Nowość

Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia + wzory do pobrania

 • 169,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 152,10 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie, jak powinno zostać prawidłowo i skutecznie przeprowadzone postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Książka po kolei omawia etapy procesu pozyskiwania decyzji, najczęstsze problemy oraz niezbędne dokumenty... więcej ›

Opis książki

Decyzja środowiskowa, jako jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych, odgrywa znaczącą rolę w toku procesu inwestycyjno-budowlanego. Często to ona przesądza bowiem o tym, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. Publikacja w jasny sposób przybliża procedurę współdziałania organów na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która to w praktyce sprawia wiele problemów, a brak jej zrozumienia często jest przyczyną wadliwości wydanych rozstrzygnięć.

Sam proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od chwili wejścia w życie w dniu 3.10.2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niezmiennie ewoluuje, a to pociąga za sobą liczne zmiany w. Wystarczy wskazać, że od 2020 r. ustawa była nowelizowana ponad 20 razy. Wynikało to zarówno z konieczności doprecyzowania regulacji budzących problemy w praktyce, ale też, jak w przypadku nowelizacji, która weszła w życie 13.5.2021 r., z powodu nieprecyzyjnego wdrożeniu prawa unijnego. Niektóre z przepisów ustawy w okresie kilku ostatnich lat były nowelizowane kilkakrotnie, co tylko utrudnia poruszanie się w tym niełatwym legislacyjnie obszarze.

Książka stanowi rodzaj przewodnika – po kolei omawia etapy procesu pozyskiwania decyzji, najczęstsze problemy, jakie się na nich pojawiają oraz omawia niezbędne dokumenty. Pokazuje też na konkretnych przykładach zmiany, jakie zaszły w postępowaniu w związku z ostatnimi zmianami ustawy ocenowej wprowadzonymi m.in. na mocy ustawy z 13.7.2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1890).

Publikacja skupia się na praktycznych aspektach postępowania. Ma na celu wskazać, jakie czynności powinien podjąć organ na danym etapie, oraz jakie wymagania musi spełnić inwestor. Zwraca szczególną uwagę na problemy wynikające ze specyfiki postępowania i ukazuje ich praktyczne rozwiązania. W książce uwzględnione zostało orzecznictwo, z tym, że proponuje się wykorzystanie orzecznictwa dla wyjaśnienia konkretnych problemów, z jakimi spotykają się uczestnicy postępowania.

Książka została uzupełniona o schematy, pozwalające w jasny sposób wyjaśnić procedurę uzyskiwania decyzji. Schematy te dotyczą:

 • procedury wydawania decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • procedury wydawania decyzji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • współdziałania organów,
 • udziału organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

Książka odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Kiedy potrzebne jest uzyskanie decyzji środowiskowej?
 • Czy decyzje środowiskowe wydawane są wyłącznie dla nowych przedsięwzięć? Czy konieczne będą dla przebudowy przedsięwzięć istniejących?
 • Do jakiego organu wnioskujemy o wydanie decyzji?
 • Jakie organy są zaangażowane w wydanie decyzji w trybie współdziałania?
 • Jaka jest rola organów współdziałających, jaki jest ich wpływ na finalny kształt decyzji?
 • Jak powinno być prowadzone postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko?
 • Jakie są niezbędne dokumentu do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Jaka powinna być treść Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia? Kto może być jej autorem?
 • Jaka jest rola organów współdziałających na tym etapie?
 • Kiedy konieczne jest sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?
 • Jaka powinna być treść Raportu?
 • Jak wygląda procedura wydawania opinii i uzgodnień po przedłożeniu Raportu?
 • Brak uzgodnienie – jaki ma wpływ na dalsze postępowanie?
 • Co rozumieć pod udziałem społeczeństwa?
 • W jaki sposób zapewnić czynny udział społeczeństwa?
 • Jaką treść powinna mieć decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Kiedy można wydać decyzję odmowną?
 • Na jakim etapie powinna być badana zgodność planowanego przedsięwzięcia z MPZP?

