Przedsprzedaż

Organizacja systemu ochrony zdrowia. System Prawa Medycznego. Tom 3.

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Redakcja: dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. UW

Autor: dr hab. Monika Augustyniak, prof. KA, dr hab. Jacek Barcik, dr hab. Leszek Bosek, prof. UW , dr Maciej Dercz, dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS , dr Grzegorz Glanowski, Anna Jochim-Labuda, dr Paweł Kowalski, prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski, dr hab. Paweł Księżak, prof. UŁ , dr hab. Eryk Daniel Lach, prof. UAM, Doc. dr Arwid Mednis, dr Agata Miętek, dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG, dr hab. Tomasz Niedziński, prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, dr Katarzyna Pałka, dr Jacek Piecha, dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW, dr Janusz Roszkiewicz, dr Tomasz Sroka, prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Anna Suska, dr hab. Dawid Sześciło, dr hab. Monika Urbaniak, prof. UMP, dr Marek Woch

Tom 3. z serii System Prawa Medycznego poświęcony jest organizacji systemu ochrony zdrowia, na który składa się promowanie, odtwarzanie i utrzymywanie zdrowia. Jeżeli jest odpowiednio zorganizowany, zapewnia m.in. sprawne funkcjonowanie opieki zdrowotnej, skuteczność i... więcej ›

Opis książki

Tom 3. z serii System Prawa Medycznego poświęcony jest organizacji systemu ochrony zdrowia, na który składa się promowanie, odtwarzanie i utrzymywanie zdrowia. Jeżeli jest odpowiednio zorganizowany, zapewnia m.in. sprawne funkcjonowanie opieki zdrowotnej, skuteczność i bezpieczeństwo leczenia, a także umożliwia faktyczne korzystanie ze świadczeń.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a co za tym idzie – ustanowieniem nowych regulacji prawnych, uwzględniono zmiany wynikające z:

 • ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.);
 • ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 433);
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 491).

W niniejszej publikacji zostały omówione m.in. takie kwestie jak:

