Bestseller

Krajowy System e-Faktur (KSeF) 2024

 • 189,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz przedstawiający szczegółowe założenia funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zarówno w formule fakultatywnej, jak i obligatoryjnej, oraz wskazujący aspekty związane z procesem przygotowania do stosowania faktur ustrukturyzowanych w firmie... więcej ›

Opis książki

Książka stanowi praktyczny komentarz przedstawiający szczegółowe założenia funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zarówno w formule fakultatywnej, jak i obligatoryjnej, oraz wskazujący aspekty związane z procesem przygotowania do stosowania faktur ustrukturyzowanych w firmie.

Od 1.7.2024 r. podatników czeka rewolucja w zakresie fakturowania. Od tego dnia, zgodnie z ustawą z 16.6.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598), wszystkie faktury dla podmiotów gospodarczych (B2B) będą wystawiane w formie elektronicznej w określonej strukturze XSD za pośrednictwem KSeF. Od 1.1.2022 r. funkcjonuje on w formule fakultatywnej, jednak mimo wprowadzonych zachęt, niewiele firm zdecydowało się na korzystanie z KSeF dobrowolnie.

W publikacji omawiamy również nowelizację rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF z 8.12.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2667) oraz inne przepisy, które mają być wdrażane w tym zakresie, np. projekt rozporządzenia w sprawie przypadków w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF czy też projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z KSeF, umożliwiający nadawanie dostępu przedstawicielom oddziałów (zakładów) podatnika (RCL, projekt nr 754).

W publikacji sygnalizujemy również planowane zmiany, które w perspektywie najbliższych kilku lat czekają polskich podatników w zakresie fakturowania, w związku z nowelizacją przepisów unijnych. Jednym z obszarów objętych pakietem ViDA jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego w jednolitym formacie we wszystkich państwach członkowskich UE, a także elektronicznego raportowania w czasie niemal rzeczywistym.

W ramach przygotowania do wdrożenia KSeF trzeba zadbać o wiele aspektów, nie tylko od strony informatycznej, ale również o zmiany w procesach i procedurach wewnętrznych. Aby korzystać z KSeF, konieczne będzie każdorazowe uwierzytelnienie się danej osoby czy podmiotu, co wymagać będzie wcześniejszego nadania odpowiednich uprawnień.

Autorzy książki przedstawiają również sposoby korzystania z systemu od strony technicznej. Mniejsze podmioty mogą korzystać z udostępnionych przez MF Aplikacji Podatnika KSeF czy aplikacji e-mikrofirma, za pomocą których możliwe będzie „ręczne" wystawienie pojedynczych faktur ustrukturyzowanych, ich odbiór i zarządzanie uprawnieniami. Nie jest to jednak rozwiązanie przydatne dla dużych firm. Takie podmioty będą musiały dostosować swoje systemy w taki sposób, aby komunikacja z KSeF odbywała się w sposób zautomatyzowany za pomocą oprogramowania interfejsowego API. Ewentualnie możliwe jest skorzystanie z zewnętrznego narzędzia służącego do komunikacji z KSeF.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jak rozłożyć schemę faktury ustrukturyzowanej FA(2) na czynniki pierwsze w celu zmapowania danych z systemów firmy?
 • Jak zarządzać nadawaniem uprawnień do KSeF?
 • Jakie zmiany w procesach biznesowych należy wprowadzić w zakresie wystawiania, odbioru, obiegu faktur, a także w umowach i regulaminach (np. w związku z brakiem możliwości przesyłania załączników wraz z fakturą w KSeF)?
 • Jak postępować z fakturami, które pozostaną w obiegu poza KSeF (z fakturami podmiotów zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla potrzeb VAT i nieposiadających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej)?
 • Jak przygotować system obiegu dokumentów zakupowych, aby można było identyfikować osobę i komórkę wewnątrz organizacji, której dotyczy dana faktura?
 • Jak po wejściu w życie KSeF pracownik powinien rozliczyć wydatek, który zapłaci z własnych pieniędzy za firmowy zakup, np. za lunch, paliwo czy bilet na pociąg (faktura za ten wydatek zostanie bowiem przekazana firmie w KSeF i trafi do zbioru wszystkich faktur zakupowych)?
 • Jakie są tryby dotyczące wystawiania faktur „zwykłych" (nie w KSeF) i faktur korygujących in minus w związku z niedostępnością systemu po stronie podatnika (tzw. tryb offline, np. z powodu braku połączenia internetowego) bądź w związku z awarią po stronie KSeF?
 • Jak przygotować systemy informatyczne do wymogu podawania numeru KSeF lub identyfikatora zbiorczego przy dokonywaniu płatności za fakturę ustrukturyzowaną w formie przelewu bankowego?

