Metodyka postępowania przedsiębiorcy w sprawach wierzytelności przeterminowanych

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowana Metodyka podejmuje tematykę odnoszącą się do postępowania w sprawach wierzytelności przeterminowanych. Przedstawiono możliwe drogi dochodzenia wierzytelności przeterminowanej (windykacji należności) wynikającej z umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcami z... więcej ›

Opis książki

Prezentowana Metodyka podejmuje tematykę odnoszącą się do postępowania w sprawach wierzytelności przeterminowanych. Przedstawiono możliwe drogi dochodzenia wierzytelności przeterminowanej (windykacji należności) wynikającej z umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcami z uwzględnieniem wad i zalet proponowanych rozwiązań oraz dostępnych narzędzi prawnych umożliwiających przyspieszenie postępowania.

W Metodyce ukazano również źródła powstawania zatorów płatniczych, a także to, jak wpływają one na przedsiębiorstwa, otoczenie oraz gospodarkę. Problemy te rozpatrywane są m.in. w kontekście systematycznego rozwoju rynku wierzytelności, a także pandemii COVID-19.

Publikacja ułatwi wierzycielowi wybór optymalnego sposobu dochodzenia wierzytelności. Liczne wyodrębnione graficznie przykłady, kwestie ważne dla praktyki, rysunki, tabele oraz orzecznictwo ułatwiają zrozumienie poruszanej tematyki.

W Metodyce omówiono następujące zagadnienia:

 • pojęcie wierzytelności i należności przedstawione zarówno w ujęciu prawnym, jak i ekonomicznym;
 • podstawowe kwestie odnoszące się do sposobów zabezpieczenia wierzytelności, omówienie rodzajów zabezpieczeń osobistych (poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika, odpowiedzialność del credere, gwarancja bankowa, cesja wierzytelności) oraz rzeczowych (zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie);
 • pozasądowe sposoby dochodzenia wierzytelności (umożliwiające odzyskanie wierzytelności z pominięciem postępowania sądowego i egzekucyjnego), którymi są: windykacja polubowna, sprzedaż wierzytelności, postępowanie przed sądem polubownym, mediacja;
 • sądowe sposoby dochodzenia wierzytelności (w których niezbędny jest aktywny udział obu stron), prowadzone w jednym z następujących rodzajów postępowań: postępowanie upominawcze, w tym EPU, postępowanie nakazowe, sporne postępowanie sądowe, postępowanie upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne, mediacja;
 • postępowanie wykonawcze w dochodzeniu wierzytelności w przypadku postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania egzekucyjnego (w tym ich cele oraz korzyści i wady).

Ponadto przedstawiono analizę powyższych przypadków uwzględniając postępowanie:

 • upadłościowe,
 • restrukturyzacyjne,
 • mediacyjne,
 • przed sądem polubownym,
 • w sprawach gospodarczych.

Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim podmiotów dochodzących wierzytelności przeterminowanych. Ponadto będzie ona przydatna adwokatom, radcom prawnym, komornikom, księgowym oraz pracownikom działów windykacyjnych, a także przedsiębiorcom zainteresowanym powyższą tematyką.

Spis treści

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Rozdział 1. Pojęcie wierzytelności i należności w znaczeniu prawnym i rachunkowym

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Pojęcie wierzytelności w prawie cywilnym
 • 3. Pojęcie wierzytelności w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • 4. Pojęcie należności w prawie cywilnym
 • 5. Należności wg ustawy o rachunkowości
  • 5.1. Definicja należności
  • 5.2. Należności z tytułu dostaw i usług
  • 5.3. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
  • 5.4. Inne należności krótkoterminowe
  • 5.5. Należności skierowane na drogę postępowania sądowego
  • 5.6. Należności przeterminowane w księgach rachunkowych
  • 5.7. Aktualizacja wartości
  • 5.8. Odpowiednie udokumentowanie odpisu

Rozdział 2. Zabezpieczenie wierzytelności – podstawowe informacje

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Rodzaje zabezpieczeń
 • 3. Zabezpieczenia osobiste
  • 3.1. Poręczenie cywilne i wekslowe (wyjaśnienie pojęcia weksla)
  • 3.2. Dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika
  • 3.3. Odpowiedzialność del credere
  • 3.4. Gwarancja bankowa (ubezpieczeniowa)
  • 3.5. Cesja wierzytelności – odesłanie
 • 4. Zabezpieczenia rzeczowe
  • 4.1. Zastaw
  • 4.2. Zastaw rejestrowy
  • 4.3. Hipoteka
  • 4.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Rozdział 3. Pozasądowe sposoby dochodzenia wierzytelności

