Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej to praktyczne omówienie, którego celem jest przede wszystkim analiza jednego z podstawowych środków zaskarżenia, przysługującego zobowiązanemu. W publikacji podjęto próbę przedstawienia wykładni znowelizowanych przepisów. Autor... więcej ›

Opis książki

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej to praktyczne omówienie, którego celem jest przede wszystkim analiza jednego z podstawowych środków zaskarżenia, przysługującego zobowiązanemu.

W publikacji podjęto próbę przedstawienia wykładni znowelizowanych przepisów. Autor przeprowadza badania przede wszystkim w aspekcie efektywności materialnoprawnej ochrony zobowiązanego oraz umiejscowienia zarzutu w systemie środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Autor uwzględnia najnowsze, bardzo obszerne, zmiany stanu prawnego. W wyniku nowelizacji wprowadzonej ustawą z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.), która weszła w życie 30.7.2020 r., nastąpiły istotne zmiany w systemie środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Najgłębsze zmiany dotyczą właśnie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. Doszło bowiem do rozdzielenia obrony merytorycznej zobowiązanego od obrony formalnej. W wyniku zmiany stanu prawnego ograniczono podstawy zarzutu, a także zmodyfikowano tryb jego wnoszenia i rozpoznawania. Ustawa wprowadziła także przepisy intertemporalne, które stanowią, że do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Od tej regulacji przewidziano również szereg wyjątków, wprowadzających zasadę bezpośredniego działania nowego prawa procesowego.

W publikacji znajduje się omówienie dotyczące m.in.:

 • środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, w którym poruszona jest problematyka przymusu administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego i jego celu, czy przedmiotu zarzutu;
 • stosunku zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej do innych środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, w którym Autor omawia stosunek zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej do zażalenia, skargi na czynności egzekucyjne, żądania wyłączenia spod egzekucji, żądania zobowiązanego umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz sprzeciwu małżonka zobowiązanego;
 • podmiotów uprawnionych do wniesienia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w którym omówiona zostaje legitymacja procesowa;
 • terminu, wymogów formalnych oraz sposobu wnoszenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w którym Autor wyjaśnia terminy do wniesienia zarzutu, formę i treść oraz organ właściwy do rozpoznania sprawy;
 • podstawy zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w którym analizie zostaje poddana ewolucja podstaw zarzutu, jego klasyfikacja, problematyka poszczególnych podstaw zarzutu;
 • trybu rozpoznawania zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w tym wstępna kontrola wniesionych zarzutów, wpływ wniesionego zarzutu na bieg postepowania egzekucyjnego, rozpatrzenie zarzutu przez wierzyciela, rodzaje i kontrola rozstrzygnięć wierzyciela;
 • pozostałych zarzutów przewidzianych przez ustawodawcę, w tym zarzuty na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego, zarzuty do opisu i oszacowania nieruchomości, zarzut w sprawie zabezpieczenia i zarzuty w sprawie jednolitego tytułu wykonawczego.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych: sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, aplikantów oraz studentów prawa. Ponadto, użyteczność znajdą w niej także pracownicy administracji rządowej czy samorządowej, księgowi, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Środki zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Pojęcie środka zaskarżenia oraz konstytucyjna podstawa środków obrony zobowiązanego
 • 3. Katalog środków zaskarżenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego
 • 4. Środki zaskarżenia w administracyjnym i sądowym postępowaniu egzekucyjnym
 • 5. Przedmiot zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej

