Pomoc obywatelom Ukrainy. Zadania samorządu terytorialnego i ich finansowanie + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 89,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik zawiera omówienie problematycznych zagadnień w zakresie wsparcia finansowego JST dla uchodźców z Ukrainy. Książka dotyczy zadań jednostek samorządu terytorialnego (obowiązkowych lub fakultatywnych) oraz służących ich wykonaniu kompetencji, w tym finansowych,... więcej ›

Opis książki

Poradnik zawiera omówienie problematycznych zagadnień w zakresie wsparcia finansowego JST dla uchodźców z Ukrainy.

Książka dotyczy zadań jednostek samorządu terytorialnego (obowiązkowych lub fakultatywnych) oraz służących ich wykonaniu kompetencji, w tym finansowych, podejmowanych przez JST w ramach całościowo traktowanej działalności organów administracji publicznej, wykonywanej według prawnie określonych zasad i procedur, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się na terenie naszego państwa, jak również obywatelom, którzy pozostają na terenie Ukrainy.

Początkowe rozdziały książki dotyczą zagadnień administracyjnych związanych z zalegalizowaniem pobytu obywateli Ukrainy. Następne szczegółowo i praktycznie omawiają art. 12, 13 i 14 ustawy pomocowej wraz z wzorami uchwał i zarządzeń. Kolejne dotyczą możliwości rekompensowania podatnikom podatku od nieruchomości kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców oraz zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy (wraz z wzorami zawiadomień, wezwań i decyzji). Kolejne rozdziały dotyczą udzielania przez JST pomocy samorządom innego państwa, w tym z terenu Ukrainy (wraz z wzorami uchwał) oraz finansowania oraz klasyfikacji budżetowej zadań oświatowych i opiekuńczych w stosunku do dzieci ukraińskich.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo:

 • jakie są nowe zadania i kompetencje JST wprowadzone przez ustawę pomocową,
 • jakie są nowe źródła dochodów JST dla sfinansowania nowych zadań publicznych,
 • jak rozliczyć środki z Funduszu Pomocy naliczone na uczniów z Ukrainy,
 • jak obliczać i rozliczać dotacje oświatowe na uczniów z Ukrainy,
 • w jaki sposób JST realizują i finansują udzielanie obywatelom Ukrainy podstawowych świadczeń socjalnych,
 • z jakich środków finansowych JST finansują realizację zadań oświatowych w stosunku do dzieci z Ukrainy,
 • w jakim trybie JST mogą ustanawiać finansowane ze środków własnych dodatkowe, rodzaje świadczeń z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy,
 • według jakich zasad oraz w jakich formach finansowych JST mogą udzielać pomocy na rzecz ukraińskich samorządów terytorialnych, w ramach stosowania nowych przepisów dotyczących wsparcia społeczności lokalnej lub regionalnej innego państwa.

Książka adresowana jest do skarbników oraz pracowników gminnych organów podatkowych i innych służb, którym delegowano zadania własne gminy.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

O autorach

Rozdział I. Nadawanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności obywatelom Ukrainy oraz obowiązek prowadzenia ewidencji małoletnich

 • 1. Rola i znaczenie numeru PESEL
 • 2. Nadawanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności obywatelom Ukrainy i jego skutki
  • 2.1. Nadawanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
  • 2.2. Dane i inne informacje zawarte we wniosku o nadanie numeru PESEL
  • 2.3. Obligatoryjne załączniki do wniosku o nadanie numeru PESEL i dodatkowe szczególne wymagania
  • 2.4. Skutki nadania numeru PESEL
 • 3. Finansowanie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy
 • 4. Opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy i ewidencja małoletnich
  • 4.1. Ustanowienie opiekuna tymczasowego i nadzór
  • 4.2. Cel utworzenia ewidencji małoletnich
  • 4.3. Zakres danych gromadzonych w ewidencji małoletnich i ich udostępnianie
  • 4.4. Finansowanie zadań z zakresu zapewnienia opiekunów tymczasowych oraz prowadzenia ewidencji małoletnich

