Odpowiedzialność publicznoprawna. System Prawa Medycznego. Tom 6

Promocyjna cena
%
 • 381,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 336,75 zł
  Cena katalogowa: 449,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Tom 6. z serii System Prawa Medycznego poświęcony jest odpowiedzialności publicznoprawnej występującej w prawie medycznym. W publikacji zostały omówione takie kwestie jak: odpowiedzialność publicznoprawna w prawie medycznym w aspekcie społecznym, zbieg odpowiedzialności... więcej ›

Opis książki

Tom 6. z serii System Prawa Medycznego poświęcony jest odpowiedzialności publicznoprawnej występującej w prawie medycznym.

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak:

 • odpowiedzialność publicznoprawna w prawie medycznym w aspekcie społecznym, zbieg odpowiedzialności w prawie medycznym, kwestie celowości karania za tzw. błędy medyczne, zasady i dyrektywy wymiaru kar i sankcji w ramach odpowiedzialności publicznoprawnej;
 • odpowiedzialność władzy publicznej w obszarze ochrony zdrowia w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – konstytucyjny model ochrony zdrowia; konstytucyjnie gwarantowane prawa jednostki związane z ochroną zdrowia; konstytucyjne obowiązki władzy publicznej w tym zakresie; odpowiedzialność władzy publicznej za realizację obowiązków w obszarze ochrony zdrowia;
 • odpowiedzialność państwa w sferze ochrony zdrowia publicznego w świetle prawa międzynarodowego – wybrane zagadnienia problemowe ochrony zdrowia w prawie międzynarodowym;
 • odpowiedzialność państw członkowskich i Unii Europejskiej w sferze ochrony zdrowia publicznego w świetle Unii Europejskiej – charakterystyka UE i systemu prawnego UE; odpowiedzialność na gruncie prawa UE; odpowiedzialność UE na gruncie prawa międzynarodowego; zdrowie publiczne jako przedmiot regulacji UE w kontekście odpowiedzialności; organy i jednostki organizacyjne UE właściwe w zakresie zdrowia publicznego;
 • zagadnienia podstawowe dotyczące odpowiedzialności karnej w prawie medycznym – obiektywne przypisanie sprawstwa skutku w prawie medycznym; podstawy odpowiedzialności karnej w związku ze współdziałaniem w opiece nad pacjentem; strona podmiotowa czynów zabronionych w prawie medycznym; okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną w prawie medycznym;
 • odpowiedzialność karna za czyny przeciwko życiu w prawie medycznym – nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka; umyślne ataki na życie ludzkie w prawie medycznym;
 • odpowiedzialność karna za czyny przeciwko zdrowiu w prawie medycznym – zdrowie jako dobro chronione prawem; kwalifikacje prawne czynów przeciwko zdrowiu człowieka;
 • odpowiedzialność karna za przestępstwa narażania życia lub zdrowia na niebezpieczeństwo w prawie medycznym – powodowanie stanu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pacjenta; nieudzielenie pomocy;
 • odpowiedzialność karna za czynności nielecznicze (nieterapeutyczne) w prawie medycznym – eksperyment medyczny i badania kliniczne; aborcja;
 • odpowiedzialność karna za czyny związane z ochroną godności człowieka w prawie medycznym – godność ludzka jako dobro chronione przez prawo karne; handel ludźmi; surogacja; pozostałe przestępstwa godzące w godność człowieka;
 • prawnokarna ochrona komórek, tkanek i narządów – rys historyczny i aspekty kryminologiczne; cechy wspólne typów dotyczących komórek, tkanek, narządów, krwi i komórek rozrodczych; rozpowszechnianie ogłoszenia o odpłatnym zbyciu, nabyciu lub pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórki rozrodczej, komórki, tkanki lub narządu; handel komórką rozrodczą, komórką, tkanką, narządem, krwią lub jej składnikami; ochrona autonomii woli, prywatności i dobra dziecka poczętego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji; ratio legis penalizacji naruszeń obowiązków o charakterze administracyjnym;
 • prawnokarna ochrona zdrowia publicznego – zdrowie publiczne jako ogólny przedmiot ochrony; zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • odpowiedzialność karna za wykonywanie zawodu medycznego bez uprawnień – rys historyczny; wykonywanie zawodów medycznych bez uprawnień – aktualny stan prawny;
 • prawnokarna ochrona informacji i dokumentów w prawie medycznym – ochrona bezpieczeństwa informacji; ochrona wiarygodności dokumentów;
 • korupcja w systemie ochrony zdrowotnej – istota, uwarunkowania, skutki; podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne w medycynie;
 • odpowiedzialność karna za przestępstwa związane z ochroną autonomii pacjenta i wolności – odpowiedzialność karna za naruszenie prawa do samostanowienia o swoim życiu i zdrowiu; odpowiedzialność karna za naruszenie wolności;
 • odpowiedzialność karna za naruszenie reguł reglamentacji działalności gospodarczej w prawie medycznym – pojęcie reglamentacji; cel reglamentacji w sektorze medycznym; zakres reglamentacji działalności gospodarczej w medycynie oraz ochrona prawnokarna reglamentacji;
 • odpowiedzialność karna za czyny związane z reklamą i obrotem produktami farmaceutycznymi – charakter przestępczości związanej z reklamą i obrotem produktami farmaceutycznymi; przestępstwa związane z wytwarzaniem produktów farmaceutycznych, z obrotem produktami farmaceutycznymi, z reklamą produktów farmaceutycznych; wpływ procedowanej noweli KK na zakres odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z reklamą i obrotem produktami w medycynie;
