Przegląd zmian podatkowych 2024

 • 169,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie najważniejszych zmian podatkowych 2024. Poradnik przedstawia zmiany w zakresie PIT, CIT, VAT i innych przepisach podatkowych, które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2024, czy w 2025 r. Wykorzystując liczne przykłady wyjaśnia jak w praktyce stosować nowe przepisy... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie zmian podatkowych 2024. 

Ksiżka omawia zmiany podatkowe wprowadzone w 2023 r. lub latach poprzednich, które weszły lub wejdą w życie pod koniec 2023 r., w 2024 r. oraz na początku 2025 r.

Główne zalety publikacji:

 • szczegółowo omawia wszystkie najważniejsze zmiany w zakresie VAT, CIT, PIT i innych przepisach podatkowych, które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2024 r.;
 • wyjaśnia, jak w praktyce stosować nowe przepisy, wykorzystując liczne przykłady;
 • odwołuje się do komunikatów MF oraz objaśnień podatkowych MF;
 • zawiera tabele obrazujące opisywane zagadnienia;
 • przedstawia najważniejsze interpretacje podatkowe oraz wyjaśnienia MF w zakresie opisywanych zagadnień;
 • sygnalizuje projektowane zmiany, jakie ustawodawca zamierza wprowadzić w 2024 r.,
 • jest merytorycznym uzupełnieniem bestsellerowego zbioru aktów prawnych zawartych w książce „Podatki 2024".

Śmiało można obwołać 2024 r. rokiem zmian w zakresie VAT, głównie za sprawą wejścia w życie od lipca 2024 r. Krajowego Systemu e-Faktur wprowadzonego przez ustawę z 16.6.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598). Z końcem 2023 r. zaczęły pojawiać się także projekty rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie, m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (obecnie na etapie projektu);
 • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (obecnie na etapie projektu).

W zakresie VAT od 1.1.2024 r. weszły również w życie przepisy:

 • ustawy z 14.4.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 996), która wprowadziła nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w celu uszczelnienia pakietu e-commerce (weszła wraz z europejskimi dyrektywami takimi jak Omnibus i DAC7 oraz dyrektywą 2020/284 wprowadzającą nowe wymogi dla dostawców usług płatniczych);
 • ustawy z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059) – tzw. SLIM VAT 3, która wprowadziła obowiązek obsługi wiążących informacji stawkowych za pośrednictwem systemu e-Urząd Skarbowym.

Inne zmiany w VAT to m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 9.12.2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 2670);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 24.11.2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2023 r. poz. 2605).

W dwóch terminach (1.2.2024 r. i 1.7.2024 r.) będą wchodziły w życie zmiany dotyczące JPK_VAT wprowadzane przez rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 13).

W zakresie VAT zmiany dokonała również ustawa z 13.7.2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1852), które od 1.1.2025 r. wprowadzi regulacje o opakowaniach zwrotnych. Dotyczą one wyłącznie opakowań wielokrotnego użytku w postaci butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra.

Zmiany z zakresie CIT wiążą się głównie z ustawą z 17.8.2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 poz. 1787), która wprowadziła przyspieszoną amortyzację dla MŚP. Ponadto w zakresie podatku u źródła opublikowano Projekt objaśnień podatkowych z 25.9.2023 r. (określający m.in. rzeczywistego właściciela należności czy też pojęcie „rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej"). Pod koniec 2023 r. pojawiły się rozporządzenia w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (zarówno w obszarze PIT, jak i CIT) dla tzw. płatników technicznych czyli podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których emitent papierów wypłaca należności od tych papierów na rzecz podatników będących nierezydentami. Z początkiem 2024 r. zaczął też obowiązywać zawieszony w poprzednich latach podatek minimalny i wszedł w życie nowy minimalny podatek globalny (tzw. Pillar 2) – istotą założeń dyrektywy Pillar 2 (Filar II) jest nałożenie obowiązku zapłaty podatku wyrównawczego, by efektywna stawka podatkowa grupy w danym kraju nie była niższa niż 15%. W zakresie podatku minimalnego problemem może być ustalenie podmiotów objętych opodatkowaniem (z uwzględnieniem wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych), wskazanie i wyjaśnienie zasad ustalania podstawy opodatkowania oraz mechanizmów ustalania wysokości finalnego opodatkowania. Warte odnotowania są również zmiany dotyczące cen transferowych – głównie w zakresie formularzy elektronicznych TPR (Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne tych dokumentów elektronicznych oraz przedłużyło termin do złożenia informacji o cenach transferowych). W zakresie rozważań w obrębie CIT zwracamy również uwagę na linię orzeczniczą w zakresie ulg podatkowych wprowadzonych przez tzw. Polski Ład. Jest to szczególnie istotne przy ustalaniu odliczeń od podatku za 2023 r.

