Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Bestseller

Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i wzorami do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zbiór 208 wzorów pism związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, restrukturyzacją i rozwiązywaniem spółek handlowych wraz z ich omówieniem. Edytowalne wersje wzorów do pobrania. Nowe wydanie uwzględnia nowelizację KSH i zostało rozszerzone o wzory dotyczące prawa holdingowego, a także najnowsze orzecznictwo i poglądy doktryny... więcej ›

Opis książki

Kompleksowy zbiór 208 wzorów pism związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, restrukturyzacją i rozwiązywaniem spółek handlowych wraz z ich omówieniem oraz edytowalnymi wersjami wzorów do pobrania.

Kolejne, 6. wydanie jest odpowiedzią na najnowsze nowelizacje Kodeksu spółek handlowych, w tym uwzględnia ustawę z 9.2.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807). Dodatkowo publikacja została rozszerzona o wzory dotyczące prawa holdingowego, a także najnowsze orzecznictwo i poglądy doktryny.

Czytelnik dzięki tej pozycji pozna:

 • regulacje prawne dotyczące prawa holdingowego (uwzględnienie interesów wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników spółki zależnej od spółki dominującej),
 • znowelizowane przepisy dotyczące prawa grupy spółek i prawa koncernowego.

Publikacja składa się z trzech części, obejmujących łącznie ponad 190 wzorów:

 • Część I poświęcono zagadnieniom związanym z umowami i pismami w sprawach handlowych dotyczącym: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, inkorporacji i fuzji spółek, podziału spółki oraz jej przekształcenia.
 • Część II wzbogacono o wzory pism procesowych w sprawach handlowych: apelacji czy skargi kasacyjnej.
 • Część III jest natomiast odpowiedzią na problemy, które pojawiają się przy zawieraniu umów ramowych, koprodukcyjnych bądź innych, związanych z działalnością spółki handlowej.

Atutem publikacji jest opatrzenie wzorów w istotne objaśnienia prawne i odesłania do orzecznictwa, związanego z daną materią prawną. Pojawiają się również odniesienia do innych wzorów co może pomóc przy ocenie skorzystania z danego środka prawnego oraz w prawidłowym sformułowaniu odpowiedniego dokumentu.

Wydanie zostało stworzone głównie dla osób świadczących profesjonalną pomoc prawną takich jak: adwokaci i radcowie prawni. Jednak dzięki analizie zagadnień od stron teorii i praktyki książka stanowi narzędzie przydatne dla aplikantów i studentów prawa oraz osób związanych na co dzień z prawem handlowym.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • 1. Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji
 • 2. Zapytanie o stosunek dominacji
 • 3. Potrącenie wierzytelności spółki o wniesieniu wkładu
 • 4. Wyrażenie zgody na czynność przewidzianą w art. 15 KSH
 • 5. Potwierdzenie czynności spółki przez zgromadzenie wspólników
 • 6. Uchwała o uczestnictwie w grupie spółek
 • 7. Wydanie wiążącego polecenia spółce zależnej
 • 8. Żądanie kontrolne spółki dominującej
 • 9. Żądanie kontrolne rady nadzorczej spółki dominującej
 • 10. Żądanie wykupu przez spółkę dominującą

