Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy komentarz do ustawy z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 343 ze zm.). Ustawa ta ma na celu unormowanie zasad i trybu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązków instytucji finansowych w... więcej ›

Opis książki

Kompleksowy komentarz do ustawy z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 343 ze zm.).

Ustawa ta ma na celu unormowanie zasad i trybu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązków instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania oraz obowiązków w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Państwa UE, dążąc do polepszenia współpracy i wymiany informacji w celu identyfikacji działań i schematów zmierzających do ukrywania dochodów i unikania opodatkowania, przyjęły dyrektywę Rady 2011/16/UE z 15.2.2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG (Dz.Urz. UE L z 2011 r. Nr 64, s. 1), którą komentowana ustawa implementuje.

Komentarz dotyczy m.in. zagadnień:

 • wymiany informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z państwami członkowskimi;
 • automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych;
 • automatycznej wymiany informacji o interpretacjach podatkowych i decyzjach w sprawach cen transferowych;
 • automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów;
 • automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych;
 • kar pieniężnych.

W publikacji uwzględniono najnowszy stan prawny, w tym zmiany wprowadzone ustawą z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1106), na mocy której dodano nowy Dział VA ,,Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych", która weszła od 1.7.2020 r. 

Ustawa szczególnie ma istotne znaczenie np. przy obsłudze międzynarodowych i transgranicznych grup kapitałowych, schematów podatkowych transgranicznych, podatków exit tax.

Na podstawie tej ustawy:

 • informacje o rachunkach prowadzonych na rzecz nierezydentów będą gromadzone przez instytucje finansowe. Raportująca instytucja finansowa dokona weryfikacji rachunków finansowych oraz identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania, czyli tzw. rachunków raportowanych.
 • pozyskane w tym trybie informacje będą mogły zostać użyte przez krajowe organy skarbowe w ramach procedur ukierunkowanych na walkę z uchylaniem się od opodatkowania, w tym w szczególności postępowań w sprawie opodatkowania przychodów, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub które pochodzą ze źródeł nieujawnionych.
 • ponadto duże międzynarodowe grupy kapitałowe będą zobowiązane do udostępnienia administracji podatkowej m.in. informacji o: wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób), wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku. Komentarz przeznaczony jest dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców finansowych, aplikantów zawodów prawniczych, a także sędziów, którzy w codziennej pracy zmagają się z przepisami komentowanej ustawy.

Opracowanie zostało wzbogacone o orzecznictwo oraz poglądy doktryny, istotne dla omawianych zagadnień.

Komentarz przeznaczony jest dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców finansowych, aplikantów zawodów prawniczych, a także sędziów, którzy w codziennej pracy zmagają się z przepisami komentowanej ustawy.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Ustawa z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 343 ze zm.)

Dział I. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 2. Definicje legalne
 • Art. 3. Wzajemna relacja aktów prawnych stanowiąca podstawę do wymiany informacji podatkowych
 • Art. 4. Udzielanie informacji podatkowych na żądanie właściwych organów
 • Art. 5. Organ właściwy w sprawach wymiany informacji podatkowych z innymi państwami
 • Art. 6. Wyłączenie stosowania
 • Art. 6a. Ograniczenie udostępniania i przesyłania danych

Dział II. Wymiana informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z państwami członkowskimi

 • Art. 7. Sposoby wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi
 • Art. 8. Zakres informacji podatkowych nieobjętych wymianą
 • Art. 9. Pośrednictwo Szefa KAS oraz dyrektorów izb administracji skarbowych w wymianie informacji
 • Art. 10. Elementy wniosku o udzielenie informacji podatkowych
 • Art. 11. Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia informacji podatkowych
 • Art. 12. Wezwanie do uzupełnienia danych
 • Art. 13. Odmowa udzielenia informacji podatkowych
 • Art. 14. Wycofanie wniosku o udzielenie informacji podatkowych
 • Art. 15. Wymiana informacji podatkowych z urzędu
 • Art. 16. Podstawy udzielania informacji podatkowych z urzędu
 • Art. 17. Potwierdzenie otrzymania informacji podatkowych w ramach wymiany z urzędu
 • Art. 18. Porozumienia z innymi państwami w zakresie sposobu i trybu wymiany informacji podatkowych
 • Art. 19. Przebywanie przedstawicieli organów państwa członkowskiego w Polsce
 • Art. 20. Dalsze przekazywanie uzyskanych informacji podatkowych
 • Art. 21. Informacje zwrotne
 • Art. 22. Formularze służące do wymiany informacji podatkowych
 • Art. 23. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej

Dział III. Automatyczna wymiana informacji o rachunkach raportowanych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 24. Słowniczek
  • 1. Aktywa finansowe (art. 24 ust. 1 pkt 1 WymInfPodU)
  • 2. Aktywny NFE (art. 24 ust. 1 pkt 2 WymInfPodU)
  • 3. Bank centralny (art. 24 ust. 1 pkt 3 WymInfPodU)
  • 4. Dowód w postaci dokumentu (art. 24 ust. 1 pkt 1 WymInfPodU) i PKD
  • 5. Grupowa pieniężna umowa ubezpieczenia (art. 24 ust. 1 pkt 5 WymInfPodU)
  • 6. Grupowa umowa renty (art. 24 ust. 1 pkt 6 WymInfPodU)
  • 7. Instytucja depozytowa (art. 24 ust. 1 pkt 7 WymInfPodU)
  • 8. Instytucja finansowa (art. 24 ust. 1 pkt 8 WymInfPodU)
  • 9. Instytucja finansowa z państwa uczestniczącego (art. 24 ust. 1 pkt 9 WymInfPodU)
  • 10. Instytucja powiernicza (art. 24 ust. 1 pkt 10 WymInfPodU)
  • 11. Istniejący rachunek (art. 24 ust. 1 pkt 11 WymInfPodU)
  • 12. Istniejący rachunek indywidualny (art. 24 ust. 1 pkt 12 WymInfPodU)
  • 13. Istniejący rachunek podmiotu (art. 24 ust. 1 pkt 13 WymInfPodU)
  • 14. NFE (art. 24 ust. 1 pkt 14 WymInfPodU)
  • 15. Nowy rachunek (art. 24 ust. 1 pkt 15 WymInfPodU)
  • 16. Nowy rachunek indywidualny (art. 24 ust. 1 pkt 16 WymInfPodU)
  • 17. Nowy rachunek podmiotów (art. 24 ust. 1 pkt 17 WymInfPodU)
  • 18. Opiekun klienta (art. 24 ust. 1 pkt 18 WymInfPodU)
  • 19. Organizacja międzynarodowa (art. 24 ust. 1 pkt 19 WymInfPodU)
  • 20. Osoba kontrolująca (art. 24 ust. 1 pkt 20 WymInfPodU)
  • 21. Osoba raportowana (art. 24 ust. 1 pkt 21 WymInfPodU)
  • 22. Osoba z państwa trzeciego (art. 24 ust. 1 pkt 22 WymInfPodU)
  • 23. Osoba z państwa uczestniczącego (art. 24 ust. 1 pkt 23 WymInfPodU)
  • 24. Państwo trzecie (art. 24 ust. 1 pkt 24 WymInfPodU)
  • 25. Państwo uczestniczące (art. 24 ust. 1 pkt 25 WymInfPodU)
  • 26. Pasywny NFE (art. 24 ust. 1 pkt 26 WymInfPodU)
  • 27. Pieniężna umowa ubezpieczenia (art. 24 ust. 1 pkt 27 WymInfPodU)
  • 28. Podmiot (art. 24 ust. 1 pkt 28 WymInfPodU)
  • 29. Podmiot inwestujący (art. 24 ust. 1 pkt 29 WymInfPodU)
  • 30. Podmiot powiązany (art. 24 ust. 1 pkt 30 WymInfPodU)
  • 31. Podmiot rządowy (art. 24 ust. 1 pkt 31 WymInfPodU)
  • 32. Polska instytucja finansowa (art. 24 ust. 1 pkt 32 WymInfPodU)
  • 33. Posiadacz rachunku (art. 24 ust. 1 pkt 33 WymInfPodU)
  • 34. Procedury należytej staranności (art. 24 ust. 1 pkt 34 WymInfPodU)
  • 35. Procedury sprawozdawcze (art. 24 ust. 1 pkt 35 WymInfPodU)
  • 36. Procedury z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 24 ust. 1 pkt 36 WymInfPodU)
  • 37. Rachunek depozytowy (art. 24 ust. 1 pkt 37 WymInfPodU)
  • 38. Rachunek finansowy (art. 24 ust. 1 pkt 38 WymInfPodU)
  • 39. Rachunek nieudokumentowany (art. 24 ust. 1 pkt 39 WymInfPodU)
  • 40. Rachunek o niższej wartości (art. 24 ust. 1 pkt 40 WymInfPodU)
  • 41. Rachunek o wysokiej wartości (art. 24 ust. 1 pkt 41 WymInfPodU)
  • 42. Rachunek powierniczy (art. 24 ust. 1 pkt 42 WymInfPodU)
  • 43. Rachunek raportowany (art. 24 ust. 1 pkt 43 WymInfPodU)
  • 44. Raportująca instytucja finansowa (art. 24 ust. 1 pkt 44 WymInfPodU)
  • 45. Tax identification number (art. 24 ust. 1 pkt 45 WymInfPodU)
  • 46. Trust (art. 24 ust. 1 pkt 45a WymInfPodU)
  • 47. Umowa renty (art. 24 ust. 1 pkt 46 WymInfPodU)
  • 48. Uznany rynek papierów wartościowych (art. 24 ust. 1 pkt 47 WymInfPodU)
  • 49. Wartość pieniężna (art. 24 ust. 1 pkt 48 WymInfPodU)
  • 50. Zakład ubezpieczeń (art. 24 ust. 1 pkt 49 WymInfPodU)
  • 51. Znormalizowany system kodowania działalności gospodarczej (art. 24 ust. 1 pkt 50 WymInfPodU)
  • 52. Adres głównego miejsca prowadzenia działalności podmiotu (art. 24 ust. 4 WymInfPodU)
 • Art. 25. Rezydencja instytucji finansowej
 • Art. 26. Przeliczenia walut