Zmiany w PIT zostały dokonane przez wiele różnych ustaw i rozporządzeń, m.in.:

 • ustawa z 17.8.2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 poz. 1787) wprowadziła możliwość skrócenia okresu amortyzacji dla budynków i budowli;
 • ustawa z 16.8.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723) wprowadziła możliwość uznania dotacji otrzymanych przez przedsiębiorcę za dochody podlegające opodatkowaniu, a finansowanych z nich wydatków i kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych) za KUP;
 • ustawa z 28.7.2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667) podwyższyła roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym;
 • ustawa z 7.7.2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429) wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie od podatku dla świadczenia wspierającego;
 • ustawa z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059) – tzw. SLIM VAT 3 – znowelizowała przepisy o dochodach kapitałowych.

W 2024 r. pojawiło się sporo zmian w zakresie podatków i opłat lokalnych. Oprócz zmian stawek tych podatków i opłat na 2024 r. są to również:

 • zmiany w zakresie podatku rolnego dokonane przez ustawę z 13.7.2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1450). Nowelizacja ta wprowadziła możliwość przekazania przez podatników podatku rolnego 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego. Z dniem 1.1.2024 r. zostały także wprowadzone nowe przepisy do ustaw branżowych, których celem jest uregulowanie wymogów, jakie muszą spełnić rolnicze związki zawodowe, aby otrzymać finansowanie w formie 1,5% należnego podatku rolnego. W celu realizacji ww. możliwości opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2023 r. w sprawie wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2821), a kolejne rozporządzenia są w końcowym etapie prac legislacyjnych;
 • zmiany w zwolnieniach z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w wyniku wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 8.12.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 2023 r. poz. 2765).

W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych nowe regulacje, które obowiązują od 1.1.2024 r., wynikają z nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pojawienia się nowego rozporządzenia w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych została znowelizowana przez ustawę z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1463). Ta nowelizacja wprowadziła od 1.1.2024 r. nową 6% stawkę podatku od zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku lub budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej lub od zakupu udziału w takim lokalu mieszkalnym. Nowelizacja ta uregulowała także kwestie solidarnej odpowiedzialności osób nabywających lokal mieszkalny na współwłasność. Ponadto od 1.1.2024 r. pojawiła się już kolejna, szósta już wersja deklaracji PCC-3.

Warto również odnotować zmiany w podatku akcyzowym. Nowelizacje w tym zakresie wchodzą w życie w dwóch etapach:

 • od 1.1.2024 r. – zmiany dotyczące wiążących informacji akcyzowych wprowadzane przez ustawę z 16.6.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598);
 • od 1.7.2024 r. – nowe regulacje w zakresie alkoholu etylowego produkowanego przez małe gorzelnie wprowadzane przez ustawę z 16.8.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723).

W 2024 r. zmiany nie ominęły także podatku od spadków i darowizn. Od 1.1.2024 r. obowiązuje bowiem nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 17.11.2023 r. w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników (Dz.U. z 2023 r. poz. 2532). Wspomniane rozporządzenie zastąpiło poprzednie, które obowiązywało od 1.1.2016 r. do 31.12.2023 r.

Należy pamiętać, że brak znajomości zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej działalności gospodarczej, przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

O autorkach

Wykaz skrótów

Wstęp

Część I. Zmiany w VAT

Rozdział I. Krajowy System e-Faktur od 1.7.2024 r.

