dr Łukasz Młynarkiewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, dyplomant International School of Nuclear Law (Uniwersytet w Montpellier oraz NEA/OECD). Adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku. Od listopada 2017 r. Zastępca Dyrektora, a następnie od lutego 2018 r. do września 2019 r. Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W GDOŚ odpowiadał za koordynację odwoławczych postępowań środowiskowych dla kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju, a także postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów strategii, planów lub przedsięwzięć. Ponadto do jego obowiązków należała koordynacja procesów legislacyjnych, w tym nowelizacje: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, czy też rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Negocjator umów bilateralnych pomiędzy Rządem RP a Rządem Republiki Federalnej Niemiec (w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym – umowa podpisana 10.10.2018 r. w Neuhardenberg) oraz pomiędzy Rządem RP a Rządem Republiki Białorusi (o realizacji Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w kontekście transgranicznym). Poprzednio korespondent Grupy ekspertów krajowych ds. EIA/SEA przy Komisji Europejskiej. Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz wieloletni Sekretarz Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji International Nuclear Law Association. Z dniem 11.5.2020 r. powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, odpowiedzialnego m.in. za przygotowanie dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wykonywanie zadań związanych z oceną sytuacji radiacyjnej kraju w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych.

 • Prawo gospodarcze
  %
  Monografia stanowi podsumowanie V Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku – Prawo gospodarcze, która odbyła się 7.11.2019 r. Publikacja składa się z 16. artykułów z różnych...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 111,75 zł
  Monografia stanowi podsumowanie V Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku – Prawo gospodarcze, która odbyła się 7.11.2019 r. Publikacja składa się z 16. artykułów z różnych...