Rozdział 2. Obowiązki raportujących instytucji finansowych

 • Art. 27. Zakres obowiązków
 • Art. 28. Przechowywanie informacji
 • Art. 29. Korzystanie z usług innych podmiotów
 • Art. 30. Zawiadomienie o prawdopodobieństwie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

Rozdział 3. Procedury sprawozdawcze

 • Art. 31. Rachunki objęte obowiązkiem raportowania
  • 1. Procedury sprawozdawcze
  • 2. Rachunki wyłączone. Wprowadzenie
  • 3. Niektóre rachunki emerytalne i rentowe
  • 4. Nieemerytalne rachunki z preferencją podatkową
  • 5. Niektóre umowy ubezpieczenia na życie
  • 6. Rachunki wchodzące w skład masy spadkowej
  • 7. Rachunki escrow
  • 8. Rachunki nadpłat
  • 9. Zgłoszone rachunki niskiego ryzyka
 • Art. 32. Wyłączenia
  • 1. Wprowadzenie
  • 2. Podmioty rządowe, organizacje międzynarodowe i banki centralne jako wyłączone instytucje finansowe
  • 3. Fundusze emerytalne jako wyłączone instytucje finansowe
  • 4. Podmioty zgłoszone jako wyłączone instytucje finansowe
  • 5. Zwolnione przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania
  • 6. Trusty jako wyłączone instytucje finansowe
 • Art. 33. Informacja roczna o rachunkach raportowanych
 • Art. 34. Zakres informacji o rachunkach raportowanych
 • Art. 35. Waluta
 • Art. 36. Informacja o rachunkach nieudokumentowanych
 • Art. 37. Uprawnienie do skorygowania informacji o rachunkach

Rozdział 4. Ogólne zasady należytej staranności

 • Art. 38. Uznanie za rachunek raportowany
 • Art. 39. Saldo, wartość rachunku, terminy
 • Art. 40. Sumowanie rachunków
 • Art. 41. Rachunek o wysokiej wartości, sumowanie
 • Art. 42. Przeliczanie na złote salda lub wartości rachunku raportowanego
 • Art. 43. Oświadczenie o rezydencji podatkowej
 • Art. 44. Podstawa ustalenia rezydencji podatkowej
 • Art. 45. Aktualizacja oświadczenia
 • Art. 46. Zakres zmienionych okoliczności
 • Art. 47. Postępowanie w przypadku nieuwzględnienia oświadczenia
 • Art. 48. Informacje związane z beneficjentem
 • Art. 49. Grupowa umowa ubezpieczenia lub grupowa umowa renty

Rozdział 5. Procedura należytej staranności wobec istniejących rachunków indywidualnych

Wprowadzenie

 • Art. 50. Ustalenie adresu
 • Art. 51. Elektroniczne bazy danych, poszukiwanie informacji
 • Art. 52. Skutki weryfikacji rachunków o wysokiej wartości
 • Art. 53. Obowiązek przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej
 • Art. 54. Zmiana okoliczności
 • Art. 55. Rachunek raportowany w kolejnych latach
 • Art. 56. Terminy zakończenia identyfikacji rachunków raportowanych

Rozdział 6. Procedura należytej staranności wobec nowych rachunków indywidualnych

 • Art. 57. Obowiązki raportującej instytucji finansowej
 • Art. 58. Traktowanie rachunku jako rachunek raportowany

Rozdział 7. Procedura należytej staranności wobec istniejących rachunków podmiotów

