Bestseller

Prawo budowlane 2021 - nowe zasady realizacji inwestycji

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,20 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opracowanie zawiera zbiór najważniejszych rozwiązań jakie wynikają z ostatnich nowelizacji prawa budowlanego i ma na celu fachowe przekazanie wiedzy z tego zakresu. Poradnik zawiera omówienie zasad przygotowania dokumentacji technicznej w tym projektu budowlanego, a także procedury uzyskiwania elektronicznych pozwoleń na budowę. W książce uwzględniono również opis zmian wprowadzonych regulacjami związanymi z COVID-19... więcej ›

Opis książki

Kompleksowa analiza zmian i ich wpływu na proces inwestycyjny

Opracowanie prezentuje pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem zmienionych nowelizacją z 13.2.2020r. zasad przygotowania i realizacji inwestycji zapisanych w ustawie z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane.

Szczególny nacisk autorzy położyli na zagadnieniach powodujące najwięcej problemów interpretacyjnych: nowych zasad sporządzania projektu budowlanego oraz kwalifikowania zamierzeń budowlanych pod kątem niezbędnych procedur administracyjnych.

Poradnik omawia również wszystkie nowelizacje, które nastąpiły po 13.2.2020r. ze szczególnym uwzględnieniem elektronizacji procedur administracyjnych.

Publikacja zawiera:

 • Eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i niejasności, poparte wieloletnim doświadczeniem autorów w zakresie inwestycji budowlanych.
 • Dokładne i przejrzyste prezentowanie zagadnień.
 • Wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.
 • Uwzględnienie najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa.
 • Tabelaryczne zestawienie niezbędnych czynności administracyjnych w zależności od przedmiotu inwestycji.

Każdy kto sięgnie po opracowanie, otrzyma informacje o nowych rozwiązaniach, tak aby mógł szybko poznać znaczenie i konsekwencje wprowadzonych zmian. 

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in. o:

 • zmianie definicji obszaru oddziaływania obiektu,
 • nowych wymaganiach co do projektu budowlanego,
 • zmianie w zakresie rodzajów inwestycji poddanych mechanizmowi zgody organu,
 • nowych zasad uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • nowych zasad legalizacji samowoli budowlanych,
 • wdrożeniu zasad inicjowania i rozpatrywania procedur budowlanych w formie elektronicznej.

Nowelizacja z 13.2.2020 r. obowiązująca od 19.9.2020 r. zapowiadana jako porządkująca i upraszczająca administracyjne procedury budowlane była niezwykle oczekiwana przez uczestników procesu inwestycyjnego, czyli inwestorów, inżynierów budownictwa, architektów, ale również pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej. Po kilku miesiącach stosowania nowych zasad można już częściowo ocenić, czy nowelizacja ta osiągnęła założone cele. Z całą pewnością po stronie korzyści można umieścić nowy układ art. 29 i 30 PrBud, w których znalazły się zamknięte katalogi inwestycji, pogrupowane według wymaganej formy uproszczonej zgody budowlanej lub jej braku.

Dyskusyjna pozostaje jednak kwestia podziału projektu budowlanego na trzy, zamiast na dwie, części i skierowania tematyki czysto technicznej do części wymaganej dopiero w fazie realizacji inwestycji. Problem stanowią wątpliwości co do zakresu tematycznego poszczególnych części projektu, których nie wyjaśnia do końca obowiązujące od 19.9.2020 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Publikacja podejmuje próbę zmierzenia się z powstałymi wątpliwościami w tej kwestii.

Kolejnym istotnym elementem zmian jest nowa uproszczona procedura legalizacyjna odnosząca się do starych samowoli budowlanych, która może zostać wszczęta w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, a organ nadzoru budowlanego nie wszczął postępowania wobec inwestora czy użytkownika realizowanego lub użytkowanego w warunkach samowoli obiektu.

W książce znalazł się także opis zmian wprowadzonych regulacjami związanymi z COVID-19, które na stałe pozostały w ogólnych przepisach prawa. Chodzi przede wszystkim o tryb uzyskiwania zgody na niestosowanie przepisów PrBud, wymogów planistycznych, czy z zakresu ochrony zabytków oraz środowiska w przypadku projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej. Regulacje związane z COVID-19 obejmują także dość szerokie spektrum zagadnień, istotnych z punktu widzenia inwestycji budowlanych. W publikacji omówiono więc zagadnienia dotyczące wszystkich postępowań administracyjnych, a budowlanych w szczególności, odnoszące się do bardzo ważnych spraw, jak np. bieg terminów ustawowych.