 • 1. Wstęp
 • 2. Transakcje podlegające obowiązkowi fakturowania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur
  • 2.1. Transakcje podlegające obowiązkowi fakturowania
  • 2.2. Transakcje objęte obowiązkiem fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur
 • 3. Dokumenty wystawiane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur
  • 3.1. Faktury ustrukturyzowane wystawiane w Krajowym Systemie e-Faktur
  • 3.2. Rodzaje faktur ustrukturyzowanych wystawianych w Krajowym Systemie e-Faktur
  • 3.3. Docelowe objęcie obowiązkiem wystawiania w Krajowym Systemie e-Faktur faktur „fiskalnych" i faktur uproszczonych
  • 3.4. Dokumenty wystawiane poza Krajowym Systemem e-Faktur
 • 4. Uprawnienia w Krajowym Systemie e-Faktur
  • 4.1. Zagadnienia ogólne
  • 4.2. Rodzaje uprawnień
  • 4.3. Sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
  • 4.4. Formularz ZAW-FA
  • 4.5. Pierwotne uprawnienie o charakterze właścicielskim przypisane automatycznie
  • 4.6. Modele uprawnień
 • 5. Wystawianie i odbiór faktur w Krajowym Systemie e-Faktur
  • 5.1. Wystawianie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur
  • 5.2. Odbiór faktur w Krajowym Systemie e-Faktur
 • 6. Zasady wystawiania faktur w okresie niedostępności lub awarii Krajowego Systemu e-Faktur
  • 6.1. Zagadnienia ogólne
  • 6.2. Awaria Krajowego Systemu e-Faktur ogłoszona przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra oraz za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego
   • 6.2.1. Obowiązki podatników w okresie awarii Krajowego Systemu e-Faktur
   • 6.2.2. Data wystawienia i otrzymania faktury wystawionej w okresie awarii Krajowego Systemu e-Faktur
   • 6.2.3. Faktury korygujące a awaria Krajowego Systemu e-Faktur
   • 6.2.4. Zniszczenie lub zaginięcie faktury wystawionej w okresie awarii Krajowego Systemu e-Faktur
  • 6.3. Awaria Krajowego Systemu e-Faktur ogłoszona przez Ministra Finansów w środkach społecznego przekazu
   • 6.3.1. Obowiązki podatników w okresie awarii totalnej Krajowego Systemu e-Faktur
  • 6.4. Niedostępność Krajowego Systemu e-Faktur ogłoszona przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra
   • 6.4.1. Obowiązki podatników w okresie niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur
   • 6.4.2. Data wystawienia i otrzymania faktury wystawionej w okresie niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur
   • 6.4.3. Faktury korygujące a niedostępność Krajowego Systemu e-Faktur
   • 6.4.4. Zniszczenie lub zaginięcie faktury wystawionej w okresie niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur
  • 6.5. Niedostępność Krajowego Systemu e-Faktur innego rodzaju
  • 6.6. Porównanie wybranych aspektów dotyczących awarii i niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur
 • 7. Zasady oznaczania przelewów za faktury wystawione oraz przesłane do Krajowego Systemu e-Faktur
  • 7.1. Wstęp
  • 7.2. Zasady oznaczania przelewów obowiązujące od 1.7.2024 r.
   • 7.2.1. Zapłata za fakturę ustrukturyzowaną z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
   • 7.2.2. Płatności zbiorcze za faktury ustrukturyzowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
  • 7.3. Zasady oznaczania przelewów obowiązujące od 1.1.2025 r.
   • 7.3.1. Adresaci regulacji
   • 7.3.2. Faktury objęte obowiązkiem oznaczania przelewów
   • 7.3.3. Informacje podawane w tytule transferu środków pieniężnych
   • 7.3.4. Sposoby zapłaty objęte obowiązkiem oznaczania przelewów
   • 7.3.5. Status sprzedawcy jako czynnego podatnika VAT
  • 7.4. Płatności za faktury VAT RR
 • 8. Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur z punktu widzenia zmian prawnych i organizacyjnych

