Monitor Prawniczy Nr 14/2022

 • 85,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 72,25 zł
  Cena katalogowa: 85,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

W Monitorze Prawniczym znajdziesz wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie, fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych, przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa, aktualności z sal sądowych, czy obszerne dodatki tematyczne.

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 14/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • dr Ireneusz WolwiakCharakter współudziału wierzycieli w egzekucji z nieruchomości". Ustawodawca wymaga złożenia przez wierzyciela odrębnego wniosku w przedmiocie skierowania egzekucji do nieruchomości. Zarazem wyklucza dopuszczalność prowadzenia do niej odrębnych egzekucji. Staje się to przyczyną zaistnienia określonego rodzaju współuczestnictwa wierzycieli przyłączonych do prowadzonego już postępowania. Opracowanie poświęcone zostało wyznaczeniu reguł ich zachowania.
 • dr Filip StradomskiSprzeciw jako szczególny środek zaskarżenia zarządzenia i postanowień referendarza sądowego z zakresu prawa pomocy – rozważania de lege lata". Celem artykułu jest próba oceny funkcjonowania instytucji sprzeciwu od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6–8 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi1. Orzeczenia, o których mowa w tych przepisach stanowią rozstrzygnięcia referendarzy sądowych w sprawach z zakresu prawa pomocy. W artykule analizie poddano w szczególności zmiany w zakresie sprzeciwu wprowadzone ustawą z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi2. Badaniem objęto także dane statystyczne wojewódzkich sądów administracyjnych z lat 2017–2021 dotyczące sprzeciwów oraz rozstrzygnięć wydawanych w wyniku ich rozpoznania. Pozwoliło to na dokonanie oceny efektywności i skuteczności sprzeciwu. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w artykule była metoda dogmatyczno-prawna. W końcowej części opracowania wykorzystano także metodę statystyczną.
 • Paula Mroczkowska-KrólPostępowanie w sprawach własności intelektualnej a dochodzenie roszczeń z tytułu droit de suite. Wybrane zagadnienia". Artykuł omawia instytucję droit de suite w kontekście postępowania w sprawach własności intelektualnej. Skupia się na wskazaniu problemów związanych z dochodzeniem roszczeń na podstawie tej instytucji i proponuje ich rozwiązanie, opierając się nie tylko na przepisach już obowiązujących, lecz także formułując wnioski de lege ferenda.
 • Sebastian MichalakWpływ nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie prawa holdingowego na funkcjonowanie grup spółek oraz interesy wspólników mniejszościowych i wierzycieli spółek zależnych". W połowie października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca do polskiego systemu prawnego regulację prawa holdingowego. Założeniem nowych przepisów jest ułatwienie zarządzania grupami spółek przy jednoczesnym poszanowaniu interesów wierzycieli i wspólników mniejszościowych spółek zależnych. Głównym mechanizmem, stanowiącym trzon nowych przepisów, są wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki zależnej, wydawane przez spółkę dominującą. Instrument ten budzi uzasadnione wątpliwości pod względem sytuacji wierzycieli i wspólników mniejszościowych spółki zależnej. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, czy nowe przepisy skutecznie usprawnią funkcjonowanie koncernów na polskim rynku, a jednocześnie czy gwarantują one wierzycielom i wspólnikom mniejszościowym spółek zależnych należytą ochronę przed nadużyciami ze strony spółek dominujących. Istotne jest przy tym podjęcie analizy obowiązujących już wcześniej przepisów, które mogą być wykorzystane do ochrony tych podmiotów w ramach struktury holdingu.
 • Anna OstaszewskaUprawnienie inwestora do odmowy odbioru robót budowlanych dotkniętych wadą istotną – glosa – V CSKP 14/21". Glosa dotyczy tematyki odbioru robót budowlanych jako jednego z obowiązków inwestora będącego stroną umowy o roboty budowlane. Wyrok Sądu Najwyższego nawiązuje do jednej z dotychczasowych linii orzeczniczych przyznających inwestorowi uprawnienie do odmowy odbioru robót budowlanych dotkniętych wadą istotną. Glosa zawiera argumenty aprobujące stanowisko zaprezentowane przez Sąd Najwyższy, choć z częściowo krytyczną oceną sposobu i komplementarności uzasadnienia wyroku. W ocenie autorki glosy, biorąc pod uwagę ogólne zasady prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań oraz konieczność zachowania równowagi stron umowy o roboty budowlane, należy przyznać inwestorowi prawo do odmowy odbioru robót budowlanych w sytuacji, gdy są one obarczone tak daleko idącymi wadami, że w istocie nie są obiektem, który byłby zdatny do użytku w celu określonym w umowie. Autorka dostrzega jednak potrzebę uszczegółowienia przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane, zwłaszcza w zakresie charakteru prawnego obowiązku inwestora do dokonania odbioru robót budowlanych, co pozwoliłoby na rozstrzygnięcie sporu powstałego w doktrynie i orzecznictwie, a także wpłynęło pozytywnie na praktykę gospodarczą poprzez ujednolicenie postanowień umów o roboty budowlane. Glosa zawiera również analizę postanowień przykładowych umów o roboty budowlane zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego jako inwestorów, wskazującą na duże znaczenie praktyczne omawianego zagadnienia.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 48
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 160 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065022828
 • EAN: 977123065022828
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie