Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Wzory z komentarzem

 • 129,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 103,20 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik, dzięki któremu gminy będą mogły dopełnić swoich obowiązków prawodawczych w postaci wydawania prawidłowych uchwał w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Komentarze do wzorów uchwał z poszczególnych sektorów uwypuklają najczęściej popełniane błędy, co pozwala na unikanie ich popełniania w przyszłości... więcej ›

Opis książki

Praktyczny poradnik, dzięki któremu gminy z łatwością sporządzą najważniejsze uchwały w zakresie ochrony środowiska.

Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu gminy będą mogły dopełnić swoich obowiązków prawodawczych w postaci wydawania uchwał w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Poradnik stanowi merytoryczne wsparcie dla gmin. Jego głównym zadaniem jest podniesienie świadomości legislacyjnej rad gmin w tej kwestii. Formuła poradnika ułatwia tworzenie prawidłowych aktów, będących zarówno aktami prawa miejscowego, jak również aktami kierownictwa wewnętrznego. Ponadto komentarze do wzorów uchwał z poszczególnych sektorów uwypuklają najczęściej popełniane błędy, co pozwala na unikanie ich popełniania w przyszłości.

Książka składa się z dwóch części, podzielonych na rozdziały.

Część pierwsza obejmuje cztery rozdziały, mające charakter teoretyczny. Ich celem jest przedstawienie charakteru prawnego uchwał rady gminy (rozdział I) oraz dokonanie klasyfikacji uchwał rady gminy w zakresie ochrony środowiska (rozdział II). Rozdział trzeci i czwarty odnoszą się do zasad konstruowania uchwał rady gminy (rozdział III) oraz gminnej procedury uchwałodawczej (rozdział IV).

Część druga natomiast stanowi ujęcie praktyczne. Składa się z pięciu rozdziałów, których struktura jest identyczna. Każdy rozdział poprzedzony jest uwagami ogólnymi, a następnie przedstawione są wzory określonych środowiskowych uchwał rady gminy z ich komentarzem. Kryterium klasyfikującym te uchwały jest przepis prawa materialnego ochrony środowiska. I tak, rozdział I dotyczy uchwał rady gminy w zakresie jakości środowiska i prawa emisyjnego, rozdział II – w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, rozdział III – w zakresie gospodarowania wodami, rozdział IV – w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwierząt, rozdział V – w zakresie planowania przestrzennego

Najważniejsze atuty książki:

 • gotowe wzory uchwał,
 • zbiór praktycznych rozwiązań i przykładów,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień szczególnie ważnych,
 • liczne odesłania do przydatnych orzeczeń sądów administracyjnych.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in:

 • W jakich sytuacjach rada gminy wydaje uchwały w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz kiedy jest to obowiązkowe, a kiedy jedynie fakultatywne?
 • Jakie są obligatoryjne elementy poszczególnych uchwał?
 • Jak należy prawidłowo formułować postanowienia uchwał?
 • Jakie są podstawy prawne wydawania poszczególnych uchwał?
 • Jakie rozwiązania są metodami dominującymi w judykaturze sądów administracyjnych?
 • Jakie znaczenie mają gminne programy ochrony środowiska?
 • Jak funkcjonuje gminny system gospodarki odpadami komunalnymi?
 • Jak tworzyć i likwidować pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe?

Dzięki tej publikacji Czytelnik rozwiąże problemy związane z:

 • konstruowaniem uchwały rady gminy,
 • formułowaniem poszczególnych postanowień uchwały rady gminy,
 • rozstrzyganiem wątpliwości co do treści uchwały rady gminy.

W książce znajdują się następujące wzory dokumentów:

 • wzór uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska,
 • wzór uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • wzór regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • wzór uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wzór uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobów jej składania,
 • wzór uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wzór uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości,
 • wzór uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik,
 • wzór uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia dotyczącego opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • wzór uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia dotyczącego ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • wzór uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • wzór uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 • wzór uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody/stanowiska dokumentacyjnego/użytku ekologicznego/zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
 • wzór uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody/stanowiska dokumentacyjnego/użytku ekologicznego/zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
 • wzór uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 • wzór uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wzór uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wzór uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 204
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8158-899-7
 • EAN: 9788381588997
 • Kod serwisu: 00814800

Kategorie