Wprowadzenie

 • Art. 59. Wyłączenie z weryfikacji, identyfikacji, raportowania
 • Art. 60. Obowiązek traktowania jako rachunek raportowany
 • Art. 61. Weryfikacja informacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Art. 62. Ustalenie, czy posiadacz rachunku jest pasywnym NFE
 • Art. 63. Powzięcie wątpliwości co do poprawności i rzetelności oświadczenia o rezydencji
 • Art. 64. Terminy zakończenia identyfikacji rachunków raportowanych

Rozdział 8. Procedura należytej staranności wobec nowych rachunków podmiotów

 • Art. 65. Obowiązek traktowania nowego rachunku podmiotów jako rachunek raportowany
 • Art. 66. Działania ustalające raportującej instytucji finansowej
 • Art. 67. Procedura w celu weryfikacji nowych rachunków

Rozdział 9. Kontrola raportujących instytucji finansowych

 • Art. 68. Kontrola przeprowadzana przez Szefa KAS
 • Art. 69. Zasada wzajemnego zaufania
 • Art. 70. Protokół kontroli
 • Art. 71. Udzielanie wyjaśnień w przypadku wystąpienia uchybień lub nieprawidłowości
 • Art. 72. Tryb oznaczenia klauzulą „Tajemnica skarbowa"

Rozdział 10. Obowiązki organu

 • Art. 73. Informacje przekazywane właściwemu organowi państwa uczestniczącego
 • Art. 74. Terminy przekazywania informacji
 • Art. 75. Tryb wymiany informacji

Dział IV. Automatyczna wymiana informacji o interpretacjach podatkowych i decyzjach w sprawach cen transferowych

 • Art. 76. Słowniczek pojęć
 • Art. 77. Informacje o interpretacjach podatkowych lub decyzjach w sprawach cen transferowych
 • Art. 78. Informacje przekazywane Komisji Europejskiej
 • Art. 79. Wyłączenia z automatycznej wymiany informacji
 • Art. 80. Standardowy formularz
 • Art. 81. Wyłączenia

Dział V. Automatyczna wymiana informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów

Wprowadzenie

 • Art. 82. Słowniczek pojęć
 • Art. 83. Informacja o grupie podmiotów
 • Art. 84. Przesłanki informowania o grupie podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy
 • Art. 85. Postępowanie w razie braku informacji
 • Art. 86. Wzór powiadomienia
 • Art. 87. Zakres danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów
 • Art. 87a. Kontrola
 • Art. 87b. Uprawnienie do skorygowania informacji
 • Art. 87c. Żądanie
 • Art. 87d. Pełnomocnictwo
 • Art. 88. Informacje przekazywane w drodze automatycznej wymiany do państw członkowskich

Dział VA. Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych

 • Art. 88a. Definicje ustawowe
 • Art. 88b. Informacje o schematach podatkowych transgranicznych
 • Art. 88c. Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych, formularz
 • Art. 88d. Roczna ocena skuteczności automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych

Dział VI. Kary pieniężne

 • Art. 89. Niedopełnienie obowiązku przez raportującą instytucję finansową
 • Art. 90. Niedopełnienie obowiązku przez jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów
 • Art. 91. Wysokość kary pieniężnej

Dział VII. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

Rozdział 1. Przepisy zmieniające

 • Art. 92. Zmiany w PDOFizU
 • Art. 93. Zmiany w PDOPrU
 • Art. 94. Zmiany w OrdPU
 • Art. 95. Zmiany w KKS
 • Art. 96. Zmiana przepisów FATCA
 • Art. 97. Zmiana przepisów przejściowych CbC

Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe

 • Art. 98. Identyfikacja rachunków otwartych między 1.1.2016 r. a 30.4.2017 r.
 • Art. 99. Obowiązek przekazania informacji o rachunkach raportowanych za lata 2016 i 2017
 • Art. 99a. Obowiązek przekazania informacji o rachunkach raportowanych
 • Art. 100. Termin wdrożenia procedur
 • Art. 101. Terminy przekazania informacji podatkowych
 • Art. 102. Obowiązki Szefa KAS
 • Art. 103. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z art. 83 ust. 1
 • Art. 104. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z art. 84
 • Art. 105. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z art. 87
 • Art. 106. Podatek od przychodów (dochodów) zapłacony w Republice Austrii
 • Art. 107. Składanie informacji przez podmioty wypłacające oraz pośrednich odbiorców
 • Art. 108. Przepisy wykonawcze, utrata mocy
 • Art. 109. Przepisy wykonawcze, utrata mocy
 • Art. 110. Stosowanie przepisów art. 91 w zakresie dotyczącym kar pieniężnych
 • Art. 111. Wejście w życie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatki w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 572
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 710 g
 • ISBN: 978-83-8235-084-5
 • EAN: 9788382350845
 • Kod serwisu: 00871000

Kategorie

Tagi