W opracowaniu uwzględniono też wpływ na procedury wydawania decyzji w procesie inwestycyjnym, a zwłaszcza pozwoleń na budowę, jaki wywarła nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uchwalona 30.3.2021 r. a obowiązująca od 13.5.2021r. Nowelizacja ta, kojarzona z wprowadzeniem nowych uprawnień dla organizacji ekologicznych i stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowych, które umożliwiają m.in. skuteczne wnioskowanie o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowych, wprowadziła też nowe obowiązki dla organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nowe zasady upływu terminów na wniesienie odwołań oraz skarg do sądów administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stan epidemii przyczynił się też do silniejszej motywacji we wprowadzaniu pełnej elektronizacji procedur administracyjnych towarzyszących procesom inwestycyjnym. Obecnie część wniosków budowlanych może być inicjowanych i rozpatrywanych przy pomocy platformy elektronicznej e-Budownictwo, a od 1.7.2021r. możliwość taka będzie dotyczyć już wszystkich procedur budowlanych. Obecnie uchwalono już szereg nowelizacji w KPA oraz PrBud umożliwiających i regulujących takie postępowania, a kolejne czekają na uchwalenie. Publikacja omówi szczegółowo zasady elektronizacji budowlanych procedur administracyjnych.

Na szczególną uwagę, zwłaszcza inwestorów, zasługują zestawiania ujęte w tabeli obejmującej te z inwestycje, które choć można zrealizować po dokonaniu zgłoszenia lub bez żadnej zgody budowanej, to jednak mogą one wymagać niektórych dokumentów i czynności, które zazwyczaj towarzyszą inwestycjom realizowanym na podstawie pozwolenia na budowę.

Wiele miejsca poświęcono zmianom, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. w tym dotyczących wzorów dokumentów i doręczeń w formie elektronicznej. 

I tak od lutego 2021 r. możliwe jest inicjowanie poprzez platformę ePUAP kilku rodzajów spraw (głównie zgłoszeń budowlanych) przy pomocy interaktywnych formularzy wzorów budowlanych, dostępnych na stronie e-Budownictwo prowadzonej przez Główny Urząd  Nadzoru Budowlanego. Obecnie w trakcie publikacji jest szereg rozporządzeń, które ustalają wzór każdego wniosku lub zgłoszenia budowlanego osobno. Zaletą tak przygotowanych formularzy jest ich interaktywność. Korzystanie z nich nie sprawia większych problemów, nawet osobom niedoświadczonym w wypełnianiu tego typu wniosków . Jeśli wnioskodawca nie posiada profilu zaufanego i nie może zainicjować sprawy drogą elektroniczną, to strona e-Budownictwo umożliwia wydrukowanie wypełnionego formularza w celu złożenia go w kancelarii organu AA-B w tradycyjnej, papierowej formie po złożeniu własnoręcznego podpisu.

Oprócz możliwości składania wniosków i dokonywania zgłoszeń w formie elektronicznej od lipca 2021 r. również wszystkie wymagane załączniki będą mogły mieć postać elektroniczną, łącznie z najważniejszym z nich, tj. projektem budowlanym. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje obecnie nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w celu określenia jednolitego formatu elektronicznego dla projektów budowlanych. Zgodnie z deklaracjami resortu, w celu uniknięcia problemów natury technicznej, kierowane do organów AA-B w formie elektronicznej dokumenty będą mogły być przechowywane w chmurze obliczeniowej

Planowany termin wdrożenia od 1.7.2021 r. trybu doręczeń elektronicznych, został przez Sejm w czerwcu br. przesunięty na 5.10.2021 r. Dodatkowo zmianie uległ terminu stosowania e-doręczeń dla administracji rządowej termin przesunięto z 1.10.2021 na 5.7.2022 r. (czyli o 9 miesięcy), a dla administracji rządowej oraz ZUS, KRUS i NFZ z 1.1.2022 r, na 5.7.2022 r. (czyli o 6 miesięcy). Jednak najważniejsze cele tego rozwiązania pozostały i mają polegać na stworzeniu jednolitych zasad wymiany korespondencji drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami publicznymi oraz podmiotami publicznymi a niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi. Gwarancją realizacji tego celu będzie powołana do życia publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, którego uzupełnieniem stanie się publiczna usługa hybrydowa zapewniająca wysyłkę korespondencji, w domyślnej postaci elektronicznej również w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo lub takimi, które na wymianę elektronicznej korespondencji z różnych przyczyn nie są gotowe. Przepisy wprowadzające DorElektrU przewidują terminy wejścia w życie jej poszczególnych części w dość długim okresie: od 5.7.2022 r. do 1.10.2029 r. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe w harmonogramie wprowadzania nowych przepisów znalazły się niemal na końcu i dzięki temu nie objęła ich nowelizacja z czerwca 2021 r. a więc zgodnie z brzmieniem pierwotnym DorElektrU mają czas do końca 2023 r. (a dla doręczeń hybrydowych do dnia 1.10.2029 r.), aby w pełni przejść na nowe zasady doręczeń elektronicznych. Najwcześniej stosowanie nowych zasad mają wdrożyć organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy a najpóźniej sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna. Do tego czasu procedury budowlane będą rozpatrywane z wykorzystaniem korespondencji elektronicznej tylko wówczas, gdy inwestor wyraźnie to zadeklaruje w swoim wniosku.

