Bestseller

Umowy gospodarcze. Komentarz praktyczny. Komparycje. Klauzule. Wzory umów i aktów notarialnych do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 237,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 223,20 zł
  Cena katalogowa: 279,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zbiór 146 wzorów umów gospodarczych z komparycjami, klauzulami umownymi oraz objaśnieniami poszczególnych zapisów. Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo oraz zawiera dostęp online do edytowalnych wersji wzorów... więcej ›

Opis książki

Pierwszy na rynku zbiór 146 wzorów umów gospodarczych zawieranych w zwykłej formie pisemnej oraz w formie aktu notarialnego.

Książka została podzielona na trzy części:

 • Część I. zawiera wzory z zakresu części ogólnej Kodeksu cywilnego takie jak m.in.: pełnomocnictwo i prokura,
 • Część II. to umowy nazwane z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań takie jak m.in.: służebność, hipoteka, użytkowanie wieczyste, sprzedaż, zamiana, kontraktacja, leasing, dzierżawa, depozyt, użyczenia, pożyczka, darowizna, najem,
 • Część III. to umowy nienazwane związane z zatrudnieniem oraz umowy mieszane takie jak m.in.: przeprowadzenie doborów personalnych, pośrednictwo pracy do pracodawcy zagranicznego, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, przewłaszczenie, datio in solutum, konsorcjum, sponsoring, faktoring, forfaiting, franchising, przeniesienie praw autorskich do bazy fotograficznej i audio-wideo, świadczenie usług księgowo-rachunkowych.

Poza wzorem umowy gospodarczej (z dostępem do edytowalnej wersji wzoru w Repozytorium) w publikacji znajdziemy dodatkowo przyporządkowane do każdego wzoru:

 1. różne warianty komparycji wraz z omówieniem,
 2. objaśnienia do umowy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, a także różne
 3. warianty klauzul umownych.

Dodatkowe komparycje oraz klauzule umowne mogą być stosowane zamiennie w omawianym wzorze – w zależności od decyzji stron umowy. W celu lepszej identyfikacji dodatkowe elementy połączone zostały z wzorem umowy poprzez odniesienia do konkretnego miejsca w umowie. Dzięki tak skonstruowanej publikacji przygotowanie konkretnej umowy gospodarczej – w zależności od potrzeb i sytuacji gospodarczej strony umowy – będzie łatwiejsze.

W opracowaniu uwzględniono aktualny stan prawny oraz najnowsze orzecznictwo.

Autorzy wprowadzają w specyfikę konstrukcji różnorodnych umów gospodarczych, proponują określone rozwiązania, możliwe do zastosowania w praktyce prawniczej, z  uwzględnieniem różnych wariantów klauzul umownych i  komparycji z udziałem podmiotów, które najczęściej uczestniczą w obrocie gospodarczym jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale i tych, z którymi spotkać się można rzadziej takich jak spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, czy też państwowe osoby prawne a nawet europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych.

Publikacja skierowana jest w szczególności do praktyków prawa świadczących profesjonalną pomoc prawną: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników. Przydatna będzie także dla wszystkich osób, które chciałyby samodzielnie sporządzić umowę gospodarczą.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Część I. Część ogólna

 • 1. Pełnomocnictwo ogólne
 • 2. Pełnomocnictwo do czynności bankowych
 • 3. Pełnomocnictwo szczególne (do sprzedaży nieruchomości lub praw)
 • 4. Pełnomocnictwo udzielone przez zarządcę sukcesyjnego
 • 5. Pełnomocnictwo do prowadzenia działalności gospodarczej
 • 6. Pełnomocnictwo do związania spółki
 • 7. Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8. Pełnomocnictwo do dokonania podziału geodezyjnego i zniesienia współwłasności
 • 9. Pełnomocnictwo i odwołanie pełnomocnictwa
 • 10. Ustanowienie prokurenta przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • 11. Oświadczenie o przyjęciu prokury
 • 12. Oświadczenie o przyjęciu funkcji zarządcy sukcesyjnego
 • 13. Ustanowienie prokurenta w spółce prawa handlowego
 • 14. Oświadczenie o przyjęciu prokury samoistnej
 • 15. Oświadczenie o przyjęciu prokury łącznej
 • 16. Oświadczenie o przyjęciu prokury oddziałowej
 • 17. Oświadczenie o odwołaniu prokury
 • 18. Odwołanie prokurenta w spółce prawa handlowego
 • 19. Zawiadomienie o odwołaniu prokury

