Przedsprzedaż

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 350,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 369,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja naukowa: prof. WSIZ dr Wojciech Misiąg

Autor: dr hab. Michał Bitner, dr r.pr. Rafał Cieślak, dr Małgorzata Frysztak, Marek Głuch, Małgorzata Humel-Maciewiczak, Ireneusz Kołakowski, prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Janusz Kot, dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, dr Agnieszka Mikos-Sitek, prof. dr hab Artur Nowak-Far, Lidia Opioła, dr Wojciech Robaczyński, Anna Rotter, dr Tomasz Skica, dr Piotr Sołtyk, dr Karol Szmaj, Mateusz Winiarz, prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka, dr Julia Zdanukiewicz

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz  wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy. W publikacji znajduje się skomentowana ustawa... więcej ›

Więcej o książce

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz  wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy. W publikacji znajduje się skomentowana ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Do publikacji została dołączona ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.).

Publikacja uwzględnia liczne zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania komentarza, w tym najnowsze zmiany w ustawie o finansach publicznych, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 5.6.2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1693) która wprowadza obowiązek uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w przedmiocie sposobu realizacji dużych inwestycji przy planowaniu inwestycji przez podmiot publiczny;
 • ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1537) polegająca na dodaniu art. 3a, która wiążę się z jednoznacznym wyłączeniem stosowania art. 18 ust. 1 ustawy z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261) w stosunku do operacji finansowych związanych z budżetem Państwa, zaciąganiu kredytów i pożyczek. Brak konieczności zasięgania opinii Prokuratorii Generalnej przyspiesza proces decyzyjny i zapobiega wystąpieniu paraliżu w zakresie wykonywania budżetu;
 • ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933) polegająca na dodaniu art. 54a, która daje możliwość zawarcia ugody przez jednostki sektora finansów publicznych w sprawie spornej należności cywilnoprawnej;
 • ustawy z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), które wprowadziły istotne zmiany m.in. poprzez wprowadzenie art. 57a, 59a, które polegają na doprecyzowaniu regulacji prawnych w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności budżetowych oraz mają na celu zapewnienie przejrzystości stosowania przepisów normujących tryb udzielania preferencji (ulg) w spłacie należności cywilnoprawnych;
 • ustawy z 15.12.2016 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 191), której celem jest wyeliminowanie wątpliwości w zakresie możliwości współpracy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (JST) a m.in. Skarbem Państwa w zakresie finansowania inwestycji drogowych;
 • projektowane zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2787), której celem jest m.in. zracjonalizowanie możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienie ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego.

oraz zmiany wynikające z:

 • przepisów wprowadzających ustawę z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260);
 • ustawy o zmianie ustawy z 15.12.2017 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.(Dz.U. z 2018 r. poz. 62);
 • ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

W ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych uwzględniono m.in. zmiany wynikające z:

 • ustawy z 5.6.2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1693), która wprowadzając art. 18d uzupełniła ustawę o partnerstwie publiczno-prawnym w taki sposób, że zamawiający i ich pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za pominięcie trybu ustawy o umowie koncesji, jeżeli umowa została zawarta w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. W takim przypadku ocena zgodności z prawem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego następuje w świetle przepisów o zamówieniach publicznych;
 • ustawy z 29.9.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2110), która wprowadza kolejne naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z zaciąganiem zobowiązań w związku z prowadzeniem programu polityki zdrowotnej;
 • ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), która wprowadza możliwość dokonywania wydatków ze środków publicznych na podstawie zawartej ugody.

oraz zmiany wynikające z:

 • przepisów wprowadzających ustawę z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260);
 • ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

W pierwszej części publikacji autorzy: wybitni specjaliści, wykorzystujący swoje doświadczenie wynikające z praktyki oraz teoretycy zajmujący się tematyką  finansów publicznych  w sposób wyczerpujący objaśniają poszczególne artykuły ustawy, poruszając przy tym zagadnienia takie jak:

 • działanie oraz organizacja jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 • funkcjonowanie agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
 • zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
 • kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
 • zarządzanie państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
 • Wieloletni Plan Finansowy Państwa;
 • wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego;
 • budżet państwa w układzie zadaniowym;
 • planowanie, uchwalanie i wykonywanie, a także zakres budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 • zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
 • gospodarowanie środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
 • kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny oraz koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

W drugiej części publikacji omówiono takie zagadnienia jak:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (m.in. zakres, zasady, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar, przedawnienie oraz zatarcie skazania);
 • organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, takie jak komisje orzekające oraz Główna Komisja Orzekająca;
 • postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (m.in. zasady, dowody, zawiadomienie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające, wniosek o ukaranie, postępowanie przed komisją orzekającą, posiedzenie, rozprawa, zażalenia i odwołania, ponowne rozpoznanie sprawy, wznowienie postępowania, koszty postępowania).

Drugie wydanie Komentarza przedstawia rozbudowane połączenie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Autorzy wskazują także na znaczące problemy praktyczne, wynikające z niespójności niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie, podpowiadając konkretne rozwiązania.

Komentarz – dzięki praktycznym wskazówkom Autorów – pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych. W celu ułatwienia posługiwania się komentarzem i dla szybkiej orientacji w tekście wprowadzono rozbudowaną strukturą wewnętrzną, ze szczegółowym i przejrzystym podziałem zagadnień.

Na precyzyjną nawigację wewnętrzną składają się:

 • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z  wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Zespół autorski, pod redakcją Prof. WSIZ dr Wojciecha Misiąga, jako wybitne grono praktykujących specjalistów w dziedzinie finansów, stworzył niezbędny w pracy praktyków prawa zbiór objaśnień uwzględniający najnowszy stan prawny. Książka przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów. Stanowi również niezbędną pomoc dla urzędników organów publicznych związanych z sektorem finansów publicznych oraz samorządowych, a także doktorantów i aplikantów zawodów prawniczych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 17 grudnia 2018 r. do 17 grudnia 2019 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Ustawy o finansach publicznych,
 • Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych,
 • Ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych,
 • Ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym,
 • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Ustawy budżetowej,
 • Ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Premiera: 31 stycznia 2019
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 3
ISBN: 978-83-815-8037-3
Liczba stron: 1600
Oprawa: Twarda
Waga: 1884 g