Rozdział 2. Spółka jawna

 • 11. Umowa spółki jawnej
 • 12. Umowa spółki jawnej zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy
 • 13. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
 • 14. Uchwała wspólników o zmianie umowy spółki
 • 15. Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej
  • A. Zmiana umowy spółki
  • B. Oświadczenie nowego wspólnika o przystąpieniu do spółki
 • 16. Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej
  • A. Zgoda na zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika
  • B. Umowa zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika
  • C. Zmiana umowy spółki
 • 17. Pozew o zapłatę przeciwko wspólnikowi spółki jawnej wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez zajęcie ruchomości, rachunku bankowego i wierzytelności
 • 18. Wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi
 • 19. Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z zarzutów przysługujących spółce przeciwko jej wierzycielowi
 • 20. Zgoda na zajmowanie się przez wspólnika interesami konkurencyjnymi
 • 21. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań spółki jawnej; podział zysku
 • 22. Powództwo wspólnika o wypłatę zysku
 • 23. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki
 • 24. Oświadczenie o wstąpieniu spadkobiercy zmarłego wspólnika do spółki
 • 25. Żądanie spadkobiercy wspólnika przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową
 • 26. Przejęcie majątku spółki przez jednego wspólnika z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem
 • 27. Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wspólnika
 • 28. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki
 • 29. Powództwo o rozwiązanie spółki
 • 30. Porozumienie wspólników co do dalszego trwania spółki
 • 31. Uchwała wspólników w sprawie określenia innego sposobu zakończenia działalności spółki
 • 32. Uchwała w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego likwidatora spółki jawnej

Rozdział 3. Spółka partnerska

 • 33. Umowa spółki partnerskiej
 • 34. Umowa spółki partnerskiej posiadającej zarząd
 • 35. Sprzeciw partnera co do przeprowadzenia sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki
 • 36. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki w drodze uchwały partnerów
 • 37. Ustanowienie zarządu
 • 38. Zniesienie zarządu
 • 39. Odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego członka zarządu
 • 40. Uchwała o powierzeniu prowadzenia spraw spółki niektórym partnerom
 • 41. Powództwo o zwolnienie partnera z obowiązku prowadzenia spraw spółki
 • 42. Powództwo o odebranie partnerowi prawa prowadzenia spraw spółki
 • 43. Powództwo o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej
 • 44. Wypowiedzenie umowy spółki przez wierzyciela partnera

Rozdział 4. Spółka komandytowa

 • 45. Umowa spółki komandytowej
 • 46. Umowa spółki komandytowej z udziałem osoby prawnej jako komplementariusza oraz jej wspólników jako komandytariuszy
 • 47. Umowa spółki komandytowej zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy
 • 48. Uzyskanie statusu komplementariusza przez dotychczasowego komandytariusza
 • 49. Podwyższenie sumy komandytowej
 • 50. Zmiana wysokości udziałów kapitałowych wspólników
 • 51. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań spółki komandytowej; podział zysku
 • 52. Powzięcie uchwały w sprawie przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki
 • 53. Pełnomocnictwo dla komandytariusza do reprezentowania spółki
 • 54. Powództwo wspólnika o wypłatę odsetek od udziału kapitałowego
 • 55. Wskazanie przez spadkobierców komandytariusza osoby uprawnionej do wykonywania ich praw
 • 56. Podział pomiędzy spadkobierców udziału komandytariusza w majątku spółki

Rozdział 5. Spółka komandytowo-akcyjna

 • 57. Statut spółki komandytowo-akcyjnej
 • 58. Akty założycielskie – oświadczenia akcjonariuszy
 • 59. Zbycie ogółu praw i obowiązków komplementariusza
  • A. Zgoda pozostałych komplementariuszy na zbycie ogółu praw i obowiązków komplementariusza
  • B. Zgoda walnego zgromadzenia na zbycie ogółu praw i obowiązków komplementariusza
  • C. Umowa zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza
 • 60. Przystąpienie nowego komplementariusza do spółki
  • A. Zgoda komplementariuszy na przystąpienie nowego komplementariusza
  • B. Oświadczenie nowego komplementariusza o przystąpieniu do spółki
 • 61. Umowa sprzedaży akcji
 • 62. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej
 • 63. Wezwanie wzywające do skorzystania z prawa poboru nowych akcji w ramach subskrypcji zamkniętej
 • 64. Zapis na akcje w ramach subskrypcji zamkniętej
 • 65. Opinia komplementariusza uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji
 • 66. Uchwała walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru
 • 67. Zgoda komplementariusza na uchwały walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie statutu
 • 68. Subskrypcja prywatna
  • A. Oferta objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej
  • B. Przyjęcie oferty nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej
  • C. Umowa subskrypcji prywatnej
 • 69. Spis nabywców akcji w podwyższonym kapitale zakładowym
 • 70. Uchwała walnego zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego
 • 71. Protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia
 • 72. Uchwały walnego zgromadzenia o zmianie statutu polegającej na ustanowieniu rady nadzorczej oraz o powołaniu członków rady nadzorczej
 • 73. Uchwała o rozwiązaniu spółki

