Prawo wodne. Komentarz dla jednostek samorządowych + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 211,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 199,20 zł
  Cena katalogowa: 249,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja to najbardziej aktualny komentarz do ustawy z dnia 20.7.2017 r. – Prawo wodne dedykowany dla JST. Jednostki samorządowe nie stosują przepisów Prawa wodnego w pełnym zakresie, bowiem część regulacji zawartych w ustawie nie dotyczy ich zadań i obowiązków. Stąd też... więcej ›

Opis książki

Publikacja to najbardziej aktualny komentarz do ustawy z dnia 20.7.2017 r. – Prawo wodne dedykowany dla JST. Jednostki samorządowe nie stosują przepisów Prawa wodnego w pełnym zakresie, bowiem część regulacji zawartych w ustawie nie dotyczy ich zadań i obowiązków. Stąd też propozycja skomentowania wybranych zagadnień odnoszących się bezpośrednio do JST. Mnogość szczegółów zawartych w Prawie wodnym, dotyczących m.in. zakresu niezbędnych materiałów, skomplikowane procedury, a także istotne konsekwencje wynikające z niedostosowania się do wymagań nakazują wysoką ostrożność w interpretacji omawianych przepisów. Przygotowany komentarz z pewnością wyjaśni wiele pojawiających się wątpliwości.

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy przez jednostki samorządowe, a także innych aktów prawnych powiązanych z tą regulacją. Publikację wyróżnia prosty język i liczne przykłady z praktyki, orzecznictwa i doktryny, pozwalające na bezproblemowe stosowanie poszczególnych przepisów Prawa wodnego, które niejednokrotnie zawierają wzajemne powiązania pomiędzy artykułami ustawy, przez co przysparzają wiele problemów interpretacyjnych.

W publikacji wyjaśniono m.in. następujące zagadnienia dotyczące:

 • wód wykorzystywanych do kąpieli,
 • ochrony ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych,
 • melioracji wodnych,
 • gospodarowania mieniem skarbu państwa,
 • instrumentów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami,
 • zgłoszenia wodnoprawnego,
 • oceny wodnoprawnej,
 • tworzenia spółek wodnych i związków wałowych,
 • odpowiedzialności odszkodowawczej i administracyjnych kar pieniężnych.

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jak tworzyć kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli?
 • W jaki sposób chroni się ujęcia wody?
 • Jakie są rodzaje metod melioracji?
 • Które podmioty są odpowiedzialne za wykonanie, finansowanie i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych?
 • Jak przebiega procedura ustalania, wnoszenia lub zmiany wysokości opłaty melioracyjnej?
 • Jakie są wymogi formalne i proces dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego?
 • W jakich przypadkach należy wystąpić o wydanie oceny wodnoprawnej i jak przebiega ten proces?
 • Jak tworzy się spółki wodne i związki wałowe, na jakich zasadach one działają, jak wygląda nadzór i kontrola nad ich działalnością, a także jak przebiega procedura ich likwidacji?
 • Jak wygląda postępowanie w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej?

Spis treści

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – wyciąg

Dział II. Korzystanie z wód

Rozdział 2. Wody wykorzystywane do kąpieli

Art. 37. [Kąpieliska, sezon kąpielowy]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Uchwała wyznaczająca sezon kąpielowy
 • III. Uchwała określająca wykaz kąpielisk
 • IV. Organizator kąpieliska
 • V. Wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie
 • VI. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
 • VII. Warunki utworzenia kąpieliska na terenie parku narodowego

Art. 38. [Ewidencja kąpielisk]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zakres informacji ujętych w ewidencji
 • III. Udostępnianie informacji

Art. 39. [Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
 • III. Zgłoszenie wodnoprawne

Art. 40. [Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli]

Art. 40a. [Zastosowanie przepisów KPA]

Art. 41. [Ocena jakości wody]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Wymogi dotyczące wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
 • III. Przekazywanie informacji

Art. 42. [Badania jakości wody]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Częstotliwość badań i szczegółowe wytyczne ich przeprowadzenia
 • III. Kary

