Nowość

Zmiany w podatkach i księgowości 2024

 • 229,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe opracowanie zmian podatkowych na 2024 r. wraz z omówieniem konsekwencji ich wprowadzenia. Poradnik sygnalizuje również projektowane zmiany na 2025 r. oraz wyjaśnia jak w praktyce stosować nowe przepisy... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie zmian w podatkach i księgowości.

Książka omawia zmiany podatkowe, bilansowe i kadrowe wprowadzone w 2024 r., 2023 r. lub latach poprzednich, które weszły w życie w końcówce 2023 r. lub wejdą w życie w 2024 r. oraz na początku 2025 r. Dodatkowo w książce przedstawiamy linię orzeczniczą w zakresie estońskiego CIT, fundacji rodzinnej, ulg innowacyjnych.

W zakresie prawa bilansowego równocześnie trwają prace nad dwoma nowelizacjami ustawy o rachunkowości oraz nad dwoma Krajowymi Standardami o Rachunkowości.

W 2024 r. będą miały również zastosowanie nowe obowiązki w zakresie raportowania ESG zarówno w obszarze rachunkowości (sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju), jak i podatków (mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – tzw. CBAM oraz od opłaty od wyrobów zawierających tworzywa sztuczne – tzw. opłata SUP).

W dniu 1 marca 2024 r. zakończyły się konsultacje z przedsiębiorcami i ekspertami w zakresie wdrożenia KSeF, które zostały podsumowane w dniu 21.3.2024 r. Następnie w dniu 3.4.2024 r. MF opublikowało projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego fakturowania w KSeF. Zaprezentowane w tym projekcie rozwiązania i proponowane zmiany w stosunku już uchwalonych przepisów są szczegółowo omówione w książce.

Planowane jest m.in.:

 • ujednolicenie daty wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF dla wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych),
 • umożliwienie wykorzystania NIP jako głównego kryterium określającego status nabywcy, w szczególności rozstrzygającego, czy podatnik ma obowiązek wystawić w KSeF fakturę dla podatnika zwolnionego z VAT,
 • włączenie faktur konsumenckich (B2C) do systemu KSeF na zasadzie dobrowolności,
 • możliwość ogólnego wystawiania w okresie przejściowym faktur w trybie offline i ich przesłania do KSeF w następnym dniu roboczym,
 • możliwość wystawiania w okresie przejściowym faktur papierowych dla podatników prowadzących działalność w niewielkiej skali (kwota pojedynczej faktury poniżej 450 zł i łączna wartość poniżej 10 000 zł miesięcznie),
 • dokonanie zmian w zakresie aspektów technicznych funkcjonowania KSeF (np. obowiązujące obecnie tokeny mają wygasnąć do końca roku, a od połowy roku zostanie udostępniona możliwość generowania certyfikatów autoryzacyjnych),
 • wprowadzenie ustrukturyzowanych załączników do faktur (w formie odrębnej schemy XML) w odpowiedzi na problemy branży paliwowej i dostawców mediów.

W dwóch terminach (1.2.2024 r. i 1.7.2024 r.) będą wchodziły w życie zmiany dotyczące JPK_VAT wprowadzane przez rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 13).

W zakresie plików JPK czeka nas rewolucja w zakresie struktury JPK_KR. W dniu 20.11.2023 r. MF przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konsultacje w tym zakresie mają trwać do 12.4.2024 r. Ministerstwo planuje wyodrębnienie dwóch struktur: dwóch struktur: JPK_KR_PD oraz JPK_ST (struktura służąca do raportowanie danych o środkach trwałych oraz WNiP). Jeśli chodzi o drugi plik – JPK_ST, to warto wiedzieć, że będzie on obsługiwał nie tylko podatników prowadzących księgi rachunkowe, ale również tych, którzy prowadzą swoją księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) oraz ewidencji przychodów (EWP). Szczegółowy opis nowych struktur wraz z wyjaśnieniami jak na planowane zmiany przygotować systemy księgowe znajduje się w publikacji.

W zakresie VAT zmiany dokonała również ustawa z 13.7.2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1852), które od 1.1.2025 r. wprowadzi regulacje o opakowaniach zwrotnych. Dotyczą one wyłącznie opakowań wielokrotnego użytku w postaci butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra.

Zmiany w zakresie CIT wiążą się głównie z ustawą z 17.8.2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 poz. 1787), która wprowadziła przyspieszoną amortyzację dla MŚP. Ponadto w zakresie podatku u źródła opublikowano Projekt objaśnień podatkowych z 25.9.2023 r. (określający m.in. rzeczywistego właściciela należności czy też pojęcie „rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej"). Pod koniec 2023 r. pojawiły się rozporządzenia w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (zarówno w obszarze PIT, jak i CIT) dla tzw. płatników technicznych czyli podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których emitent papierów wypłaca należności od tych papierów na rzecz podatników będących nierezydentami. Z początkiem 2024 r. zaczął też obowiązywać zawieszony w poprzednich latach podatek minimalny i wszedł w życie nowy minimalny podatek globalny (tzw. Pillar 2).