Część II. Umowy nazwane

Rozdział 1. Umowy i oświadczenia z zakresu prawa rzeczowego

 • 20. Ustanowienie służebności gruntowej
 • 21. Ustanowienie służebności przesyłu
 • 22. Ustanowienie służebności osobistej
 • 23. Zrzeczenie się służebności osobistej mieszkania
 • 24. Ustanowienie hipoteki umownej
 • 25. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej (na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej)
 • 26. Zmiana oświadczenia o ustanowieniu hipoteki
 • 27. Zgoda na wykreślenie hipoteki
 • 28. Hipoteka na zabezpieczenie wierzytelności z weksla
 • 29. Umowa o ustanowienie odpłatnego prawa użytkowania z prawem pierwokupu
 • 30. Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste przez Skarb Państwa
 • 31. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego gruntu

Rozdział 2. Umowy z zakresu prawa zobowiązań

 • 32. Umowa przedwstępna sprzedaży urządzenia
 • 33. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • 34. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej przed podziałem nieruchomości
 • 35. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości lokalowej z prawem odstąpienia
 • 36. Umowa przedwstępna sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • 37. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej cudzoziemcowi
 • 38. Umowa przedwstępna o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • 39. Rozwiązanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
 • 40. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości na obszarze rewitalizacji
 • 41. Umowa przeniesienia własności nieruchomości (po niewykonaniu prawa pierwokupu na obszarze rewitalizacji)
 • 42. Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej (pojazdu używanego)
 • 43. Umowa sprzedaży udziałów
 • 44. Umowa sprzedaży na raty (urządzenia)
 • 45. Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu
 • 46. Umowa sprzedaży działki powstałej w wyniku podziału geodezyjnego
 • 47. Umowa sprzedaży oraz umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste przez gminę
 • 48. Umowa sprzedaży – rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku
 • 49. Umowa sprzedaży nieruchomości – gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha
 • 50. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i umowa sprzedaży
 • 51. Umowa zamiany
 • 52. Umowa kontraktacji (I)
 • 53. Umowy kontraktacji (II)
 • 54. Umowy dostawy
 • 55. Umowa zlecenia
 • 56. Umowa składu (I)
 • 57. Umowa składu (II)
 • 58. Umowa leasingu
 • 59. Umowa dzierżawy (I)
 • 60. Umowa dzierżawy (II)
 • 61. Umowa dzierżawy (III)
 • 62. Umowa dzierżawy nieruchomości rolnej
 • 63. Umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • 64. Umowa użyczenia
 • 65. Umowa odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej/sieci kanalizacji sanitarnej
 • 66. Umowa użyczenia sieci wodociągowej
 • 67. Umowa przechowania (I)
 • 68. Umowa przechowania (II)
 • 69. Umowa depozytu nieprawidłowego (I)
 • 70. Umowa depozytu nieprawidłowego (II)
 • 71. Umowa o zwolnienie z długu
 • 72. Umowa poręczenia
 • 73. Umowa kredytu
 • 74. Umowa spedycji
 • 75. Umowa depozytu
 • 76. Umowa pożyczki pieniężnej
 • 77. Umowa pożyczki rewolwingowej (zawierana ze wspólnikiem spółki, będącym członkiem jej zarządu)
 • 78. Umowa spółki cywilnej (dotycząca prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt)
 • 79. Umowa spółki cywilnej
 • 80. Umowa przelewu wierzytelności (cesja powiernicza)
 • 81. Umowa przelewu wierzytelności
 • 82. Umowa ubezpieczenia osobowego
 • 83. Umowa ubezpieczenia majątkowego
 • 84. Umowa darowizny
 • 85. Umowa o dożywocie
 • 86. Umowa o dział spadku (bez spłat)
 • 87. Przedwstępna umowa najmu lokalu użytkowego
 • 88. Umowa najmu pojazdu turystycznego (kampera)
 • 89. Umowa najmu budynku
 • 90. Umowa najmu lokalu użytkowego
 • 91. Umowa podnajmu lokalu użytkowego
 • 92. Aneks do umowy najmu lokalu użytkowego
 • 93. Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 • 94. Umowa najmu okazjonalnego (I)
 • 95. Umowa najmu okazjonalnego lokalu (II)
 • 96. Umowa najmu instytucjonalnego
 • 97. Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy najmu
 • 98. Umowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy najmu
 • 99. Umowa ramowa dostawy materiałów budowlanych (ze świadczeniem usług towarzyszących dostawie)
 • 100. Umowa o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawcy
 • 101. Umowa o roboty budowlane
 • 102. Umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych

Część III. Umowy nienazwane

Rozdział 1. Umowy związane z zatrudnieniem

 • 103. Umowa o świadczenie usług medycyny pracy
 • 104. Umowa o wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 105. Umowa o przejęciu obowiązków płatnika składek
 • 106. Umowa o przeprowadzenie doborów personalnych
 • 107. Umowa o świadczenie usług doradztwa personalnego
 • 108. Umowa o świadczenie usług pracy tymczasowej
 • 109. Umowa o wykonywanie zastępstwa procesowego
 • 110. Umowa pośrednictwa pracy do pracodawcy zagranicznego

Rozdział 2. Umowy mieszane

 • 111. Umowa dystrybucji
 • 112. Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości
 • 113. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości
 • 114. Umowa o oddanie nieruchomości w zarząd
 • 115. Umowa wspólnego przedsięwzięcia
 • 116. Umowa bankowego przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • 117. Umowa na usługi ochrony mienia
 • 118. Umowa o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)
 • 119. Gwarancja bankowa
 • 120. Umowa o ustanowienie kaucji
 • 121. Umowa o świadczenie pomocy prawnej
 • 122. Umowa o zarządzanie
 • 123. Umowa menadżerska
 • 124. Umowa sponsoringu
 • 125. Umowa konsorcjum
 • 126. Umowa faktoringu
 • 127. Umowa forfaitingu
 • 128. Umowa franchisingu
 • 129. Umowa ramowa o świadczenie usług programowania w systemie outsorcingu
 • 130. Umowa o świadczenie usług zarządzania lokalem gastronomicznym
 • 131. Umowa agencyjna (w modelu pośrednictwa obszarowego, ze świadczeniem usług promocyjnych)
 • 132. Umowa o przeniesienie praw autorskich do bazy fotograficznej i audio-wideo
 • 133. Umowa o wykonanie prac projektowych budynku mieszkalno-usługowego i przeniesienie praw autorskich (wraz ze świadczeniem dodatkowych usług opracowania materiałów koncepcyjnych i promocyjnych)
 • 134. Umowa o świadczenie usług pomocy prawnej
 • 135. Umowa o świadczenie usług reklamowych (w mediach społecznościowych, wraz ze świadczeniem usług dotyczących tworzenia materiałów reklamowych)
 • 136. Umowa o świadczenie usług reklamowych (w radiu)
 • 137. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego
 • 138. Umowa o świadczenie usług zastępstwa inwestycyjnego
 • 139. Umowa o świadczenie usług ochrony mienia (fizyczna ochrona mienia)
 • 140. Umowa o wykonywanie usług serwisowych urządzeń i oprogramowania (wraz ze świadczeniem ewentualnych usług doradztwa technicznego i dostarczenia materiałów serwisowych)
 • 141. Umowa o świadczenie usług księgowo-rachunkowych
 • 142. Umowa o świadczenie usług kadrowo-płacowych
 • 143. Umowa ugody (ugoda pozasądowa, zawierana w związku z toczącym się postępowaniem sądowym)
 • 144. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z wkładami pieniężnymi)
 • 145. Zmiana umowy spółki w jednoosobowej sp. z o.o.
 • 146. Wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów omawianych w opracowaniu.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1216
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1470 g
 • ISBN: 978-83-8291-079-7
 • EAN: 9788382910797
 • Kod serwisu: 00975200

Kategorie

Tagi