Nowość

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz | Linia orzecznicza | Wzory pism

 • 249,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowy komentarz do przepisów dotyczących umowy o roboty budowlane. Publikacja równolegle omawia treść regulacji zawartych w KC oraz PZP i koncentruje się na praktycznych problemach związanych z ich stosowaniem. Komentarz zawiera wzory pism oraz najnowsze orzecznictwo... więcej ›

Opis książki

Umowa o roboty budowlane jest jedną z podstawowych umów obecnych w życiu gospodarczym. Jednocześnie na skutek dosyć enigmatycznej regulacji w Kodeksie cywilnym jej stosowanie rodzi wiele problemów praktycznych. Istota ustawy wynika m.in. z tego, że z jednej strony dotyczy ona drobnych, ważnych z punktu widzenia obywatela, umów dotyczących np. wybudowania domu, z drugiej, reguluje ona największe inwestycje w Polsce i na świecie.

Publikacja stanowi szczegółowe omówienie przepisów zawartych w ustawie z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) oraz przepisów ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Publikacja została podzielona na dwie części: komentarz praktyczny oraz wzory pism.

Komentarz porusza kwestie dotyczące m.in.:

 • pojęcia umowy o roboty budowlane;
 • formy umowy;
 • zakresu umowy;
 • obowiązków i praw inwestora;
 • obowiązków i praw wykonawcy;
 • umowy z podwykonawcą;
 • gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

Natomiast w drugiej części przestawiono wzory pism, takie jak: gwarancja bankowej zapłaty, protokół potwierdzający usunięcie usterek i bezusterkowego końcowego odbioru robót, protokół odbioru robót (częściowy oraz końcowy), umowa podwykonawcza, wezwanie do zmiany sposobu wykonywania umowy – art. 636 KC, karta gwarancyjna, oświadczenie o odstąpieniu w trybie art. 635 KC, powiadomienie o wadzie wraz z oświadczeniem o obniżeniu ceny lub z wezwaniem do usunięcia wady z sygnalizacją wyboru uprawnienia, przekaz z umowy konsorcjum.

Autorzy koncentrują się przede wszystkim na praktycznych problemach związanych ze stosowaniem przepisów, odsuwając na dalszy plan spory doktrynalne, a kładąc nacisk na aspekty praktyczne i rozwiązywanie praktycznych problemów stojących przed inwestorem, wykonawcą, podwykonawcą. Ze względu na funkcjonowanie obu reżimów prawnych w zakresie umowy o roboty budowlane, Autorzy podjęli decyzję o równoległym omawianiu treści w oparciu o obie ustawy.

Pozycja uwzględnia najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Szczególny nacisk położono na regulacje nowe, w tym kluczowe dla określenia sytuacji prawnej wykonawców przepisy nowego prawa zamówień publicznych.

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką, przede wszystkim adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniem.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

CZĘŚĆ I . KOMENTARZ PRAKTYCZNY Z ORZECZNICTWEM

Rozdział 1. Pojęcie umowy o roboty budowlane

 • I. Definicja
 • Art. 647 KC. Pojęcie
 • II. Umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Art. 8 PrZamPubl. Zasady obliczania terminów; stosowanie Kodeksu cywilnego
 • Art. 103 PrZamPubl. Dokumentacja projektowa; program funkcjonalno-użytkowy
 • Art. 134 PrZamPubl. Zakres informacji zawartych w SWZ
 • III. Postanowienia umowne wynikające z zastosowania procedury zgłaszania podwykonawców
 • Art. 437 PrZamPubl. Obowiązkowe postanowienia umowy na roboty budowlane
 • IV. Umowa konsorcjum
 • Art. 58 PrZamPubl. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Rozdział 2. Umowa z podwykonawcą

 • I. Umowa z podwykonawcą według KC
 • Art. 6471 KC. Umowa z podwykonawcą
 • II. Podwykonawcy w zamówieniach publicznych
 • Wprowadzenie
 • Art. 464 PrZamPubl. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
 • Art. 465 PrZamPubl. Zapłata za podwykonawstwo

Rozdział 3. Forma i zakres umowy o roboty budowlane

 • I. Forma umowy o roboty budowlane
 • Art. 648 KC. Forma
 • II. Zakres umowy
 • Art. 649 KC. Zakres robót

Rozdział 4. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

 • I. Uwagi ogólne
 • Art. 6491 KC. Gwarancja zapłaty
 • II. Zakaz wyłączania lub ograniczania żądania gwarancji zapłaty
 • Art. 6492 KC. Bezskuteczne odstąpienie inwestora od umowy
 • III. Wysokość gwarancji zapłaty
 • Art. 6493 KC. Wysokość gwarancji
 • IV. Skutki braku żądanej gwarancji zapłaty
 • Art. 6494 KC. Brak żądanej gwarancji, skutki
 • V. Zakres zastosowania przepisów
 • Art. 6495 KC. Zastosowanie przepisów

