Bestseller

Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz zawierający wskazówki dotyczące przygotowywania się adwokata do rozprawy oraz podejmowanej taktyki procesowej. Metodyka zawiera wzory umów i pism procesowych, przegląd orzecznictwa oraz omówienie najnowszych zmian legislacyjnych... więcej ›

Opis książki

Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata jako profesjonalnego pełnomocnika w sprawach cywilnych.

Prezentowane, 3. wydanie zawiera zaktualizowane orzecznictwo oraz omówienie najnowszych zmian legislacyjnych wprowadzonych m.in. ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2023 r. poz. 614 dotyczących m.in. przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, doprecyzowania zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń.

Część I publikacji to komentarz praktyczny z orzecznictwem zawierający wskazówki dotyczące przygotowywania się adwokata do rozprawy oraz podejmowanej taktyki procesowej. Wszelkie uwagi na temat pracy adwokata przedstawione zostały w sposób praktyczny ze wskazaniem czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych, w toku prowadzenia spraw cywilnych. Ponadto część ta zawiera liczne odesłania do II części publikacji – do poszczególnych wzorów pism procesowych oraz przeglądy orzecznictwa w każdym rozdziale.

W części I omówione zostały takie zagadnienia jak:

 • świadczenie usług adwokackich w sprawach cywilnych,
 • przemówienie w sprawie cywilnej,
 • pierwsze czynności procesowe,
 • postępowanie pojednawcze, mediacja, ugoda,
 • czynności procesowe podejmowane w postępowaniu rozpoznawczym,
 • czynności procesowe podejmowane w postępowaniu odwoławczym i środki odwoławcze,
 • czynności procesowe podejmowane w postępowaniu ze szczególnych środków zaskarżenia i środki zaskarżenia.

Część II publikacji to niezwykle praktyczny element tej publikacji, a mianowicie wzory poszczególnych umów i pism procesowych, do których Czytelnik znajdzie odesłania w części I – praktycznym komentarzu.

Część II publikacji zawiera m.in. następujące wzory:

 • pełnomocnictwo,
 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • pozew o naruszenie praw autorskich,
 • pozew o zapłatę wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • pozew o zapłatę,
 • wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego,
 • odpowiedź na pozew,
 • wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia oraz doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem,
 • apelacja powoda od wyroku Sądu Okręgowego,
 • apelacja pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego,
 • odpowiedź powoda na apelację pozwanego,
 • odpowiedź pozwanego na apelację powoda,
 • zażalenie pozwanego na postanowienie o częściowym odrzuceniu apelacji pozwanego w przedmiocie zaskarżenia wyroku sądu I instancji o odrzuceniu powództwa wzajemnego,
 • skarga kasacyjna.

Prezentowana publikacja jest skierowana przede wszystkim do młodych adeptów zawodu prawniczego – adwokatów, którzy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną przez siebie wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane przez siebie techniki pracy i reprezentacji klientów.

Jest to także pozycja bardzo przydatna dla aplikantów adwokackich, którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszłego zawodu powinni zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także sporządzania poszczególnych umów i pism procesowych w sprawach cywilnych i zagadnień ogólnych dotyczących reprezentacji klienta na sali sądowej. Będzie również przydatna dla stron i innych uczestników postępowania cywilnego.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wprowadzenie

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Świadczenie usług adwokackich w sprawach cywilnych

 • 1. Organizacja kancelarii
  • 1.1. Wskazówki szczegółowe dotyczące wpisu na listę adwokatów po egzaminie adwokackim (2023 r.)
  • 1.2. Wskazówki dotyczące założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 2. Relacje z klientami
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Wynagrodzenie. Komunikacja z klientem
  • 2.3. Zasady prawidłowych relacji z klientem
 • 3. Pisma i pisma procesowe przygotowywane przez adwokata
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Przemówienie w sprawie cywilnej

 • 1. Wstęp
 • 2. Wystąpienia incydentalne
 • 3. Wystąpienie końcowe w sądzie I instancji
 • 4. Wystąpienie apelacyjne
 • 5. Wystąpienia w postępowaniu kasacyjnym
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Pierwsze czynności procesowe

 • 1. Pozew i odpowiedź na pozew
  • 1.1. Wprowadzenie
  • 1.2. Ustalenie z mocodawcą, jaki cel chce osiągnąć, i weryfikacja realności tego celu
  • 1.3. Wybór środka prawnego do realizacji celu (rodzaj powództwa)
  • 1.4. Omówienie kwestii proceduralnych wynikających z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w 2019 r. i w 2023 r.
  • 1.5. Informacja o opłatach sądowych
  • 1.6. Przygotowanie projektu listy żądań pozwu
  • 1.7. Skatalogowanie faktów uzasadniających poszczególne żądania i twierdzenia strony
  • 1.8. Skatalogowanie dowodów i ich wstępna ocena
  • 1.9. Ocena możliwości uzasadnienia faktycznego poszczególnych żądań, twierdzeń i wniosków
  • 1.10. Ocena możliwości uzasadnienia prawnego poszczególnych żądań i wniosków
  • 1.11. Ocena ryzyka nieuwzględnienia poszczególnych żądań
  • 1.12. Ustalenie zasad komunikacji i współpracy w toku postępowania sądowego
  • 1.13. Wypracowanie decyzji o wniesieniu pozwu
 • 2. Odpowiedź na pozew
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Postępowanie pojednawcze, mediacja, ugoda

