BHP. Podręczny zbiór przepisów + wzory do pobrania

 • 149,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: Anna Kopyść

Aktualny zbiór 45 aktów prawnych niezbędnych w pracy każdego specjalisty ds. BHP. Wszystkie przepisy pogrupowano w XII działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu... więcej ›

Opis książki

Podręczny zbiór najważniejszych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ostatnich kilka lat przyniosło wiele zmian w przepisach z zakresu BHP. Dotyczyły one przede wszystkim zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji zawodowych czy trybu uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy. Także zmiany w przepisach prawa pracy, wprowadzone ustawą z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, niosą ze sobą wiele wyzwań – przede wszystkim dla pracodawców, ale także dla służby BHP. Wprowadzone zmiany dotyczą uregulowania zasad pracy zdalnej w KP oraz możliwości kontroli kwestii obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Nowe uregulowania pojawiły się także w innych dziedzinach, takich jak BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przy urządzeniach energetycznych czy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

W kolejnym już wydaniu zbioru przepisów BHP uwzględniliśmy te i inne niewymienione wyżej zmiany w prawie. Wszystko po to, aby oddać w Państwa ręce jak najbardziej funkcjonalne, podręczne narzędzie pracy.

Podręczny zbiór przepisów BHP zawiera zaktualizowane regulacje dotyczące m.in.:

 • ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • medycyny pracy,
 • przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich,
 • badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika,
 • zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
 • chorób zawodowych i sposobu ich dokumentowania,
 • najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
 • szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
 • trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia,
 • statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Publikacja łącznie zawiera aż 45 aktów prawnych z dziedziny BHP. Wszystkie przepisy pogrupowano w XII działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu. Książka stanowi zatem kompletny, podręczny zbiór najważniejszych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędny w codziennej pracy każdego specjalisty ds. BHP.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

I. Przepisy ogólne

 • 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141). Tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510)
 • 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844). Tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)
 • 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 704)
 • 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. poz. 51)

II. Badania lekarskie przeprowadzane przez pracodawcę oraz inny organ uprawniony

 • 5. Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 593). Tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 437)
 • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 332). Tekst jednolity z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067)
 • 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią z dnia 3 marca 2006 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 292)
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 317)

III. Szkolenia bhp i kwalifikacje zawodowe

 • 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1860)
 • 10. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392)

IV. Kobiety i pracownicy młodociani

 • 11. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 796)
 • 12. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 2047). Tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1509)

V. Profilaktyczne posiłki i napoje

 • 13. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 279)

VI. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

 • 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

VII. Przepisy przeciwpożarowe

 • 15. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351). Tekst jednolity z dnia 5 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057)
 • 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

VIII. Choroby zawodowe

 • 17. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 869). Tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1836)
 • 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób z dnia 1 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 1121). Tekst jednolity z dnia 29 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1379)

IX. Czynniki szkodliwe dla zdrowia

 • 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 973)
 • 20. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 12 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286)
 • 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 166)
 • 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 Nr 11, poz. 86). Tekst jednolity z dnia 9 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1488)
 • 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy z dnia 24 lipca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 890). Tekst jednolity z dnia 3 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2235)
 • 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 716)
 • 25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne z dnia 5 sierpnia 2005 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1318)
 • 26. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego z dnia 18 czerwca 1968 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 122)
 • 27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne z dnia 27 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 643). Tekst jednolity z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1619)
 • 28. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne z dnia 29 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 950). Tekst jednolity z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 331)

X. Wypadki przy pracy oraz w drodze do i z pracy

 • 29. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1673). Tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2189) – wyciąg
 • 30. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 870)
 • 31. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia z dnia 23 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 223)
 • 32. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy z dnia 24 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1071)
 • 33. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy z dnia 9 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2750)

XI. BHP w budownictwie

 • 34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Tekst jednolity z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)
 • 35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
 • 36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

XII. BHP w różnych branżach

 • 37. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69). Tekst jednolity z dnia 4 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604)
 • 38. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym z dnia 14 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 26, poz. 313). Tekst jednolity z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1139)
 • 39. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 47). Tekst jednolity z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 852)
 • 40. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych z dnia 7 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 735)
 • 41. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym z dnia 14 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 156)
 • 42. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych z dnia 23 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1043)
 • 43. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy komunalnymi z dnia 16 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 104, poz. 868)
 • 44. Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830). Tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210)
 • 45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 931)

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz wzory dokumentów, m.in.:

 • skierowania na badania lekarskie,
 • karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP,
 • karty badań i pomiarów czynników szkodliwych,
 • statystycznej karty wypadku przy pracy.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 604
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 900 g
 • ISBN: 978-83-8291-731-4
 • EAN: 9788382917314
 • Kod serwisu: 00972200

Kategorie