Interpretacje podatkowe. Analiza instrumentów prawnych w zakresie udzielania informacji o stosowaniu przepisów prawa daninowego + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 141,75 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja ma na celu kompleksowe omówienie zagadnienia dotyczącego wydawania interpretacji podatkowych oraz innych instrumentów, które służą do informowania osób zainteresowanych o właściwym stosowaniu przepisów prawa podatkowego... więcej ›

Opis książki

Celem książki jest przedstawienie wszelkich dostępnych instrumentów prawnych w zakresie udzielania informacji o stosowaniu przepisów prawa daninowego, których zastosowanie pozwoli na uzyskanie maksymalnej ochrony prawnej przed niewłaściwą interpretacją przepisów. Do takich instrumentów omówionych w książce należą: interpretacje podatkowe i składkowe, opinie zabezpieczające, opinie o stosowaniu preferencji, objaśnienia podatkowe, umowa o współdziałanie i porozumienia podatkowe oraz inwestycyjne, wiążące informacje stawkowe, akcyzowe, o pochodzeniu towaru oraz taryfowe.

Publikacja uwzględnia wszystkie ostatnie nowelizacje w prawie podatkowym związane z tą tematyką, w tym zmiany wprowadzone od 1.7.2023 r. przez pakiet SLIM VAT 3, czyli konsolidację wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), taryfowych (WIT) oraz o pochodzeniu (WIP) – poprzez wyznaczenie Dyrektora KIS jako organu właściwego do wydawania wszystkich wskazanych powyżej wiążących informacji w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji.

Warto również pamiętać, że Polski Ład od 1.1.2022 r. wprowadził instytucję porozumienia inwestycyjnego. Celem nowych przepisów było umożliwienie zawarcia przez zagranicznego lub polskiego inwestora z polskim ministrem finansów, działającym na zasadzie „jednego okienka", kompleksowej umowy w sprawie określenia najistotniejszych skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej inwestycji na terytorium Polski. Deklarowanym ustawowo celem tej instytucji była realizacja zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewnienie jednolitej i spójnej wykładni przepisów prawa podatkowego.

Do książki dołączone są liczne, przykładowo wypełnione, wzory dokumentów.

Dzięki publikacji dowiesz się:

 • jakie są dostępne rodzaje instrumentów prawnych w zakresie uzyskania informacji o zastosowaniu przepisów prawa podatkowego;
 • jakie jest umiejscowienie interpretacji podatkowych w systemie źródeł prawa;
 • jakie gwarancje przysługują adresatom interpretacji podatkowych oraz jakie są ich ograniczenia;
 • jaki podmiot i w jakiej sprawie może wszcząć postępowanie interpretacyjne;
 • jaka jest procedura wydawania przez organy podatkowe potwierdzenia o właściwym stosowaniu przepisów podatkowych przy zastosowaniu każdego z możliwych instrumentów prawnych;
 • czy istnieje hierarchia ważności interpretacji podatkowych;
 • kiedy będzie miała miejsce tzw. interpretacja milcząca;
 • jaki jest zakres kompetencji dyrektora KAS, dyrektora KIS i samorządowych organów podatkowych w zakresie zmiany, uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia wydanej interpretacji;
 • na czym polega sądowa kontrola interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • jakie są elementy konieczne wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej;
 • jak sformułować wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, aby nie został on odrzucony i aby ponieść najniższe koszty za wydanie takiej interpretacji;
 • jak prawidłowo formułować we wniosku stan faktyczny lub opis zdarzenia przyszłego, aby organy podatkowe nie mogły zakwestionować w przyszłości wartości ochronnej interpretacji;
 • jaka jest zależność między treścią wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej a treścią samej interpretacji podatkowej;
 • jakie są opłaty za uzyskanie pisma zabezpieczającego przed niewłaściwym stosowaniem prawa podatkowego i jakie są możliwości ich obniżenia, aby uzyskać maksymalnie pozytywny rezultat;
 • w jakim stopniu wydana interpretacja podatkowa wiąże organy podatkowe i nie pozwala im zakwestionować przyjętych przez podatnika rozwiązań;
 • jaki jest zakres ochrony wynikającej z zastosowania się do treści objaśnień podatkowych i utrwalonej praktyki interpretacyjnej;
 • jakie są terminy na wydanie interpretacji chroniącej podatnika przed niewłaściwym zastosowaniem przepisów podatkowych;
 • czy interpretacje, opinie, wiążące informacje i inne pisma wydawane przez organy podatkowe mają ograniczenia czasowe, np. czy chronią tylko w wyznaczonym okresie;
 • kiedy wniosek o wydanie interpretacji podatkowej może pozostać bez rozpatrzenia;
 • kiedy może nastąpić odmowa wydania interpretacji indywidualnej;
 • jakie są elementy konieczne wniosku o wydanie interpretacji ogólnej;
 • jakie są utrudnienia ze strony organu interpretacyjnego w zakresie możliwości uzyskania ostatecznej interpretacji podatkowej;
 • jakie są nieprawidłowości w stosowaniu przez organ interpretacyjny przepisów regulujących proces wydawania pism;
 • jaka jest ścieżka odwoławcza od niekorzystnej dla podatnika interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • jak przygotować skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa oraz w jakich sytuacjach można ją złożyć;
 • jak wykorzystać instytucję interpretacji ogólnej i objaśnienia podatkowe, aby uzyskać maksymalną ochronę prawną;
 • w jakim zakresie wytyczne do działania organów podatkowych i organów administracji skarbowej wydawane przez Ministerstwo Finansów chronią podatnika przed niewłaściwą interpretacją prawa;
 • jaki jest zakres stosowania opinii zabezpieczającej i kiedy warto z niej korzystać;
 • jaki jest charakter prawny i zakres stosowania porozumienia inwestycyjnego oraz kiedy warto z niego skorzystać;
 • jakie są możliwości uzyskania interpretacji ochronnych w sprawach dotyczących przepisów o ubezpieczeniach społecznych;
 • jak uzyskać wiążące interpretacje stosowania przepisów prawa celnego, akcyzowego oraz stawek VAT;
 • na czym polega opinia o stosowaniu preferencji (WHT) w obszarze PIT i CIT;
 • jakie są kluczowe reguły umowy o współdziałanie oraz korzyści związane z jej wdrożeniem;
 • jakie są podstawowe warunki zawarcia porozumienia podatkowego i korzyści tej formuły współpracy z organami podatkowymi.

Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych, księgowych oraz innych osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi, a także zwykłych osób fizycznych, które gubią się w gąszczu zawiłych przepisów daninowych i chcą uzyskać pewność co do właściwego ich zastosowania.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Autorzy

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wstęp

Rozdział I. Rodzaje instrumentów prawnych w zakresie udzielania informacji o stosowaniu przepisów prawa daninowego

 • 1. Rodzaje informacji w zakresie właściwego stosowania przepisów prawa
 • 2. Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Rozdział II. Istota interpretacji podatkowych

 • 1. Konstytucyjne podstawy wydawania interpretacji podatkowych
 • 2. Ewolucja przepisów o interpretacjach podatkowych

Rozdział III. Udzielanie informacji o przepisach prawa w kontekście zasad podstawowych i wartości konstytucyjnych

 • 1. Zasada demokratycznego państwa prawa a interpretacje podatkowe
 • 2. Określoność przepisów prawa i jednolitość jego stosowania
 • 3. Zasada poprawnej legislacji

Rozdział IV. Przedmiot interpretacji podatkowych

 • 1. Materialne przepisy prawa podatkowego jako przedmiot interpretacji podatkowych
 • 2. Proceduralne przepisy prawa podatkowego jako przedmiot interpretacji indywidualnych
 • 3. Przepisy niepodatkowe jako przedmiot interpretacji podatkowych

Rozdział V. Informacja, interpretacja, wykładnia

 • 1. Charakter prawny interpretacji podatkowych
 • 2. Interpretacja podatkowa jako wykładnia legalna przepisów prawa podatkowego o formalnie niewiążącym charakterze

Rozdział VI. Moc wiążąca interpretacji przepisów prawa podatkowego

 • 1. System źródeł prawa powszechnie obowiązującego
 • 2. Interpretacje podatkowe jako akt stosowania prawa

Rozdział VII. Forma prawna interpretacji przepisów prawa podatkowego

 • 1. Rodzaje aktów stosowania prawa
 • 2. Interpretacje podatkowe jako swoisty rodzaj aktu stosowania prawa

Rozdział VIII. Organy właściwe do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

 • 1. Organy podatkowe w strukturze administracji publicznej
 • 2. Organy właściwe w zakresie wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych
 • 4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej
 • 5. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
 • 6. Organy samorządowe

Rozdział IX. Podmiot inicjujący postępowanie interpretacyjne

 • 1. Status podmiotu inicjującego postępowanie interpretacyjne
 • 2. Zainteresowany jako podmiot inicjujący postępowanie interpretacyjne

