Bestseller

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Promocyjna cena
%
 • 186,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 175,20 zł
  Cena katalogowa: 219,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Vademecum księgowań w sektorze finansów publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian z 2023 r. w rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej. Opracowanie szczegółowo omawia zagadnienie ewidencji księgowej w podziale na problemy ewidencyjne występujące w jednostkach... więcej ›

Opis książki

Vademecum księgowań w sektorze finansów publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian w rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej.

Opracowanie szczegółowo omawia zagadnienie ewidencji księgowej stosowanej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach.

Poradnik jest podzielony na osiem grup tematycznych. W pierwszej z nich omówiono specyficzne operacje dotyczące aktywów trwałych, np. dotyczące kwalifikacji niskocennych środków trwałych, nabycia samochodów, ewidencji zespołów komputerowych i licencji czy zakupu pierwszego wyposażenia. Kolejne pozwalają uporządkować złożoną problematykę dochodów i wydatków budżetowych (m.in. w zakresie dotacji, subwencji, zadań zleconych, zaangażowania) oraz przychodów i kosztów (m.in. księgowania na przełomie lat budżetowych) w jednostkach sektora finansów publicznych. W piątej części skupiono się na szczególnych zagadnieniach z zakresu działalności finansowej omawianych jednostek (kredyty, pożyczki, weksle, obligacje, dług jednostki samorządu terytorialnego z tytułu nabycia nieruchomości z ceną rozłożoną na raty). Szósta część dotyczy funduszu pracy oraz ZFŚS. Kolejna część koncentruje się na zagadnieniu rozrachunków, zawężając je do rozrachunków z pracownikami w obszarze wynagrodzenia. Ostatnia z nich prezentuje zagadnienia środków europejskich, rezerw oraz umów PPP.

Oprócz licznych księgowań książka zawiera powiązania poszczególnych zdarzeń gospodarczych ze sprawozdawczością finansową (w tym z informacją dodatkową) oraz budżetową, jak również z klasyfikacją budżetową. Uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach w tych obszarach, w szczególności te, które weszły w życie w 2023 r.

W książce przedstawiamy:

 • 173 schematy księgowań z wyjaśnieniami (konta teowe, tzw. „szubieniczki"),
 • liczne przykłady liczbowe ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych (z zastosowaniem kont teowych),
 • najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Rady RIO w zakresie ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach,
 • szczegółowa charakterystyka większości kont z zakładowego planu kont (konta teowe oraz tabelki z opisem Wn i Ma) – książka stanowi swoisty komentarz do kont budżetu, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
 • zasady wyceny poszczególnych pozycji bilansowych,
 • powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi (z uwzględnieniem najnowszych zmian w tym zakresie) – przedstawienie wycinków ze sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych z pokazaniem jak ująć w nich dane zdarzenie gospodarcze,
 • powiązania z klasyfikacją budżetową (z uwzględnieniem najnowszych zmian w tym zakresie),
 • dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej,
 • leksykon z rachunkowości i finansów publicznych,
 • obliczanie i księgowanie wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład,
 • obliczanie różnic kursowych z uwzględnieniem SLIM VAT 3,
 • zmiany w zakresie wydatków wprowadzone przez ustawę z 13.1.2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 185).

Dzięki tej książce dowiesz się m.in.:

 • Jak dokonywać ewidencji niskocennych środków trwałych?
 • Jakie są zasady gospodarowania obcymi i pozostałymi środkami trwałymi (oraz jak dokonywać ich likwidacji)?
 • Jak powinna przebiegać ewidencja ilościowa, wartościowa i mieszana składników majątku trwałego jednostki?
 • Jak wycenić wartość początkową i ulepszenie zespołów komputerowych oraz dokonywać ich amortyzacji i umorzenia?
 • Jak wyceniać i amortyzować WNiP na gruncie prawa bilansowego, a jak na gruncie prawa podatkowego?
 • Jak dokonywać inwentaryzacji WNiP (w tym protokół weryfikacji sald)?
 • Jak ustalić opłatę za wyżywienie w szkołach i przedszkolach (m.in. powołanie na stanowisko Krajowa Rada RIO w Białymstoku z 2023 r.)?
 • Jakie są zasady rozliczania dotacji przez beneficjenta i donatora?
 • Jakie są zasady zwrotu dotacji do budżetu (windykacja obowiązku)?
 • Jak naliczać odsetki należne naliczone za nieterminowe przekazanie dotacji?
 • Jak obliczać część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw?
 • Jakie są zasady funkcjonowania części oświatowej subwencji ogólnej?
 • Jak obliczyć wysokość subwencji oświatowej na 2023 r.?
 • Jakie są rodzaje i wysokość dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego?
 • Jakie są źródła dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami?
 • Jakie są kwoty dotacji celowych (oraz zasady ich rozliczania) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone JST?
 • Jakie są zasady przekazywanie dochodów zleconych przez jednostki budżetowe do jednostek samorządu terytorialnego?
 • Jakie są zasady pobierania opłat za wydawanie duplikatu świadectwa, dyplomu, legitymacji szkolnej lub przedszkolnej?
 • Jakie są zasady gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku?
 • Jak w budżecie JST ujmować refundacje wydatków budżetowych dokonane już po zakończeniu roku budżetowego?
 • Jakie są zasady korzystania z kart płatniczych w jednostkach sektora finansów publicznych?
 • Jakie są zasady ustalania wydatków niewygasających w jednostkach samorządu terytorialnego?
 • Jak ujmować środki pochodzące z darowizn przekazane na wydzielony rachunek dochodów?
 • Jak obliczać odsetki za zwłokę w zapłacie należne jednostce sektora finansów publicznych?
 • Jaki jest moment ujęcia w księgach kosztów upomnień?
 • Jakie zasady stosowania kursów walut dla potrzeb przeliczania faktur korygujących przewiduje SLIM VAT 3?
 • W jakich sytuacjach dodatnie różnice kursowe stanowią dochód projektu i pomniejszają wydatki kwalifikowane?
 • W jaki sposób wyceniać należności wyrażone w walucie obcej objęte odpisem aktualizującym?
 • Jakie są zasady zaciąganie kredytów i pożyczek przez JST?
 • Jakie są zasady przystępowania do istniejących spółek przez JST?
 • Jakie są rodzaje weksli i jakie jest ich zastosowanie (weksle obce, in blanco, poręczenia wekslowe – aval)?
 • Jakie są zasady i warunki emisji obligacji komunalnych?
 • Jakie paragrafy mają zastosowanie do wydatków dotyczących spłaty długu (tzw. dług spłacany wydatkami) i jak taki dług wykazywać w WPF?
 • W jakiej wysokości oraz za jakie osoby jednostki mają obowiązek przekazywać składki należnych na Fundusz pracy?
 • Jakie są zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i jakie stawki odpisów obowiązują w 2023 r.?
 • Jaki jest zakres dokumentacji związany ze stosunkiem pracy?
 • Jakie są zasady dokonywania potrąceń wynagrodzeń?
 • Jaka jest specyfika budżetu środków europejskich i jak przygotować plan kont dla projektu z dofinansowaniem UE?
 • Jak odróżnić rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe od zobowiązań warunkowych?
 • Jak dokonywać wyceny rezerw na pojedyncze zobowiązanie (np. pozew sądowy), a jak z zastosowaniem stopy dyskontowej?

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 764
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1080 g
 • ISBN: 978-83-8291-839-7
 • EAN: 9788382918397
 • Kod serwisu: 00976500

Kategorie