia przez sąd

Rozdział IX. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

 • 1. Rodzaje dokumentów wydawanych z rejestru stanu cywilnego
 • 2. Tryb wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego
 • 3. Udostępnianie aktów stanu cywilnego na zasadach przewidzianych dla materiałów archiwalnych

Rozdział X. Obowiązki i rola kierownika USC w sprawach z zakresu rejestracji danych gromadzonych w rejestrze PESEL oraz w sprawach zameldowania dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP

 • 1. Zagadnienia ogólne związane z rejestrem PESEL
 • 2. Zadania kierownika USC w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL
 • 3. Zadania kierownika USC w zakresie nadawania numeru PESEL
 • 4. Zadania kierownika USC w zakresie zameldowania dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP, urodzonych w Polsce

Rozdział XI. Uprawnienia i obowiązki kierownika USC z zakresu spraw spadkowych (testament allograficzny)

 • 1. Zasady ogólne dotyczące dziedziczenia z testamentu
 • 2. Testament allograficzny

Rozdział XII. Organizacja uroczystości związanych z przyznawaniem Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

 • 1. Zagadnienia ogólne związane z Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 • 2. Tryb nadawania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 • 3. Wręczanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Rozdział XIII. Wybrane zadania kierownika USC związane z przepisami przejściowymi ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
 • 2. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego
 • 3. Przekazanie ksiąg stanu cywilnego do archiwów
 • 4. Moc prawna dotychczasowych aktów stanu cywilnego
 • 5. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Rozdział XIV. Ochrona danych osobowych w urzędzie stanu cywilnego

 • 1. Reforma ochrony danych osobowych w Polsce – geneza, cele i podstawowe założenia
 • 2. Zakres stosowania RODO i jego odniesienia do działalności kierownika urzędu stanu cywilnego
  • 2.1. Pojęcie danych osobowych
  • 2.2. Przedmiotowy zakres stosowania RODO
  • 2.3. Rodzaje podmiotów obowiązanych do ochrony danych osobowych
  • 2.4. Szczegółowe obowiązki administratora
   • 2.4.1. Obowiązki informacyjne
   • 2.4.2. Realizacja uprawnień osoby, której dane dotyczą
   • 2.4.3. Rejestrowanie czynności przetwarzania
   • 2.4.4. Zabezpieczenie danych osobowych
   • 2.4.5. Obowiązki związane z naruszeniem danych osobowych
  • 2.5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Vademecum specjalisty
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 330
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 540 g
 • ISBN: 978-83-8235-807-0
 • EAN: 9788382358070
 • Kod serwisu: 00916500

Kategorie