Opodatkowanie u źródła. Pobór podatku u źródła. Mechanizm zapłaty i zwrotu. Opinia o stosowaniu preferencji. Oświadczenia płatnika

Promocyjna cena
%
 • 194,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 183,20 zł
  Cena katalogowa: 229,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe przedstawienie konsekwencji podatkowych związanych z rozliczeniami podatkowymi z kontrahentami zagranicznymi poparte doświadczeniami z praktyki. W publikacji przedstawiono regulacje przyjęte w prawie krajowym, a także w innych jurysdykcjach podatkowych. Omówiono również nowe zasady poboru podatku u źródła przez polskich płatników oraz nowe procedury... więcej ›

Opis książki

Publikacja omawia w sposób kompleksowy konsekwencje podatkowe związane z opodatkowaniem u źródła z tytułu rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi, poparte doświadczeniami z praktyki.

W publikacji przedstawiono regulacje przyjęte w prawie krajowym, w bilateralnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także w innych jurysdykcjach podatkowych.

Omówiono w niej nowe zasady poboru podatku u źródła przez polskich płatników (mechanizm zapłaty i zwrotu – pay and refund) oraz nowe procedury, w szczególności obejmujące: wnioskowanie o zwrot podatku u źródła, zasięganie opinii o stosowaniu preferencji, składanie oświadczeń przez płatnika.

W publikacji omówiono także:

 • przegląd regulacji w zakresie opodatkowania u źródła,
 • opodatkowanie u źródła w świetle Konwencji MLI,
 • ograniczony obowiązek podatkowy,
 • pojęcie rzeczywistego właściciela,
 • dywidendy,
 • odsetki,
 • należności licencyjne,
 • licencje użytkownika końcowego,
 • leasing transgraniczny,
 • usługi niematerialne,
 • usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej,
 • obowiązki płatnika,
 • należytą staranność w zakresie podatku u źródła,
 • opinię o stosowaniu preferencji, procedurę zwrotową, szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • przegląd interpretacji i orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • przegląd orzecznictwa TSUE na tle wybranych zagadnień,
 • podatek u źródła a dochody budżetowe.

Publikacja zawiera liczne przykłady praktyczne, tabele oraz rysunki pomagające zrozumieć omawiane zagadnienia.

Poza walorami poznawczymi publikacja powinna pomóc w rozstrzyganiu problemów praktycznych związanych z rozliczeniami podatkowymi z kontrahentami zagranicznymi. W książce omówiono również przypadki sporne, będące przedmiotem interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądowego.

Książka w szczególności powinna okazać się przydatna pracownikom działów finansowych przedsiębiorstw wszelkich branż dokonujących rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi, pracownikom organów podatkowych, doradcom podatkowym, radcom prawnym czy biegłym rewidentom, a także studentom oraz słuchaczom studiów podyplomowych pogłębiających wiedzę w zakresie opodatkowania międzynarodowego.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

O Autorach

Przedmowa

Wykaz skrótów

Literatura

Rozdział I. Przegląd regulacji w zakresie opodatkowania u źródła

 • 1. Międzynarodowe prawo podatkowe
 • 2. Podatek u źródła w kontekście międzynarodowego prawa podatkowego
 • 3. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w WHT
 • 4. Możliwe kierunki zmian WHT

Rozdział II. Opodatkowanie u źródła w świetle Konwencji MLI

 • 1. Unikanie opodatkowania
 • 2. Prace OECD zmierzające do ograniczenia wykorzystywania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania niezgodnie z ich celem
 • 3. Konwencja MLI
 • 4. Zakres stosowania Konwencji MLI
 • 5. Transakcje wypłat dywidend
 • 6. Transakcje wypłat dywidend – brzmienie i cel przepisu
 • 7. Sposób inkorporowania art. 8 Konwencji MLI do umów podatkowych
 • 8. Warunek nieprzerwanego posiadania udziałów w spółkach zależnych
 • 9. Test głównego celu (PPT)
 • 10. Polska baza traktatowa
 • 11. Stanowisko przyjęte przez Polskę
 • 12. Polskie umowy o UPO przed Konwencją MLI