 • ochrona zdrowia w ujęciu powszechnego prawa międzynarodowego (w tym m.in.: geneza i rozwój, przedstawienie definicji prawa do zdrowia);
 • ochrona zdrowia w systemie Rady Europy (omówienie wiążących standardów, tj. Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie i protokołów dodatkowych do niej, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji przeciwko handlu organami ludzkimi, Konwencji o opracowaniu Pharmacopoei Europejskiej, Europejskiej Karty Społeczna, Konwencji o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, a także standardów niewiążących związanych z ochroną zdrowia i zapewniających realizację celów Rady Europy);
 • uwarunkowania konstytucyjne organizacji systemu ochrony zdrowia, wyrażone w następujących artykułach Konstytucji RP: art. 68, który gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia, a także art. 2, 22, 30, 39, 47, 53 ust. 1, art. 61, 64, 71;
 • konstytucyjna zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, która została ustanowiona w art. 68 ust. 2 Konstytucji RP i jest fundamentem polskiego systemu opieki zdrowotnej;
 • zróżnicowane modele funkcjonowania ochrony zdrowia: konstrukcja, organizacja, zarządzanie;
 • finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze źródeł publicznych za pomocą mechanizmów umownych (np. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, umowy na realizację recept, umowy o realizację programu pilotażowego, umowa o finansowanie świadczeń gwarantowanych) i pozaumownych (wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym, zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju), z uwzględnieniem regulacji związanych z zagrożeniem epidemiologicznym (w tym dotyczących m.in.: pozaumownego, administracyjnoprawnego mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w wypadku świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19; wniosku o zapłatę wynagrodzenia za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związane z przeciwdziałaniem COVID-19);
 • umowa o zamówienie świadczeń zdrowotnych, która została uregulowana w art. 26 ustawy o działalności leczniczej (w tym omówienie charakteru prawnego i trybu zawierania, treści, dodatkowych postanowień, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz porównanie z umową o pracę);
 • aktywność reglamentacyjna w służbie zdrowia (przedstawienie zakresu świadczeń gwarantowanych oraz gwarancji dostępności świadczeń medycznych);
 • centralizacja i decentralizacja instytucji opieki zdrowotnej jako zagadnień kluczowych w dyskusji na temat instytucjonalnych uwarunkowań systemów administracji publicznej (ukazanie modelu scentralizowanego na podstawie polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz zdecentralizowanych systemów w Europie, które funkcjonują m.in. w Belgii, Finlandii i Danii);
 • pragmatyki służbowe, które zostały uregulowane w ustawie z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty i nakazują wykonywać zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, przestrzegając zasad etyki zawodowej i dochowując należytej staranności oraz przestrzegając prawa pacjenta;
 • prawo pracy w ochronie zdrowia (w tym: podstawy zatrudnienia w ochronie zdrowia, treść stosunków zatrudnienia, zbiorowe prawo pracy w ochronie zdrowia) oraz kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne (tj. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, farmaceutów, ratowników medycznych), z uwzględnieniem regulacji związanych z zagrożeniem epidemiologicznym (w tym obowiązków i uprawnień osób zatrudnionych w ochronie zdrowia w okresie obowiązywania stanu epidemii, takich jak: możliwość skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii na okres do 3 miesięcy, przysługiwanie wyższego zasiłku chorobowego osobom wykonującym zawód medyczny w okresie obowiązywania stanu epidemii po spełnieniu odpowiednich przesłanek, prawo pracodawcy do powierzenia pracownikowi w drodze polecenia wykonywania pracy zdalnej);
 • monitorowanie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, które wyraża się m.in. w kontroli jakości udzielanych świadczeń, monitorowaniu systemu przez ombudsmana, kontroli nad działalnością podmiotów leczniczych, organizacją systemu informacji w ochronie zdrowia;
 • ochrona danych osobowych w systemie ochrony zdrowia (omówienie podstawowych pojęć, ogólnych zasad i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, przedstawienie ochrony danych na tle tajemnicy zawodowej w służbie zdrowia, praw podmiotu danych), z uwzględnieniem sytuacji szczególnych związanych z zagrożeniem COVID-19 (w tym: rozszerzenie uprawnień organów inspekcji sanitarnej);
 • system ratownictwa medycznego (krajowy system ratowniczo-gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne: podstawy prawne i jego istota, organizacja systemu, zadania: ministra właściwego do spraw zdrowia, wojewody; jednostki systemu, jednostki współpracujące i podmioty wspierające; systemy wspierające funkcjonowanie Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego; System Wspomagania Dowodzenia), omówiono także projektowaną ustawę o zawodzie ratownictwa medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych;
 • zdrowie publiczne, które dzięki odpowiednim mechanizmom zapewniają jednostce takie standardy życia, które służą utrzymaniu zdrowia (przedstawiono różne definicje pojęcia zdrowia publicznego, organizację i zadania władz publicznych działających w tej sferze, podstawowe operacje zdrowia publicznego – EPHO), z uwzględnieniem zmian w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 (np. uprawnienie wojewody do wydawania poleceń, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19; wprowadzenie nowych pojęć: strefa zero, strefa buforowa, strefa zagrożenia, zagrożony obszar, miejsce kwarantanny; uregulowanie kwestii dotyczących dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; przesunięcie terminów kwalifikacyjnych postępowań zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów; uszczegółowienie przepisów w zakresie obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych i kwarantanny);
 • obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, zasady prowadzenia aptek (w tym m.in.: ograniczenia obrotu produktem leczniczym, podmioty rynku farmaceutycznego, prawne mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w obrocie produktami leczniczymi, wstrzymanie i wycofanie z obrotu produktu leczniczego oraz pośrednictwo w obrocie, monitorowanie przewozu);
 • telemedycyna (ukazanie definicji opracowanych przez WHO, KE i ATA, przyczyn i korzyści rozwoju telemedycyny, a także wskazanie postulatów de lege lata i de lege ferenda), tekst uwzględnia także najnowsze regulacje związane z COVID-19 (m.in. dotyczące dopuszczalności finansowania świadczeń telemedycznych ze środków publicznych przez NFZ);
 • wpływ robotyki i rozwoju sztucznej inteligencji na rozwój medycyny, czego przykładem jest używanie mikrorobotów i nanorobotów, możliwość leczenia na odległość;
 • medycyna geriatryczna (omówienie definicji osoby starszej, procesu starzenia się i chorób wieku podeszłego, dialogu społecznego w świetle uczestnictwa osób starszych w przestrzeni publicznej we wspólnocie samorządowej, możliwości utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej);
 • medycyna prenatalna i neonatologia (w tym: trójstopniowy system opieki prenatalnej, opieka koordynowana nad kobietą w ciąży i dziecięca opieka koordynowana, standard organizacyjny opieki okołoporodowej);
 • aktywność społecznych organizacji pozarządowych w ochronie zdrowia, która przejawia się m.in. w działaniach instytucjonalizujących uprawnienia pacjentów w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia, Radą Ministrów, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Prezydentem RP, Sejmem i Senatem.

Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do środowisk medycznych, ekonomistów i szerokiego grona osób zainteresowanych prawem medycznym, a ponadto do studentów medycyny i prawa.

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Medycznego
 • Premiera: 9 czerwca 2020
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1000
 • Waga: 1620 g
 • ISBN: 978-83-8198-275-7
 • EAN: 9788381982757
 • Kod serwisu: 00843700

Tagi