Art. 43. [Kontrola urzędowa jakości wody]

Art. 44. [Informacja o liczbie kąpielisk]

Art. 45. [Oznakowanie]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zakaz kąpieli – oznakowanie
 • III. Rezygnacja z prowadzenia kąpieliska a obowiązek oznakowania

Art. 46. [Łączenie, podział kąpielisk]

Art. 47. [Badania równoważności metody alternatywnej]

Art. 48. [Delegacja ustawowa]

Art. 49. [Delegacja ustawowa]

Dział III. Ochrona wód

Rozdział 6. Ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych

Art. 120. [Działania w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wód]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Strefy ochronne dedykowane ujęciom wody
 • III. Obszary ochronne przeznaczone dla zbiorników wód śródlądowych
 • IV. Cele ustanowienia stref i obszarów ochronnych

Art. 121. [Strefa ochronna]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Teren ochrony pośredniej i bezpośredniej
 • III. Obowiązek ustanawiania stref ochronnych

Art. 122. [Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych]

Art. 123. [Wyznaczenie terenu ochrony pośredniej]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Dokumentacja

Art. 124. [Wyznaczenie strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Podstawa wyznaczania stref ochronnych

Art. 125. [Tablice informujące o ustanowieniu strefy ochronnej]

 • I. Oznakowanie terenu ochrony pośredniej
 • II. Kary za niszczenie tablic

Art. 126. [Delegacja ustawowa]

Art. 127. [Zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Decyzja ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej
 • III. Definicja gruntu
 • IV. Konsekwencje naruszeń

Art. 128. [Działania na terenie ochrony bezpośredniej]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Nakaz odpowiedniego zbierania i odprowadzania wód
 • III. Nakaz sposobu zagospodarowania terenów ochrony bezpośredniej
 • IV. Nakaz odprowadzania ścieków poza obszar ochrony bezpośredniej
 • V. Ograniczenie swobody wstępu na obszar bezpośredniej ochrony ujęcia wody
 • VI. Konsekwencje niewypełnienia nakazów

Art. 129. [Ogrodzenie terenu ochrony bezpośredniej]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Oznaczenie obszarów wód powierzchniowych

Art. 130. [Zakaz wykonywania robót lub czynności powodujących zmniejszenie przydatności wody]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Lista ograniczeń
 • III. Ograniczenie wykonywania czynności i robót
 • IV. Nakaz prowadzenia upraw rolnych i leśnych

Art. 131. [Warunki infiltracji zanieczyszczeń]

Art. 132. [Obowiązek zlikwidowania nieczynnych studni]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Wszczęcie postępowania
 • III. Warunki nakazania usunięcia studni

Art. 133. [Ustanowienie strefy ochronnej, analiza ryzyka]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Przepisy przejściowe
 • III. Ustanowienie strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej
 • IV. Analiza ryzyka

Art. 134. [Wezwanie właściciela ujęcia wody do przekazania dokumentacji hydrogeologicznej lub hydrologicznej]

 • I. Koszty ustanowienia strefy ochronnej
 • II. Konsekwencje niesporządzenia analizy ryzyka

Art. 135. [Organy ustanawiające strefy ochrony]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Procedura ustanawiania stref ochronnych
 • III. Konflikt kompetencyjny

Art. 136. [Określenie obszaru terenu ochrony bezpośredniej]

Art. 137. [Czynności przy ustanawianiu strefy ochronnej przez wojewodę]

Art. 138. [Treść wniosku właściciela ujęcia wody]

Art. 139. [Definicja obszarów ochronnych]

Art. 140. [Katalog zakazów]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Cel wprowadzenia zakazów
 • III. Obszary działalności objętych zakazami
 • IV. Rodzaje ograniczeń

Art. 141. [Ustanowienie obszaru ochronnego w drodze aktu prawa miejscowego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Akt ustanawiający strefy ochronne
 • III. Zawartość wniosku

Art. 142. [Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości]

Dział V. Budownictwo wodne i melioracje wodne

Rozdział 2. Melioracje wodne

Art. 195. [Pojęcie melioracji wodnych]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Metody melioracji
 • III. Urządzenia melioracji wodnych