Warte odnotowania są również zmiany dotyczące cen transferowych – głównie w zakresie formularzy elektronicznych TPR (Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne tych dokumentów elektronicznych oraz przedłużyło termin do złożenia informacji o cenach transferowych – patrz Dz.U. z 2023 r. poz. 2571). Ponadto 29.12.2023 r. opublikowano najnowszą wersję informatora MF o cenach transferowych.

Zmiany w PIT zostały dokonane przez wiele różnych ustaw i rozporządzeń, m.in.:

 • ustawa z 9.2.2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2024 r. Nr 232), która wprowadziła zmiany dotyczące darowizn przekazanych w okresie od 1.1.2024 r. do 31.12.2024 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych w Ukrainie;
 • ustawa z 17.8.2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 poz. 1787) wprowadziła możliwość skrócenia okresu amortyzacji dla budynków i budowli;
 • ustawa z 16.8.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723) wprowadziła możliwość uznania dotacji otrzymanych przez przedsiębiorcę za dochody podlegające opodatkowaniu, a finansowanych z nich wydatków i kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych) za KUP;
 • ustawa z 28.7.2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667) podwyższyła roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym;
 • ustawa z 7.7.2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429) wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie od podatku dla świadczenia wspierającego;
 • ustawa z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059) – tzw. SLIM VAT 3 – znowelizowała przepisy o dochodach kapitałowych.

Główne zalety publikacji:

 • szczegółowo omawia wszystkie najważniejsze zmiany w zakresie prawie bilansowym, prawie pracy, VAT, CIT, PIT i innych przepisach podatkowych, które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2024 i 2025 r.;
 • wyjaśnia, jak w praktyce stosować nowe przepisy, wykorzystując liczne przykłady;
 • odwołuje się do komunikatów MF oraz objaśnień podatkowych MF;
 • zawiera tabele obrazujące opisywane zagadnienia;
 • przedstawia najważniejsze interpretacje podatkowe oraz wyjaśnienia MF w zakresie opisywanych zagadnień;
 • sygnalizuje projektowane zmiany, jakie ustawodawca zamierza wprowadzić w 2025 r.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jakie zmiany dotyczą zapewnienia standardów zrównoważonego rozwoju i znacznego poszerzenia kręgu podmiotów zobowiązanych do opracowania i publikacji raportów ESG,
 • jakie obowiązki zostały nałożone na importerów i ich przedstawicieli celnych w związku z mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – CBAM,
 • jakie obowiązki ciążą na podmiotach, które wprowadzają do obrotu określone produkty zawierające tworzywa sztuczne,
 • jakie stanowisko zaprezentowało MF podczas konsultacji społecznych z przedsiębiorcami i ekspertami w zakresie wdrożenia KSeF,
 • jakie są planowane zmiany w zakresie struktury logicznej nowego JPK_KR (JPK_CIT) i czy zostanie wdrożony JPK_ŚT,
 • jak liczyć skomplikowany wskaźnik rentowności oraz ustalić wysokość podstawy opodatkowania 2024 r. dla celów podatku minimalnego,
 • jakie są zasady funkcjonowania globalnego podatku minimalnego (wyrównawczego),
 • jak raportować ceny transferowe w ramach rozbudowanego formularza TPR,
 • jakie zmiany w podatku u źródła obowiązują od 1.1.2024 r.,
 • czego dotyczy interpretacja ogólna Ministra Finansów z 13.2.2024 r. w zakresie ulgi B+R,
 • jak wykorzystać zmiany podatkowe, aby efektywnie opodatkować przychody z najmu prywatnego,
 • jak w praktyce stosować ulgę na innowacyjnych pracowników,
 • jak poprawnie symultaniczne korzystać z ulgi B+R i IP Box,
 • jakie jest podejście organów podatkowych w zakresie prowadzenia przez fundację rodzinną dozwolonej działalności,
 • na czym polegają zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych,
 • z czym wiążą się nowe obowiązki ewidencyjne VAT nałożone na dostawców usług płatniczych,
 • na czym polegają nowe zasady rozliczania opakowań wielokrotnego użytku do celów VAT,
 • jaką stawkę ryczałtu zastosować przy usługach informatycznych.

Należy pamiętać, że brak znajomości zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej działalności gospodarczej, przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Publikacja stanowi niezastąpione narzędzie pracy dla głównych księgowych spółek, biur rachunkowych, fundacji i stowarzyszeń oraz doradców podatkowych, biegłych rewidentów i przedsiębiorców. Charakteryzuje ją praktyczny i narzędziowy sposób wyjaśnień, któremu towarzyszą liczne przykłady.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Legalis - Księgowość Kadry Biznes

Darmowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Publikacja zawiera 3-miesięczny darmowy dostęp do eksperckiej bazy wiedzy.

Dzięki temu będą Państwo posiadali aktualne informacje na temat prac legislacyjnych m.in. w zakresie:

 • zmian w ustawie o rachunkowości (toczą się prace nad dwoma nowelizacjami),
 • kasowego PIT i CIT od 2025 r.,
 • podwyższenia kwoty wolnej,
 • podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki),
 • wakacji składkowych,
 • ustawy o sygnalistach.

Szczegóły dotyczące dostępu do portalu znajdziesz w książce.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 588
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 820 g
 • ISBN: 978-83-8356-466-1
 • EAN: 9788383564661
 • Kod serwisu: 0A010500

Kategorie

Tagi