Rozdział 5. Wykonywanie umowy o roboty budowlane

 • I. Obowiązek informacji w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót budowlanych
 • Art. 651 KC. Informowanie o przeszkodach
 • II. Odpowiedzialność za szkody na terenie budowy
 • Art. 652 KC. Szkody na terenie budowy
 • III. Odbiór częściowy
 • Art. 654 KC. Odbiór częściowy
 • IV. Odmienne (pozakodeksowe) regulacje umowne zasad dokonywania odbiorów
 • V. Odbiór częściowy według PrZamPubl
 • Art. 443 PrZamPubl. Zaliczki i wypłata wynagrodzenia w częściach
 • Art. 447 PrZamPubl. Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
 • VI. Ryzyko zniszczenia obiektu
 • Art. 655 KC. Ryzyko zniszczenia obiektu
 • VII. Zakres zastosowania przepisów o umowie o dzieło
 • Art. 656 KC. Odesłanie
 • VIII. Skutki opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu
 • Art. 635 KC. Opóźnienie prac
 • IX. Wykonywanie przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową
 • Art. 636 KC. Wadliwe wykonywanie
 • X. Uprawnienie inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu
 • Art. 644 KC. Odstąpienie
 • XI. Rękojmia w umowie o roboty budowlane
 • Art. 638 KC. Rękojmia, gwarancja, odpowiednie stosowanie
 • Art. 556 KC. Wady rzeczy
 • Art. 5561 KC. Wada rzeczy
 • Art. 5562 KC. Domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego
 • Art. 557 KC. Zwolnienie od odpowiedzialności
 • Art. 558 KC. Modyfikacja odpowiedzialności
 • Art. 559 KC. Chwila powstania wad
 • Art. 560 KC. Odstąpienie, obniżenie ceny, wymiana rzeczy
 • Art. 561 KC. Obowiązek wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, usunięcie wady
 • XII. Gwarancja w umowie o roboty budowlane
 • XIII. Odpowiednie stosowanie przepisów
 • Art. 658 KC. Odpowiednie stosowanie
 • XIV. Zmiana umowy o roboty budowlane w przepisach PrZamPubl
 • Art. 454 PrZamPubl. Istotna zmiana umowy
 • Art. 455 PrZamPubl. Zmiany umowy niewymagające przeprowadzenia nowego postępowania
 • Art. 439 PrZamPubl. Klauzule waloryzacyjne w umowie na roboty budowlane, dostawy lub usługi
 • XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • XVI. Kary umowne
 • Art. 483 KC. Kara umowna
 • Art. 484 KC. Wysokość kary
 • XVII. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane
 • Wprowadzenie
 • Art. 491 KC. Zwłoka
 • Art. 4921 KC. Odstąpienie od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego
 • Art. 493 KC. Niemożliwość jednego ze świadczeń
 • Art. 495 KC. Niemożliwość niezawiniona
 • Art. 98 PrUpad. Wykonanie zobowiązania przez syndyka
 • Art. 99 PrUpad. Odstąpienie syndyka od umowy
 • Art. 230 PrUpad. Pojęcie kosztów i wydatków
 • Art. 343 PrUpad. Kolejność zaspokajania
 • Art. 298 PrRestr. Odstąpienie od umowy wzajemnej
 • Art. 465 ust. 7 PrZamPubl. Zapłata za podwykonawstwo
 • Art. 456 PrZamPubl. Przesłanki odstąpienia od umowy
 • Art. 395 KC. Umowne prawo odstąpienia
 • Art. 492 KC. Umowne prawo odstąpienia
 • Art. 494 KC. Skutki odstąpienia od umowy o roboty budowlane

CZĘŚĆ II . WZORY PISM

 • 1. Gwarancja bankowej zapłaty
 • 2. Oświadczenie podwykonawcy
 • 3. Protokół potwierdzający usunięcie wad i bezusterkowego końcowego odbioru robót
 • 4. Protokół odbioru robót (częściowy)
 • 5. Protokół końcowego odbioru robót
 • 6. Wezwanie do złożenia gwarancji zapłaty
 • 7. Informacja o powierzeniu wykonywania robót innemu wykonawcy – art. 636 KC
 • 8. Umowa podwykonawcza
 • 9. Wezwanie do zmiany sposobu wykonywania umowy – art. 636 KC
 • 10. Zgłoszenie podwykonawcy – art. 6471 KC
 • 11. Karta gwarancyjna
 • 12. Oświadczenie o odstąpieniu w trybie art. 635 KC
 • 13. Pełnomocnictwo do podpisania umowy
 • 14. Powiadomienie o wadzie wraz z oświadczeniem o obniżeniu ceny
 • 15. Powiadomienie o wadzie wraz z wezwaniem do usunięcia wady z sygnalizacją wyboru uprawnienia
 • 16. Pełnomocnictwo do podpisania umowy i działania w toku jej wykonywania
 • 17. Przekaz z umowy konsorcjum
 • 18. Wezwanie inwestora (art. 491 KC) do wykonawcy
 • 19. Wezwanie wykonawcy (art. 491 KC) skierowane do inwestora

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 670
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 720 g
 • ISBN: 978-83-8356-553-8
 • EAN: 9788383565538
 • Kod serwisu: 0A016000

Kategorie