Finansowanie i organizacja ochotniczych straży pożarnych + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 152,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 143,20 zł
  Cena katalogowa: 179,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik zawiera omówienie zasad finansowania z budżetu JST różnego rodzaju świadczeń dla ochotniczych straży pożarnych, w tym wymagania stawiane przed członkami OSP, by mogli oni brać udział w działaniach ratowniczych oraz świadczenia jakie im przysługują z tytułu udziału w tych działaniach... więcej ›

Opis książki

Głównym celem publikacji jest omówienie zasad finansowania z budżetu JST i innych podmiotów różnego rodzaju świadczeń, jak również reguł przekazywania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych i ich członków.

Poradnik uwzględnia przepisy ustawy z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1560), która dokonała licznych modyfikacji w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo:

 • jakie są wymogi prawne, które musi spełnić stowarzyszenie by być uznane za OSP;
 • jak prawidłowo przygotować dokumentację związaną z funkcjonowaniem OSP (statut, umowy, uchwały, protokoły, sprawozdania);
 • jakie są obowiązki gmin związane z: badaniami lekarskimi i ubezpieczeniem strażaków, prowadzeniem rachunkowości OSP, finansowaniem szkoleń i wyżywienia strażaków ratowników OSP;
 • jaki kształt powinna mieć umowa (uwzględniająca podejmowane działania i obowiązki w zakresie OSP), którą JST powinna zawrzeć ze wszystkimi OSP działającymi na jej terenie;
 • w jaki sposób uzyskać dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • na jakie cele JST mogą wypłać dotacje dla OSP;
 • na finansowanie jakich działań OSP mogą uzyskać dotacje od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
 • jak pozyskać finansowanie dla OSP w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
 • jakie imprezy mogą organizować OSP w celu pozyskania środków na swoją działalność;
 • w jaki sposób można finansować OSP z funduszu sołeckiego oraz ze zbiórek publicznych;
 • jak rejestrować majątek OSP oraz odpłatnie go wykorzystywać do celów statutowych;
 • jakie są zasady wypłaty i ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika OSP w działaniach ratowniczych i innych zdarzeniach oraz jak przygotować stosowne uchwały w tym zakresie;
 • jakie są wymagania stawiane przed członkami OSP, by mogli brać udział w działaniach ratowniczych, oraz jakie świadczenia im przysługują z tytułu udziału w tych działaniach;
 • jak w zakresie wypłaty świadczeń postępować z osobami będącymi członkami kilku OSP;
 • jakie są zasady i metody prowadzenia rachunkowości OSP;
 • w jaki sposób powołać komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej;
 • jaki jest zakres udziału OSP w działaniach gmin związanych z zapobieganiem powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 • jakie są zasady funkcjonowania OSP w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego;
 • na jakich zasadach gmina powinna zatrudnić kierowcę w OSP.

Opracowanie będzie pomocne zarówno dla pracowników gminy odpowiedzialnych za współpracę gminy z OSP, jak i członków OSP.

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Ochotnicze straże pożarne – struktura, organizacja i zadania