Rozdział II. Ochrona danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Zestawienie praw obywateli Ukrainy, zależne od podstawy prawnej przetwarzania danych

Rozdział III. Świadczenie z tytułu zapewnienia na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zakres podmiotowy świadczenia
 • 3. Organizacja wypłaty świadczenia
 • 4. Przesłanki wypłaty świadczenia
 • 5. Tryb wypłaty świadczenia
 • 6. Wysokość świadczenia i okres wypłaty
 • 7. System teleinformatyczny
 • 8. Ochrona świadczenia

Rozdział IV. Fundusz Pomocy jako źródło finansowania lub dofinansowania realizacji zadań publicznych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Utworzenie Funduszu i jego status prawny
 • 3. Źródła przychodów i przeznaczenie środków Funduszu
 • 4. Charakter wsparcia ze środków Funduszu Pomocy z punktu widzenia jednostek samorządowych
 • 5. Szczególne zasady wykonywania budżetu
 • 6. Wyodrębniony rachunek
 • 7. Plan finansowy rachunku
 • 8. Obowiązki sprawozdawcze beneficjentów. Wpłaty na Fundusz

Rozdział V. Narzędzia polityki podatkowej gminy umożliwiające rekompensatę kosztów zapewnienia Ukraińcom zakwaterowania i wyżywienia

 • 1. Informacje ogólne
 • 2. Zwolnienia lokalne
  • 2.1. Reguły dotyczące zwolnień lokalnych
  • 2.2. Pomoc publiczna
  • 2.3. Możliwości zastosowania lokalnych zwolnień podatkowych w celu rekompensaty kosztów zapewnienia Ukraińcom zakwaterowania i wyżywienia
   • 2.3.1. Zakres preferencji
   • 2.3.2. Okres obowiązywania preferencji
   • 2.3.3. Ograniczenia pomocowe
 • 3. Różnicowanie stawek podatków lokalnych
  • 3.1. Reguły dotyczące różnicowania stawek
  • 3.2. Możliwości różnicowania stawek w celu rekompensaty kosztów zapewnienia Ukraińcom zakwaterowania i wyżywienia
 • 4. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
  • 4.1. Reguły dotyczące stosowania ulg w spłacie zobowiązań
  • 4.2. Możliwości stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w celu rekompensaty kosztów zapewnienia Ukraińcom zakwaterowania i wyżywienia
 • 5. Podsumowanie

Rozdział VI. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako zobowiązanie quasi-podatkowe należne gminie a pomoc uchodźcom z Ukrainy

 • 1. Informacje ogólne
 • 2. Podmioty zobowiązane do regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 2.1. Pomoc uchodźcom a katalog zobowiązanych do regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   • 2.1.1. Obywatel Ukrainy „właścicielem nieruchomości" na potrzeby gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
   • 2.1.2. Odpowiedzialność za zaległości w opłacie
   • 2.1.3. Korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 3. Naliczenie zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 3.1. Pomoc uchodźcom a obowiązek naliczenia zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   • 3.1.1. Zaniechanie obowiązku wezwania do korekty lub złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   • 3.1.2. Obciążenie właściciela hipotecznego nieruchomości zaległościami z tytułu opłaty
   • 3.1.3. Naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, jeśli została czasowo zamieszkana
 • 4. Preferencje podatkowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – możliwości prawne stosowania niższych stawek przy naliczaniu opłaty cudzoziemcom, zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty
  • 4.1. Zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   • 4.1.1. Rodzaje zwolnień ustawowych w opłacie
  • 4.2. Różnicowanie stawek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 5. Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami
  • 5.1. Pomoc uchodźcom a egzekwowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   • 5.1.1. Egzekucja świadczeń pomocowych skierowanych do uchodźców jako źródło zabezpieczenia zaległości
   • 5.1.2. Wystawienie tytułu wykonawczego na cudzoziemca posiadającego nieruchomość w Polsce, ale zamieszkującego poza nią
 • 6. Ulgi w spłacie zobowiązania publicznoprawnego
  • 6.1. Interes publiczny czy indywidualny strony we wnioskach o ulgę
 • 7. Podsumowanie