Rozdział II. Pozostałe zmiany VAT

 • 1. Wstęp
 • 2. Wiążąca informacja stawkowa – wprowadzenie obowiązku obsługi za pośrednictwem systemu e-Urząd Skarbowy
  • 2.1. Zagadnienia ogólne
  • 2.2. Istota zmian
  • 2.3. Obsługa wniosku o WIS w systemie e-Urząd Skarbowy a termin wydania WIS
  • 2.4. Przepisy przejściowe
 • 3. Nowe obowiązki dostawców usług płatniczych dla płatności transgranicznych
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Adresaci obowiązku ewidencyjnego
  • 3.3. Nowy obowiązek ewidencyjny – ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  • 3.4. Płatności transgraniczne objęte obowiązkiem ewidencyjnym
  • 3.5. Udostępnianie ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych
 • 4. Likwidacja możliwości wystawiania not korygujących
  • 4.1. Obecnie obowiązujące zasady
  • 4.2. Istota zmian
  • 4.3. Przepisy przejściowe
 • 5. Stosowanie stawek obniżonych w 2024 r.
  • 5.1. Nowe rozporządzenie wykonawcze
 • 6. Zmiany w kasach rejestrujących
  • 6.1. Nowe rozporządzenie wykonawcze
 • 7. Formularz VAT-R w wersji 17
 • 8. Zmiany w pliku JPK_VAT
 • 9. Uproszczone zasady dokumentowania zaliczek
  • 9.1. Istota zmian
 • 10. Nowe zasady rozliczania opakowań wielokrotnego użytku
  • 10.1. Istota zmiany
  • 10.2. Nowe definicje ustawowe
  • 10.3. Podstawa opodatkowania towarów a wartość opakowań
  • 10.4. Obowiązek ewidencyjny
 • 11. Zmiany dotyczące limitu sprzedaży małego podatnika
  • 11.1. Definicja małego podatnika
  • 11.2. Istota zmian
 • 12. Wprowadzenie nowych zasad stosowania kursów walut dla faktur korygujących
  • 12.1. Zagadnienia ogólne
  • 12.2. Istota zmian
 • 13. Doprecyzowanie momentu ujęcia WDT w przypadku otrzymania dokumentów po upływie 3 miesięcy
  • 13.1. Zasady korygowania WDT obowiązujące do 30.6.2023 r.
  • 13.2. Zasady korygowania WDT obowiązujące od 1.7.2023 r.
 • 14. Rezygnacja z obowiązku posiadania faktury w celu odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT
  • 14.1. Zasady odliczania VAT naliczonego w tytułu WNT obowiązujące do 30.6.2023 r.
  • 14.2. Zasady odliczania VAT naliczonego z tytułu WNT obowiązujące od 1.7.2023 r.
 • 15. Zmiany w zakresie możliwości uznania, że proporcja odliczenia wynosi 100%
  • 15.1. Zasady w zakresie uznania, że proporcja odliczenia wynosi 100%, obowiązujące do 30.6.2023 r.
  • 15.2. Zasady w zakresie uznania, że proporcja odliczenia wynosi 100%, obowiązujące od 1.7.2023 r.
 • 16. Rezygnacja z protokolarnego uzgadniania proporcji częściowego odliczenia VAT naliczonego
  • 16.1. Zasady protokolarnego uzgadniania obowiązujące do 30.6.2023 r.
  • 16.2. Zasady obowiązujące od 1.7.2023 r.
 • 17. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z rocznych korekt, jeśli różnica pomiędzy proporcjami nie przekracza 2 punktów procentowych
  • 17.1. Zasady przeprowadzania korekty rocznej obowiązujące do 30.6.2023 r.
  • 17.2. Zasady przeprowadzania korekty rocznej obowiązujące od 1.7.2023 r.
 • 18. Zmiany w zakresie nakładania sankcji VAT
  • 18.1. Zasady obowiązujące do 5.6.2023 r.
  • 18.2. Zasady obowiązujące od 6.6.2023 r.
 • 19. Rozszerzenie sytuacji wyłączających odpowiedzialność solidarną, sankcję VAT i podwyższone odsetki od zaległości podatkowych w przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
  • 19.1. Zasady odpowiedzialności solidarnej obowiązujące do 30.6.2023 r.
  • 19.2. Zasady odpowiedzialności solidarnej obowiązujące od 1.7.2023 r.
 • 20. Rozszerzenie katalogu opłat, które mogą być regulowane z rachunku VAT
  • 20.1. Zasady dotyczące obciążeń regulowanych z rachunku VAT obowiązujące do 30.6.2023 r.
  • 20.2. Zasady dotyczące obciążeń regulowanych z rachunku VAT obowiązujące od 1.7.2023 r.