Art. 196. [Ewidencja urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Bazy danych
 • III. Prowadzenie ewidencji melioracji wodnych
 • IV. Zgłaszanie urządzeń melioracji wodnych do ewidencji
 • V. Udostępnianie danych z ewidencji melioracji wodnych
 • VI. Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych

Art. 197. [Katalog urządzeń melioracji wodnych]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Urządzenia melioracji wodnych
 • III. Rodzaje urządzeń melioracji wodnych
 • IV. Inne urządzenia i budowle

Art. 198. [Zachowanie zróżnicowanych biocenoz polnych i łąkowych]

Art. 199. [Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych, podmioty zobowiązane]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Wykonanie urządzeń melioracji wodnych na koszt Skarbu Państwa
 • III. Wykonanie urządzeń wodnych niebędących urządzeniami melioracji wodnych

Art. 200. [Opłata melioracyjna, raty]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Wysokość opłaty melioracyjnej i raty

Art. 201. [Wnoszenie opłat]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Egzekucja i przedawnienie

Art. 202. [Zmiana ustalonej wysokości opłaty melioracyjnej]

Art. 203. [Programowanie, planowanie i nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych]

Art. 204. [Roszczenie o odszkodowanie]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Tryb dochodzenia roszczeń i przedawnienie
 • III. Wyłączenia odpowiedzialności
 • IV. Właściciel gruntu a zainteresowany właściciel gruntu

Art. 205. [Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych, podmioty zobowiązane]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zainteresowani właściciele gruntów
 • III. Decyzje zobowiązujące
 • IV. Dofinansowanie utrzymania z budżetu JST

Art. 206. [Decyzja w sprawie utrzymywania urządzeń]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Adresat decyzji
 • III. Właściwość organów
 • IV. Pozwolenia wodnoprawne

Art. 207. [Działanie na rzecz Skarbu Państwa]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zakres realizacji zadań
 • III. Wody Polskie jako strona umów dotyczących urządzeń melioracji wodnych

Art. 208. [Umożliwienie wejścia na grunt]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Sankcja

Art. 209. [Utrzymywanie urządzeń w granicach parku narodowego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Parki narodowe

Art. 210. [Upoważnienie ustawowe]

Dział VI. Gospodarowanie mieniem Skarnu Państwa

Rozdział 4. Gospodarowanie mieniem Skarnu Państwa

Art. 258. [Zakres reprezentacji Skarbu Państwa]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Wody Polskie
 • III. Reprezentacja Skarbu Państwa
 • IV. Potwierdzenie reprezentacji Skarbu Państwa

Art. 259. [Parki narodowe, prawo użytkowania wieczystego]

Art. 260. [Ustanowienie, wygaśnięcie trwałego zarządu urzędów morskich]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Decyzja administracyjna

Art. 261. [Użytkowanie za opłatą roczną]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Warunki oddania w użytkowanie
 • III. Umowa użytkowania
 • IV. Opłata roczna
 • V. Zwolnienia z opłaty

Art. 262. [Maksymalna stawka opłaty rocznej]

Art. 263. [Uprawnienia właściciela do pobierania pożytków]

Art. 264. [Rozporządzanie nieruchomościami niebędącymi mieniem]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Wyłączenia
 • III. Sposób rozporządzania
 • IV. Wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia

Art. 265. [Przetarg]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Przetarg
 • III. Ogłoszenie o przetargu
 • IV. Zaskarżenie przetargu
 • V. Droga bezprzetargowa

Art. 266. [Upoważnienie ustawowe]

Dział IX. Zgoda wodnoprawna

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 388. [Etapy udzielania zgody wodnoprawnej]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zasada uprzedniości

Art. 389. [Działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne
 • III. Szczególne korzystanie z wód

Art. 390. [Zakres wymagań określonych w pozwoleniu wodnoprawnym]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
 • III. Definicje ustawowe i ich wzajemna relacja
 • IV. Zanieczyszczenie wód środkami chemicznymi
 • V. Obowiązki organu właściwego do wydania pozwolenia