Zmiana Prawa budowlanego, która obowiązuje od 1.7.2021 r. oprócz dopuszczenia wersji elektronicznej wszelkich wniosków i dokumentów budowlanych zmodyfikowała również zakres oświadczeń projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 34 ust. 3e PrBud w oświadczeniu takim powinny być jedynie wskazane imiona, nazwiska i numery uprawnień budowlanych projektantów sprawdzających oraz branżowych, współpracujących z projektantem koordynującym.

Z dniem 1.7.2021 r. powstanie jeszcze jeden nowy obowiązek skierowany do władających budynkami. Będą oni bowiem zobowiązani do składania w urzędach gmin deklaracji o zastosowanych w administrowanych obiektach źródłach ogrzewania. Deklaracje te są niezbędne do założenia i prowadzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Względem nowych obiektów obowiązek ten należy spełnić w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym rozpocznie się legalne użytkowanie budynku, a więc po dniu kiedy zgłoszenie o zakończeniu budowy stało się skuteczne lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie ostateczna. Niewywiązanie się z tej powinności podlega grzywnie w wysokości do 5000 zł. Obowiązek ten powstał na mocy art. 27g wprowadzonego nowelizacją z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 2127).

W publikacji znajdą się także odniesienia do planowanych zmian w Prawie budowlanym dotyczących założeń rządowego projektu Polski Ład, który daje możliwość budowy budynków o płaskim dachu i powierzchni zabudowy do 70 m2 (z poddaszem nawet do 90 m2) bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, ale po dokonaniu zgłoszenia.

W publikacji znajdują się następujące wzory dokumentów:

 • Wzór Nr 1. Oświadczenie projektanta dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.
 • Wzór Nr 2. Oświadczenie projektanta dotyczące sieci ciepłowniczej.
 • Wzór Nr 3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 • Wzór Nr 4. Oświadczenie projektanta/projektanta sprawdzającego*) o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
 • Wzór Nr 5. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (PB-0).
 • Wzór Nr 6. Wniosek o przeniesienie zgody budowlanej.
 • Wzór Nr 7. Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo.
 • Wzór Nr 8. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z art. 71 ust. 4c Prawa budowlanego.
 • Wzór Nr 9. Zmiana sposobu użytkowania.
 • Wzór Nr 10. Postanowienie - opłata legalizacyjna z art. 71a ust. 2 Prawa budowlanego.
 • Wzór Nr 11. Postanowienie - wezwanie do uzupełnienia dokumentów z art. 71 ust. 3 Prawa budowlanego.
 • Wzór Nr 12. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.
 • Wzór Nr 13. Sprzeciw z art. 71 ust. 3 lub 5 Prawa budowlanego.
 • Wzór Nr 14. Wniosek o legalizację samowoli budowlanej.
 • Wzór Nr 15. Decyzja dotycząca sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego (art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego).
 • Wzór Nr 16.Wniosek o przeniesienie decyzji o wznowieniu robót budowlanych.