Rozdział III. Ograniczony obowiązek podatkowy

 • 1. Zasada źródła i rezydencji
 • 2. Kryterium rezydencji podatkowej na gruncie umów o UPO
 • 3. Zakres ograniczonego obowiązku podatkowego
 • 4. Opodatkowanie u źródła

Rozdział IV. Pojęcie rzeczywistego właściciela

 • 1. Geneza pojęcia
 • 2. Podobieństwa między pojęciem beneficial owner stosowanym w umowach podatkowych a konstrukcją beneficjenta dochodu stosowaną dla celów trustu
 • 3. Wprowadzenie pojęcia rzeczywistego beneficjenta do polskiego systemu prawa
 • 4. Projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów dotyczących zasad poboru podatku u źródła z 19.6.2019 r.
 • 5. BEPS a stosowanie klauzul antyabuzywnych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Rozdział V. Dywidendy

 • 1. Charakterystyka ogólna
 • 2. Opodatkowanie u źródła dywidend wypłacanych z Polski
 • 3. Opodatkowanie dywidend na gruncie umów o UPO

Rozdział VI. Odsetki

 • 1. Definicja odsetek
 • 2. Opodatkowanie odsetek w państwie źródła
 • 3. Przegląd zawartych przez Polskę umów o UPO
 • 4. Zakład podatkowy a opodatkowanie odsetek
 • 5. Powiązania między podmiotami
 • 6. Wybrane zagadnienia na gruncie przepisów krajowych
 • 7. Dochody z oszczędności – dyrektywy unijne i ich implementacji
 • 8. Uwagi końcowe

Rozdział VII. Należności licencyjne

 • 1. Opodatkowanie należności licencyjnych w prawie krajowym
 • 2. Opodatkowanie należności licencyjnych na gruncie umów o UPO
 • 3. Wybrane zagadnienia problemowe

Rozdział VIII. Licencje użytkownika końcowego

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Pojęcie licencji użytkownika końcowego
 • 3. Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim
 • 4. Specyfika opodatkowania u źródła transgranicznych płatności za licencje end-user

Rozdział IX. Leasing transgraniczny

 • 1. Wstęp
 • 2. Uwagi ogólne dotyczące instytucji leasingu
 • 3. Umiejscowienie umów leasingu w ramach systemu opodatkowania dochodów transgranicznych
 • 4. Opodatkowanie należności z tytułu leasingu jako należności licencyjnych
 • 5. Opodatkowanie należności z tytułu leasingu według alternatywnych reguł, tj. jako odsetek, zysków przedsiębiorstwa, dochodów z mienia nieruchomego
 • 6. Leasing transgraniczny a przepisy dotyczące zapobiegania unikaniu opodatkowania
 • 7. Uwagi końcowe

Rozdział X. Usługi niematerialne

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Katalog usług niematerialnych
 • 3. Usługi doradcze
 • 4. Usługi księgowe
 • 5. Usługi badania rynku
 • 6. Usługi prawne
 • 7. Usługi zarządzania i kontroli
 • 8. Usługi przetwarzania danych
 • 9. Usługi reklamowe
 • 10. Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
 • 11. Usługi gwarancji i poręczeń
 • 12. Usługi o „podobnym charakterze"
 • 13. Przykłady usług „o podobnym charakterze"
 • 14. Usługi niematerialne w świetle umów o UPO
 • 15. Uwagi końcowe

Rozdział XI. Usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej

 • 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy art. 21 ust. 1 pkt 2 PDOPrU
 • 2. Uwagi krytyczne
 • 3. Usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne
 • 4. Usługi w zakresie działalności sportowej
 • 5. Usługi w zakresie działalności widowiskowej i rozrywkowej
 • 6. Opodatkowanie działalności rozrywkowej i sportowej na gruncie umów o UPO
 • 7. Dochód z działalności artysty lub sportowca przypadający innej osobie
 • 8. Zwolnienie dochodów z działalności sportowej i rozrywkowej dotowanej ze środków publicznych
 • 9. Pobór podatku u źródła od opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej

Rozdział XII. Obowiązki płatnika

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Płatnik na gruncie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych
 • 3. Podstawowy obowiązek płatnika
 • 4. Zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania
 • 5. Należyta staranność płatnika
 • 6. Obowiązki płatnika w zakresie płatności nieobjętych procedurą obligatoryjnego poboru WHT
 • 7. Obowiązki płatnika w zakresie płatności przekraczających 2 000 000 zł – obligatoryjny pobór WHT
 • 8. Ustalenie limitu 2 000 000 zł
 • 9. Wyłączenie z obowiązku stosowania procedury zwrotowej (WHT refund)
 • 10. Oświadczenie płatnika
 • 11. Terminy pobrania, wpłata podatku, obowiązki informacyjne płatnika
 • 12. Procedury szczególne
 • 13. Uwagi końcowe

Rozdział XIII. Należyta staranność w zakresie podatku u źródła

 • 1. Pojęcie należytej staranności w podatkach dochodowych
 • 2. Należyta staranność a nowa definicja rzeczywistego właściciela
 • 3. Warunki ogólne dochowania należytej staranności w świetle projektu objaśnień podatkowych z 2019 r.
 • 4. Rozszerzony zakres standardu dochowania należytej staranności w świetle projektu objaśnień podatkowych z 2019 r.
 • 5. Należyta staranność w przypadku podmiotów powiązanych
 • 6. Należyta staranność a odpowiedzialność płatnika WHT
 • 7. Procedura dochowania należytej staranności w WHT

Rozdział XIV. Opinia o stosowaniu preferencji

 • 1. Geneza i funkcje opinii o stosowaniu preferencji
 • 2. Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu preferencji
 • 3. Postępowanie w sprawie wydania opinii o stosowaniu preferencji
 • 4. Wygaśnięcie opinii o stosowaniu preferencji
 • 5. Odmowa wydania opinii o stosowaniu preferencji
 • 6. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania opinii o stosowaniu preferencji
 • 7. Uwagi końcowe

Rozdział XV. Procedura zwrotowa

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Procedura zwrotowa w odniesieniu do pobranego podatku od należności, która nie przekracza 2 000 000 zł
 • 3. Procedura zwrotowa od wypłaconych należności po przekroczeniu progu 2 000 000 zł
 • 4. Uwagi końcowe

Rozdział XVI. Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

 • 1. Unikanie opodatkowania na tle innych form oporu podatkowego
 • 2. Zakres zastosowania art. 22c PDOPrU
 • 3. Uwagi końcowe

Rozdział XVII. Przegląd interpretacji i orzecznictwa sądów administracyjnych

 • 1. Wymiar podatku u źródła
 • 2. Zakres opodatkowania – wybrane zagadnienia problemowe

Rozdział XVIII. Przegląd orzecznictwa TSUE na tle wybranych zagadnień

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Podatek u źródła na tle wybranych zagadnień z orzecznictwa TSUE
  • 2.1. Mechanizm poboru podatku u źródła
  • 2.2. Rzeczywisty właściciel oraz nadużycie prawa unijnego
  • 2.3. Opodatkowanie brutto
  • 2.4. Nierezydent ze stratą podatkową
  • 2.5. Fikcyjne przysporzenie
  • 2.6. Instytucje zbiorowego inwestowania
  • 2.7. Mniejszościowi akcjonariusze
 • 3. Uwagi podsumowujące

Rozdział XIX. Podatek u źródła a dochody budżetowe

 • 1. Czynniki warunkujące wielkość wpływów z tytułu podatku u źródła
 • 2. Dochody budżetowe
 • 3. Analiza danych IFT-2R
 • 4. Analiza danych CIT-10Z

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatki w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 434
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 530 g
 • ISBN: 978-83-8356-071-7
 • EAN: 9788383560717
 • Kod serwisu: 00990000

Kategorie

Tagi