Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Bestseller

Vademecum zamawiającego + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 186,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 175,20 zł
  Cena katalogowa: 219,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe opracowanie zagadnień, które pozwoli na przygotowanie się do prawidłowego udzielania zamówień publicznych. Zawiera zbiór praktycznych rozwiązań w postaci gotowych przykładów z praktyki i orzecznictwa oraz wzorów dokumentów... więcej ›

Opis książki

Najnowsze na rynku wydawniczym, kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu zamówień publicznych.

Publikacja przybliża wiedzę dotyczącą udzielania zamówień według ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Poprzez praktyczne ujęcie tematu prowadzi krok po kroku od etapu przygotowania postępowania poprzez weryfikację podmiotową wykonawców oraz badanie i ocenę ofertę, aż po zawarcie umowy. Obejmuje swoim zakresem także kwestie organizacji wewnętrznej u zamawiającego oraz kontroli i odpowiedzialności z tytułu udzielania zamówień. Czytelnik otrzyma też wiedzę na temat tworzenia regulaminów u zamawiającego, w tym udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz funkcjonowania komisji przetargowej.

Vademecum uwzględnia najnowszy stan prawny i opiera się na:

 • ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
 • rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),
 • rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452),
 • rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2362),
 • rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2406).

Opracowanie przybliży aktualne regulacje i pozwoli na przygotowanie się na prawidłowe udzielanie zamówień publicznych przez:

 • unikalny zestaw informacji skoncentrowany na tematyce zamówień publicznych od strony zamawiającego,
 • zbiór praktycznych rozwiązań w postaci gotowych przykładów z praktyki i orzecznictwa oraz wzorów dokumentów,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.

Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z nowymi regulacjami w tym m.in. o kwestie dotyczące:

 • przygotowania podstawowego dokumentu zamówienia, jakim jest specyfikacja warunków zamówienia zarówno w procedurze o wartości mniejszej niż progi unijne, jak i od progów unijnych,
 • charakterystyki trybu podstawowego z uwzględnieniem jego wariantów oraz przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem tzw. procedury odwróconej,
 • weryfikacji wykonawców za pomocą podmiotowych środków dowodowych,
 • obowiązków dokumentacyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych nałożonych na zamawiającego,
 • umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym nowych wymagań do jej treści i zakazanych postanowień oraz ograniczeń w jej aneksowaniu
 • reguł kontroli udzielanych zamówień i odpowiedzialności z tym związanej.

Dzięki publikacji Czytelnik pozna:

 • Jak krok po kroku przygotować specyfikację warunków zamówienia w nowym trybie podstawowym, a jak w przetargu nieograniczonym?
 • Jak i kiedy zamawiający powinien udostępnić specyfikację warunków zamówienia?
 • W jaki sposób i w jakim terminie wykonawcy mogą występować z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji?
 • Na jakich zasadach dokonywane są przez zamawiającego wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej zmiany?
 • Czego może oczekiwać wykonawca analizując treść specyfikacji i na co powinien zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakich podmiotowych środków dowodowych może wymagać zamawiający od wykonawcy?
 • Czy i kiedy wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wobec treści specyfikacji?
 • Jak w praktyce wygląda kwestia powołania komisji przetargowej i wykonywania przez nią czynności?
 • Jak i gdzie prawidłowo ogłosić postępowania w poszczególnych trybach?
 • Jak należy prawidłowo dokumentować czynności w toku postępowania?
 • Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia i zastosować właściwą procedurę?
 • Jak stosować poszczególne warianty trybu podstawowego?
 • Jak wykonawca może prawidłowo powołać się na zasoby podmiotu?
 • Jak i kiedy opracować plan postępowań o udzielenie zamówień?
 • Jak prawidłowo określać i stosować terminy określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych?
 • Jak zbadać i ocenić oferty?
 • Jak przygotować opis przedmiotu zamówienia?
 • W jaki sposób komunikować się z wykonawcami?
 • Jak przygotować umowę, kiedy można ją zmienić oraz jak wypełnić obowiązki ustawowe po wykonaniu umowy w postaci ogłoszenia o wykonaniu umowy oraz raportu z realizacji umowy?
 • Czy i kiedy czynności zamawiającego mogą zostać podważone w drodze odwołania?

