Kara umowna. Zabezpieczenie zobowiązania, obliczanie i miarkowanie kary, skutki podatkowe. Komentarz praktyczny

Promocyjna cena
%
 • 152,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 143,20 zł
  Cena katalogowa: 179,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nowość na rynku wydawniczym. Praktyczne omówienie podstawowego zabezpieczenia umów w przypadku zobowiązań niepieniężnych. Poradnik pokazuje najważniejsze informacje, wzbogacone o praktyczne wskazówki, przykłady i najnowsze orzecznictwo... więcej ›

Opis książki

Praktyczne omówienie podstawowego zabezpieczenia umów w przypadku zobowiązań niepieniężnych.

Nowość na rynku wydawniczym. Poradnik kompleksowo omawia najistotniejsze zagadnienia zarówno w ujęciu materialnym, jak i funkcjonalnym. Metodyka pokazuje najważniejsze informacje, wzbogacone o praktyczne wskazówki, przykłady i najnowsze orzecznictwo.

Kara umowna to konstrukcja prawna, której celem jest zabezpieczenie interesów stron zawieranego kontraktu, pełni więc przede wszystkim funkcję stymulującą dłużnika do wykonania zobowiązania. Ponadto Autor w publikacji pokazuje różnicę między karą umową a odszkodowaniem, które po części jest przez nią zastąpione, zwłaszcza w sytuacji, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania bądź wykona je nienależycie, a istnieje w umowie zapis o karze umownej.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedź przede wszystkim na wątpliwości co do zagadnień związanych z:

 • rozróżnieniem kary umownej a odszkodowaniem,
 • żądaniem obniżenia kary,
 • porównaniem kary umownej a zobowiązaniem niepieniężnym,
 • wysokość kary umownej,
 • karą umowną a karą gwarancyjną,
 • przedawnieniem,
 • karą umowną a kosztem uzyskania przychodu,
 • karą za opóźnienie w dostawie towarów,
 • karą za uszkodzenie towaru,
 • miarkowaniem kary umownej,
 • przesłankami zmniejszenia kary umownej z powodu rażącego wygórowania.

Autorzy starali się przekazać swoje doświadczenia praktyczne wynikające ze stosowania przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych nabyte przy opiniowaniu, negocjowaniu umów, ale przede wszystkim zdobyte na sali sądowej w trakcie wielu procesów związanych z karami umownymi.

Publikacja ta skierowana jest zwłaszcza do wykonawców wszelkich zawodów prawniczych, w tym: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz wszystkich osób zajmujących się redagowaniem lub wykładnią umów cywilnoprawnych, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów kierunków prawniczych.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Kara umowna – zagadnienia konstrukcyjne

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Kara umowna wierzycielska
 • 3. Konstrukcja kary umownej
 • 4. Kara umowna jako zobowiązanie o charakterze pieniężnym
 • 5. Wykonanie zobowiązania i zapłata kary umownej
 • 6. Funkcje kary umownej
 • 7. Rodzaje kar umownych
 • 8. Świadczenie pieniężne i niepieniężne
 • 9. Odstąpienie od umowy a kara umowna
 • 10. Kumulacja kar umownych
  • 10.1. Uwagi ogólne
  • 10.2. Kumulacja kilku kar umownych w ramach jednego stosunku zobowiązaniowego za różne przejawy nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika
  • 10.3. Kumulacja kary za określony przejaw nienależytego wykonania zobowiązania oraz za niewykonanie zobowiązania
  • 10.4. Wyłączenie możliwości kumulacji kary umownej za nienależyte wykonanie zobowiązania
  • 10.5. Kary umowne zastrzeżone w ramach tego samego stosunku zobowiązaniowego na rzecz różnych wierzycieli
 • 11. Maksymalna wysokość kary umownej
 • 12. Przegląd orzecznictwa
  • 12.1. Wykonanie zobowiązania i zapłata kary umownej
  • 12.2. Funkcje kary umownej
  • 12.3. Rodzaje kar umownych
  • 12.4. Odstąpienie od umowy a kara umowna
  • 12.5. Maksymalna wysokość kary umownej

Rozdział 2. Przesłanki odpowiedzialności

 • 1. Przesłanki możliwości dochodzenia kary umownej
 • 2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • 3. Wykonanie zobowiązania
 • 4. Wina
 • 5. Wpływ przyczynienia się wierzyciela na karę umowną – art. 362 KC
 • 6. Szkoda (naprawienie szkody)
 • 7. Związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą
 • 8. Przegląd orzecznictwa
  • 8.1. Wina
  • 8.2. Wpływ przyczynienia się wierzyciela na karę umowną – art. 362 KC
  • 8.3. Szkoda (naprawienie szkody)
  • 8.4. Związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą

Rozdział 3. Miarkowanie kary umownej

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zasada pacta sunt servanda a miarkowanie
 • 3. Wpływ art. 5 i 58 KC na żądanie zapłaty kary umownej
 • 4. Wysokość kary umownej – uwagi ogólne
  • 4.1. Miarkowanie do zera
  • 4.2. Kara umowna zaniżona
  • 4.3. Kara umowna a stosunki konsumenckie
  • 4.4. Skutek ex tunc miarkowania kary umownej
 • 5. Przesłanki miarkowania
  • 5.1. Stosowanie przesłanek miarkowania
  • 5.2. Zobowiązanie wykonane w znacznej części
  • 5.3. Zwłoka a miarkowanie z powodu wykonania zobowiązania w znacznej części
  • 5.4. Wysokość miarkowania
  • 5.5. Rażące wygórowanie kary umownej
   • 5.5.1. Pojęcie rażącego wygórowania kary umownej
   • 5.5.2. Kryteria uznania kary umownej za rażąco wygórowaną
   • 5.5.3. Stosunek wysokości kary umownej do wysokości szkody
   • 5.5.4. Odszkodowanie na zasadach ogólnych
   • 5.5.5. Przesłanki dotyczące dłużnika
   • 5.5.6. Kryterium bezwzględnej wysokości kary umownej
   • 5.5.7. Stosunek wysokości kary umownej do wartości zobowiązania
   • 5.5.8. Wartość świadczenia spełnionego z opóźnieniem
   • 5.5.9. Niewielka wina dłużnika
   • 5.5.10. Przyczynienie się wierzyciela
   • 5.5.11. Wzbogacenie się wierzyciela
   • 5.5.12. Stosunek kary umownej do innych kar zastrzeżonych w tej samej umowie
   • 5.5.13. Inne kryteria miarkowania
 • 6. Stopień obniżenia
  • 6.1. Obniżenie kary umownej
  • 6.2. Praktyka orzecznicza
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Kara umowna w zamówieniach publicznych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zasada swobody umów
 • 3. Niedozwolone klauzule umowne związane z karami umownymi w Prawie zamówień publicznych
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie
  • 3.3. Kary umowne za zachowanie niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem
  • 3.4. Kara umowna za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający
 • 4. Obligatoryjne klauzule umowne dotyczące kar umownych w umowach o wykonanie zamówienia publicznego
  • 4.1. Zagadnienia ogólne
  • 4.2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony
  • 4.3. Kary umowne w umowach o wykonanie zamówienia na roboty budowlane
   • 4.3.1. Zagadnienia ogólne
   • 4.3.2. Kara umowna za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
   • 4.3.3. Kara umowna za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
   • 4.3.4. Kara umowna za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
   • 4.3.5. Kara umowna za brak zmiany umowy o podwykonawstwo (której przedmiotem są dostawy lub usługi) w zakresie terminu zapłaty
   • 4.3.6. Kary umowne zastrzeżone w umowach o roboty budowlane i usługi zawartych na okres powyżej 12 miesięcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia (art. 439 ust. 5 PrZamPubl)
   • 4.3.7. Kary umowne związane z obowiązkami zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokumentowania tego faktu w umowach o zamówienie na roboty budowlane i usługi
  • 4.4. Wytyczne co do kar umownych w umowach podwykonawczych
 • 5. Miarkowanie kary umownej a dyscyplina finansów publicznych
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Nienaliczenie a miarkowanie kary umownej
  • 5.3. Pisemna ocena skutków ugody
  • 5.4. Ocena zasadności zawarcia ugody – obowiązek czy przywilej?
  • 5.5. Rodzaje ugody
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Kara umowna w wybranych przepisach szczególnych

 • 1. Kara umowna w przepisach prawa pracy
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Odpowiednie stosowanie przepisów KC
   • 1.2.1. Uwagi ogólne
   • 1.2.2. Zasady prawa pracy
  • 1.3. Zakres odpowiedzialności pracownika
  • 1.4. Kara umowna w związku z zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy
   • 1.4.1. Uwagi ogólne
   • 1.4.2. Zakres zakazu konkurencji
   • 1.4.3. Wysokość kary umownej
   • 1.4.4. Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji
   • 1.4.5. Miarkowanie kary umownej z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  • 1.5. Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu – quasi-kara umowna
 • 2. Kara umowna w umowach deweloperskich
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Kara umowna w umowie deweloperskiej
  • 2.3. Quasi-kara umowna – rekompensata należna nabywcy
  • 2.4. Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od dewelopera
 • 3. Kara umowna w postępowaniu upadłościowym
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Zgłoszenie wierzytelności
  • 3.3. Kary umowne z umów niewykonanych do dnia ogłoszenia upadłości
  • 3.4. Bezskuteczność kar umownych w stosunku do masy
 • 4. Przegląd orzecznictwa
  • 4.1. Kara umowna w przepisach prawa pracy
  • 4.2. Kara umowna w umowach deweloperskich

Rozdział 6. Kara umowna w procesie sądowym

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Ciężar dowodu
 • 3. Potrącenie kary umownej – zarzut potrącenia
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Zarzut potrącenia w art. 2031 KPC
  • 3.3. Zarzut potrącenia kary umownej w postępowaniu uproszczonym
  • 3.4. Skutki bezskuteczności zarzutu potrącenia
  • 3.5. Skutki zgłoszenia zarzutu potrącenia z uchybieniem terminu lub przepisów o formie
 • 4. Powództwo wzajemne o zapłatę kary umownej
 • 5. Powództwo o ustalenie nieistnienia kary umownej
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Powództwo o ustalenie
 • 6. Miarkowanie kary umownej
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 7. Kara umowna a podatki

 • 1. Podatki dochodowe
 • 2. Koszt uzyskania przychodu
 • 3. Kary umowne związane z COVID-19
 • 4. Kara umowna a przychód
 • 5. Podatek od towarów i usług
 • 6. Orzecznictwo

Część II. Przykłady klauzul

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Kara umowna za niewykonanie świadczenia w terminie umownym
 • 3. Kara umowna – inny niż zwłoka przypadek nienależytego wykonania umowy
 • 4. Klauzule dotyczące kar umownych charakterystyczne dla umowy o roboty budowlane
 • 5. Obowiązkowe klauzule dotyczące kar umownych przy umowie o wykonanie zamówienia na roboty budowlane
 • 6. Klauzule umowne dotyczące niewykonania umowy w całości lub w części
 • 7. Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 302
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 500 g
 • ISBN: 978-83-8291-077-3
 • EAN: 9788382910773
 • Kod serwisu: 00941500

Kategorie