Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Umowy o pracę. Umowy na czas określony. Umowy na czas nieokreślony + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik, który przedstawia krok po kroku, jak zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, zarówno bezterminową, jak i terminową, zgodnie z obowiązującymi przepisami... więcej ›

Opis książki

Książka to praktyczny poradnik, który kompleksowo omawia zatrudnienie na podstawie umów o pracę. Autorzy szczegółowo przedstawiają terminowe i bezterminowe stosunki pracy, omawiając poszczególne rodzaje umów, ich treść, zmiany dokonywane w trakcie zatrudnienia oraz sposoby ich zakończenia.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany przepisów Kodeksu pracy, w tym zwłaszcza ustawę z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), która weszła w życie 26.4.2023 r. i wdrożyła do polskiego porządku prawnego normy dwóch dyrektyw: dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. „work-life balance"), znacząco zmieniając wiele kwestii dotyczących zwłaszcza zatrudnienia na umowy o pracę zawarte na czas określony i poszerzających uprawnienia pracownicze.

Najważniejsze atuty książki to:

 • dogłębne omówienie treści poszczególnych umów o pracę, zasad ich zawierania i rozwiązywania,
 • liczne praktyczne przykłady oraz odpowiedzi na rzeczywiste pytania pracodawców,
 • omówienie z licznymi przykładami umów na czas określony, które nie wchodzą do limitu umów,
 • szczegółowe przedstawienie trybu przekształcenia umów terminowych w bezterminowe w świetle przepisów Kodeksu pracy,
 • omówienie znaczenia terminów, na jakie zawiera się umowy na czas określony i momentu uznania ich za umowy na czas nieokreślony,
 • przedstawienie zasad zmiany treści umów o pracę i ich rozwiązywania,
 • szerokie omówienie nietypowych przypadków zakończenia umów o pracę, np. rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy, wygaśnięcia umowy z powodu śmierci pracownika czy jego aresztowania.

W drugim wydaniu książki autorzy skupiają się na nowelizacji przepisów kodeksu pracy, wynikającej z wdrożenia dyrektywy „work-life balance". Omówione zostały:

 • zmiany dotyczące umów zawartych na okres próbny czy wypowiadania umów zawartych na czas określony;
 • zasady tworzenia informacji o warunkach zatrudnienia, w tym – co jest znaczącą nowością w przepisach – obowiązkowej informacji dla pracowników pracujących za granicą, także w ramach podróży służbowej;
 • możliwość wnioskowania o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia przez pracowników, co w praktyce będzie pociągać za sobą konieczność każdorazowej analizy wniosku i odpowiedniego ustosunkowania się do niego;
 • nowe uprawnienie do wnioskowania o elastyczną organizację pracy, przysługujące pracownikom będącym rodzicami dzieci do lat 8;
 • bardzo istotne zmiany dotyczące ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy, które obejmują obecnie także prowadzenie przygotowań do rozwiązania lub wypowiedzenia umowy.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jakie są nowe limity ilościowe i czasowe dotyczące umów zawieranych na czas określony?
 • Co się dzieje w sytuacji, gdy umowa na czas określony zostaje zawarta na okres przekraczający 33 miesiące?
 • Na jaki okres można zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Jak należy rozumieć „zamiar zawarcia" kolejnej umowy, który warunkuje długość okresu próbnego?
 • Jak należy rozumieć zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym?
 • Co obejmuje uprawnienie do wnioskowania o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia?
 • Do wnioskowania o jakie zmiany w zakresie stosunku pracy uprawnieni są rodzice dzieci do lat 8?
 • W jakich przypadkach można odmówić uwzględnienia wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy?
 • W jakich przypadkach można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Jak traktować umowę na czas wykonania określonej pracy w kontekście zmian w umowach terminowych i limitów umów na czas określony?
 • Kiedy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny zgodnie z przepisami Kodeksu pracy?
 • Kiedy można przekształcić umowę terminową w umowę na czas nieokreślony i odwrotnie – umowę na czas nieokreślony w umowę na czas określony?
 • Jak prawidłowo aneksować umowy o pracę – zawierać porozumienia zmieniające formę umowy o pracę?
 • W jaki sposób ustalać terminy wypowiedzeń?
 • Jakie są skutki prawne złożenia wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, a także skutki naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę?
 • Jakie czynności musi wykonać pracodawca w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika lub jego aresztowania?
 • W jaki sposób należy właściwie dostarczyć oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę?