Rozdział 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 74. Akt założycielski spółki jednoosobowej
 • 75. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 76. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy
 • 77. Powołanie członków organów spółki w organizacji przez zgromadzenie wspólników
 • 78. Oświadczenie osoby uprawnionej o powołaniu członka organu
 • 79. Lista wspólników
 • 80. Oświadczenie członków zarządu o pokryciu kapitału zakładowego
 • 81. Uchwalenie dopłat
 • 82. Umowa sprzedaży udziałów
 • 83. Umowa zastawu rejestrowego
 • 84. Księga udziałów
 • 85. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy
 • 86. Dobrowolne umorzenie udziałów, z czystego zysku
  • A. Uchwała wspólników o umorzeniu
  • B. Umowa nabycia udziałów własnych
 • 87. Przymusowe umorzenie udziałów
 • 88. Automatyczne umorzenie udziałów
 • 89. Powołanie i odwołanie członka zarządu przez Zgromadzenie Wspólników
 • 90. Powołanie i odwołanie członka zarządu przez osobę uprawnioną osobiście
 • 91. Rezygnacja członka zarządu niepowodująca wygaśnięcia mandatów wszystkich członków zarządu
 • 92. Zgoda na zajmowanie się przez członka zarządu interesami konkurencyjnymi
 • 93. Ustanowienie prokury
  • A. Ustanowienie prokury
  • B. Udzielenie prokury
 • 94. Odwołanie prokury
  • A. Uchwała w sprawie odwołania prokury
  • B. Oświadczenie o odwołaniu prokury
 • 95. Zawieszenie przez radę nadzorczą w czynnościach członka zarządu
 • 96. Powzięcie przez radę nadzorczą uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • 97. Uchwała wspólników powzięta w głosowaniu pisemnym
  • A. Pismo inicjujące procedurę głosowania
  • B. Oddanie głosu
  • C. Protokół z głosowania w trybie pisemnym
 • 98. Zgoda wspólników na odbycie zgromadzenia poza siedzibą spółki
 • 99. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • 100. Zwołanie zgromadzenia wspólników z porządkiem obejmującym powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki
 • 101. Żądanie wspólników zwołania zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia
  • A. Wniosek do zarządu
  • B. Wniosek do sądu rejestrowego
 • 102. Żądanie wspólników umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia
  • A. Wniosek do zarządu
  • B. Wniosek do sądu rejestrowego
 • 103. Lista obecności na zgromadzeniu wspólników
 • 104. Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • 105. Pełnomocnictwo do wykonywania praw na zgromadzeniu wspólników
 • 106. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników
 • 107. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
 • 108. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki
 • 109. Objęcie udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki
 • 110. Wykonanie prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia nowo ustanowionych udziałów wraz z objęciem tych udziałów
  • A. Wezwanie do wykonania prawa pierwszeństwa
  • B. Oświadczenie wspólnika o wykonaniu prawa pierwszeństwa wraz z oświadczeniem o objęciu nowo ustanowionych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
 • 111. Podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa pierwszeństwa wspólników do objęcia nowo ustanowionych udziałów
 • 112. Oświadczenie nowego wspólnika o przystąpieniu do spółki i objęciu nowo ustanowionych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
 • 113. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki
 • 114. Oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego
 • 115. Jednoczesne obniżenie kapitału zakładowego oraz jego podwyższenie do wysokości nie niższej niż pierwotna
 • 116. Powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki
 • 117. Uchwała o rozwiązaniu spółki
 • 118. Powództwo o rozwiązanie spółki
 • 119. Uchwała o zapobieżeniu likwidacji
 • 120. Powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce
 • 121. Powództwo przeciwko członkowi zarządu, o którym mowa w art. 299 § 1 KSH 507