Dzięki tej książce Czytelnik uzyska kompleksową wiedzę, jak powinno zostać prawidłowo i skutecznie przeprowadzone postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Spis treści

O Autorce

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a przebieg procesu inwestycyjnego
 • 2. Pojęcie przedsięwzięcia
 • 3. Zakaz dzielenia przedsięwzięć
 • 4. Podział przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 5. Zmiana istniejących przedsięwzięć a obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 5.1. Zagadnienia ogólne
  • 5.2. Zmiana przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • 5.3. Zmiana przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Rozdział II. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wyłączenie organu i pracownika

 • 1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 1.1. Zagadnienia ogólne
  • 1.2. Przedsięwzięcie na obszarze kilku gmin lub województw
 • 2. Wyłączenie pracownika i organu
  • 2.1. Wyłączenie pracownika
  • 2.2. Wyłączenie organu
 • 3. Współdziałanie organów w toku postępowania. Opinia a uzgodnienie
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Opinia
  • 3.3. Uzgodnienie

Rozdział III. Uczestnicy postępowania

 • 1. Wnioskodawca
 • 2. Strony
 • 3. Organizacje ekologiczne
  • 3.1. Pojęcie „organizacja ekologiczna"
  • 3.2. Uprawnienia organizacji ekologicznej
 • 4. Społeczeństwo

Rozdział IV. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i załączniki do wniosku

 • 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 2. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 2.1. Zagadnienia ogólne
  • 2.2. Mapa ewidencyjna
  • 2.3. Mapa terenu planowanego przedsięwzięcia
  • 2.4. Wypis z ewidencji gruntów
  • 2.5. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • 2.6. Pozostałe załączniki

Rozdział V. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 • 1. Obowiązek i cel sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia
 • 2. Treść karty informacyjnej przedsięwzięcia
 • 3. Autorzy karty informacyjnej przedsięwzięcia

Rozdział VI. Postępowanie po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Scoping i screening

 • 1. Procedura postępowania w zależności od rodzaju przedsięwzięcia
  • 1.1. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • 1.2. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • 2. Określenie zakresu raportu dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (scoping)
  • 2.1. Procedura postępowania w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • 2.2. Wniosek o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • 2.3. Opinie organów współdziałających
  • 2.4. Określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • 3. Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (screening)
  • 3.1. Opinie organów współdziałających
  • 3.2. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  • 3.3. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  • 3.4. Kiedy organ prowadzący postępowanie może wydać decyzję środowiskową bez przeprowadzenia oceny?
  • 3.5. Obligatoryjny obowiązek stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • 3.6. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Rozdział VII. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 • 1. Obowiązek złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • 2. Treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • 2.1. Zagadnienia ogólne
  • 2.2. Opis oddziaływania skumulowanego
  • 2.3. Analiza wariantów przedsięwzięcia
 • 3. Koszty sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • 4. Moc dowodowa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • 5. Kwestionowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • 6. Aktualność raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obowiązek jego uzupełnienia
 • 7. Wymagania wobec autorów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Rozdział VIII. Uzgodnienia i opinie wydawane po sporządzeniu raportu. Możliwe rozstrzygnięcia

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Organy właściwe do wydania uzgodnienia
 • 3. Organy opiniujące
 • 4. Uzgodnienia ze szczególnym uwzględnieniem roli regionalnego dyrektora ochrony środowiska
  • 4.1. Postępowanie po wystąpieniu przez organ prowadzący postępowanie o uzgodnienie
  • 4.2. Możliwość zaskarżenia uzgodnienia
 • 5. Opinie, ze szczególnym uwzględnieniem opinii organu państwowej inspekcji sanitarnej

