Przedsprzedaż

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 350,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 369,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja naukowa: prof. WSIZ dr Wojciech Misiąg

Autor: dr hab. Michał Bitner, dr r.pr. Rafał Cieślak, dr Małgorzata Frysztak, Marek Głuch, Małgorzata Humel-Maciewiczak, Ireneusz Kołakowski, prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Janusz Kot, dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, dr Agnieszka Mikos-Sitek, prof. dr hab Artur Nowak-Far, Lidia Opioła, dr Wojciech Robaczyński, Anna Rotter, dr Tomasz Skica, dr Piotr Sołtyk, dr Karol Szmaj, Mateusz Winiarz, prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka, dr Julia Zdanukiewicz

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy. W publikacji znajduje się skomentowana ustawa z... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
Polecane z tym produktem
Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy. W publikacji znajduje się skomentowana ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Do publikacji została dołączona ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.).

Publikacja uwzględnia liczne zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania komentarza, w tym najnowsze zmiany w ustawie o finansach publicznych:

 • wchodzące w życie 1.1.2019 r. zmiany wprowadzone ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), której celem jest m.in. zracjonalizowanie możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienie ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego.
 • wchodzące w życie 2.1.2019 r. zmiany wprowadzone ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2354), której celem jest wskazanie naczelnika urzędu skarbowego jako organu pierwszej instancji właściwego do wydawania decyzji w stosunku do należności budżetowych z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o wykroczenia skarbowe;
 • wynikające z ustawy z 5.6.2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693) która wprowadza obowiązek uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w przedmiocie sposobu realizacji dużych inwestycji przy planowaniu inwestycji przez podmiot publiczny;
 • wynikające z ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1537) polegająca na dodaniu art. 3a, która wiążę się z jednoznacznym wyłączeniem stosowania art. 18 ust. 1 ustawy z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261) w stosunku do operacji finansowych związanych z budżetem Państwa, zaciąganiu kredytów i pożyczek. Brak konieczności zasięgania opinii Prokuratorii Generalnej przyspiesza proces decyzyjny i zapobiega wystąpieniu paraliżu w zakresie wykonywania budżetu;
 • wynikające z ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933) polegająca na dodaniu art. 54a, która daje możliwość zawarcia ugody przez jednostki sektora finansów publicznych w sprawie spornej należności cywilnoprawnej;
 • wynikające z ustawy z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), które wprowadziły istotne zmiany m.in. poprzez wprowadzenie art. 57a, 59a, które polegają na doprecyzowaniu regulacji prawnych w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności budżetowych oraz mają na celu zapewnienie przejrzystości stosowania przepisów normujących tryb udzielania preferencji (ulg) w spłacie należności cywilnoprawnych;
 • wynikające z ustawy z 15.12.2016 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 191), której celem jest wyeliminowanie wątpliwości w zakresie możliwości współpracy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (JST) a m.in. Skarbem Państwa w zakresie finansowania inwestycji drogowych;
 • wynikające z przepisów wprowadzających ustawę z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260);
 • wynikające z ustawy o zmianie ustawy z 15.12.2017 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62);
 • wynikające z ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

a także zmiany wchodzące od 1.9.2018 r.

 • wynikające z ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), dające możliwość jednostkom budżetowym, które prowadzą kształcenie zawodowe, gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego i wykorzystywaniu tych dochodów wyłącznie na cele kształcenia zawodowego;

oraz

 • projektowane zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2877), która poprzez zmianę brzmienia art. 78b, zapewnia Ministrowi Finansów możliwość przyjmowania wolnych środków w depozyt od podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

W ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych uwzględniono m.in. zmiany wynikające z:

 • wchodzącej w życie 1.1.2019 r. ustawy z 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, (Dz.U. z 2018 r., poz. 2192), która poprzez zmianę brzmienia art. 3 wskazuje na wyłączenie spod zakresu stosowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określonych enumeratywnie kategorii należności, kwalifikowanych do środków publicznych;
 • ustawy z 5.6.2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1693), która wprowadzając art. 18d uzupełniła ustawę o partnerstwie publiczno-prawnym w taki sposób, że zamawiający i ich pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za pominięcie trybu ustawy o umowie koncesji, jeżeli umowa została zawarta w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. W takim przypadku ocena zgodności z prawem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego następuje w świetle przepisów o zamówieniach publicznych;
 • ustawy z 29.9.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2110), która wprowadza kolejne naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z zaciąganiem zobowiązań w związku z prowadzeniem programu polityki zdrowotnej;
 • ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), która wprowadza możliwość dokonywania wydatków ze środków publicznych na podstawie zawartej ugody.

oraz zmiany wynikające z:

 • przepisów wprowadzających ustawę z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260);
 • ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Publikacja zawiera również odniesienia do Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Druk sejmowy Nr 2915).

W pierwszej części publikacji autorzy: wybitni specjaliści, wykorzystujący swoje doświadczenie wynikające z praktyki oraz teoretycy zajmujący się tematyką finansów publicznych w sposób wyczerpujący objaśniają poszczególne artykuły ustawy, poruszając przy tym zagadnienia takie jak:

 • działanie oraz organizacja jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 • funkcjonowanie agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
 • zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
 • kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
 • zarządzanie państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
 • Wieloletni Plan Finansowy Państwa;
 • wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego;
 • budżet państwa w układzie zadaniowym;
 • planowanie, uchwalanie i wykonywanie, a także zakres budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 • zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
 • gospodarowanie środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
 • kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny oraz koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

W drugiej części publikacji omówiono takie zagadnienia jak:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (m.in. zakres, zasady, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar, przedawnienie oraz zatarcie skazania);
 • organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, takie jak komisje orzekające oraz Główna Komisja Orzekająca;
 • postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (m.in. zasady, dowody, zawiadomienie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające, wniosek o ukaranie, postępowanie przed komisją orzekającą, posiedzenie, rozprawa, zażalenia i odwołania, ponowne rozpoznanie sprawy, wznowienie postępowania, koszty postępowania).

Drugie wydanie Komentarza przedstawia rozbudowane połączenie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa.Autorzy wskazują także na znaczące problemy praktyczne, wynikające z niespójności niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie, podpowiadając konkretne rozwiązania. Komentarz – dzięki praktycznym wskazówkom Autorów – pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych. W celu ułatwienia posługiwania się komentarzem i dla szybkiej orientacji w tekście wprowadzono rozbudowaną strukturą wewnętrzną, ze szczegółowym i przejrzystym podziałem zagadnień.

Na precyzyjną nawigację wewnętrzną składają się:

 • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Zespół autorski, pod redakcją Prof. WSIZ dr Wojciecha Misiąga, jako wybitne grono praktykujących specjalistów w dziedzinie finansów, stworzył niezbędny w pracy praktyków prawa zbiór objaśnień uwzględniający najnowszy stan prawny. Książka przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów. Stanowi również niezbędną pomoc dla urzędników organów publicznych związanych z sektorem finansów publicznych oraz samorządowych, a także doktorantów i aplikantów zawodów prawniczych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 28 stycznia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Ustawy o finansach publicznych,
 • Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych,
 • Ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji,
 • Ustawy o udzieleniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym,
 • Ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Ustawy budżetowej,
 • Ustaw o samorzadzie gminnym, powiatowym i województwa,
 • Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

 

Szczegóły

Premiera: 31 stycznia 2019
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 3
ISBN: 978-83-815-8037-3
Liczba stron: 1516
Oprawa: Twarda
Waga: 1884 g