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

O Autorach

Wprowadzenie

Rozdział I. Podstawowe informacje, zakres podmiotowy i przedmiotowy KSeF

 • 1. KSeF na tle rozwiązań w innych krajach UE oraz zmian w ramach ViDA
  • 1.1. Podobne rozwiązania w innych krajach UE
  • 1.2. KSeF a reforma VAT w ramach ViDA
 • 2. Harmonogram wdrożenia KSeF
 • 3. Podmioty podlegające obowiązkowi korzystania z KSeF
  • 3.1. Podatnicy objęci obowiązkowym KSeF – zasada powszechności obligatoryjnego KSeF
  • 3.2. Podatnicy posiadający w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • 4. Transakcje podlegające obowiązkowi dokumentowania fakturą ustrukturyzowaną
  • 4.1. Sprzedaż na rzecz podatników
  • 4.2. Sprzedaż na rzecz konsumentów
  • 4.3. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
  • 4.4. Sprzedaż zwolniona z VAT
  • 4.5. Eksport towarów i WDT
  • 4.6. WDT nowych środków transportu
  • 4.7. Usługi na rzecz podmiotów zagranicznych
  • 4.8. Zaliczki na poczet sprzedaży
  • 4.9. Procedury i sytuacje szczególne
  • 4.10. Transakcje zakupu od podmiotów zagranicznych
  • 4.11. Transakcje wyłączone z KSeF w drodze rozporządzenia
  • 4.12. Regulacje przejściowe

Rozdział II. Cechy Krajowego Systemu e-Faktur

 • 1. Podstawowe założenia (funkcje) systemu
  • 1.1. Zgoda odbiorcy na fakturę ustrukturyzowaną
   • 1.1.1. Zasady i forma udzielenia zgody
   • 1.1.2. Skutki braku zgody odbiorcy faktury
 • 2. Nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF
  • 2.1. Rodzaje uprawnień
  • 2.2. Modele nadawania uprawnień
  • 2.3. Dane niezbędne do nadania, zmiany lub odebrania uprawnień
  • 2.4. Sposoby uwierzytelnienia
  • 2.5. Formularz ZAW-FA
 • 3. Wystawianie e-faktur w KSeF
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Data wystawienia e-faktury
  • 3.3. Kurs waluty obcej
  • 3.4. Urzędowe Poświadczenie Odbioru
   • 3.4.1. Numer KSeF
 • 4. Odbiór faktury
  • 4.1. Zagadnienia ogólne
  • 4.2. Data otrzymania e-faktury
  • 4.3. Udostępnianie faktury poza KSeF
  • 4.4. Kod QR
 • 5. Sposoby korzystania z KSeF
  • 5.1. Interfejs służący do programowania aplikacji (API)
  • 5.2. Aplikacja Podatnika KSeF/aplikacja e-mikrofirma
   • 5.2.1. Wystawianie faktur
   • 5.2.2. Odbiór faktur
   • 5.2.3. Historia sesji
   • 5.2.4. Uprawnienia
   • 5.2.5. Tokeny
 • 6. Archiwizacja faktur

Rozdział III. Zakres danych faktury ustrukturyzowanej

 • 1. Faktura ustrukturyzowana jako kolejna postać faktury
 • 2. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF
 • 3. Elementy faktury ustrukturyzowane
  • 3.1. Ogólny opis struktury faktury
  • 3.2. Nagłówek
  • 3.3. Dane identyfikacyjne podmiotów
   • 3.3.1. Podmiot1
   • 3.3.2. Podmiot2
   • 3.3.3. Podmiot3
   • 3.3.4. PodmiotUpowazniony
  • 3.4. Węzeł Fa
  • 3.5. Podsumowanie wartości transakcji dokumentowanych fakturą
  • 3.6. Adnotacje
  • 3.7. Zwolnienie
  • 3.8. Nowe środki transportu
  • 3.9. Procedura marży
  • 3.10. Rodzaj faktury
  • 3.11. Dane dla faktur korygujących
  • 3.12. Zaliczka częściowa
  • 3.13. Pozostałe dane
  • 3.14. Węzeł FaWiersz
  • 3.15. Węzeł Rozliczenie
  • 3.16. Węzeł Platnosc
  • 3.17. Węzeł Warunki
  • 3.18. Węzeł Zamowienie
  • 3.19. Stopka faktury
 • 4. Informacje dodatkowe
  • 4.1. Informacje dodatkowe na fakturach ustrukturyzowanych
  • 4.2. Informacje dodatkowe na wizualizacji faktur ustrukturyzowanych
 • 5. Załączniki do faktur ustrukturyzowanych
  • 5.1. Sposoby dostarczania załączników kontrahentom
  • 5.2. Załączniki jako integralna część faktury