Rozdział IX. Udział społeczeństwa

 • 1. Obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa
 • 2. Organ właściwy do zapewnienia udziału społeczeństwa
 • 3. Obowiązek informowania społeczeństwa
  • 3.1. Termin poinformowania społeczeństwa
  • 3.2. Niezbędna dokumentacja sprawy i forma jej udostępniania
 • 4. Konsultacje społeczne
 • 5. Rozprawa administracyjna
 • 6. Obowiązek rozpatrzenia uwag i wniosków
 • 7. Sprzeciw społeczeństwa a jego wpływ na wynik sprawy
 • 8. Podanie decyzji do publicznej wiadomości
 • 9. Brak należytego zapewnienia udziału społeczeństwa a jego skutki prawne

Rozdział X. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko
 • 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko
  • 3.1. Kryteria uwzględniane przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 3.2. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
   • 3.2.1. Ogólne zasady dotyczące treści decyzji – wymogi fakultatywne i obligatoryjne
   • 3.2.2. Wybrane wymogi obligatoryjne
   • 3.2.3. Wybrane wymogi fakultatywne
 • 4. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 4.1. Zagadnienia ogólne
  • 4.2. Uzasadnienie decyzji bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  • 4.3. Uzasadnienie decyzji wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
 • 5. Termin obowiązywania decyzji środowiskowej
 • 6. Wstrzymanie wykonalności decyzji

Rozdział XI. Odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 1. Przesłanki wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 2. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • 2.1. Badanie zgodności planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • 2.2. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez organ wydający decyzję środowiskową
  • 2.3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a analiza zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • 2.4. Przedsięwzięcia, co do których nie ma konieczności badania zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • 3. Realizacja przedsięwzięcia w innym wariancie niż wskazany przez wnioskodawcę

Rozdział XII. Odwołanie od decyzji środowiskowej i skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

 • 1. Odwołanie od decyzji środowiskowej
  • 1.1. Ogólne zasady wnoszenia odwołań
  • 1.2. Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania
   • 1.2.1. Wniesienie odwołania od decyzji środowiskowej przez organizację ekologiczną
   • 1.2.2. Społeczeństwo a prawo do wniesienia odwołania
   • 1.2.3. Autokontrola organu I instancji
 • 2. Rozpoznanie odwołania przez organ odwoławczy
 • 3. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
  • 3.1. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi
  • 3.2. Rozpoznanie skargi

Rozdział XIII. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

 • 1. Sytuacje, w których konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko
  • 1.1. Zagadnienia ogólne
  • 1.2. Przeprowadzenie ponownej oceny wynikające z zapisów decyzji środowiskowej
  • 1.3. Ponowna ocena na wniosek inwestora
  • 1.4. Przeprowadzenie ponownej oceny w związku ze zmianami w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 2. Zasady przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko
  • 2.1. Termin przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko
  • 2.2. Przebieg procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko
  • 2.3. Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
  • 2.4. Obowiązki wynikające z ponownej oceny
  • 2.5. Uzasadnienie decyzji inwestycyjnych

Rozdział XIV. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 1. Ogólne zasady zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 2. Przebieg postępowania
 • 3. Zmiana inwestora, czyli przeniesienie decyzji środowiskowej
 • 4. Zmiana decyzji inwestycyjnych a decyzja środowiskowa

Rozdział XV. Organy właściwe do wydania oceny wodnoprawnej jako organy współdziałające na etapie wydawania wszystkich decyzji środowiskowych

 • 1. Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej
 • 2. Rola organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej na etapie wydawania decyzji środowiskowej
  • 2.1. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • 2.2. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
  • 2.3. Odmowa uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia przez organ wodnoprawny

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • postanowienia organu prowadzącego postępowanie w przedmiocie ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • postanowienia organu prowadzącego postępowanie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,
 • postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu ważności decyzji środowiskowej,
 • decyzji zmieniającej decyzję środowiskową,
 • uzgodnienia organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • uzgodnienia organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej w przedmiocie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 176
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 300 g
 • ISBN: 978-83-8356-480-7
 • EAN: 9788383564807
 • Kod serwisu: 0A011600

Kategorie