Część II. Zmiany w CIT

Rozdział I. Minimalny podatek dochodowy

 • 1. Wstęp
 • 2. Zasady ogólne
 • 3. Wyłączenia podmiotowe
 • 4. Sposób obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach
 • 5. Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym
 • 6. Uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania
 • 7. Pomniejszenie podstawy opodatkowania
 • 8. Zasady dotyczące rozliczenia podatku minimalnego

Rozdział II. Globalny podatek minimalny

 • 1. Wstęp
 • 2. Uzasadnienie wprowadzanych regulacji
 • 3. Ogólne zasady opodatkowania globalnym podatkiem minimalnym
 • 4. Zakres podmiotowy
 • 5. Wyłączenia z zakresu podmiotowego
 • 6. Efektywna stawka podatkowa
 • 7. Obliczanie kwalifikowanego dochodu lub straty
 • 8. Obliczanie skorygowanych podatków kwalifikowanych
 • 9. Efektywna stawka podatkowa
 • 10. Obliczanie podatku wyrównawczego
 • 11. Globalny podatek minimalny a minimalny podatek dochodowy określony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdział III. Podatek u źródła

 • 1. Wstęp
 • 2. Należności opodatkowane podatkiem u źródła oraz stawka podatku
 • 3. Preferencje w podatku u źródła
 • 4. Zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 3 PDOPrU
 • 5. Zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 PDOPrU
 • 6. Kryterium efektywnego opodatkowania
 • 7. Zastosowanie niższej stawki podatku przewidzianej we właściwej UPO
 • 8. Niepobranie podatku u źródła
 • 9. Projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z 19.6.2019 r. „Zasady poboru podatku u źródła"
  • 9.1. Należyta staranność w świetle projektu objaśnień podatkowych z 19.6.2019 r.
 • 10. Projekt objaśnień podatkowych z 25.9.2023 r.
  • 10.1. Rzeczywisty właściciel należności
  • 10.2. Otrzymanie należności dla własnej korzyści
  • 10.3. Rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej
  • 10.4. Sztuczny sposób działania podatnika – art. 22c PDOPrU
  • 10.5. Koncepcja look-through approach (LTA)
 • 11. Przegląd zmian podatkowych z lat 2019−2024
  • 11.1. Zmiany wprowadzone od 1.1.2019 r.
  • 11.2. Zmiany wprowadzone od 1.1.2022 r.
  • 11.3. Opinia o stosowaniu preferencji – art. 26 ust. 2g PDOPrU
  • 11.4. Oświadczenie płatnika – art. 26 ust. 7a PDOPrU
  • 11.5. Przedłużenie zaniechania poboru podatku u źródła przez tzw. płatników technicznych do 31.12.2024 r.
 • 12. Najnowsza praktyka i orzecznictwo
  • 12.1. Badanie statusu rzeczywistego właściciela w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz zagranicznego udziałowca
  • 12.2. Koncepcja look-through approach przy wypłacie dywidendy
  • 12.3. Rzeczywisty właściciel należności innych niż dywidendowe
  • 12.4. Tworzenie sztucznej struktury wyłącznie w celu skorzystania z preferencji
  • 12.5. Przesłanka efektywnego opodatkowania

Rozdział IV. Dokumentacja cen transferowych

 • 1. Wstęp
 • 2. Zmiany mające zastosowanie do dokumentacji za lata 2022 i 2023
  • 2.1. Pośrednie transakcje rajowe
  • 2.2. Bezpośrednie transakcje rajowe
  • 2.3. Polskie zakłady podmiotów zagranicznych
  • 2.4. Transakcje objęte uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym lub porozumieniem podatkowym
  • 2.5. Refakturowanie
  • 2.6. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
  • 2.7. Informacja o cenach transferowych TPR
 • 3. Podsumowanie obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych za 2023 r.
  • 3.1. Transakcje podlegające dokumentowaniu
   • 3.1.1. Transakcje objęte obowiązkiem dokumentowania
   • 3.1.2. Transakcje zwolnione z obowiązku dokumentowania
  • 3.2. Lokalna dokumentacja cen transferowych
  • 3.3. Grupowa dokumentacja cen transferowych (master file)
  • 3.4. Informacja o cenach transferowych (TPR-C) oraz oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji
  • 3.5. Informacja o grupie podmiotów (raport CbC oraz informacja CbC-P)
  • 3.6. Informacja o cenach transferowych TPR

Rozdział V. Raportowanie ksiąg rachunkowych przez podatników CIT

 • 1. Wstęp
 • 2. Termin i sposób przesyłania ksiąg do naczelnika urzędu skarbowego
 • 3. Spółki niebędące osobami prawnymi, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne
 • 4. Zwolnienie z obowiązku przesyłania ksiąg
 • 5. Projekt rozporządzenia MF z 29.11.2023 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdział VI. Przyspieszona amortyzacja dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • 1. Wstęp
 • 2. Dotychczasowe uregulowania – zasady ogólne
 • 3. Zmiany wprowadzane od 1.1.2024 r.