Spis treści

Wykaz skrótów

O autorach

Wstęp

Rozdział I. Obszar oddziaływania obiektu (Krzysztof Szocik)

 • 1. Definicja i sposób wyznaczenia
 • 2. Weryfikacja obszaru oddziaływania obiektu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
 • 3. Krąg stron postępowania o pozwolenie na budowę

Rozdział II. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (Magdalena Stachal)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Główne zasady uzyskania odstępstwa
 • 3. Właściwość organu
 • 4. Ograniczenia terminowe uzyskania odstępstwa
 • 5. Wymogi wniosku o odstępstwo
 • 6. Ocena wniosku przez właściwego ministra i charakter postanowienia w przedmiocie odstępstwa
 • 7. Przymiot strony postępowania w przedmiocie zgody na odstępstwo
 • 8. Wprowadzenie elektronicznej formy wniosku

Rozdział III. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie lub brak formalności – zasady korzystania z art. 29 i 30 PrBud (Dagmara Kafar)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Podstawowe zasady uzyskiwania pozwoleń na budowę i dokonywanie zgłoszeń
 • 3. Grupy inwestycji pod kątem niezbędnej formy zgody budowlanej
 • 4. Kwalifikacja przedmiotu inwestycji pod kątem rodzaju inwestycji oraz formy zgody budowlanej

Rozdział IV. Pozwolenie na rozbiórkę (Kamil Sielicki)

 • 1. Tryb i warunki uzyskiwania pozwolenia na rozbiórkę
  • 1.1. Początek – pozwolenie
  • 1.2. Oceny oddziaływania na środowisko
  • 1.3. Inne dokumenty
  • 1.4. Zgody dotyczące energetyki
 • 2. Wyjątki w uzyskaniu pozwolenia

Rozdział V. Zakres obowiązków i kompetencji projektanta jako uczestnika procesu budowlanego (Dagmara Kafar)

 • 1. Zagadnienia wstępne
  • 1.1. Uprawnienia projektanta
  • 1.2. Nowelizacja w zakresie uproszczenia procedur administracyjnych
 • 2. Koordynacja sporządzania wielobranżowego projektu budowlanego, rola projektantów branżowych oraz projektantów sprawdzających
 • 3. Oświadczenia projektantów załączane do projektów lub wniosków budowlanych

Rozdział VI. Warunki techniczne przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej (Magdalena Stachal)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Weryfikacja uzbrojenia terenu na etapie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • 3. Sposoby realizacji przyłączy na gruncie PrBud
  • 3.1. Warunki przyłączenia do sieci
  • 3.2. Przyłącza do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Rozdział VII. Nowe zasady sporządzania projektu budowlanego (Jakub Kornecki)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Zakres zmian w PrBud dotyczący projektu budowlanego
  • 2.1. Rozdzielenie odpowiedzialności
  • 2.2. Relacja pomiędzy inwestorem a projektantem
 • 3. Ogólne zasady sporządzania PZT, PAB i PT
  • 3.1. Projekt budowlany
  • 3.2. Projekt zagospodarowania działki
  • 3.3. Projekt architektoniczno-budowlany
  • 3.4. Projekt techniczny
  • 3.5. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
 • 4. Zawartość poszczególnych części projektu budowlanego
  • 4.1. Część opisowa projektu budowlanego
  • 4.2. Część rysunkowa projektu
 • 5. Zasady sporządzania PAB
 • 6. Znaczenie poszczególnych elementów w procesie inwestycyjnym

Rozdział VIII. Zakres analizy dokonywanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w trakcie postępowania o pozwolenie na budowę oraz niektórych zgłoszeń budowlanych (Magdalena Stachal)

 • 1. Zakres analizy po zmianach z września 2020 r.
  • 1.1. Projekt techniczny
  • 1.2. Usprawnienie procesu
 • 2. Przedmiot analizy organu administracji architektoniczno-budowlanej
 • 3. Zgłoszenia podlegające weryfikacji w zakresie wskazanym w art. 35 ust. 1 PrBud

Rozdział IX. Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego oraz innych ustaleń zgody budowlanej (Kamil Sielicki)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Istotne odstąpienie od warunków zgody budowlanej
 • 3. Skutki prowadzenia robót budowlanych bez uzyskania zezwolenia na dokonanie istotnego odstępstwa
 • 4. Odstępstwo istotne a tryb nadzywaczjny KPA
 • 5. Wyjątki od uznania odstąpienia jako istotne

Rozdział X. Ostateczność, prawomocność, wykonalność oraz trwałość decyzji o pozwoleniu na budowę (Krzysztof Szocik)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Ostateczność decyzji administracyjnej
  • 2.1. Prawomocność decyzji administracyjnej
  • 2.2. Wykonalność decyzji administracyjnej
  • 2.3. Trwałość decyzji administracyjnych

Rozdział XI. Wykonalność zgłoszeń budowlanych (Dagmara Kafar)

 • 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Wykonalność zgłoszenia budowlanego
  • 1.2. Rola organu administracji architektoniczno-budowlanej
 • 2. Znaczenie zgłoszenia w procesie inwestycyjnym

Rozdział XII. Przeniesienie zgody budowlanej na inny podmiot (Magdalena Stachal)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Właściwość organu
 • 3. Wniosek o przeniesienie zgody budowlanej
 • 4. Strony postępowania
 • 5. Związany charakter decyzji
 • 6. Dopuszczalność częściowego przeniesienia zgody budowlanej
 • 7. Przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
 • 8. Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną

Rozdział XIII. Rozpoczęcie robót budowlanych (Dagmara Kafar)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Rola kierownika budowy, inwestora, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
 • 3. Znaczenie projektu technicznego – trzeciej części projektu budowlanego

Rozdział XIV. Legalne użytkowanie obiektu (Dagmara Kafar)

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Kontrola inspektora nadzoru budowlanego
 • 3. Deklaracje o zastosowanych w administrowanych obiektach źródłach ogrzewania

Rozdział XV. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Magdalena Stachal)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
 • 3. Procedura poprzedzająca zmianę sposobu użytkowania obiektu
 • 4. Rodzaje rozstrzygnięć organu administracji architektoniczno-budowlanej
 • 5. Termin przystąpienia inwestora do zmiany użytkowania
 • 6. Zmiana sposobu użytkowania na terenach zamkniętych
 • 7. Możliwość dokonania zgłoszenia w drodze elektronicznej
 • 8. Zmiana sposobu użytkowania bez uprzedniego zgłoszenia
  • 8.1. Opłata legalizacyjna
  • 8.2. Sposób zakończenia postępowania
  • 8.3. Postępowanie naprawcze

Rozdział XVI. Samowola budowlana (Kamil Sielicki)

 • 1. Istota samowoli budowlanej
 • 2. Legalizacja zwykła i uproszczona
  • 2.1. Tryb zwykły
  • 2.2. Wymagane dokumenty i opłata legalizacyjna
  • 2.3. Decyzja legalizacyjna
  • 2.4. Zagadnienia intertemporalne
  • 2.5. Legalizacja uproszczona
 • 3. Samowola w ujęciu art. 50 ust. 1 PrBud

Rozdział XVII. Trwałe efekty przepisów specustawy dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dagmara Kafar)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Terminy postępowań administracyjnych
  • 2.1. Zawieszenie terminów
  • 2.2. Specjalny tryb
  • 2.3. Przywrócenie terminu
 • 3. Lokalizowanie urządzeń telekomunikacyjnych
 • 4. Inwestycje związane ze zwalczaniem skutków epidemii
  • 4.1. Inwestycje bez PrBud
  • 4.2. Doprecyzowanie przepisów
  • 4.3. Bez użytkowania

Rozdział XVIII. Elektronizacja procesu budowlanego (Dagmara Kafar, Krzysztof Szocik)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Baza wniosków
 • 3. Tryb doręczeń elektronicznych
 • 4. Nowe zasady doręczeń elektronicznych

Rozdział XIX. Kluczowy wyrok TK dotyczący PrBud (Krzysztof Szocik)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Geneza wyroku
 • 3. Ciąg dalszy wątpliwości

Rozdział XX. Wzory dokumentów

 • Wzór Nr 1. Oświadczenie projektanta dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej
 • Wzór Nr 2. Oświadczenie projektanta dotyczące sieci ciepłowniczej
 • Wzór Nr 3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
 • Wzór Nr 4. Oświadczenie projektanta/projektanta sprawdzającego*) o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego
 • Wzór Nr 5. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (PB-0)
 • Wzór Nr 6. Wniosek o przeniesienie zgody budowlanej
 • Wzór Nr 7. Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo
 • Wzór Nr 8. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z art. 71 ust. 4c Prawa budowlanego
 • Wzór Nr 9. Zmiana sposobu użytkowania
 • Wzór Nr 10. Postanowienie – opłata legalizacyjna z art. 71a ust. 2 Prawa budowlanego
 • Wzór Nr 11. Postanowienie – wezwanie do uzupełnienia dokumentów z art. 71 ust. 3 Prawa budowlanego
 • Wzór Nr 12. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
 • Wzór Nr 13. Decyzja w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 3 lub 5 Prawa budowlanego)
 • Wzór Nr 14. Wniosek o legalizację samowoli budowlanej
 • Wzór Nr 15. Decyzja dotycząca sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego (art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego)
 • Wzór Nr 16. Wniosek o przeniesienie decyzji o wznowieniu robót budowlanych

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 262
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 440 g
 • ISBN: 978-83-8235-611-3
 • EAN: 9788382356113
 • Kod serwisu: 00901000

Kategorie