r.pr. Mateusz Medyński

Jest aplikantem radcowskim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 r. ukończył dwuletnie Studium Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu w Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. W latach 2005-2010 pracował w Zespole Upadłości i Restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy Sp.k. Od stycznia 2011 r. jest starszym prawnikiem w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy Sp.k. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie bankowym oraz prawie upadłościowym i naprawczym. Doradza bankom w ustanawianiu zabezpieczeń wierzytelności oraz w postępowaniach upadłościowych wierzycieli, w tym także w upadłościach transgranicznych.


Is a legal adviser trainee, graduate of the Faculty of Law and Administration at the Warsaw University. In 2006 he completed a two-year course of English and European Law Studies at the University of Cambridge in cooperation with the Warsaw University. In 2005-2010 he worked in the Bankruptcy and Restructuring Practice of the law office of Wardyński & Partners. In January 2011 he became a senior associate in the law office of Zimmerman & Partners. He specialises in commercial, banking, bankruptcy and restructuring law. He as advised banks in securing receivables through collaterals as well as provided assistance in bankruptcy proceedings of creditors, including cross-border bankruptcy proceedings.