Książka wzbogacona jest również o 20 przydatnych wzorów dokumentów. Są to:

 • wzór uzupełnienia informacji o warunkach zatrudnienia,
 • wzór zawiadomienia o zawarciu umowy na czas określony uzasadnionej przyczynami obiektywnymi leżącymi po stronie pracodawcy,
 • wzór informacji o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,
 • wzór porozumienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia,
 • wzór informacji o przedłużeniu umowy terminowej do dnia porodu,
 • wzór zawiadomienia pracownika o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia,
 • wzór upoważnienia do odbioru świadectwa pracy,
 • wzór aneksu do umowy o pracę – porozumienia zmieniającego umowę z umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony,
 • wzór wypowiedzenia warunków umowy o pracę,
 • wzór wniosku pracownika o zmianę warunków zatrudnienia,
 • wzór odpowiedzi pracodawcy na wniosek pracownika o zmianę warunków zatrudnienia,
 • wzór aneksu do umowy o pracę – porozumienia zmieniającego umowę z umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony,
 • wzór porozumienia kończącego zatrudnienie zawartego wspólnie przez pracodawcę oraz pracownika,
 • wzór porozumienia stron kończącego zatrudnienie zawartego na podstawie wniosku (oferty) pracownika,
 • wzór pisma w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wzór pisma w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia,
 • pomocniczy wzór pisma w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • wzór pisma pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę,
 • wzór pisma pracownika w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • wzór pisma w sprawie wygaśnięcia umowy o pracę.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Część I. Terminowe stosunki pracy

Rozdział I. Przesłanki zawierania terminowych umów o pracę. Treść umowy o pracę. Informacja o warunkach zatrudnienia

 • 1. Umowy o pracę na czas określony – uwagi ogólne
 • 2. Limit pracy ponad wymiar umowny
 • 3. Inne zapisy dotyczące czasu pracy w umowie
 • 4. Rodzaj pracy
 • 5. Miejsce (miejsca) pracy
 • 6. Termin rozpoczęcia pracy
 • 7. Informacja o warunkach zatrudnienia

Rozdział II. Rodzaje umów terminowych

 • 1. Umowa na okres próbny
 • 2. Umowa na czas określony
  • 2.1. Limity umów na czas określony
  • 2.2. Umowa na zastępstwo
  • 2.3. Prace dorywcze i sezonowe
  • 2.4. Zatrudnienie na okres kadencji
  • 2.5. Obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy
 • 3. Zapisy w treści umowy na czas określony

Rozdział III. Niektóre uprawnienia osób zatrudnianych na czas określony

 • 1. Zakaz dyskryminacji i obowiązek przeciwdziałania mobbingowi
  • 1.1. Mobbing
  • 1.2. Przeciwdziałanie mobbingowi
  • 1.3. Informacja dla pracowników
 • 2. Informowanie o wolnych miejscach pracy
 • 3. Urlopy wypoczynkowe. Zasady udzielania urlopów proporcjonalnych
 • 4. Przedłużenie umowy terminowej w przypadku ciąży pracownicy
 • 5. Elastyczna organizacja pracy

Rozdział IV. Zakończenie umowy terminowej

 • 1. Upływ terminu umowy
 • 2. Porozumienie stron
 • 3. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
  • 3.1. Zwolnienie dyscyplinarne
  • 3.2. Niezawinione zwolnienie bez wypowiedzenia
  • 3.3. Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy
 • 4. Zasady wypowiadania umów terminowych
  • 4.1. Konsultacja ze związkami zawodowymi
  • 4.2. Wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy
  • 4.3. Nieprawidłowy okres wypowiedzenia
  • 4.4. Skrócenie okresu wypowiedzenia
  • 4.5. Urlop w okresie wypowiedzenia
 • 5. Umowa na okres próbny
 • 6. Umowa na czas określony
 • 7. Wystawianie i doręczanie świadectw pracy. Terminy
 • 8. Odprawy w umowach terminowych
  • 8.1. Odprawa emerytalno-rentowa
  • 8.2. Odprawa z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Rozdział V. Umowy terminowe w pytaniach i odpowiedziach