Art. 391. [Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego]

Art. 392. [Odesłanie do przepisów Prawa ochrony środowiska]

Art. 393. [Pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Sposoby ustalania pierwszeństwa w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych
 • III. Pierwszeństwo właściciela obiektu
 • IV. Pozwolenie wodnoprawne w ujęciu cywilnoprawnym

Art. 394. [Czynności wymagające zgłoszenia wodnoprawnego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Katalog działań wymagających zgłoszenia wodnoprawnego
 • III. Zasada kumulowania

Art. 395. [Czynności niewymagające pozwolenia]

Art. 395a. [Powiadomienie]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Elementy obligatoryjne powiadomienia

Art. 396. [Zakaz naruszeń]

 • I. Badanie zgodności pozwolenia wodnoprawnego
 • II. Katalog naruszeń

Art. 397. [Organy właściwe w sprawie zgód wodnoprawnych]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Właściwość organów

Art. 397a. [Wzory wniosków oraz wzór zgłoszenia, forma]

Art. 398. [Opłaty]

 • I. Zasada odpłatności
 • II. Termin uiszczenia opłaty
 • III. Zwrot opłaty
 • IV. Wpływy z opłat
 • V. Odpowiednie stosowanie przepisów OrdPU oraz EgzAdmU

Rozdział 2. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Art. 399. [Przyczyny odmowy]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Katalog przesłanek odmownych

Art. 400. [Decyzja na czas określony]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Wyjątek od zasady
 • III. Upublicznianie informacji o wszczęciu postępowania
 • IV. Operat wodnoprawny

Art. 401. [Strony postępowania]

 • I. Ustalenie stron postępowania
 • II. Zasady doręczania zawiadomienia o wszczęciu postępowania
 • III. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości lub brak danych

Art. 402. [Wyłączenie stosowania]

Art. 402a. [Zastosowanie przepisów ustawy]

Art. 403. [Wskazanie celu projektowanych urządzeń wodnych i innych robót]

Art. 404. (uchylony)

Art. 405. [Obowiązek stosowania metodyk referencyjnych analizy]

Art. 406. [Dopuszczalność stosowania innej metodyki]

Art. 407. [Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Elementy wniosku

Art. 408. [Forma sporządzenia operatu]

Art. 409. [Zawartość operatu]

Art. 409a. [Zatwierdzenie instrukcji]

Art. 410. [Obowiązek wykonania ekspertyzy]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Naruszanie interesu osób trzecich
 • III. Obowiązek wykonania ekspertyzy i przygotowania instrukcji gospodarowania wodami

Art. 411. [Następca prawny, przejęcie praw i obowiązków]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Sukcesja uniwersalna
 • III. Przejęcie praw i obowiązków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym

Art. 411a. [Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Przesłanki umożliwiające przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego
 • III. Decyzja o przeniesieniu

Art. 412. [Przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego]

 • I. Wydanie promesy
 • II. Następstwa wydania promesy

Art. 413. [Upoważnienie ustawowe]

Rozdział 3. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego

Art. 414. [Przesłanki wygaśnięcia pozwolenia]

 • I. Powody wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
 • II. Wydłużenie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

Art. 415. [Przesłanki cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Przyczyny zależne i niezależne

Art. 416. [Przegląd pozwoleń wodnoprawnych]

Art. 417. [Odszkodowanie za cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Przesłanki do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia

Art. 418. [Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia]

Art. 419. [Obowiązek usunięcia urządzeń wodnych]

Art. 420. [Wyłączenie stosowania]

Art. 420a. [Obowiązek informacyjny]

Rozdział 4. Zgłoszenie wodnoprawne

Art. 421. [Elementy zgłoszenia wodnoprawnego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Czynności wymagające zgłoszenia wodnoprawnego
 • III. Elementy zgłoszenia wodnoprawnego

Art. 422. [Dokumenty dodatkowe]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Skutki braku przedłożenia wszystkich załączników

Art. 423. [Termin zgłoszenia wodnoprawnego, sprzeciw]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Uzupełnienie zgłoszenia wodnoprawnego
 • III. Sprzeciw
 • IV. Zaświadczenie
 • V. Obowiązek informacyjny

Art. 424. [Decyzja stwierdzająca wymagania w zakresie gospodarowania wodami]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Decyzje określające warunki wykonania urządzeń wodnych lub innych działań wymagających zgłoszenia
 • III. Decyzje dotyczące ochrony interesu osób trzecich

Art. 424a. [Stosowanie przepisów KPA]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Milczące załatwienie sprawy
 • III. Wątpliwości interpretacyjne
 • IV. Niedopuszczalność zawieszenia postępowania

Art. 424b. [Zastosowanie przepisów]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
 • III. Zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu

Rozdział 5. Oceny wodnoprawne

Art. 425. [Zakres inwestycji lub działań wymagających oceny wodnoprawnej]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Obowiązek uzyskania oceny wodnoprawnej
 • III. Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie oceny wodnoprawnej

Art. 426. [Wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Właściwość organu
 • III. Opłata

Art. 427. [Zakres wniosku]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Cele środowiskowe
 • III. Ocena wodnoprawna

Art. 428. [Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępująca ocenę wodnoprawną]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
 • III. Przenikanie procedur

Art. 429. [Analiza wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków

Art. 430. [Stwierdzenie korzystnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych]

Art. 431. [Inne przesłanki wydania oceny wodnoprawnej]

Art. 432. [Stwierdzenie negatywnego wpływu, postępowanie]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Potwierdzenie spełnianych warunków

Art. 433. [Analiza dokumentów potwierdzających spełnienie warunków]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Potwierdzenie spełnienia warunków
 • III. Wiarygodność dokumentów

Art. 434. [Następstwa analizy]

Art. 435. [Wykaz planowanych inwestycji lub działań]

Art. 436. [Uwzględnienie działań w aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Cele działań
 • III. Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Art. 437. [Zbieg postępowań, ocena skumulowanego oddziaływania inwestycji lub działania]

Art. 438. [Wygaśnięcie oceny]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Wątpliwości interpretacyjne

Art. 439. [Deklaracja zgodności]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Ułatwienia dla inwestorów
 • III. Odmowa wydania zaświadczenia
 • IV. Okres ważności deklaracji

Art. 440. [Wzór deklaracji]

Art. 440a. [Dokument]

 • I. Cel wprowadzenia art. 440a PrWod
 • II. Zakres zastosowania
 • III. Procedura wystawienia dokumentu

Dział X. Spółki wodne i związki wałowe

Rozdział 1. Tworzenie spółek wodnych i związków wałowych

Art. 441. [Forma prawna]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Forma prawna
 • III. Charakter działalności
 • IV. Cele działalności
 • V. Zasady rachunkowości

Art. 442. [Odpowiednie stosowanie przepisów]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Spółka wodna a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
 • III. Umowa

Art. 443. [Formy korzystania z pomocy finansowej]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zakres podmiotowy
 • III. Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji celowej z budżetu JST
 • IV. Pomoc publiczna i pomoc de minimis

Art. 444. [Związki spółek wodnych]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Finansowanie działalności
 • III. Właściwość wojewody w stosunku do związków spółek wodnych

Art. 445. [Związki wałowe]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Odpowiednie stosowanie przepisów o spółkach wodnych

Art. 446. [Utworzenie spółki wodnej w drodze porozumienia]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Statut
 • III. Odpowiedzialność

Art. 447. [Wstąpienie w prawa i obowiązki członka]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Prawo następcy do wystąpienia ze spółki wodnej

Art. 448. [Statut spółki wodnej]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Elementy statutu
 • III. Załącznik do statutu

Art. 449. [Wpis spółki wodnej do systemu informacyjnego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Dane zawarte w systemie informacyjnym gospodarki wodnej

Art. 450. [Zgłaszanie zmian danych]

Art. 451. [Odpowiedzialność za zobowiązania spółki wodnej]