Vademecum przeznaczone jest głównie dla:

 • administracji rządowej, samorządowej (działy zamówień publicznych, członkowie komisji przetargowej, prawnicy, audytorzy, kontrolerzy);
 • uczelni publicznych, szkół, przedszkoli, innych placówek oświatowych;
 • państwowych i samorządowych instytucji kultury;
 • sądów, prokuratur;
 • podmiotów leczniczych (szpitali, SPZOZ).

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Zatrudnianie kierownika zamawiającego, specjalisty ds. zamówień publicznych

 • 1. Charakterystyka stanowiska i wymagania kwalifikacyjne
 • 2. Delegowanie uprawnień kierownika zamawiającego – podstawa prawna, zasady przekazywania kompetencji
 • 3. Kwalifikacje osób wykonujących czynności w zakresie zamówień publicznych
 • 4. Osoby wyłączone z postępowań dotyczących zamówień publicznych
 • 5. Podstawa zatrudnienia – stosunek pracy
  • 5.1. Stosunek pracy – definicja, podstawy nawiązania
  • 5.2. Powołanie do pełnienia funkcji a zatrudnienie na podstawie powołania
  • 5.3. Podstawowe zasady stosunku pracy
  • 5.4. Podporządkowanie pracownika, osobiste świadczenie pracy
  • 5.5. Wynagradzanie – podstawowy obowiązek pracodawcy
 • 6. Uregulowania prawne stosunku pracy w zależności do rodzaju jednostki zamawiającej
  • 6.1. Jednostki samorządu terytorialnego
  • 6.2. Urzędy administracji rządowej
  • 6.3. Inne jednostki sektora finansów publicznych
  • 6.4. Jednostki spoza sektora finansów publicznych
 • 7. Funkcja komisji przetargowej

Rozdział II. Odpowiedzialność za udzielanie zamówień publicznych

 • 1. Pojęcie odpowiedzialności. Reżimy odpowiedzialności
 • 2. Odpowiedzialność zamawiającego na gruncie PrZamPubl
  • 2.1. Zakres podmiotowy
  • 2.2. Zakres przedmiotowy
  • 2.3. Sankcja i tryb jej zastosowania
 • 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • 3.1. Charakter odpowiedzialności
  • 3.2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności
  • 3.3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności
  • 3.4. Postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
   • 3.4.1. Wszczęcie postępowania. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
   • 3.4.2. Postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
   • 3.4.3. Kary
 • 4. Inne reżimy odpowiedzialności

Rozdział III. Organizacja wewnętrzna udzielania zamówień i sprawozdawczość

 • 1. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł
 • 2. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł
 • 3. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  • 3.1. Termin sporządzenia planu i jego upublicznienia
  • 3.2. Okres objęty planem postępowań
  • 3.3. Zakres informacji w planie
  • 3.4. Aktualizacja planu postępowań
 • 4. Analiza potrzeb i wymagań
  • 4.1. Termin sporządzenia potrzeb i wymagań
  • 4.2. Forma analizy potrzeb i wymagań
  • 4.3. Treść (zakres) analizy potrzeb i wymagań
 • 5. Ustalenie wartości zamówienia
  • 5.1. Termin ustalenia wartości zamówienia
  • 5.2. Kryteria tożsamościowe
  • 5.3. Ustalenie wartości na roboty budowlane
  • 5.4. Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi
  • 5.5. Dostawy i usługi powtarzające się
  • 5.6. Szacowanie wartości na inne usługi „szczególne"
  • 5.7. Zamówienia udzielane w częściach
  • 5.8. Wartość zamówienia na unieważniony pakiet (część)
  • 5.9. Wymagania szczególne
  • 5.10. Informacje związane z wartością zamówienia w protokole postępowania
 • 6. Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywana Prezesowi UZP
 • 7. Obowiązek sporządzenia sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach
  • 7.1. Zakres obowiązku sprawozdawczego
  • 7.2. Termin przekazania sprawozdania rocznego
  • 7.3. Sposób przekazania sprawozdania rocznego
  • 7.4. Korekta sprawozdania rocznego
  • 7.5. Części składowe sprawozdania