Rozdział 7. Prosta spółka akcyjna

 • 122. Akt założycielski jednoosobowej prostej spółki akcyjnej
 • 123. Umowa wieloosobowej prostej spółki akcyjnej
 • 124. Oświadczenie członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego
 • 125. Oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji
 • 126. Lista akcjonariuszy
 • 127. Zmiana umowy spółki w organizacji
 • 128. Umowa prostej spółki akcyjnej zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy
 • 129. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy
 • 130. Wykonanie prawa kontroli
 • 131. Odmowa realizacji prawa kontroli
 • 132. Żądanie rozstrzygnięcia prawa kontroli uchwałą walnego zgromadzenia
 • 133. Oferta nabycia akcji obciążonych prawem pierwszeństwa
 • 134. Pozew o wyłączenie akcjonariusza ze spółki
 • 135. Pozew o unieważnienie akcji
 • 136. Pozew o orzeczenie ustąpienia akcjonariusza ze spółki
 • 137. Powołanie i odwołanie członka zarządu (dyrektora) przez walne zgromadzenie
 • 138. Powzięcie przez zarząd (radę dyrektorów) uchwały w drodze głosowania na piśmie
  • A. Zawiadomienie o głosowaniu
  • B. Oddanie głosu
  • C. Protokół z głosowania
 • 139. Powzięcie przez zarząd (radę dyrektorów) uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
  • A. Zawiadomienie o głosowaniu
  • B. Oddanie głosu
  • C. Protokół z głosowania
 • 140. Uchwała akcjonariuszy w sprawie określenia warunków wynagradzania członków organu zarządzającego
 • 141. Żądanie zwołania posiedzenia rady nadzorczej
 • 142. Protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia
 • 143. Powzięcie uchwały akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  • A. Zawiadomienie o głosowaniu
  • B. Oddanie głosu
  • C. Protokół z głosowania
 • 144. Uchwała o zmianie umowy spółki
 • 145. Uchwała walnego zgromadzenia o emisji nowych akcji w trybie zmiany umowy spółki
 • 146. Uchwała walnego zgromadzenia o emisji nowych akcji na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki
 • 147. Umowa objęcia akcji
  • A. Oferta objęcia akcji
  • B. Przyjęcie oferty objęcia akcji
 • 148. Uchwała zarządu o emisji nowych akcji
 • 149. Uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki ze wskazaniem przejmującego majątek spółki
 • 150. Wniosek do sądu rejestrowego o wyrażenie zgody na przejęcie majątku rozwiązanej spółki przez akcjonariusza
 • 151. Powództwo o rozwiązanie spółki