Rozdział VII. Ulgi w CIT

 • 1. Ulga badawczo-rozwojowa
  • 1.1. Zagadnienia ogólne
  • 1.2. Działalność badawczo-rozwojowa
  • 1.3. Koszty kwalifikowane
  • 1.4. Status centrum badawczo-rozwojowego
 • 2. Ulga na innowacyjnych pracowników
  • 2.1. Zagadnienia ogólne
  • 2.2. Zakres podmiotowy
  • 2.3. Działalność badawczo-rozwojowa
  • 2.4. Koszty kwalifikowane
 • 3. Ulga na prototyp
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Produkt
  • 3.3. Produkcja próbna nowego produktu
  • 3.4. Wprowadzenie na rynek nowego produktu
  • 3.5. Koszty produkcji próbnej nowego produktu
  • 3.6. Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu
 • 4. Ulga na robotyzację
  • 4.1. Zasady ogólne
  • 4.2. Koszty poniesione na robotyzację
  • 4.3. Robot przemysłowy
  • 4.4. Koszty kwalifikowane wyłączone z odliczenia w ramach ulgi na robotyzację
 • 5. Ulga prowzrostowa
  • 5.1. Zagadnienia ogólne
  • 5.2. Zakres podmiotowy
  • 5.3. Warunki zastosowania ulgi
  • 5.4. Katalog kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów
  • 5.5. Wydatki dotyczące produktów zarówno objętych, jak i nie objętych zakresem ulgi
 • 6. Ulga konsolidacyjna
  • 6.1. Wstęp
  • 6.2. Zagadnienia ogólne
  • 6.3. Wydatki na nabycie udziałów
  • 6.4. Zbycie udziałów
  • 6.5. Koszty kwalifikowane w ramach ulgi konsolidacyjnej a koszty uzyskania przychodów
 • 7. Ulga na pierwszą ofertę publiczną
  • 7.1. Wstęp
  • 7.2. Zagadnienia ogólne
  • 7.3. Koszty kwalifikowane
 • 8. Ulga sponsoringowa
  • 8.1. Wstęp
  • 8.2. Zagadnienia ogólne
  • 8.3. Koszty kwalifikowane
  • 8.4. Sponsoring jako koszt uzyskania przychodów
  • 8.5. Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową
   • 8.5.1. Klub sportowy
   • 8.5.2. Stypendium sportowe
   • 8.5.3. Impreza sportowa
  • 8.6. Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną
  • 8.7. Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
 • 9. Ulga na terminale płatnicze
  • 9.1. Zagadnienia wstępne
  • 9.2. Założenia ogólne
  • 9.3. Ulga na terminal w przypadku małego podatnika
  • 9.4. Koszty kwalifikowane
  • 9.5. Wyłączenia

Rozdział VIII. Darowizny odliczane od podstawy opodatkowania w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

 • 1. Wstęp
 • 2. Zagadnienia ogólne
 • 3. Darowizna – definicja ogólna
 • 4. Dochód zdefiniowany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 • 5. Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego
  • 5.1. Cele określone w art. 4 PożPubWolontU
  • 5.2. Organizacje pożytku publicznego i równoważne
  • 5.3. Wyłączenia niektórych organizacji
 • 6. Darowizna na cele kultu religijnego
 • 7. Darowizna na cele kształcenia zawodowego
  • 7.1. Cele kształcenia zawodowego
  • 7.2. Publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe
  • 7.3. Publiczne placówki i centra
 • 8. Darowizna a koszty uzyskania przychodów
 • 9. Warunki zastosowania odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania
  • 9.1. Odliczenie dokonanej darowizny
 • 10. Obowiązki obdarowanego otrzymującego darowiznę na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 PDOPrU oraz na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 PDOFizU