Rozdział IV. Rodzaje faktur i inne dokumenty

 • 1. Faktury ustrukturyzowane a faktury pro forma i inne dokumenty
  • 1.1. Faktury pro forma
  • 1.2. Faktura wewnętrzna
  • 1.3. Noty korygujące
  • 1.4. Duplikaty faktur
  • 1.5. Faktury konsumenckie
  • 1.6. Faktury VAT marża
  • 1.7. Faktury VAT RR
  • 1.8. Dokumenty wydawane przy realizacji zakupów pracowniczych
  • 1.9. Załączniki
 • 2. Sprzedaż ewidencjonowana na kasie rejestrującej i paragony
  • 2.1. Faktura wystawiana do paragonu
  • 2.2. Faktury uproszczone
 • 3. Faktury w walutach obcych
  • 3.1. Szczególne zasady wystawiania faktur w walutach obcych
  • 3.2. Wpływ daty wystawienia faktury w KSeF na kurs walutowy
 • 4. Samofakturowanie
  • 4.1. Uprawnienia
  • 4.2. Wymogi schemy
  • 4.3. Pozyskanie faktury przez sprzedawcę
  • 4.4. Samofakturowanie w relacjach z podmiotami zagranicznymi a obowiązek korzystania z KSeF
 • 5. Faktury korygujące
  • 5.1. Moment uwzględnienia korekt
  • 5.2. Zbiorcze korekty
  • 5.3. Anulowanie faktury/Noty korygujące
 • 6. KSeF a inne systemy przesyłania faktur elektronicznych
  • 6.1. Faktury ustrukturyzowane w zamówieniach publicznych (PEF)
  • 6.2. Systemy elektronicznej wymiany danych
 • 7. Faktury poza KSeF
  • 7.1. Ryzyko podwójnego zafakturowania jednej transakcji
  • 7.2. Wizualizacja faktury
  • 7.3. Faktury wystawiane w trakcie awarii bądź niedostępności systemu
  • 7.4. Faktury otrzymane w KSeF i poza KSeF
  • 7.5. Faktury dla potrzeb celnych

Rozdział V. Niedostępność Krajowego Systemu e-Faktur

 • 1. Niedostępność po stronie podatnika, tzw. tryb offline
 • 2. Prace serwisowe
 • 3. Awaria systemu
 • 4. Awaria systemu ogłoszona w środkach społecznego przekazu

Rozdział VI. Sankcje, zmiany w procesach i procedurach wewnętrznych, uproszczenia

 • 1. Numer KSeF w przelewach bankowych
  • 1.1. Płatności w MPP
  • 1.2. Obowiązek podawania numeru KSeF we wszystkich płatnościach
  • 1.3. Identyfikator zbiorczy
  • 1.4. Podmioty zagraniczne
 • 2. Sankcje
 • 3. Uproszczenia w związku ze stosowaniem faktur ustrukturyzowanych
  • 3.1. Skrócenie standardowego terminu zwrotu VAT do 40 dni
  • 3.2. Rozliczanie faktur korygujących in minus
  • 3.3. Archiwizowanie faktur w KSeF
  • 3.4. Zniesienie obowiązku wysyłania na żądanie organów podatkowych plików JPK_FA

Rozdział VII. Proces wdrożenia KSeF, zmiany w procesach i procedurach wewnętrznych

 • 1. Wpływ KSeF na procesy związane z wystawianiem, odbiorem i obiegiem faktur – automatyzacja procesów
  • 1.1. Wysyłka faktur do kontrahentów
  • 1.2. Przechowywanie informacji zwrotnych z KSeF
  • 1.3. Dokumentowanie sprzedaży bezpośredniej
  • 1.4. Obsługa faktur zakupowych
 • 2. Zmiany w procedurach wewnętrznych, umowach i regulaminach
 • 3. Przygotowanie do procesu wdrożenia faktur ustrukturyzowanych
  • 3.1. Problemy praktyczne i wdrożenie KSeF
  • 3.2. Implementacja systemu w firmie
  • 3.3. Instrukcja wdrożenia KSeF
  • 3.3.1. Podmioty stosujące instrukcję
   • 3.3.2. Wzór instrukcji w zakresie przygotowania do procesu wdrożenia KSeF
 • 4. Pytania i odpowiedzi MF

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 244
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 420 g
 • ISBN: 978-83-8356-148-6
 • EAN: 9788383561486
 • Kod serwisu: 00993900

Kategorie

Tagi