Rozdział 8. Spółka akcyjna

 • 152. Statut spółki akcyjnej
 • 153. Oświadczenia akcjonariuszy wyrażające zgodę na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz objęcie akcji
 • 154. Oświadczenie zarządu dookreślające wysokość kapitału zakładowego
 • 155. Oświadczenie o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy i zapewnieniu przejścia wkładów niepieniężnych
 • 156. Umowa sprzedaży akcji
 • 157. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy
  • A. Uchwała zarządu
  • B. Uchwała rady nadzorczej
  • C. Ogłoszenie o wypłacie zaliczek
 • 158. Dobrowolne umorzenie akcji
  • A. Uchwały walnego zgromadzenia
  • B. Umowa nabycia akcji własnych
 • 159. Kontrakt menedżerski
 • 160. Odwołanie członka zarządu i delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu
 • 161. Regulamin zarządu
 • 162. Powołanie członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami
 • 163. Regulamin rady nadzorczej
 • 164. Protokół z posiedzenia rady nadzorczej obejmującego ocenę rocznych sprawozdań spółki
 • 165. Protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia
 • 166. Zwołanie walnego zgromadzenia spółki niepublicznej z porządkiem obejmującym powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki, w drodze ogłoszenia
 • 167. Zgoda akcjonariusza na uchwałę uszczuplającą prawa przyznane mu osobiście
 • 168. Przymusowy wykup akcji
 • 169. Uchwała walnego zgromadzenia naruszająca prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji
 • 170. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach subskrypcji zamkniętej
 • 171. Ogłoszenie wzywające do skorzystania z prawa poboru akcji nowej emisji
 • 172. Zapis na akcje w ramach subskrypcji zamkniętej
 • 173. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej
 • 174. Subskrypcja prywatna
  • A. Oferta objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej
  • B. Przyjęcie oferty nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej
  • C. Umowa subskrypcji prywatnej
 • 175. Oświadczenie zarządu dookreślające wysokość podwyższonego kapitału zakładowego
 • 176. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach docelowego kapitału zakładowego
  • A. Uchwała rady nadzorczej
  • B. Uchwała zarządu

Rozdział 9. Łączenie się spółek

 • 177. Plan połączenia – przejęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę akcyjną
 • 178. Zawiadomienie o zamiarze połączenia się z inną spółką – spółka przejmująca, niepubliczna spółka akcyjna
 • 179. Powzięcie uchwały o połączeniu przez spółkę przejmującą
 • 180. Powzięcie uchwały o połączeniu przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę przejmowaną
 • 181. Plan połączenia przez zawiązanie nowej spółki (spółki akcyjnej), z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki jawnej
 • 182. Zawiadomienie o zamiarze połączenia się z inną spółką przez zawiązanie nowej spółki – spółka jawna
 • 183. Uchwała o połączeniu przez zawiązanie nowej spółki – uchwała wspólników spółki jawnej

Rozdział 10. Podział spółek

 • 184. Plan podziału przez wydzielenie (zawiązanie nowej spółki)
 • 185. Plan podziału – przez zawiązanie nowej spółki oraz przejęcie
 • 186. Zawiadomienie o zamiarze podziału – spółka dzielona, niepubliczna spółka akcyjna
 • 187. Zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału spółki dzielonej, wraz ze zwołaniem walnego zgromadzenia – niepubliczna spółka akcyjna, spółka przejmująca
 • 188. Powzięcie uchwały o podziale przez spółkę dzieloną
 • 189. Powzięcie uchwały o podziale przez spółkę przejmującą
 • 190. Powzięcie uchwały o podziale przez spółkę nowo zawiązaną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 11. Przekształcenie

 • 191. Plan przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
 • 192. Plan przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 193. Zawiadomienie wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, wraz ze zwołaniem zgromadzenia wspólników
 • 194. Powzięcie uchwały o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
 • 195. Przekształcenie przedsiębiorcy indywidualnego
  • A. Plan przekształcenia
  • B. Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy

Część II. Pisma procesowe w sprawach handlowych

 • 196. Apelacja
 • 197. Skarga kasacyjna

Część III. Inne umowy związane z działalnością spółki handlowej

 • 198. Umowa ramowa
 • 199. Umowa dealerska
 • 200. Umowa koprodukcyjna
 • 201. Umowa opcji
 • 202. Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa
 • 203. Umowa kartelowa
 • 204. Umowa outsourcingu
 • 205. Umowa leasingu przedsiębiorstwa
 • 206. Umowa joint venture
 • 207. Umowa offsetowa
 • 208. Umowa użytkowania przedsiębiorstwa

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów omawianych w opracowaniu dotyczących m.in.:

 • spółek prawa handlowego,
 • prawa holdingowego,
 • łączenia spółek,
 • podziału spółek,
 • przekształceń.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 1010
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1000 g
 • ISBN: 978-83-8291-404-7
 • EAN: 9788382914047
 • Kod serwisu: 00949400

Kategorie

Tagi