Część III. Zmiany w PIT i ryczałcie ewidencjonowanym

Rozdział I. Zmiany w PIT

 • 1. Wstęp
 • 2. Indywidualne stawki amortyzacji budynków i budowli
 • 2.1. Wstęp
  • 2.2. Przedsiębiorcy będący adresatami nowych regulacji
  • 2.3. Środki trwałe, których dotyczą nowe regulacje
  • 2.4. Kryteria lokalizacji środka trwałego
  • 2.5. Okres amortyzacji a lokalizacja środka trwałego
  • 2.6. Zdarzenie wyznaczające moment, na który bada się spełnienie kryteriów przez gminę, w której znajduje się środek trwały
  • 2.7. Indywidualne ustalenie stawek amortyzacyjnych a pomoc de minimis
  • 2.8. Przepisy przejściowe
 • 3. Dotacje i subwencje w działalności gospodarczej
 • 4. Podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym
 • 5. Świadczenie wspierające zwolnione od podatku
 • 6. Powrót do standardowego limitu zwolnień dla świadczeń i dopłat do wypoczynku (art. 21 ust. 1 pkt 67 oraz pkt 78 lit. b PDOFizU)
 • 7. Zmiany dotyczące dochodów kapitałowych
  • 7.1. Kompensowanie dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami z innych dochodów kapitałowych
  • 7.2. Dochody z wykupu przez emitenta obligacji, od których są należne świadczenia okresowe
  • 7.3. Pobór zryczałtowanego podatku od odsetek lub dyskonta od obligacji przez płatnika

Rozdział II. Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych

 • 1. Wstęp
 • 2. Rewaloryzacja miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu dla przychodów osób duchownych

Część IV. Pozostałe zmiany

Rozdział I. Zmiany stawek podatków i opłat lokalnych

 • 1. Wstęp
 • 2. Zmiany górnych granic stawek w podatku od nieruchomości
 • 3. Zmiany w wysokości stawek w podatku od środków transportowych
 • 4. Zmiany górnych granic stawek opłat lokalnych

Rozdział II. Zmiany w zwolnieniach z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Istota zmian
 • 3. Przedłużenie obowiązywania ZwolPodNierTransR
 • 4. Maksymalne progi pomocy
 • 5. Dostosowanie definicji i pojęć
 • 6. Regulacje związane z polityką energetyczną i środowiskową w pomocy na rzecz portów

Rozdział III. Zmiany w podatku rolnym

 • 1. Wstęp
 • 2. Procedura przekazania kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego
 • 3. Kwota w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego
 • 4. Wniosek – termin złożenia, forma i elementy
 • 5. Podmioty uprawnione do otrzymania kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego
 • 6. Związek zawodowy rolników indywidualnych
 • 7. Związek rewizyjny zrzeszający rolnicze spółdzielnie produkcyjne
 • 8. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 • 9. Przepisy przejściowe
 • 10. Zwrot utraconych dochodów
 • 11. Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2024 r.

Rozdział IV. Zmiany w podatku akcyzowym

 • 1. Wstęp
 • 2. Wiążąca informacja akcyzowa – wprowadzenie obowiązku obsługi za pośrednictwem PUESC
  • 2.1. Wstęp
  • 2.2. Istota zmian
  • 2.3. Obsługa wniosku o WIA na PUESC a termin wydania WIA
  • 2.4. Przepisy przejściowe
 • 3. Wycofanie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych i dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej
 • 4. Zmiany dotyczące alkoholu etylowego wyprodukowanego przez małe gorzelnie
  • 4.1. Wstęp
  • 4.2. Preferencyjna stawka akcyzy przewidziana dla alkoholu etylowego wyprodukowanego przez małą gorzelnię
  • 4.3. Stosowanie preferencyjnej stawki akcyzy w imporcie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym alkoholu etylowego

Rozdział V. Zmiany w podatku od spadków i darowizn

 • 1. Wstęp
 • 2. Istota zmian

Rozdział VI. Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

 • 1. Wstęp
 • 2. Wprowadzenie 6% podatku od zakupu szóstego i każdego następnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w tej samej lokalizacji
 • 3. Korelacja 6% podatku z obciążeniem podatkiem od towarów i usług
 • 4. Stosowanie 6% podatku a przepisy przejściowe
 • 5. Nowe rozporządzenie w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
  • 5.1. Wstęp
  • 5.2. Zmiany dotyczące obowiązków notariuszy jako płatników
  • 5.3. Wprowadzenie nowej wersji deklaracji PCC-3

Rozdział VII. Mikrorachunek podatkowy

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Istota zmian

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 306
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 500 g
 • ISBN: 978-83-8356-321-3
 • EAN: 9788383563213
 • Kod serwisu: 0A003900

Kategorie

Tagi