 • 1. Postępowanie pojednawcze
 • 2. Mediacja
 • 3. Ugoda
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Czynności procesowe podejmowane w postępowaniu rozpoznawczym

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Katalog czynności pełnomocnika
 • 3. Konsekwencje nowelizacji KPC przez ZmKPC11, ZmKPC19 oraz ZmKPC z 9.3.2023 r. i 7.7.2023 r. dla pracy zawodowych pełnomocników
  • 3.1. Nowelizacja KPC ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • 3.2. Nowelizacje KPC ustawą z 4.7.2019 r., ustawą z 9.3.2023 r. i ustawą z 7.7.2023 r.
  • 3.3. Odmienności dwóch nowych postępowań odrębnych – w sprawach własności intelektualnej i w sprawach z udziałem konsumentów
   • 3.3.1. Postępowanie w sprawach własności intelektualnej
   • 3.3.2. Postępowanie w sprawach z udziałem konsumentów
 • 4. Terminowe wykonywanie zarządzeń przewodniczącego i postanowień sądu oraz udział w posiedzeniach sądu
 • 5. Przygotowywanie i składanie pism procesowych
 • 6. Reagowanie na wezwania do usunięcia braków formalnych i fiskalnych oraz na zarządzenia o zwrocie pisma
 • 7. Zgłaszanie wniosków dowodowych
 • 8. Zgłaszanie innych wniosków odpowiednio do stanu i rodzaju sprawy
 • 9. Zgłaszanie wniosków o wpisanie zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 KPC
 • 10. Składanie zażaleń na postanowienia sądu i odwołań na zarządzenia przewodniczącego
 • 11. Przygotowywanie i składanie załączników do protokołu
 • 12. Stawiennictwo albo zapewnienie stawiennictwa substytuta lub choćby publiczności na ogłoszeniu wyroku
 • 13. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Czynności procesowe podejmowane w postępowaniu odwoławczym. Środki odwoławcze

 • 1. Przygotowanie i popieranie apelacji przez adwokata
  • 1.1. Wstęp
  • 1.2. Czynności w zakresie sporządzania apelacji
  • 1.3. Postępowanie przed sądem II instancji po zmianach dokonanych przez ZmKPC19 oraz ZmKPC z 9.3.2023 r. i 7.7.2023 r.
 • 2. Przygotowanie zażalenia w postępowaniu przed sądem II instancji
 • 3. Przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 7. Czynności procesowe podejmowane w postępowaniu ze szczególnych środków zaskarżenia. Środki zaskarżenia

 • 1. Skarga kasacyjna
  • 1.1. Wprowadzenie
  • 1.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej
  • 1.3. Poinformowanie mocodawcy o specyfice skargi kasacyjnej
  • 1.4. Wymogi formalne skargi
  • 1.5. Podstawy kasacyjne
  • 1.6. Wniosek o przyjęcie skargi do rozpoznania (wskazanie przyczyn skargi)
  • 1.7. Wnioski kasacyjne
  • 1.8. Odpowiedzialność cywilna adwokata za sporządzenie wadliwej skargi kasacyjnej
 • 2. Skarga o wznowienie postępowania
  • 2.1. Charakter i podstawy skargi
  • 2.2. Wnoszenie skargi
 • 3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • 3.1. Charakter i dopuszczalność skargi
  • 3.2. Sporządzenie skargi
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Część II. Wzory pism

 • 1. Pełnomocnictwo
 • 2. Zawezwanie do próby ugodowej
 • 3. Pismo powódki wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych
 • 4. Pozew o naruszenie praw autorskich wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych
 • 5. Pozew o zapłatę wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych
 • 6. Pozew o zapłatę
 • 7. Wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego
 • 8. Odpowiedź na pozew
 • 9. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia oraz doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem
 • 10. Apelacja powoda od wyroku sądu okręgowego
 • 11. Apelacja pozwanych od wyroku sądu okręgowego
 • 12. Odpowiedź powoda na apelację pozwanego
 • 13. Odpowiedź pozwanego na apelację powoda
 • 14. Zażalenie pozwanego na postanowienie o częściowym odrzuceniu apelacji pozwanego w przedmiocie zaskarżenia wyroku sądu I instancji o odrzuceniu powództwa wzajemnego
 • 15. Skarga kasacyjna

Indeks

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 764
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 800 g
 • ISBN: 978-83-8356-199-8
 • EAN: 9788383561998
 • Kod serwisu: 00997700

Kategorie

Tagi