Rozdział VII. Finansowanie oraz klasyfikacja budżetowa zadań oświatowych i opiekuńczych wobec dzieci ukraińskich

 • 1. Wprowadzenie – zadania oświatowe
  • 1.1. Podstawa prawna
  • 1.2. Przepisy prawa oświatowego
  • 1.3. Zmiany w przepisach mające wpływ na finansowanie
 • 2. Finansowanie
  • 2.1. Algorytm podziału subwencji oświatowej
  • 2.2. System informacji oświatowej
  • 2.3. Dochody na dzieci z Ukrainy a ponoszone wydatki
   • 2.3.1. Uczeń – ogólny podział subwencji oświatowej
   • 2.3.2. Uczeń z dodatkową, bezpłatną nauką języka polskiego
   • 2.3.3. Oddział przygotowawczy
 • 3. Dotacje oświatowe
 • 4. Fundusz Pomocy

Rozdział VIII. Udzielanie przez jednostki samorządu terytorialnego pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw, w tym samorządom Ukrainy

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Prawo jednostki samorządu terytorialnego do udzielenia pomocy (wsparcia) na rzecz innego samorządu terytorialnego, w tym z terenu innego państwa – stan prawny sprzed wprowadzenia zmian wynikających z przepisów PomocUkrainaU
 • 3. Udzielanie pomocy między JST jako wyznacznik regulacji prawnej odnośnie do pomocy udzielanej przez JST samorządowi zagranicznemu
 • 4. Regulacja ogólnego prawa do udzielania przez JST pomocy na rzecz samorządu terytorialnego innego państwa oraz regulacje wprowadzone do ustaw samorządowych przepisami PomocUkrainaU
 • 5. Tryb udzielania przez JST pomocy społeczności lokalnej lub regionalnej innego państwa
 • 6. Forma wydatków JST na pomoc udzielaną społeczności lokalnej lub regionalnej innego państwa
  • 6.1. Pomoc rzeczowa
  • 6.2. Pomoc finansowa dla samorządu innego państwa – problem prawnej formy wydatku
  • 6.3. Zaplanowanie w budżecie JST wydatków z tytułu pomocy rzeczowej i finansowej udzielanej na rzecz społeczności lokalnej lub regionalnej innego państwa (w tym klasyfikacja budżetowa)
 • 7. Uchwała w sprawie udzielenia przez JST pomocy społeczności lokalnej lub regionalnej innego państwa – wzór z objaśnieniami
 • 8. Wyjaśnienia do treści uchwały

Rozdział IX. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz źródła ich finansowania

 • 1. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • 2. Wyszczególnienie zadań gminy dotyczących pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • 2.1. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
  • 2.2. Zadania własne gminy
 • 3. Zadania powiatu dotyczące pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • 3.1. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi
  • 3.2. Zadania własne powiatu
 • 4. Zadania samorządu województwa dotyczące pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • 4.1. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone samorządowi województwa
  • 4.2. Zadania własne samorządu województwa
 • 5. Zadania JST wszystkich szczebli
  • 5.1. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone JST
  • 5.2. Zadania własne JST
 • 6. Źródła finansowania lub dofinansowania realizacji zadań polegających na udzielaniu przez JST pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz wzory dokumentów omawianych w publikacji:

 • Uchwała rady gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Uchwały o udzielaniu świadczeń pomocowych w zakresie zadań własnych samorządu z art. 12 ust. 5 ustawy pomocowej,
 • Uchwała w sprawie udzielenia przez JST pomocy społeczności lokalnej lub regionalnej innego państwa,
 • Zarządzenie/uchwała organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego z art. 12 ust. 5 (zdanie drugie) ustawy pomocowej.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 172
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 300 g
 • ISBN: 978-83-8291-401-6
 • EAN: 9788382914016
 • Kod serwisu: 00949500

Kategorie

Tagi