 • odpowiedzialność karna za pozostałe przestępstwa w prawie medycznym – przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego; przestępstwa przeciwko mieniu;
 • specyfika postępowania karnego w sprawach z zakresu prawa medycznego – sprawy z zakresu prawa medycznego w ujęciu procesowym; przedmiot procesu karnego i jego związki z prawem medycznym; przesłanki procesowe jako konstytutywny element specyfiki postępowania karnego z elementem medycznym; normy celowościowe i ich rola w postępowaniu karnym w sprawach z zakresu prawa medycznego; tajemnica lekarska i psychiatryczna a postępowanie karne;
 • dowód z opinii biegłego (biegłych) w sprawach karnych z zakresu prawa medycznego – kształt opinii biegłego (biegłych) w sprawach karnych z zakresu prawa medycznego; kompletność, jasność i niesprzeczność opinii biegłego (biegłych) w sprawach karnych z zakresu prawa medycznego; granice opiniowania przez biegłych w sprawach karnych z zakresu prawa medycznego; odpowiedzialność karna osoby wykonującej zawód medyczny występującej w roli biegłego;
 • zagadnienia ogólne dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej (zawodowej) w prawie medycznym – konstytucyjne gwarancje odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej) osób wykonujących zawody medyczne o charakterze materialnoprawnym; konstytucyjne gwarancje odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących zawody medyczne o charakterze proceduralnym; funkcje odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej) osób wykonujących zawody medyczne; problematyka stosowania odpowiednio lub w drodze analogii przepisów prawa karnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • przewinienia zawodowe w prawie medycznym – pojęcie przewinienia zawodowego; podstawy przewinienia zawodowego; gwarancje konstytucyjne a przewinienie zawodowe; przewinienie zawodowe a prawo karne; przewinienie mniejszej wagi; przewinienie a przestępstwo; przewinienie zawodowe a należyta staranność; kary za przewinienie zawodowe;
 • specyfika postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w prawie medycznym – postępowanie dyscyplinarne w polskim systemie prawnym; uczestnicy postępowania; postępowanie wyjaśniające; postępowanie przed sądem I i II instancji; postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; wykonywanie orzeczeń w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;
 • zagadnienia ogólne dotyczące odpowiedzialności administracyjnej w prawie medycznym – cechy charakterystyczne odpowiedzialności administracyjna na tle odpowiedzialności publicznoprawnej; definicja odpowiedzialności administracyjnej w prawie medycznym; sfery działania administracji a prawo medyczne; podmioty stosujące odpowiedzialność administracyjną i ponoszące tę odpowiedzialność w prawie medycznym; przedmiot odpowiedzialności administracyjnej w prawie medycznym; sankcja administracyjna i jej rodzaje jako czynnik charakteryzujący odpowiedzialność administracyjną w prawie medycznym; administracyjne kary pieniężne w prawie medycznym; postępowania prowadzące do zastosowania sankcji administracyjnych w prawie medycznym; zbieg odpowiedzialności administracyjnej z innymi jej rodzajami w prawie medycznym;
 • odpowiedzialność administracyjna za naruszenie reguł reglamentacji działalności gospodarczej w prawie medycznym – odpowiedzialność za naruszenie reguł reglamentacji działalności gospodarczej; naruszenie reguł reglamentacji działalności gospodarczej w prawie farmaceutycznym, w zakresie wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku lub wprowadzania do używania wyrobów medycznych; naruszenie zasad reklamy wyrobów medycznych; naruszenie reguł reglamentacji innej działalności gospodarczej w prawie medycznym;
 • odpowiedzialność administracyjna za naruszenie reguł finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych – model finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych; naruszenie reguł finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych przez świadczeniodawcę oraz przez zamawiającego świadczenia;
 • odpowiedzialność administracyjna za naruszenie zbiorowych praw pacjenta – charakterystyka zbiorowych praw pacjenta; postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjenta; inne delikty pozostające w związku ze stwierdzeniem naruszenia zbiorowych praw pacjenta oraz odnoszące się do nich sankcje.

Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących nie tylko prawem medycznym, ale także m.in. prawem administracyjnym, prawem karnym lub prawami konstytucyjnymi i prawami człowieka.

Publikacja w szczególności będzie interesująca dla osób zajmujących się obsługą prawną podmiotów leczniczych oraz prawników reprezentujących osoby wykonujące zawody medyczne lub pacjentów w sprawach karnych lub dyscyplinarnych.

Opracowanie jest także skierowane do środowisk medycznych i szerokiego grona osób zainteresowanych prawem medycznym, a ponadto do studentów medycyny i prawa.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Medycznego
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1464
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1800 g
 • ISBN: 978-83-8291-429-0
 • EAN: 9788382914290
 • Kod serwisu: 00956400

Kategorie