dr Joanna Zuchewicz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wieloletni kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatów na głównego księ-gowego", Prezes Oddziału w Jeleniej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Wiceprezes ds. szkoleniowych Oddziału Dolnośląskiego we Wro-cławiu SKwP, Wiceprzewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Oddziału Dol-nośląskiego we Wrocławiu SKwP, autorka ponad 70 publikacji o charakterze naukowym i praktycznym, doświadczony wykładowca w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, od 1996 r. prowadząca usługowo księgi rachunkowe na podstawie Świadectwa Kwalifikacyjnego nr 3895/97 wydanego przez Ministra Finansów.