Rozdział IV. Komisja przetargowa

 • 1. Istota komisji przetargowej
 • 2. Obowiązek i uprawnienie do powoływania komisji
 • 3. Charakter komisji
 • 4. Czynności komisji przetargowej
 • 5. Czynności komisji w przygotowaniu postępowania
 • 6. Skład, organizacja i tryb pracy komisji
  • 6.1. Skład komisji
  • 6.2. Akt powołania komisji
  • 6.3. Oświadczenia z art. 56 ust. 2 i 3 PrZamPubl
  • 6.4. Zmiana składu, w tym odwołanie członka komisji
  • 6.5. Zakres obowiązków członków komisji
  • 6.6. Obowiązki przewodniczącego komisji
  • 6.7. Obowiązki sekretarza komisji
  • 6.8. Obowiązki innych członków komisji
  • 6.9. Tryb pracy komisji
 • 7. Biegli
 • 8. Odpowiedzialność członków komisji
 • 9. Wzór regulaminu komisji przetargowej
 • 10. Powołanie komisji przetargowej
  • 10.1. Wzór decyzji w sprawie powołania komisji przetargowej
  • 10.2. Wzór dokumentu – powołanie biegłego
  • 10.3. Wzór dokumentu – oświadczenie dotyczące okoliczności o których mowa w art. 56 ust. 3 PrZamPubl
  • 10.4. Wzór dokumentu – oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 PrZamPubl

Rozdział V. Przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • 1. Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych
 • 2. Specyfikacja warunków zamówienia
  • 2.1. Treść SWZ i reguły udostępniania
   • 2.1.1. Elementy fakultatywne SWZ
   • 2.1.2. Reguły sporządzania i udostępniania SWZ
  • 2.2. Wyjaśnienia treści SWZ
  • 2.3. Zmiana treści SWZ
  • 2.4. Wzór informacji o zmianie treści SWZ
  • 2.5. Przykładowy wzór SWZ w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne
  • 2.6. Przykładowy wzór SWZ w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne
 • 3. Oświadczenie „własne" wykonawcy
  • 3.1. Wzór oświadczenia wstępnego wykonawcy w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne
  • 3.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – obowiązki zamawiającego

Rozdział VI. Opis przedmiotu zamówienia

 • 1. Wymagania ogólne
  • 1.1. Jednoznaczność i wyczerpujący charakter opisu
 • 2. Szczegółowe zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia

Rozdział VII. Tryby udzielania zamówień publicznych – zagadnienia wybrane

 • 1. Tryb podstawowy – charakterystyka
  • 1.1. Informacje ogólne
  • 1.2. Tryb podstawowy bez negocjacji (wariant I)
  • 1.3. Tryb podstawowy z możliwością negocjacji (wariant II)
 • 2. Przetarg nieograniczony – charakterystyka, z uwzględnieniem tzw. procedury odwróconej
  • 2.1. Przetarg nieograniczony
  • 2.2. Przetarg nieograniczony z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej

Rozdział VIII. Weryfikacja podmiotowa wykonawców

 • 1. Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich potwierdzania
  • 1.1. Określenie warunków udziału w postępowaniu
  • 1.2. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
   • 1.2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – oświadczenia i dokumenty w świetle PodmŚrDowodR
  • 1.3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
   • 1.3.1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – oświadczenia i dokumenty w świetle PodmŚrDowodR
  • 1.4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
   • 1.4.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – oświadczenia i dokumenty w świetle PodmŚrDowodR
  • 1.5. Zdolność techniczna lub zawodowa
   • 1.5.1. Zdolność techniczna i zawodowa – oświadczenia i dokumenty w świetle PodmŚrDowodR
  • 1.6. Spełnianie warunków przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja)
 • 2. Obowiązki zamawiającego dotyczące wykluczenia wykonawcy
  • 2.1. Wykluczenia obowiązkowe
   • 2.1.1. Skazanie prawomocnym wyrokiem
   • 2.1.2. Poważne zaległości
   • 2.1.3. Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
   • 2.1.4. Zmowa przetargowa
   • 2.1.5. Udział w przygotowaniu postępowania
   • 2.1.6. Przestępne pochodzenie pieniędzy
   • 2.1.7. Konflikt zbrojny na Ukrainie
  • 2.2. Wykluczenia fakultatywne
   • 2.2.1. Naruszenie obowiązków w płatnościach
   • 2.2.2. Prawo pracy, ochrony środowiska i zabezpieczeń socjalnych
   • 2.2.3. Upadłość lub likwidacja
   • 2.2.4. Poważne naruszenie obowiązków zawodowych
   • 2.2.5. Konflikt interesów
   • 2.2.6. Nienależyta realizacja wcześniejszej umowy
   • 2.2.7. Celowe wprowadzenie w błąd
   • 2.2.8. Próba wpływu
   • 2.2.9. Lekkomyślne wprowadzenie w błąd
  • 2.3. Self-cleaning (samooczyszczenie)
  • 2.4. Zestawienie najważniejszych informacji dotyczących wykluczenia
  • 2.5. Uprawnienie zamawiającego do wykluczenia

Rozdział IX. Ocena ofert

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pojęcie oferty
  • 2.1. Różnica pomiędzy badaniem a oceną ofert
   • 2.1.1. Badanie ofert
   • 2.1.2. Ocena ofert
 • 3. Składanie i otwarcie ofert oraz obowiązki z tym związane
  • 3.1. Składanie ofert
  • 3.2. Wycofanie oferty
  • 3.3. Otwarcie ofert
  • 3.4. Badanie prawidłowości i ważności złożenia oferty
   • 3.4.1. Krok 1 – badanie ważności i prawidłowości zabezpieczenia oferty
   • 3.4.2. Krok 2 – Badanie ważności oświadczenia woli – umocowanie do złożenia i podpisania oferty
   • 3.4.3. Krok 3 – Poprawianie omyłek w ofercie
   • 3.4.4. Krok 4 – zbadanie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie
   • 3.4.5. Krok 5 – badanie cen pod kątem rażącego ich zaniżenia
   • 3.4.6. Krok 6 – Wyjaśnienie treści ofert
   • 3.4.7. Krok 7 – Odrzucenie ofert – przypadki
   • 3.4.8. Krok 8 – Ocena ofert na podstawie kryteriów oceny ofert
  • 3.5. Wybór najkorzystniejszej oferty
   • 3.5.1. Wybór oferty w aukcji elektronicznej

Rozdział X. Obowiązki informacyjne zamawiającego w toku postępowania

 • 1. Przedłużenie terminu składania ofert – jakie obowiązki leżą po stronie zamawiającego
  • 1.1. Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym
  • 1.2. Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne
 • 2. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych
 • 3. Wezwanie do uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1 PrZamPubl
 • 4. Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach
 • 5. Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
 • 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 7. Zawiadomienie o zatrzymaniu wadium
 • 8. Przedłużenie terminu związania ofertą
 • 9. Wezwanie do wyrażenia zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą

Rozdział XI. Podwykonawstwo na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego

 • 1. Okoliczności uzasadniające ograniczenie podwykonawstwa
 • 2. Podwykonawca a podmiot trzeci
 • 3. Weryfikacja podwykonawców
  • 3.1. Zakres powierzony podwykonawcom
  • 3.2. Nazwy podwykonawców
  • 3.3. Podwykonawstwo w miejscu pod bezpośrednim nadzorem zamawiającego
  • 3.4. Zakres badania podwykonawców
  • 3.5. Rezygnacja z podwykonawcy – podmiotu udostępniającego zasoby

Rozdział XII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i umowa ramowa

 • 1. Charakter prawny umowy
 • 2. Treść umowy
 • 3. Wezwanie do zawarcia umowy
 • 4. Umowa a podwykonawstwo
 • 5. Zasady zmiany umowy
 • 6. Zasady odstąpienia od umowy
 • 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • 8. Umowa ramowa
 • 9. Przykładowa umowa na usługę sprzątania