 • 1. Struktura ochotniczych straży pożarnych
  • 1.1. Statut
  • 1.2. Władze ochotniczych straży pożarnych
  • 1.3. Nadzór nad ochotniczymi strażami pożarnymi
 • 2. Zadania ochotniczych straży pożarnych jako jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • 3. Wzory dokumentów związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych
  • 3.1. Wzór statutu ochotniczej straży pożarnej
   • 3.1.1. Wyjaśnienia do wzoru
  • 3.2. Wzór protokołu z walnego zebrania członków wraz z załącznikami
   • 3.2.1. Wzór listy obecności
   • 3.2.2. Wzór sprawozdania z działalności
   • 3.2.3. Wzór sprawozdania finansowego
   • 3.2.4. Wzór sprawozdania komisji rewizyjnej
   • 3.2.5. Wzór protokołu komisji mandatowej
   • 3.2.6. Wzór protokołu komisji uchwał i wniosków
   • 3.2.7. Wzór protokołu komisji skrutacyjnej
   • 3.2.8. Wzór uchwały w sprawie sprawozdania z działalności
   • 3.2.9. Wzór uchwały w sprawie sprawozdania finansowego
   • 3.2.10. Wzór uchwały w sprawie sprawozdania komisji rewizyjnej
   • 3.2.11. Wzór uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu
   • 3.2.12. Wzór uchwały w sprawie planu działalności i planu finansowego
   • 3.2.13. Wzór protokołu Komisji wyborczej
   • 3.2.14. Wzór protokołu komisji skrutacyjnej z wyborów władz
   • 3.2.15. Wzór uchwały w sprawie wyboru składu zarządu
   • 3.2.16. Wzór uchwały w sprawie wyboru składu komisji rewizyjnej
  • 3.3. Wzór uchwały zarządu w sprawie podziału funkcji
  • 3.4. Wzór uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyboru przewodniczącego
 • 4. Członkowie ochotniczych straży pożarnych

Rozdział II. Finansowanie ochotniczych straży pożarnych

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Finansowanie ochotniczych straży pożarnych przez gminę
  • 2.1. Koszty ponoszone bezpośrednio
   • 2.1.1. Ogólne koszty ochotniczych straży pożarnych
   • 2.1.2. Koszty szkoleń
    • 2.1.2.1. Szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
    • 2.1.2.2. Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
    • 2.1.2.3. Inne szkolenia
   • 2.1.3. Ubezpieczenia
   • 2.1.4. Badania lekarskie
   • 2.1.5. Wyżywienie strażaków ratowników OSP
  • 2.2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • 2.3. Obowiązek zawarcia przez gminę umowy z ochotniczymi strażami pożarnymi
   • 2.3.1. Wzór umowy w sprawie zapewnienia ochotniczej straży pożarnej warunków do realizacji jej zadań
    • 2.3.1.1. Wyjaśnienia do wzoru
 • 3. System dotacyjny
 • 3.1. Dotacje jednostek samorządu terytorialnego dla ochotniczych straży pożarnych
 • 3.2. Dotacje przekazywane ochotniczym strażom pożarnym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
 • 3.3. Inne dotacje
 • 4. Realizacja zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 4.1. Zlecenie realizacji zadań publicznych
 • 4.2. Inicjatywa lokalna
 • 5. Inne źródła finansowania ochotniczych straży pożarnych
 • 5.1. Wpływy z instytucji ubezpieczeniowych
 • 5.2. Składki i darowizny
 • 5.3. Odpłatne wykorzystywanie majątku ochotniczych straży pożarnych
 • 5.4. Imprezy organizowane przez ochotnicze straże pożarne w celu pozyskania środków na działalność
 • 5.4.1. Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy
 • 5.4.2. Wzór decyzji wyrażającej zgodę na organizację imprezy
 • 5.4.3. Wzór decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na organizację imprezy
 • 5.4.4. Wyjaśnienia do wzorów decyzji z pkt 5.4.2. i pkt 5.4.3.
 • 5.5. Zbiórki publiczne
 • 5.6. Fundusz sołecki