Rozdział X. Interpretacje ogólne przepisów prawa podatkowego

 • 1. Cel wydania interpretacji ogólnej
 • 2. Niejednolitość stosowania prawa
 • 3. Podstawy pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
 • 4. Elementy konieczne interpretacji ogólnej

Rozdział XI. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego

 • 1. Elementy konieczne wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • 2. Wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego
 • 3. Odmowa wydania interpretacji indywidualnej
 • 4. Treść wniosku a treść interpretacji
 • 5. Hierarchia ważności interpretacji podatkowych
 • 6. Termin wydania interpretacji
 • 7. Interpretacja „milcząca"
 • 8. Opłata za wydanie interpretacji podatkowej
 • 9. Szczególne rodzaje wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej

Rozdział XII. Interpretacje podatkowe a inne pisma ministra właściwego do spraw finansów publicznych

 • 1. Opinie zabezpieczające
 • 2. Objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna
 • 3. Porozumienie inwestycyjne
  • 3.1. Ogólne uwarunkowania
  • 3.2. Charakter prawny i zakres stosowania porozumienia inwestycyjnego
  • 3.3. Wniosek o zastosowanie porozumienia
  • 3.4. Wymogi finansowe warunkujące zawarcie porozumienia
  • 3.5. Obowiązywanie porozumienia inwestycyjnego oraz jego zmiany
  • 3.6. Podsumowanie

Rozdział XIII. Informacje udzielane przez inne organy administracji publicznej

 • 1. Pisma wydawane na podstawie ustawy – Prawo przedsiębiorców
 • 2. Interpretacje w prawie ubezpieczeń społecznych
 • 3. Informacje w prawie celnym i akcyzowym
  • 3.1. Wiążące informacje taryfowe oraz wiążące informacje o pochodzeniu towarów
  • 3.2. Wiążąca informacja akcyzowa
 • 4. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – VAT
 • 5. Opinia o stosowaniu preferencji (WHT) – PIT I CIT
 • 6. Umowa o współdziałanie i porozumienia podatkowe
  • 6.1. Umowa o współdziałanie
   • 6.1.1. Ogólne uwarunkowania
   • 6.1.2. Ramy prawne funkcjonowania umów o współdziałanie
   • 6.1.3. Kluczowe reguły działania umowy o współdziałanie oraz korzyści związane z jej wdrożeniem
   • 6.1.4. Szczegółowe rozwiązania funkcjonujące w ramach umowy o współdziałanie
  • 6.2. Porozumienia podatkowe
   • 6.2.1. Ogólne uwarunkowania
   • 6.2.2. Podstawowe warunki zawarcia porozumienia podatkowego
   • 6.2.3. Przedmiot porozumienia podatkowego
   • 6.2.4. Zawarcie porozumienia oraz przesłanki odmowy jego zawarcia
   • 6.2.5. Odpowiednie stosowanie przepisów prawa podatkowego w procesie zawierania porozumień podatkowych
   • 6.2.6. Wypowiedzenie porozumienia podatkowego
   • 6.2.7. Gwarancje ochrony praw nabytych związanych z funkcjonowaniem porozumienia
 • 7. Centrum obsługi podatnika i punkt informacji przedsiębiorcy
  • 7.1. Centrum obsługi podatnika
  • 7.2. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Rozdział XIV. Zasada nieszkodzenia i jej ograniczenia

 • 1. Ochrona prawna wynikająca z interpretacji podatkowej
 • 2. Wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego a ochrona wnioskodawcy
 • 3. Ochrona wnioskodawcy w przypadku zastosowania się do treści wydanej interpretacji podatkowej
 • 4. Podmioty podlegające ochronie
 • 5. Ochrona wynikająca z zastosowania się do treści objaśnień podatkowych i utrwalonej praktyki interpretacyjnej

Rozdział XV. Zmiana, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji

 • 1. Kompetencje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
 • 2. Kompetencje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
 • 3. Kompetencje samorządowych organów podatkowych

Rozdział XVI. Sądowa kontrola interpretacji przepisów prawa podatkowego (ochrona sądowoadministracyjna)

 • 1. Podstawa prawna ochrony sądowoadministracyjnej
 • 2. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 • 3. Zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • 4. Strony postępowania sądowoadministracyjnego
 • 5. Skarga kasacyjna

Rozdział XVII. Ocena funkcjonowania interpretacji podatkowych – podsumowanie

 • 1. Interpretacje podatkowe jako narzędzie niwelowania niepewności prawa
 • 2. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu interpretacji podatkowych

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 194
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 330 g
 • ISBN: 978-83-8356-053-3
 • EAN: 9788383560533
 • Kod serwisu: 00988200

Kategorie

Tagi