Rozdział XIII. Dokumentacja postępowania i zasady jej udostępniania

 • 1. Protokół postępowania
  • 1.1. Zawartość protokołu postępowania
  • 1.2. Wstępne konsultacje rynkowe
  • 1.3. Oświadczenia w trybie art. 56 PrZamPubl
  • 1.4. Obowiązki w zakresie informacji związanych z ogłoszeniem
  • 1.5. Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej
  • 1.6. Udostępnienie SWZ
  • 1.7. Składanie i otwarcie ofert
  • 1.8. Odrzucenie oferty
  • 1.9. Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu
 • 2. Protokół z wizji lokalnej
  • 2.1. Zawartość protokołu z wizji lokalnej
  • 2.2. Udokumentowanie negocjacji
 • 3. Zasady udostępniania protokołu postępowania i załączników do niego
  • 3.1. Prymat środków komunikacji elektronicznej
  • 3.2. Ograniczenia w udostępnieniu protokołu
  • 3.3. Udostępnianie umów w sprawie zamówień publicznych
  • 3.4. Termin udostępnienia protokołu
  • 3.5. Sankcje za brak udostępnienia protokołu postępowania
 • 4. Protokół z udostępnienia do wglądu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • 5. Przechowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
  • 5.1. Przechowywanie umowy
  • 5.2. Przechowywanie ofert
  • 5.3. Sposób przechowywania dokumentów elektronicznych

Rozdział XIV. Kontrola udzielania zamówień publicznych

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Kryteria kontroli
 • 3. Zgodność z prawem
 • 4. Kontrola a nadzór
 • 5. Kontrola zamówień publicznych – zasady ogólne
  • 5.1. Zakres podmiotowy
  • 5.2. Współpraca organów kontroli
  • 5.3. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa
  • 5.4. Kwestionariusz kontroli
  • 5.5. Wynik kontroli – ocena postępowania o udzielenie zamówienia
  • 5.6. Publikacja wyników kontroli
  • 5.7. Podsumowanie
 • 6. Kontrola Prezesa UZP
  • 6.1. Zakres i zasady kontroli
  • 6.2. Rodzaje kontroli
  • 6.3. Kontrola doraźna
  • 6.4. Kontrola uprzednia obligatoryjna zamówień współfinansowanych ze środków UE
  • 6.5. Kontrola uprzednia fakultatywna
  • 6.6. Zgłoszenie zastrzeżeń od wyników kontroli
 • 7. Kontrola RIO
  • 7.1. Zakres podmiotowy kompetencji kontrolnych
  • 7.2. Postępowanie kontrolne
 • 8. Kontrola NIK
  • 8.1. Zakres podmiotowy kompetencji kontrolnych
  • 8.2. Postępowanie kontrolne
 • 9. Kontrola zamówień publicznych przez organy administracji skarbowej
 • 10. Kontrola w administracji rządowej
 • 11. Kontrola instytucji zarządzających

Rozdział XV. Środki ochrony prawnej

 • 1. Rodzaje środków ochrony prawnej i możliwości wniesienia odwołania
 • 2. Zawiadomienie wykonawców przez zamawiającego o wniesieniu odwołania do Prezesa KIO i wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
 • 3. Odpowiedź zamawiającego na odwołanie
  • 3.1. Uwzględnienie przez zamawiającego w całości lub w części zarzutów zawartych w odwołaniu
  • 3.2. Posiedzenie i rozprawa
 • 4. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy
 • 5. Odpowiedź zamawiającego na skargę

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz wzory dokumentów omawiane w publikacji, m.in.:

 • specyfikacja warunków zamówienia w trybie podstawowym i w trybie przetargu nieograniczonym,
 • regulamin udzielania zamówień, w tym o wartości mniejszej niż 130 000 zł,
 • wezwanie kierowanych do wykonawcy, w tym na podstawie art. 128 ust. 1 PrZamPubl,
 • zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ofertach odrzuconych,
 • regulamin pracy komisji przetargowej oraz oświadczenia składane m.in. przez członków komisji przetargowej na podstawie art. 56 ust. 4 PrZamPubl.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Vademecum specjalisty
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 558
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 910 g
 • ISBN: 978-83-8291-892-2
 • EAN: 9788382918922
 • Kod serwisu: 00980200

Kategorie