Rozdział III. Indywidualne świadczenia przysługujące strażakom OSP

 • 1. Ekwiwalent pieniężny
  • 1.1. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 15 OSPU
   • 1.1.1. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 15 ust. 1 OSPU
    • 1.1.1.1. Zdarzenia, za uczestniczenie w których przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego
    • 1.1.1.2. Podmiot uprawniony do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego
   • 1.1.2. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a OSPU
    • 1.1.2.1. Podmiot uprawniony do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego
   • 1.1.3. Uchwała rady gminy w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
   • 1.1.4. Naliczanie i wypłata ekwiwalentu pieniężnego
   • 1.1.5. Podsumowanie
  • 1.2. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 15a ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
  • 1.3. Wzór uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1−1a ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
   • 1.3.1. Wyjaśnienia do wzoru
  • 1.4. Wzór uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 15a ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
   • 1.4.1. Wyjaśnienia do wzoru
  • 1.5. Wzór upoważnienia dla członków zarządu ochotniczej straży pożarnej do występowania w imieniu strażaków ratowników OSP przed organami gminy w sprawie ekwiwalentu pieniężnego
   • 1.5.1. Wyjaśnienia do wzoru
 • 2. Świadczenia na rzecz strażaków ratowników OSP
  • 2.1. Zwolnienie od świadczenia pracy
  • 2.2. Świadczenia odszkodowawcze
  • 2.3. Świadczenie pieniężne
  • 2.4. Rekompensata pieniężna
 • 3. Świadczenie ratownicze
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Przysługiwanie świadczenia ratowniczego członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przed 1.1.2022 r.
  • 3.3. Świadkowie potwierdzający bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
   • 3.3.1. Osoba pełniąca funkcję publiczną
  • 3.4. Opinia dotycząca wiarygodności oświadczeń świadków
  • 3.5. Wzór oświadczenia świadka
  • 3.6. Wzór opinii uznającej oświadczenie świadka za wiarygodne
  • 3.7. Wzór opinii uznającej oświadczenie świadka za niewiarygodne
  • 3.8. Wzór wezwania do przekazania dodatkowych dokumentów

Rozdział IV. Majątek ochotniczych straży pożarnych

 • 1. Ewidencja majątku ochotniczych straży pożarnych
 • 2. Rachunkowość ochotniczych straży pożarnych
  • 2.1. Zagadnienia ogólne
  • 2.2. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów
  • 2.3. Pełna księgowość
  • 2.4. Powierzenie gminie prowadzenia ewidencji majątku, księgowości oraz rachunkowości ochotniczych straży pożarnych
 • 3. Likwidacja ochotniczych straży pożarnych

Rozdział V. Inne zagadnienia związane ze współpracą gminy z ochotniczymi strażami pożarnymi

 • 1. Powołanie komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej
  • 1.1. Wzór powołania komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej
  • 1.2. Wyjaśnienia do wzoru
 • 2. Członkowie władz ochotniczych straży pożarnych
 • 3. Udział ochotniczych straży pożarnych w działaniach gmin związanych z zapobieganiem powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
 • 4. Włączenie ochotniczych straży pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • 5. Dopuszczenie do użytkowania sprzętu ratowniczego
 • 6. Zagadnienia praktyczne
  • 6.1. Zatrudnienie przez gminę kierowcy w ochotniczej straży pożarnej
   • 6.1.1. Wzór umowy zlecenia z kierowcą-konserwatorem
  • 6.2. Zaświadczenia dla kierowców ochotniczych straży pożarnych wydawane na podstawie ustawy o kierujących pojazdami
   • 6.2.1. Wzór zaświadczenia
  • 6.3. Obowiązek dokonania zgłoszenia przez ochotnicze straże pożarne do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
  • 6.4. Osoby będące członkami kilku ochotniczych straży pożarnych
  • 6.5. Ochotnicze straże pożarne jako podmioty obowiązane do udostępnienia informacji publicznej
   • 6.5.1. Wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej
   • 6.5.2. Wzór decyzji ponownie rozpatrującej wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • 6.6. Biuletyn informacji publicznej w ochotniczych strażach pożarnych
  • 6.7. Obowiązek uiszczania przez ochotnicze straże pożarne opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
  • 6.8. Obowiązek stosowania przez ochotnicze straże pożarne Prawa zamówień publicznych

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Edytowalne wersje 35 wzorów dokumentów omawianych w publikacji.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 192
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 250 g
 • ISBN: 978-83-8356-285-8
 • EAN: 9788383562858
 • Kod serwisu: 0A002000

Kategorie