Art. 452. [Obowiązek wnoszenia składek członkowskich]

Art. 453. [Wysokość składek członkowskich i innych świadczeń]

Art. 454. [Świadczenia na rzecz spółki]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Postępowanie dowodowe
 • III. Przedawnienie i egzekucja

Art. 455. [Podstawa dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków]

Rozdział 2. Organy spółki wodnej

Art. 456. [Organy spółki]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Inne organy

Art. 457. [Zadania walnego zgromadzenia]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Kontrola uchwał walnego zgromadzenia
 • III. Absolutorium

Art. 458. [Zwoływanie walnego zgromadzenia]

Art. 459. [Uchwały walnego zgromadzenia]

Art. 459a. [Udział w walnym zgromadzeniu]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zdalny udział w walnym zgromadzeniu

Art. 459b. [Uchwała walnego zgromadzenia]

Art. 460. [Zarząd]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Skład i kadencja zarządu
 • III. Reprezentacja

Art. 460a. [Udział w posiedzeniu zarządu, sposób]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zasady udziału i obradowania zarządu w formie zdalnej
 • III. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • IV. Sposoby podejmowanie uchwał

Art. 461. [Komisja rewizyjna]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zadania i kompetencje komisji rewizyjnej
 • III. Skład i kadencja komisji rewizyjnej

Art. 461a. [Udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej, sposób]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zasady udziału i obradowania zarządu w formie zdalnej

Art. 461b. [Przedłużenie kadencji zarządu]

Art. 461c. [Przedłużenie kadencji komisji rewizyjnej]

Rozdział 3. Nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej

Art. 462. [Nadzór starosty]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Kontrola starosty nad uchwałami organów spółki wodnej
 • III. Składanie skarg do sądów administracyjnych na uchwały organów spółki wodnej

Art. 463. [Rozwiązanie zarządu, przyczyny i skutki]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zarząd komisaryczny

Rozdział 4. Rozwiązanie spółki wodnej

Art. 464. [Decyzja o rozwiązaniu spółki]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Uznaniowy charakter decyzji starosty

Art. 465. [Postępowanie likwidacyjne]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Odpowiedzialność likwidatora
 • III. Oznaczenie spółki w likwidacji

Art. 466. [Zobowiązania spółki wodnej będącej w likwidacji]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zobowiązania ze stosunku pracy
 • III. Daniny publiczne
 • IV. Koszty likwidacji
 • V. Inne należności

Art. 467. [Wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Wpis i wykreślenie z systemu informacyjnego

Dział XI. Odpowiedzialność odszkodowawcza

Art. 468. [Odesłanie]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zapobieganie szkodom i naprawa szkód

Art. 469. [Prawo dochodzenia roszczeń]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Wyjątki
 • III. Dochodzenie roszczeń
 • IV. Decyzja o odszkodowaniu

Art. 470. [Odpowiednie stosowanie]

Art. 471. [Roszczenie o odszkodowanie]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Przesłanki do ustalenia odszkodowania
 • III. Obliczenie wysokości odszkodowania
 • IV. Zwrot odszkodowania i przedawnienie roszczenia o odszkodowanie
 • V. Tryb ustalenia odszkodowania
 • VI. Podmioty zobowiązane do wypłaty odszkodowania

Art. 472. [Roszczenie o naprawienie szkody, przedawnienie]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Powództwo przed sądem powszechnym

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów omawianych w publikacji, m.in.:

 • uchwały rady gminy w sprawie sezonu kąpielowego,
 • uchwały rady gminy w sprawie kąpielisk,
 • zgłoszenia wodnoprawnego,
 • uchwały rady gminy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
 • decyzji o zatwierdzeniu statutu spółki wodnej,
 • decyzji w sprawie ustalenia wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej,
 • decyzji o odmowie zatwierdzenia statutu spółki wodnej,
 • decyzji o stwierdzeniu nieważności uchwały spółki wodnej,
 • decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 404
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 670 g
 • ISBN: 978-83-8356-226-1
 • EAN: 9788383562261
 • Kod serwisu: 0A004400

Kategorie