 • 1. Termin rozpoczęcia pracy w umowie
 • 2. Odesłanie w informacji o warunkach zatrudnienia do obowiązujących przepisów prawa pracy
 • 3. Ograniczenie możliwości podejmowania innej pracy przez pracowników
 • 4. Błąd w informacji o warunkach zatrudnienia a odpowiedzialność pracodawcy
 • 5. Rozwiązanie umowy na zastępstwo
 • 6. Umowa w ramach robót publicznych a limit umów na czas określony
 • 7. Powołanie do obrony terytorialnej a umowa na okres próbny

Część II. Bezterminowe stosunki pracy

Rozdział I. Umowa o pracę na czas nieokreślony – zasadnicza podstawa zatrudnienia pracowniczego

Rozdział II. Przekształcanie umów o pracę

 • 1. Zawarcie czwartej umowy na czas określony i przekroczenie terminu
 • 2. Porozumienie zmieniające
 • 3. Dopuszczalność wypowiedzenia zmieniającego umowę na czas określony w umowę bezterminową
 • 4. Przekształcenie umowne umowy terminowej
 • 5. Wniosek o zmianę umowy o pracę na umowę bezterminową
 • 6. Przekształcenie umowy na czas nieokreślony w umowę terminową – możliwości i skutki takich zmian

Rozdział III. Sposoby zakończenia bezterminowego stosunku pracy

 • 1. Oświadczenie woli pracownika i pracodawcy – porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie bez zachowania okresów wypowiedzenia
 • 2. Porozumienie stron jako dwustronne oświadczenie woli stron stosunku pracy
  • 2.1. Forma oświadczenia
  • 2.2. Interpretacja oświadczeń stron
  • 2.3. Sposoby zawarcia porozumienia stron kończącego zatrudnienie
  • 2.4. Uchylenie szczególnej ochrony stosunku pracy
  • 2.5. Wady oświadczeń woli
 • 3. Jednostronne zakończenie stosunku pracy – wypowiedzenie lub rozwiązanie przez pracodawcę
  • 3.1. Wypowiedzenie
  • 3.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
  • 3.3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – bez winy pracownika
  • 3.4. Forma oświadczenia pracodawcy
  • 3.5. Doręczenie oświadczenia w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę
 • 4. Oświadczenie woli pracownika – odrębności w stosunku do pracodawcy
  • 4.1. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
  • 4.2. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 • 5. Wygaśnięcie umowy o pracę
  • 5.1. Śmierć pracownika
  • 5.2. Śmierć pracodawcy
   • 5.2.1. Skutki śmierci pracodawcy – osoby fizycznej dla stosunków pracy
   • 5.2.2. Wyjątek od zasady wygaśnięcia stosunku pracy – zarząd sukcesyjny
  • 5.3. Tymczasowe aresztowanie pracownika

Rozdział IV. Bezterminowe umowy o pracę w pytaniach i odpowiedziach

 • 1. Termin wypowiedzenia krótkiej umowy
 • 2. Wiek przedemerytalny osiągnięty w trakcie wypowiedzenia
 • 3. Zmiana umowy o pracę na dłuższy czas
 • 4. Wezwanie do pracy pracownika zwolnionego z obowiązku pracy w czasie wypowiedzenia
 • 5. Wypowiedzenie w związku z problemami zdrowotnymi
 • 6. Funkcje pracodawcy a zarząd sukcesyjny firmy
 • 7. Wygaśnięcie umów z powodu śmierci pracodawcy
 • 8. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego
 • 9. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
 • 10. Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas niekreślony
 • 11. Zasady rozwiązywania umowy o pracę z członkiem zarządu
 • 12. Obliczanie okresu wypowiedzenia
 • 13. Korzystanie z urlopu wypoczynkowego w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim
 • 14. Rozwiązanie umów o pracę z powodu likwidacji pracodawcy
 • 15. Skracanie okresu wypowiedzenia w przypadku likwidacji jednostki
 • 16. Zawieranie umów o pracę z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego
 • 17. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem pobierającym świadczenie rehabilitacyjne
 • 18. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór uzupełnienia informacji o warunkach zatrudnienia,
 • wzór zawiadomienia o zawarciu umowy na czas określony uzasadnionej przyczynami obiektywnymi leżącymi po stronie pracodawcy,
 • wzór informacji o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,
 • wzór wniosku pracownika o zmianę warunków zatrudnienia.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 212
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8291-857-1
 • EAN: 9788382918571
 • Kod serwisu: 00977600

Kategorie