Polityka rachunkowości Polityka rachunkowości


Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Wzór - 31.5 KB

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego – załącznik Nr 1 do zarządzenia

Przykładowy wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. W dokumencie tym podajemy wycenę tych aktywów i pasywów, które występują w danej jednostce (zamiast dokonywania dokładnego opisu metody wyceny można również przywołać odpowiedni akt prawny). Aktywa i pasywa wycenia się oraz wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Wzór - 88.5 KB

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – załącznik Nr 2 do zarządzenia

Przykładowy wzór załącznika dotyczącego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki, zawierający ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych oraz opis systemu przetwarzania danych.

Wzór - 103 KB

Zasady ochrony danych i ich zbiorów – załącznik Nr 3 do zarządzenia

Przykładowy wzór załącznika dotyczącego zasad ochrony dokumentacji opisującej przyjętą politykę rachunkowości, ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych i sprawozdań finansowych, uwzględniający zasady przechowywania oraz udostępniania tych zbiorów.

Wzór - 45 KB