Specustawa mieszkaniowa. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 119,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innych aktach prawnych – zwanej „specustawą mieszkaniową”. Porządkuje i wyjaśnia przepisy ustawy w celu ułatwienia bieżącego ich stosowania w praktyce. Komentarz daje odpowiedź na pytania związane z interpretowaniem i stosowanie analizowanego aktu prawnego. Opracowanie rozwiewa wątpliwości prawne ułatwiając stosowanie ustawy, w tym zarówno w celu realizacji inwestycji na jej podstawie, jak i ochrony interesu społecznego. Wskazano w nim również luki i niedoskonałości, wymagające wyeliminowania przez ustawodawcę... więcej ›

Opis książki

Niniejszy komentarz stanowi pierwsze na rynku książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innych aktach prawnych. Określana jest ona popularnie jako „specustawa mieszkaniowa", nazywana bywa też „lex deweloper".

Książka stanowi niezbędną lekturę i narzędzie pracy dla wszystkich osób, którym przychodzi stosować lub uwzględniać przepisy specustawy mieszkaniowej. Komentarz rozwieje wiele wątpliwości interpretacyjnych, które występują w praktyce, i przedstawi prawidłowe zasady przygotowywania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, a następnie właściwego postępowania z nim przez poszczególne organy. Przedstawia on zarówno sposoby wykorzystania specustawy do sprawniejszej realizacji inwestycji mieszkaniowych, jak też narzędzia, jakie daje ona w celu ochrony ładu przestrzennego i interesów lokalnej społeczności.

Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki:

 • ujęcie w jednej książce pełnej analizy wszystkich przepisów specustawy mieszkaniowej przy wykorzystaniu wszystkich metod wykładni;
 • poznanie stanowisk interpretacyjnych, jakie są możliwe na gruncie przepisów komentowanej ustawy;
 • poznanie rozwiązań problemów związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących;
 • przedstawienie prawnych sposobów przeciwdziałania inwestycjom mieszkaniowym godzącym w interes społeczności lokalnej;
 • poznanie roli, jakie ustawa przypisuje poszczególnym organom i podmiotom;
 • uzyskanie aktualnej wiedzy na temat zakresu stosowania specustawy mieszkaniowej i jej oddziaływania na inne akty i instytucje prawne, w tym na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • pełne zobrazowanie roli i kompetencji organów gminy na gruncie specustawy mieszkaniowej;
 • szczegółowe rozważania dotyczące właściwego postępowania z wnioskami o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i prawidłowego formułowania uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
 • przedstawienie dodatkowych uprawnień przysługujących inwestorowi na mocy specustawy mieszkaniowej;
 • wyjaśnienie sposobu wykorzystania przepisów specustawy mieszkaniowej do zapewnienia ładu przestrzennego oraz likwidacji deficytu mieszkaniowego;
 • omówienie charakteru prawnego aktów wydawanych na podstawie specustawy mieszkaniowej;
 • kompleksowe przedstawienie wątpliwości konstytucyjnych odnoszących się do przepisów specustawy mieszkaniowej.

W książce odpowiadamy na pytania, które mogą sprawiać najwięcej problemów w procesie stosowania przepisów specustawy mieszkaniowej, np.:

 • Czy regulacje specustawy mieszkaniowej są zgodne z Konstytucją RP?
 • Kiedy dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących na terenach podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową oraz jakie tereny się do tej kategorii zalicza?
 • Co oznacza „niesprzeczność" inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego jako warunek realizacji inwestycji niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
 • Co należy rozumieć przez tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, na których obecnie funkcje te nie są realizowane, w przypadku których warunek niesprzeczności inwestycji ze studium nie musi być spełniony?
 • Jak ma być przygotowana koncepcja urbanistyczno-architektoniczna inwestycji mieszkaniowej?
 • Jak sporządzić wniosek o ustalenie inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej i co powinien on zawierać oraz co należy do niego dołączyć?
 • Jakie są obowiązki i możliwości rady gminy oraz wójta przy załatwianiu wniosku o ustalenie inwestycji mieszkaniowej?
 • Jakie są obowiązki informacyjne na gruncie specustawy mieszkaniowej i jak przedstawia się udział społeczeństwa przy procedowaniu wniosku o ustalenie inwestycji w oparciu o specustawę mieszkaniową?
 • Jaka jest swoboda rady gminy w zakresie ustalenia lub odmowy ustalenia inwestycji na gruncie specustawy mieszkaniowej, a w tym – co należy rozumieć przez „stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy" oraz „potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy"?
 • Jaki charakter prawny ma uchwała rady gminy o ustaleniu lub odmowie ustalenia inwestycji mieszkaniowej?
 • Jak prawidłowo konstruować uchwałę w przedmiocie wniosku o ustalenie inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej?
 • Jakie są specyficzne uwarunkowania lokalizowania inwestycji mieszkaniowych na obszarach kolejowych oraz portów i przystani morskich?
 • Jakie wymogi wynikają ze specustawy mieszkaniowej dla wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących inwestycji odpowiadających inwestycjom mieszkaniowym oraz jakie są tego konsekwencje dla wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę?
 • Jak przedstawia się procedura postępowania na gruncie specustawy mieszkaniowej w sytuacji wyłączenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego?
 • Jak ukształtowana jest kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podlegających reżimowi specustawy mieszkaniowej?
 • Jaka jest swoboda rady gminy przy określaniu lokalnych standardów lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz jak prawidłowo formułować te standardy?
 • Jak liczyć parametry określone dla lokalnych standardów lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych?
 • Czy można uchwalać lokalne standardy lokalizacji i realizacji inwestycji towarzyszących np. określające wymogi dotyczące liczby miejsc parkingowych przy inwestycji towarzyszącej?
 • Jak stosować środki dyscyplinujące i wymuszające terminowe działanie organów na gruncie specustawy mieszkaniowej?
 • Jakie są wymogi związane z porozumieniem określającym sposób realizacji inwestycji towarzyszącej?
 • Jakie są konsekwencje uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących?
 • Jak przedstawia się kwestia uzyskania zgody wodnoprawnej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku inwestycji mieszkaniowej?
 • Jakie szczególne rozwiązania związane z usuwaniem drzew i krzewów przewiduje specustawa mieszkaniowa?
 • Jakie są możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej?
 • Jakie są możliwości ograniczenia w korzystaniu z innych nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących?
 • Jakie są wskazane zmiany przepisów specustawy mieszkaniowej?

Przedłożone opracowanie to rzetelny komentarz mający walor zarówno praktyczny, jak i naukowy. Autorzy wykładają i przedstawiają, jakie normy prawne wynikają z częstokroć złożonych przepisów analizowanej ustawy oraz powiązanych z nimi przepisów innych aktów, znacząco ułatwiając ich stosowanie. Nie stronią przy tym od oceny ich konstytucyjności czy zupełności. Jednocześnie charakteryzują poszczególne instytucje prawne, jakie wyłaniają się z tych przepisów (np. uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej), przyczyniając się do ich zrozumienia i osadzenia na gruncie nauki prawa.

dr hab. Adam Niewiadomski
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania
Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 554
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 860 g
 • ISBN: 978-83-8158-239-1
 • EAN: 9788381582391
 • Kod serwisu: 00794800

Kategorie

Tagi