Rozdział 2. Stosunek zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej do innych środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Stosunek zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej do zażalenia
  • 2.1. Zażalenie w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
  • 2.2. Zakres przedmiotowy zażalenia
  • 2.3. Zakres podmiotowy zażalenia
  • 2.4. Relacje zachodzące między zażaleniem a zarzutem w sprawie egzekucji administracyjnej
  • 2.5. Problem delimitacji między zażaleniem a zarzutem w toku egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
  • 2.6. Wnioski
 • 3. Stosunek zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej do skarg
  • 3.1. Rodzaje skarg
  • 3.2. Ogólna charakterystyka skargi na czynność organu egzekucyjnego
  • 3.3. Definicja czynności egzekucyjnych
  • 3.4. Podmioty uprawnione do dokonywania czynności egzekucyjnych
  • 3.5. Czynności egzekucyjne zaskarżalne skargą w orzecznictwie
  • 3.6. Czynności egzekucyjne podejmowane w toku egzekucji administracyjnej i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • 3.7. Czynności egzekucyjne będące przedmiotem zaskarżenia skargą
  • 3.8. Kolizja między skargą na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego a zarzutem w sprawie egzekucji administracyjnej
  • 3.9. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
  • 3.10. Skarga na bezczynność wierzyciela
  • 3.11. Pozostałe skargi przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • 3.12. Wnioski
 • 4. Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej a żądanie wyłączenia spod egzekucji
  • 4.1. Uwagi wstępne
  • 4.2. Podmioty legitymowane do zgłoszenia żądania o wyłączenie spod egzekucji
  • 4.3. Legitymacja dłużnika zajętej wierzytelności
  • 4.4. Legitymacja małżonka zobowiązanego
  • 4.5. Prawa do rzeczy lub prawa majątkowe podlegające ochronie
  • 4.6. Termin do wniesienia żądania o wyłączenie spod egzekucji
  • 4.7. Charakter terminu z art. 38 § 1 EgzAdmU i skutki jego uchybienia
  • 4.8. Rozpoznanie żądania zwolnienia spod egzekucji
  • 4.9. Wnioski
 • 5. Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej a żądanie zobowiązanego umorzenia postępowania egzekucyjnego
  • 5.1. Uwagi wstępne
  • 5.2. Zakres podmiotowy zarzutu oraz żądania umorzenia postępowania egzekucyjnego
  • 5.2.1. Uprawnienie wierzyciela będącego organem egzekucyjnym do złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego
  • 5.2.2. Żądanie wierzyciela umorzenia postępowania egzekucyjnego
  • 5.3. Zakres przedmiotowy zarzutów oraz żądania umorzenia postępowania egzekucyjnego
  • 5.4. Wnioski
 • 6. Relacja między zarzutem w sprawie egzekucji administracyjnej a sprzeciwem małżonka zobowiązanego
 • 7. Wnioski

Rozdział 3. Podmioty uprawnione do wniesienia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej

 • 1. Pojęcie legitymacji procesowej
 • 2. Metody regulacji legitymacji skargowej
 • 3. Zobowiązany
 • 4. Zobowiązani legitymowani do wniesienia zarzutu
 • 5. Legitymacja podmiotu błędnie wskazanego w tytule wykonawczym
 • 6. Legitymacja małżonka zobowiązanego
 • 7. Legitymacja małżonka zobowiązanego w stanie prawnym obowiązującym po 30.7.2020 r.
 • 8. Wnioski

Rozdział 4. Termin, wymogi formalne oraz sposób wnoszenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej

 • 1. Termin do wniesienia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
 • 2. Forma i treść zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
 • 3. Organ właściwy do rozpoznania zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
 • 4. Tryb wnoszenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
 • 5. Wnioski

Rozdział 5. Podstawy zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej

 • 1. Ewolucja podstaw zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
 • 2. Klasyfikacja podstaw zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
 • 3. Nieistnienie obowiązku
 • 4. Określenie obowiązku niezgodnie z treścią orzeczenia, dokumentu lub przepisu prawa
 • 5. Błąd co do osoby zobowiązanego
 • 6. Brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia
 • 7. Wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części
  • 7.1. Uwagi wstępne
  • 7.2. Wykonanie obowiązku w całości lub części
  • 7.3. Umorzenie obowiązku w całości albo w części
  • 7.4. Przedawnienie obowiązku
  • 7.5. Pozostałe sposoby wygaśnięcia obowiązku
 • 8. Brak wymagalności obowiązku
 • 9. Wnioski

Rozdział 6. Tryb rozpoznawania zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Wstępna kontrola wniesionych zarzutów
 • 3. Wpływ wniesionego zarzutu na bieg postępowania egzekucyjnego
 • 4. Rozpatrzenie zarzutu przez wierzyciela
  • 4.1. Rozpatrzenie zarzutu, który został wniesiony w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym przed 30.7.2020 r.
  • 4.2. Rozpatrzenie zarzutu, wniesionego w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym po 30.7.2020 r.
   • 4.2.1. Zakres rozpoznania
   • 4.2.2. Rodzaje rozstrzygnięć wierzyciela
   • 4.2.3. Kontrola rozstrzygnięć wierzyciela
   • 4.2.4. Działania organu egzekucyjnego po wydaniu ostatecznego postanowienia wierzyciela
   • 4.2.5. Sądowa kontrola rozstrzygnięć zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
 • 5. Wnioski

Rozdział 7. Pozostałe zarzuty przewidziane przez ustawodawcę

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Zarzuty na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego
 • 3. Zarzuty do opisu i oszacowania nieruchomości
 • 4. Zarzut w sprawie zabezpieczenia
 • 5. Zarzuty w sprawie jednolitego tytułu wykonawczego
 • 6. Wnioski

Część II. Wzory pism procesowych

 • 1. Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej (1)
 • 2. Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej (2)
 • 3. Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej (3)
 • 4. Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej (4)
 • 5. Zażalenie na postanowienie wierzyciela
 • 6. Skarga do sądu administracyjnego na postanowienie w przedmiocie oddalenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 470
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 560 g
 • ISBN: 978-83-8235-650-2
 • EAN: 9788382356502
 • Kod serwisu: 00919400

Kategorie

Tagi