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Windykacja polubowna
  • 2.1. Czynności windykacyjne podejmowane przez wierzyciela
  • 2.2. Pojęcie i podstawowe rodzaje alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR)
  • 2.3. Negocjacje ugodowe
  • 2.4. Mediacja pozasądowa (umowna)
   • 2.4.1. Umowa o mediację zawarta przed wystąpieniem o przeprowadzenie mediacji
   • 2.4.2. Złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji bez wcześniejszego zawarcia umowy o mediację
   • 2.4.3. Skutki mediacji umownej
   • 2.4.4. Koszty mediacji umownej
 • 3. Postępowanie przed sądem polubownym (arbitrażowym)
  • 3.1. Pojęcie sądu polubownego (arbitrażowego)
  • 3.2. Zapis na sąd polubowny
  • 3.3. Skład sądu polubownego
  • 3.4. Postępowanie przed sądem arbitrażowym
  • 3.5. Rozstrzygnięcie sądu polubownego
  • 3.6. Zaskarżenie wyroku sądu polubownego
  • 3.7. Skutki postępowania arbitrażowego
  • 3.8. Koszty postępowania arbitrażowego
 • 4. Sprzedaż wierzytelności
  • 4.1. Cesja wierzytelności – pierwszy sposób na sprzedaż długów
  • 4.2. Giełda długów – drugi sposób na sprzedaż długu
  • 4.3. Giełdy długów w praktyce
  • 4.4. Rynek wierzytelności w Polsce
  • 4.5. Statystyki
   • 4.5.1. Wartość i liczba obsługiwanych wierzytelności
   • 4.5.2. Średnia wartość obsługiwanej wierzytelności
   • 4.5.3. Struktura podmiotowa obsługiwanych wierzytelności
   • 4.5.4. Perspektywy rozwoju rynku obrotu wierzytelności
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Sądowe sposoby dochodzenia wierzytelności

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Postępowania przyspieszone w procedurze cywilnej
  • 2.1. Cel wprowadzenia postępowań przyspieszonych
  • 2.2. Postępowanie nakazowe
  • 2.3. Postępowanie upominawcze
  • 2.4. Elektroniczne postępowanie upominawcze
 • 3. Sporne postępowanie sądowe
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Pozew
  • 3.3. Posiedzenie przygotowawcze
  • 3.4. Koszty procesu
  • 3.5. Wyrok
  • 3.6. Apelacja
  • 3.7. Skarga kasacyjna
  • 3.8. Prawomocny wyrok jako tytuł egzekucyjny i wykonawczy
 • 4. Mediacja sądowa
  • 4.1. Realizacja zasady polubownego rozwiązania sporu cywilnego przez sąd
  • 4.2. Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji
  • 4.3. Spotkanie informacyjne dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów
  • 4.4. Wybór mediatora
  • 4.5. Termin mediacji sądowej
  • 4.6. Skutki mediacji sądowej
  • 4.7. Koszty mediacji sądowej
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Postępowanie wykonawcze w dochodzeniu wierzytelności

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Postępowanie upadłościowe
  • 2.1. Istota i cele postępowania upadłościowego
  • 2.2. Ogłoszenie upadłości
  • 2.3. Przygotowana likwidacja (pre-pack)
  • 2.4. Uczestnicy i organy postępowania upadłościowego
  • 2.5. Przebieg postępowania – ustalenie składu masy, likwidacja, podział funduszy masy
  • 2.6. Zasady zaspokojenia wierzycieli
  • 2.7. Prawo odrębności
  • 2.8. Podsumowanie – korzyści i wady postępowania upadłościowego dla wierzycieli
 • 3. Postępowanie restrukturyzacyjne
  • 3.1. Istota i cele postępowania restrukturyzacyjnego
  • 3.2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
  • 3.3. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • 3.4. Układ z wierzycielami
  • 3.5. Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
  • 3.6. Zmiana i uchylenie układu
  • 3.7. Podsumowanie – korzyści i wady postępowania restrukturyzacyjnego dla wierzycieli
  • 3.8. Krajowy Rejestr Zadłużonych
 • 4. Postępowanie egzekucyjne
  • 4.1. Cel postępowania egzekucyjnego
  • 4.2. Podstawa egzekucji
  • 4.3. Postępowanie klauzulowe
  • 4.4. Koszty postępowania klauzulowego
  • 4.5. Wszczęcie egzekucji
  • 4.6. Koszty postępowania egzekucyjnego
   • 4.6.1. Koszty egzekucji
   • 4.6.2. Koszty komornicze
    • 4.6.2.1. Wydatki
    • 4.6.2.2. Opłaty
  • 4.7. Skuteczność egzekucji sądowej – statystyki
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Analiza przypadków

 • 1. Postępowanie upadłościowe
  • 1.1. Uwagi wstępne
  • 1.2. Stan faktyczny 1
  • 1.3. Stan faktyczny 2
  • 1.4. Podsumowanie
 • 2. Postępowanie restrukturyzacyjne
 • 3. Postępowanie mediacyjne – analiza kosztów postępowania
  • 3.1. Uwagi wstępne
  • 3.2. Mediacja pozasądowa
   • 3.2.1. Stan faktyczny
   • 3.2.2. Wysokość kosztów mediacji pozasądowej na przykładzie postępowania mediacyjnego przeprowadzonego w Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie
   • 3.2.3. Pozostałe koszty
  • 3.3. Mediacja sądowa
   • 3.3.1. Stan faktyczny
   • 3.3.2. Wysokość kosztów mediacji sądowej
  • 3.4. Podsumowanie
 • 4. Postępowanie przed sądem polubownym – analiza kosztów postępowania
  • 4.1. Uwagi wstępne
  • 4.2. Stan faktyczny
  • 4.3. Wysokość opłat w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie
  • 4.4. Wysokość opłat w Lubelskim Sądzie Arbitrażowym w Lublinie
  • 4.5. Podsumowanie
 • 5. Badanie spraw gospodarczych rozpatrywanych w spornym postępowaniu w SO w Warszawie

Rozdział 7. Podsumowanie

Aneks

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 260
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 320 g
 • ISBN: 978-83-8235-754-7
 • EAN: 9788382357547
 • Kod serwisu: 00913200

Kategorie